CONCEPT-ADVIESLIJST OPENBARE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE

WELZIJN D.D. 23-04-2013

 

Voorzitter

H.P.M. Lempens

Commissiegriffier

P.A.W. Otten

 

 

Aanwezig de leden

G.J. van Buuren (VVD), G.J.W. Gabriëls (WL), C.J.C. Jacobs-Verstappen (WL), P.P.E. Lempens (SP), J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), M. Zaâboul (PvdA)

Afwezig de leden

M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA), S.M.L. Struving (VVD)

Plaatsvervangende leden

P.J.H. Sijben (CDA) (vanaf agendapunt 10)

Deelnemers aan de beraadslagingen

---

 

 

Portefeuillehouders

H.W.J. Coolen, H.A. Litjens

Ambtelijke ondersteuning

F. van Beeck, M. van Meijl, G. Stroux, W. Truijen, M. v.d. Ven,

T. Weekers, H. Zontrop

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel en de bijlagen.

Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

Bericht van verhindering is ontvangen van mevrouw Struving (VVD) en mevrouw Nouwen (CDA). Mevrouw Nouwen wordt vervangen door de heer Sijben.

 

Bestanden

¯ Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ingekomen.

 

Bestanden

¯ Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

Agendapunt 11 wordt na punt 6 behandeld.

 

Bestanden

 Agenda 23-04-2013

¯ Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Welzijn d.d. 26 maart 2013.

 

 

De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Advieslijst commissie WZ 26-03-2013

¯ Geluidsfragment

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1      Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2      Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 4 en 10 april 2013 (worden nagezonden).

5.3      Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht

           aangenomen moties.

 

 

Van de lijsten wordt kennisgenomen. In de raad van 4 april zijn geen toezeggingen gedaan en de toezeggingen in de raad van 10 april worden voor de volgende commissievergadering geagendeerd.

 

Bestanden

 5.1 Lijst aan de raad gerichte brieven

 5.1 Lijst waarover het college nog een voorstel moet doen

¯ Geluidsfragment

 

 

 

6.

Onderwerp

Rondvraag en TILS-stukken (agendering van  TILS-stukken dient zo mogelijk uiterlijk 24 uur voor de vergadering schriftelijk bij de griffie te worden aangemeld).

Ten tijde van het drukken van de agenda waren de volgende TILS-stukken geagendeerd:

- Op verzoek van de PvdA TILS-stuk 659 (fusieonderzoek Westrom-De Risse Groep) betrekken bij agendapunt 13.

- Op verzoek van het CDA TILS-stuk 658 (Verlenging convenanten combinatiefunctionarissen voortgezet onderwijs), 661 (Projectopdracht Voorzieningenplannen), 668 (Projectopdracht Internationale School Eindhoven) en 669 (Brief wijkraad Leuken over gymzaal centrumgebied Leuken).

 

 

De vragen m.b.t. de TILS-stukken worden ter vergadering beantwoord. Naar aanleiding van de vraag in de rondvraag over de voedselbank geeft de Wethouder aan a.s. donderdag een afspraak te hebben met de voedselbank en verslag uit te brengen aan de commissie (TOEZEGGING).

 

Bestanden

 TILS 659

 TILS 658

 TILS 661

 TILS 668

 TILS 669

¯ Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouders: H.A. Litjens en H.W.J. Coolen

 

Raadsvoorstellen

7.

Onderwerp

Vaststellen van de Voorjaarsnota 2013.

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Voorjaarsnota 2013

¯ Geluidsfragment

 

Raadsconsultaties, notities

Liggen niet voor.

 

Informatie (brieven)

8.

Onderwerp

Brief /notitie samenwerking en schaalgrootte in het sociale domein (n.a.v. decentralisatiebrief minister Plasterk).

 

Expliciete fractiestandpunten

De SP vindt het standpunt van het College logisch. Er wordt aangehaakt bij wat er al is. Er moet worden samengewerkt in plaats van opgeschaald en er moet sprake zijn van democratie in plaats van bureaucratie. D66 geeft aan dat samenwerken goed is maar de manier waarop moet niet tot gevolg hebben dat er weer een groot ambtelijk apparaat ontstaat. Ook de PvdA vindt samenwerken beter dan opschalen. Het belang van de Weerter cliënt mag niet uit het oog worden verloren.

