CONCEPT ADVIESLIJST OPENBARE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE

WELZIJN D.D. 11-06-2013

 

Voorzitter

H.P.M. Lempens

Commissiegriffier

P.A.W. Otten

 

 

Aanwezig de leden

G.J. van Buuren (VVD), G.J.W. Gabrils (WL), A. Geurts (SP), C.J.C. Jacobs-Verstappen (WL), M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA), J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), M. Zaboul (PvdA)

Afwezig de leden

---

Plaatsvervangende leden

---

Deelnemers aan de beraadslagingen

---

 

 

Portefeuillehouders

H.W.J. Coolen, H.A. Litjens

Ambtelijke ondersteuning

S. Doek, F. van Beeck, K. Joosten, W. Truyen, T. Weekers,

B. Winantz, E. Zweijpfennig

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel en de bijlagen.

Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering. Er zijn geen berichten van verhindering ontvangen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ingekomen.

 

Bestanden 

Geluidsfragment 

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

Agenda 11-06-2013

Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Welzijn d.d. 23 april 2013.

 

 

De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

Advieslijst commissie WZ 23-04-2013

Geluidsfragment

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1      Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2      Toezeggingen gedaan in de raadsvergaderingen van 10 april 2013 en 22 mei 2013.

5.3      Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht

           aangenomen moties.

 

 

5.1 De heer Gabrils verzoekt om het antwoord op brief 463 (kledingbank).

5.3 De vraag van mevrouw Op den Kamp over de voedselbank wordt ter vergadering beantwoord.

 

Bestanden

5.1 Lijst aan de raad gerichte brieven

5.1 Lijst waarover het college nog een voorstel moet doen

5.2 Toezeggingen gedaan raadsvergadering 10 april 2013

5.2 Toezeggingen gedaan raadsvergadering 22 mei 2013

Geluidsfragment

 

 

 

6.

Onderwerp

Rondvraag en TILS-stukken (agendering van  TILS-stukken dient zo mogelijk uiterlijk 24 uur voor de vergadering schriftelijk bij de griffie te worden aangemeld).

Ten tijde van het drukken van de agenda waren de volgende TILS-stukken geagendeerd:

          Op verzoek van de PvdA TILS-674 (ontwikkelingen Maatschappelijke Opvang) en TILS-680 (jaarrekening en jaarverslag 2012 Munttheater).

          Op verzoek van de PvdA en het CDA TILS-684 (notitie Tegenprestatie naar vermogen Weert 2013).

 

 

De vragen m.b.t. TILS-674 worden ter vergadering beantwoord. Na de vakantieperiode ontvangt de commissie informatie over hoe de opvang gerealiseerd wordt (TOEZEGGING). M.b.t. TILS-680 complimenteert de PvdA het Munttheater dat het goed loopt. De vragen m.b.t. TILS-684 worden ter vergadering beantwoord.

De vragen in de rondvraag m.b.t. bijeenkomst fusieonderzoek Westrom-Risse, voedselbank, rapportage Ombudsman bezoek Risse en kledingbank worden ter vergadering beantwoord. De rapportage van de Ombudsman m.b.t. het bezoek aan de Risse wordt toegezonden zodra deze beschikbaar is (wanneer dit is, is niet bekend) (TOEZEGGING).

 

Bestanden

TILS-674

TILS-680

TILS-684

Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouders: H.A. Litjens, J.M. Cardinaal, H.W.J. Coolen

 

Raadsvoorstellen

7.

Onderwerp

Aanpassen Algemene Subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013 en bijbehorende Deelsubsidieverordeningen.

 

Expliciete fractiestandpunten

Het CDA geeft aan dat de verordening is aangepast zoals gevraagd. Het lijkt wel onduidelijker te worden. Het CDA geeft aan dat het duidelijk moet zijn voor degenen waarvoor de verordening is bedoeld. WL geeft eveneens aan dat de verordening is aangepast zoals gevraagd. Of dit verstandig is is onbekend. D66 geeft aan tegen het subsidiebeleid te hebben gestemd. Over de werkwijze is D66 tevreden, over de inhoud niet. De PvdA geeft ook aan tegen het subsidiebeleid te hebben gestemd. De VVD geeft aan dat de raad een antwoord heeft gekregen op het gevraagde.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment deel 1

Geluidsfragment deel 2

Geluidsfragment deel 3

 

 

 

Raadsconsultaties, notities en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

 

Portefeuillehouders: H.A. Litjens en H.W.J. Coolen

 

Raadsvoorstellen

8.

