CONCEPT ADVIESLIJST OPENBARE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE

WELZIJN D.D. 10-09-2013

 

Voorzitter

H.P.M. Lempens

Commissiegriffier

P.A.W. Otten

 

 

Aanwezig de leden

G.J. van Buuren (VVD), G.J.W. GabriŰls (WL), A. Geurts (SP), C.J.C. Jacobs-Verstappen (WL), M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA), J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), M. ZaÔboul (PvdA)

Afwezig de leden

---

Plaatsvervangende leden

---

Deelnemers aan de beraadslagingen

F. Kadra (PvdA), H. Peters (VVD), P.J.H. Sijben (CDA)

 

 

Portefeuillehouders

H.W.J. Coolen, H.A. Litjens

Ambtelijke ondersteuning

R. Klaessen, M. v. Meijl, G. Poell, L. Sickmann, T. Weekers

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel en de bijlagen.

Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering. Er zijn geen berichten van verhindering ontvangen. Mevrouw Kadra, de heer Sijben en de heer Peters hebben zich aangemeld voor de vergadering.

 

Bestanden

» Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn 5 verzoeken om spreekrecht ingekomen:

M.b.t. TILS-stuk 712 van:

-mevrouw Dierick, namens Medezeggenschapsraad basisschool Leuken;

-de heer Goumans, voorzitter van de wijkraad Leuken;

-de heer van de Kruys, namens de dorpsraad Laar;

-mevrouw Hermans, namens basisschool St. Franciscus.

Het spreekrecht wordt uitgeoefend bij agendapunt 6.

 

M.b.t. agendapunt 8 van de heer Stultiens namens Stichting volleybal promotion. Het spreekrecht wordt uitgeoefend bij agendapunt 8.

 

Bestanden

» Geluidsfragment

» Geluidsfragment spreekrecht mevr. Dierick

» Geluidsfragment spreekrecht dhr. Goumans

» Geluidsfragment spreekrecht dhr. van de Kruijs

» Geluidsfragment spreekrecht mevr. Hermans

» Geluidsfragment spreekrecht dhr. StultiŰns

Ł Tekst spreekrecht mevrouw Dierick

Ł Tekst spreekrecht de heer Van de Kruijs

Ł Tekst spreekrecht mevrouw Hermans

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

De behandeling van TILS-stuk 712 vindt plaats in twee termijnen.

 

Bestanden

Ł Agenda 10-09-2013

» Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Welzijn d.d. 11 juni 2013.

 

 

De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

Ł Advieslijst commissie WZ 11-06-2013

» Geluidsfragment

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1      Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2      Toezeggingen gedaan in de raadsvergaderingen van 30 mei 2013 en 26 juni 2013.

5.3      Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht

           aangenomen moties.

 

 

5.3 Mevrouw Op den Kamp merkt op dat de voedselbank aan heeft gegeven nog geen bericht te hebben gehad over het besluit van B&W.

 

Bestanden

Ł 5.1 Lijst aan de raad gerichte brieven

Ł 5.1 Lijst waarover het college nog een voorstel moet doen

Ł 5.2 Toezeggingen gedaan raadsvergadering 30 mei 2013

Ł 5.2 Toezeggingen gedaan raadsvergadering 26 juni 2013

» Geluidsfragment

 

 

 

6.

Onderwerp

Rondvraag en TILS-stukken (agendering van  TILS-stukken dient zo mogelijk uiterlijk 24 uur voor de vergadering schriftelijk bij de griffie te worden aangemeld).

Ten tijde van het drukken van de agenda waren de volgende TILS-stukken geagendeerd:

- op verzoek van de PvdA en SP TILS-712 (start voorbereiding realisatie basisscholen Leuken en Laarveld)

- op verzoek van de PvdA TILS-743 (Pilot Generalisten en Centrum Jeugd en Gezin);

- op verzoek van de CDA en PvdA TILS-725 (analyse sportaccommodaties Weert);

- op verzoek van de SP TILS-742 (decentralisatie jeugdzorg).

 