 

Toezeggingen

Geen.

 

 

 B&W-besluit

¯ Geluidsfragment

 

 

 

9.

Onderwerp

Bespreken voortgangsrapportages en totale projectenoverzicht 1e kwartaal 2013.

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Bestanden

 B&W-besluit

¯ Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: H.W.J. Coolen

 

Raadsvoorstellen

10.

Onderwerp

Een bedrag ter hoogte van € 575.000,= beschikbaar stellen voor de bouwvoorbereiding ten behoeve een gezamenlijke onderwijsvoorziening voor SBO Het Palet, De Widdonck, De Wijnberg en De Maaskei en een tweetal gymzalen op de locatie Beatrixlaan.

 

Expliciete fractiestandpunten

De SP vindt het voorstel een goed antwoord op de aanwezige behoefte. Het is een gemeentelijke taak en het zou jammer zijn als juist deze groep onthouden zou worden van een goede voorziening. Het is goed dat het voorstel samen met belanghebbenden is voorbereid. De SP ondersteunt het voorstel en staat onvoorwaardelijk achter de plannen. Het is goed onderzocht en beargumenteerd. WL geeft aan dat het een voortzetting van eerdere plannen betreft. Voor de kinderen en Weert is het een goed en wenselijk plan. Onzekerheid bestaat er echter over de bekostiging en de subsidie van de Provincie. WL is huiverig voor een intentieverklaring en daarmee de kans dat partners afhaken. WL is er niet van overtuigd dat dit het enige plan is dat de visie zou kunnen vertegenwoordigen en versoberingen zijn wellicht mogelijk met behoud van de visie. De VVD vindt het een geweldig plan maar heeft moeite met nieuwbouw. De financiële situatie van Weert is niet rooskleurig. Door de demografische ontwikkeling wordt er automatisch leegstand gecreëerd. Er moet ook iets aan de leegstand gedaan worden. De VVD vraagt zich af of de zoektocht naar bestaande locaties wel zo degelijk is geweest en kan zich niet vinden in de locatie Beatrixlaan. D66 geeft aan het een goed verhaal voor de kinderen te vinden waar je eigenlijk niet op tegen kunt zijn. De vraag is echter of gezien de financiële situatie de reserve onderwijshuisvesting op deze manier besteed moet worden. D66 begrijpt de visie en wens waarom van één locatie zou moeten worden uitgegaan. Volgens D66 bevat het voorstel niet de optimale variant, moet nieuwbouw beargumenteerd worden en moet aangegeven worden waarom andere locaties (leegstaande onderwijslokalen) niet benut worden. D66 zou een intentieverklaring van andere onderwijspartners in Weert met een gezamenlijke visie op passend onderwijs op prijs stellen. Duidelijk moet zijn welke concessies er gedaan worden aan de visie bij huisvesting op twee locaties. De vraag is of het geen problemen oplevert wanneer de leerlingen weer terug gaan naar het reguliere onderwijs. Verder is het de vraag of er straks geen voorziening staat die niet meer betaalbaar is. Het CDA geeft aan een expertisecentrum voor onderwijs uitstekend te vinden maar vraagt zich eveneens af of dit niet in bestaande bouw kan. Daarentegen heeft het CDA het gevoel dat decentralisatie impliceert dat het onderwijsconcept ter discussie wordt gesteld. Deze discussie moet worden aangegaan. Volgens het CDA is er inderdaad leegstand maar navraag heeft uitgewezen dat deze niet geëigend is en daar is ook degelijk onderzoek naar gedaan. Met de reserve onderwijshuisvesting moet verantwoord worden omgegaan en dit is een politieke keuze. Wanneer nu besloten wordt om door te gaan moet de financiering meteen goed op orde zijn. Achteraf mag dit niet leiden tot verassingen. Ook de financiering van de openbare ruimte moet worden vastgelegd en voor de boekwaarde van het bestaande pand moet een voorziening worden getroffen. Duidelijk moet zijn welk deel voor rekening van de gemeente komt. Wat betreft de inhoudelijke kant van dit project is er steun van het CDA. Verder vindt het CDA dat de langjarige verplichting welke partijen aangaan vastgelegd moet worden. Er moet een formele coöperatieovereenkomst naast de intentieverklaring komen. Het is optimistisch te veronderstellen dat het minder ontvangen van subsidie van de Provincie gecompenseerd kan worden door een aanbestedingsvoordeel. De vraag is wanneer een tekort gecompenseerd wordt door versobering of dat ten koste gaat van het concept. Duidelijkheid hierover is belangrijk voor de besluitvorming. De PvdA vindt het een goed voorstel met visie. De PvdA kan instemmen met nieuwbouw aan de Beatrixlaan en het krediet onder voorwaarde dat de gemeente maximaal 7,2 miljoen bijdraagt en een eventueel tekort voor rekening voor de coöperatie komt. Leegstand moet niet door deze groep kinderen opgelost worden. De PvdA wil ook graag een contract om een en ander vast te leggen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