Onderwerp

Vaststellen van de jaarstukken 2012.

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Jaarrekening Weert 2012

Erratum Jaarrekening Weert 2012

Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsconsultaties, notities en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

 

Portefeuillehouder: H.A. Litjens

 

Raadsvoorstellen

9.

Onderwerp

Kennisnemen van de (concept)begrotingen 2014 van de De Risse en De Risse Holding B.V.

 

Expliciete fractiestandpunten

WL geeft aan in te kunnen stemmen met het voorstel en maakt complimenten dat de aanbestedingen naar de Risse zijn gegaan. De PvdA stemt eveneens in met het voorstel maar is bezorgd over mensen met een WSW-indicatie die thuis zitten.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

10.

Onderwerp

Wijzigen en vaststellen verordeningen en beleidsregels in verband met Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving en verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd.

 

Expliciete fractiestandpunten

WL geeft aan blij te zijn dat de regeling soepeler wordt toegepast indien sprake is van huisuitzetting, minderjarigen en indien de gezondheidstoestand een rol speelt, maar vindt dat de regeling eveneens soepel moet worden toegepast indien de betrokkene geen eten meer kan kopen. Verder wordt aangegeven dat aangifte wordt gedaan als de bedragen al hoog zijn opgelopen. WL vraagt zich af hoe deze dan nog kunnen worden terugbetaald. De PvdA vindt dat er verschillend moet worden omgegaan tussen bewust en niet bewust frauderen. De PvdA geeft aan blij te zijn dat het CPM op tijd is betrokken en vraagt aandacht voor het standpunt van het CPM. Verder vraagt de PvdA aandacht voor mensen die de informatie om de een of andere manier niet kunnen lezen. Ook de SP geeft aan dat onderscheid moet worden gemaakt tussen gevallen waar van opzet sprake is en waar niet. De SP is tegen het landelijk beleid van verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd en vraagt daarom of niet soepeler kan worden omgegaan met de sollicitatieplicht boven de leeftijd van 60 jaar.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties, notities en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

 

Portefeuillehouder: H.W.J. Coolen

 

Raadsvoorstellen

11.

Onderwerp

Instemmen met regionale samenwerking Leerplicht RMC gemeenten Nederweert en Weert.

 

Expliciete fractiestandpunten

WL vraagt zich af of er ook contact geweest is met Belgi. D66 staat achter de regionale samenwerking.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

12.

Onderwerp

Positief adviseren inzake verlenging zendtijdtoewijzing Stichting Streekomroep Weert.

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

13.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet van 170.000,- voor de realisatie van een C Tech Lab in Weert (wordt nagezonden).

 

Expliciete fractiestandpunten

De SP is enthousiast over het initiatief. De SP geeft aan dat scholen gratis moeten kunnen parkeren. Verder is de SP van mening dat er aandacht moet zijn voor duurzaamheid bij techniek. De SP vindt dat het afleggen van verantwoording door leerkrachten tot een minimum moet worden beperkt. Evenals de SP vindt WL dat er aandacht moet zijn voor duurzaamheid. Mogelijk kan de gemeentelijke duurzaamheidscordinator hier een rol in spelen. Ook WL vindt dat verantwoording afleggen door leerkrachten zo beperkt mogelijk moet zijn. WL vindt het een prachtig initiatief. Aandacht moet er zijn voor innovatie en creativiteit. Anderzijds moet de initiatiefnemer voldoende ruimte voor eigen invulling van de activiteiten krijgen en moet de gemeente daarom een bepaalde mate van terughoudendheid innemen. D66 geeft aan het een mooi initiatief te vinden. Het CDA deelt het enthousiasme met de andere fracties maar is van mening dat de financile risicos goed moeten worden afgedekt. De VVD vindt het, afgezien van enkele kanttekeningen, een geweldig initiatief. De PvdA vindt het een goed initiatief met toegevoegde waarde voor Weert.

 

Toezeggingen

-Mevrouw Geurts heeft de eerdere presentatie gemist en wordt vr de raadsvergadering hierover bijgepraat.

-De overeenkomst wordt naar de commissie gestuurd.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment 1e termijn commissie

Geluidsfragment 1e termijn college

Geluidsfragment 2e termijn commissie

Geluidsfragment 2e termijn college

 

 

 

Raadsconsultaties, notities en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

 

 

 

14.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.30uur onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 10 september 2013,

De commissiegriffier,

De voorzitter,