TILS-712

De PvdA maakt zich zorgen over de voortgang van het project en is het niet eens met het loslaten van de brede school gedachte. Leuken en Laar/Laarveld moeten net zo behandeld worden als reeds gerealiseerde scholen en mogen niet het kind van de rekening worden. De PvdA wil dat er een avond wordt georganiseerd m.b.t. de woonvisie Leuken, school etc. Er moeten volwaardige scholen worden gebouwd. De keuzevrijheid van de ouders weegt zwaarder dan de recente ontwikkelingen. De PvdA gaat niet zondermeer af op de prognoses omdat er verjonging komt. Er moet snel een oplossing komen. Het college dient in de aanloop naar het raadsvoorstel alternatieven te bieden, in de huidige aanpak kan de PvdA zich niet vinden. De SP vindt dat de school een eigen gymzaal moet hebben. Het op en neer reizen gaat van de tijd voor het eigenlijke onderwijs af. Verder vindt de SP dat het ontbreken van buitenschoolse opvang een reden voor ouders kan zijn om kinderen naar een andere school te sturen. De behoefte aan opvang is groot. Door te weinig ruimte ontstaat er spanning op de werkvloer en dat komt de kwaliteit niet ten goede. De scholen zijn verouderd en dat is slecht voor het binnenklimaat. De SP is voor goede voorzieningen in elke wijk (kinderopvang, gymzaal en multifunctionele ruimte). De SP geeft aan dat Meerderweert aantoont dat niet gebouwd wordt voor leegstand (Leuken prognose stabiel en Laar/Laarveld prognose toename). WL geeft aan dat er oorspronkelijk een visie voor Leuken lag. De visie is inmiddels versnipperd en niet meer te realiseren zoals gedacht. De uitgangssituatie is veranderd. Leuken en Laar verdienen een nieuw schoolgebouw. Voor buitenschoolse opvang hoeft niet aangebouwd te worden, realisatie kan mogelijk ook binnen de bestaande ruimten. De vraag is waarom vooruitgelopen wordt op de nota binnensport accommodaties door geen gymzaal in Leuken te bouwen.  Ook Meerderweert heeft een taak. Bekeken zou moeten worden of gebouwen niet gemeenschappelijk gebruikt kunnen worden. Verder vindt WL dat verantwoord met de prognoses moet worden omgegaan en dat deze serieus moeten worden genomen. Het knelpunt in de wijk zijn de verenigingen. De Wethouder zou met verenigingen zonder ruimte moeten bespreken waar ze wel terecht kunnen. Het CDA vindt het niet verstandig een school zonder kinderopvang te bouwen. Vermoed wordt dat niet gekozen wordt voor kinderopvang om verdere leegstand bij kinderopvang Aan de Bron te voorkomen. Gekeken zou moeten worden wat de financiŰle consequenties van leegstand bij Aan de Bron zijn en die afwegen tegen wel of geen kinderopvang op de scholen. Het CDA vindt dat de financiŰle consequenties aanzienlijk mogen zijn om kinderopvang op de scholen te realiseren en zo de scholen goed te laten functioneren. Dreigende leegstand in bestaande voorzieningen is geen reden om af te zien van kinderopvang elders. De wijkraad Leuken heeft een brief ontvangen dat er geen gymzaal wordt gebouwd terwijl daaromtrent nog geen keuzes zouden worden gemaakt. Het CDA vindt dat op korte termijn een besluit genomen moet worden zodat verder gegaan kan worden met de voorbereiding van de bouw. De VVD geeft aan dat de nood die de insprekers aangeven en de geschetste ontwikkelingen op het gebied van kinderopvang tegengesteld zijn. De VVD vindt dat nieuwbouw zonder kinderopvang niet meer past. De VVD kan zich gedeeltelijk vinden in het advies maar er moet nog een discussie over kinderopvang plaatsvinden. Er moet op korte termijn een standpunt worden bepaald en worden gekeken naar de maatschappelijke ontwikkelingen en wat financieel mogelijk is. D66 maakt een onderscheid in Laar/Laarveld en Leuken. Wat betreft Laar/Laarveld merkt D66 op dat een goede school met voorzieningen massa moet hebben om deze betaalbaar te houden. Er wordt nu een kleine school gebouwd en D66 is het eens met het college dat daarom niet in kinderopvang wordt ge´nvesteerd. Wat betreft Leuken geeft D66 aan dat er al veel aanbieders voor kinderopvang van 0 tot 4 jaar zijn, de opvangaantallen lopen terug en daarom moet niet in deze categorie in kinderopvang ge´nvesteerd worden. In Leuken moet wel een gymzaal komen. In overleg met het schoolbestuur zou bekeken moeten worden of deze ook gebruikt kan worden voor buitenschoolse opvang en wijkfuncties. De vraag is namelijk of er andere alternatieven voor activiteiten binnen de wijk zijn.

TOEZEGGINGEN

-De berekening wat kinderopvang per m2 kost wordt aan de raad toegestuurd.

-Duidelijk wordt gemaakt wat het investeren in een gymzaal betekent.

-Het besprokene wordt mee terug naar het college genomen en komt bij de raad terug om aan de onzekere situatie een einde te maken. De alternatieven worden hierbij betrokken.

 

Overige TILS-stukken en rondvraag

De vragen m.b.t. de TILS-stukken 725, 742 en 743 worden ter vergadering beantwoord. TILS 742-743: WL is bezorgd dat er te weinig geld is om het initiatief uit te voeren. De SP geeft aan dat de woordkeuze concreter mag.