¯ Geluidsfragment 1e termijn commissie

¯ Geluidsfragment 1e termijn college

¯ Geluidsfragment 2e termijn commissie

¯ Geluidsfragment 2e termijn college

 

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

11.

Onderwerp

Presentatie C-Tech Lab.

 

Expliciete fractiestandpunten

WL geeft aan het een fantastisch project te vinden, maar vraagt zich af hoe scholen tegenover het betalen van het gebruikmaken hiervan staan. Het CDA vraagt zich af waarom geen bijdrage wordt gevraagd van andere gemeenten. D66 vraagt zich af of geen andere eisen gelden als bedrijven er gebruik van maken.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Bestanden

 Presentatie C-Tech Lab

¯ Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: H.A. Litjens

 

Raadsvoorstellen

12.

Onderwerp

Vaststellen van de bestuursopdracht Sport- en beweegbeleid 2.0.

 

Expliciete fractiestandpunten

D66 geeft aan dat het voorstel goed breed en integraal is opgepakt. Aandacht moet er zijn voor talenten centra en topsport. Ook het CDA vindt de brede aanpak goed en gaat er vanuit dat het voor de gemeente geen financiële consequenties heeft. De SP vraagt zich af hoe gewaarborgd wordt dat de plannen bij de wensen van inwoners en mensen die nu nog niet bewegen aansluiten. De PvdA vraagt zich af hoe het voorstel zich verhoudt met het onderwerp dikke kinderen.

 

Toezeggingen

-Met betrekking tot de uitkomst over de bijdrage van de Provincie wordt de commissie op de hoogte gesteld. De voorgestelde vorm met werkgroep en klankbordgroep wordt ook zonder bijdrage gehandhaafd.

-Vóór de raadsvergadering wordt duidelijkheid gegeven wat is afgesproken met de partners en wat daadwerkelijk is gebeurd.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

¯ Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

13.

Onderwerp

Fusieonderzoek Risse-Westrom.

 

Expliciete fractiestandpunten

De SP is blij dat in het voorstel voor uitvoering voor het onderzoek aangegeven wordt dat gemeenten nauw betrokken worden. Er moeten scenario’s worden gepresenteerd, gemeenteraden moeten dichterbij de sociale werkvoorziening komen te staan, cliëntenparticipatie moet niet worden vergeten en de mensen moeten vooral in de wijken werkzaam zijn. De PvdA geeft aan dat er met een fusieonderzoek niets mis is en vindt net als de SP dat er scenario’s voorgelegd moeten worden. WL geeft aan dat de dienstverlening voorop staat. Er moet inzicht komen in welke scenario’s mogelijk zijn en wat wel en niet mag. D66 vindt het logisch dat naar samenwerken wordt gekeken en is blij dat de gemeenteraden betrokken worden. Ook D66 vindt dat de verschillende mogelijkheden moeten worden aangegeven.

 

Toezeggingen

-De gemeenteraden zullen in het traject worden meegenomen.

-Er zullen na het onderzoek scenario’s worden gepresenteerd.

 

Bestanden

 B&W-besluit

¯ Geluidsfragment

 

 

 

14.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.16 uur onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

¯ Geluidsfragment

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 11 juni 2013,

De commissiegriffier,

De voorzitter,