De vragen in de rondvraag m.b.t. onderwijsachterstandbeleid, thuiszorg, bewindvoerders, Sporthal bij Kwadrant en waterskibaan worden ter vergadering beantwoord. De vragen over bewindvoerders worden uitgezocht en de commissie ontvangt hierover bericht (TOEZEGGING). Wethouder Coolen zal het rapport over onderwijsachterstandbeleid aan de commissie toesturen waaruit blijkt dat Weert het uitstekend doet (TOEZEGGING). Wethouder Litjens zal het verslag van het CPM van de bijeenkomst op 3 september jl. bekijken en de commissie informeren hoe hij er tegen aan kijkt (TOEZEGGING)

 

 Bestanden

Ł TILS-712

» Geluidsfragment inleiding TILS 712

» Geluidsfragment spreekrecht mevr. Dierick

» Geluidsfragment spreekrecht dhr. Goumans

» Geluidsfragment spreekrecht dhr. van de Kruijs

» Geluidsfragment spreekrecht mevr. Hermans

Ł Tekst spreekrecht mevrouw Dierick

Ł Tekst spreekrecht de heer Van de Kruijs

Ł Tekst spreekrecht mevrouw Hermans

» Geluidsfragment vragen aan insprekers vanuit de commissie

» Geluidsfragment 1e termijn commissie

» Geluidsfragment 1e termijn college

» Geluidsfragment 2e termijn commissie

» Geluidsfragment 2e termijn college

 

Ł TILS-743

Ł TILS-725

Ł TILS-742

» Geluidsfragment overige TILS-stukken

» Geluidsfragment rondvraag

 

 Portefeuillehouder: H.W.J. Coolen

 

Raadsvoorstellen

7.

Onderwerp

Besluiten om voor 2 jaar subsidie voor in totaal maximaal 33.600,- euro te verlenen aan het pilot project Kamers met Kansen vanuit de reserve 'sociaal maatschappelijke doeleinden'.

 

Expliciete fractiestandpunten

De PvdA heeft een aantal kritische vragen en vraagt zich af of het project betekent dat voorgesorteerd wordt op het jeugdbeleid dat richting gemeenten komt. Het is geen groot bedrag en de PvdA heeft geen moeite met de bekostiging. De PvdA wil het voorstel nog bespreken binnen de fractie. Het stuk zal echter als hamerstuk naar de raad gaan en wordt mogelijk nog door de PvdA geagendeerd als bespreekstuk. D66 geeft aan het een mooi initiatief te vinden maar vraagt waar het geplaatst wordt. Het CDA gaat akkoord met subsidie voor 2 jaar. Het is een goed project, de groep is beperkt en de selectie is streng maar is in sterke mate afhankelijk van degene die de intake doet (risico). Het CDA is akkoord met het voorstel als hamerstuk. WL geeft aan dat het een innovatief nieuw plan is dat gedekt kan worden uit de reserve sociaal maatschappelijke doeleinden. WL is akkoord met het voorstel.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

Bestanden

Ł Raadsvoorstel

Ł B&W-besluit

Ł Brief wethouder Coolen werktitel Kamers met Uitzicht

» Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties, notities en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

Portefeuillehouder: H.A. Litjens

 

Raadsvoorstellen

8.

Onderwerp

Instemmen met het verstrekken van een extra subsidie van Ç 15.000,- aan Stichting Topvolleybal Weert.

Op verzoek van het CDA wordt TILS-703 (Garantstelling in de vorm van reserveren topsportsubsidie) betrokken bij dit agendapunt.

 

Expliciete fractiestandpunten

Het CDA vindt het belangrijk dat er top volleybal in Weert is maar wil meer inzicht in de reden voor de extra subsidie. Het is geen groot bedrag maar er moet ook rekening worden gehouden met andere verenigingen. Inzichtelijk moet verder worden of er een risico bestaat dat het probleem structureel wordt. De VVD vindt het ook belangrijk dat er top volleybal in Weert is maar geeft aan dat deze vraag om extra subsidie geen incident is. De VVD wil dat er een plan komt hoe met topsport in Weert wordt om gegaan. WL heeft een goed gevoel bij spreker en voorstel maar wil ook nog meer inzicht in de gegevens. De SP vindt dat breedte en topsport gelijk moeten worden behandeld en gaat niet akkoord met het voorstel. De PvdA is akkoord met het voorstel en vraagt zich af of dit niet bekostigd kan worden uit de reserve sociaal maatschappelijke doeleinden. D66 wil nu instemmen met het verstrekken van de subsidie maar daarbij wel de toezegging krijgen dat er een meerjarenplan komt.

 

Toezeggingen

-De vragen van de heer Sijben zullen voor de raadsvergadering worden benantwoord.

-De commissie wordt ge´nformeerd over de structurele aanpak.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

 

Bestanden

Ł Raadsvoorstel

Ł B&W-besluit

Ł TILS-703

» Geluidsfragment spreekrecht dhr. StultiŰns (inclusief vragen)

» Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties, notities en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

 

 

9.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

Onder dankzegging aan de aanwezigen sluit de voorzitter de vergadering om 23.05 uur.

 

Bestanden

» Geluidsfragment

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 8 oktober 2013,

De commissiegriffier,

De voorzitter,