CONCEPT ADVIESLIJST OPENBARE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE

WELZIJN D.D. 08-10-2013

 

Voorzitter

H.P.M. Lempens

Commissiegriffier

P.A.W. Otten

 

 

Aanwezig de leden

G.J. van Buuren (VVD), G.J.W. Gabrils (WL), A. Geurts (SP), C.J.C. Jacobs-Verstappen (WL), M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA), J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), M. Zaboul (PvdA)

Afwezig de leden

---

Plaatsvervangende leden

---

Deelnemers aan de beraadslagingen

---

 

 

Portefeuillehouders

H.W.J. Coolen, H.A. Litjens

Ambtelijke ondersteuning

G. Poell, T. Weekers

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel en de bijlagen.

Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering. Er zijn geen berichten van verhindering ingekomen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ingekomen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

TILS-764 wordt door het CDA van de agenda afgevoerd. De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

Agenda 08-10-2013

Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

A. Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Welzijn d.d. 10 september 2013.

B. Kennisnemen afsprakenlijst informatiebijeenkomst Welzijn d.d. 4 september 2013.

 

 

A.   De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

B. Van de afsprakenlijst wordt kennisgenomen.

 

Bestanden

Advieslijst commissie WZ 10-09-2013

Afsprakenlijst infobijeenkomst WZ 04-09-2013

Geluidsfragment

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1      Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2      Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 25 september 2013 (worden nagezonden).

5.3      Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht

           aangenomen moties.

 

 

5.3 Motie basisscholen Laar-Laarveld (raad 25 september 2013): bij opname op voortgangsrapportage s.v.p. tijdsplan aangeven.

 

Bestanden

5.1 Lijst aan de raad gerichte brieven

5.1 Lijst waarover het college nog een voorstel moet doen

5.2 Toezeggingen gedaan raadsvergadering 25-09-2013

Geluidsfragment

 

 

 

6.

Onderwerp

Rondvraag en TILS-stukken (agendering van  TILS-stukken dient zo mogelijk uiterlijk 24 uur voor de vergadering schriftelijk bij de griffie te worden aangemeld).

Ten tijde van het drukken van de agenda waren de volgende TILS-stukken geagendeerd:

-          TILS-757 (vaststellen van het voorlopig maximaal subsidie 2014 van het Munttheater op 1.097.022,00) (geagendeerd op verzoek van de fracties PvdA en CDA);

-          TILS-759 (aanpassingen inrichting Montessorischool t.b.v. kinderopvang) (geagendeerd op verzoek van de fractie PvdA);

-          TILS-764 (vaststellen jaarstukken AMW-ML 2012 en verlenen subsidie AMW-ML 2014) (geagendeerd op verzoek van de fractie CDA).

 

 

De vragen m.b.t. TILS-757 en TILS-759 worden ter vergadering beantwoord. M.b.t. TILS-757 wordt gesproken over de brandveiligheid en wordt aangegeven dat er sprake is van achterstallig onderhoud waar de gemeente te zijner tijd op aangesproken zal worden. M.b.t. TILS-759 worden complimenten gemaakt aan de Montessorischool en wordt de vraag gesteld of het niet verstrekken van geld voor kinderopvang aan de Montessorischool niet strijdig is met het gelijkheidsbeginsel.

De vragen in de rondvraag over Algemeen Maatschappelijk Werk (financile hulpverlening) worden ter vergadering beantwoord.

 

Bestanden

TILS-757

TILS-759

TILS-764

Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouders: H.W.J. Coolen en H.A. Litjens

 

Raadsvoorstellen

7.

Onderwerp

Vaststellen van de Begroting 2014 van de gemeente Weert.

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Begroting Weert 2014

Geluidsfragment

 

 

 

8.

Onderwerp

Definitief vaststellen "Wijzigingsverordening Subsidies Welzijn en evenementen 2013".

 

Expliciete fractiestandpunten

WL geeft aan dat het onderwerp in het verleden reeds uitvoerig besproken is en is tevreden met wat voorligt. D66 geeft eveneens aan dat er reeds uitvoerig over is gesproken. D66 is voor het voorstel maar wil hierbij de aantekening maken dat de opmerkingen uit het verleden van kracht blijven. Met deze aantekening kan het stuk naar behandeling in de raad als hamerstuk. De PvdA sluit zich bij D66 aan. Het CDA geeft aan dat bij uitbetaling per kalenderjaar een risico bestaat dat het geld al is uitgegeven voor het seizoen begint.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk (met aantekening van D66 en PvdA).

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

9.

Onderwerp

Vaststellen van subsidieplafonds voor het jaar 2014 voor subsidies uit de Algemene Subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013 en bijbehorende deelsubsidieverordeningen en subsidies uit de Wijzgingsverordening subsidies welzijn en evenementen 2013.

 

Expliciete fractiestandpunten

D66 geeft aan in te stemmen met het instellen van subsidieplafonds.

 

Toezeggingen

Nagegaan wordt of het voorkomt of subsidie wordt aangevraagd nadat het plafond reeds bereikt is.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsconsultaties, notities en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

Portefeuillehouder: H.A. Litjens

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties, notities en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

Portefeuillehouder: H.W.J. Coolen

 

Raadsvoorstellen

10.

Onderwerp

Kennis te nemen van de Inventarisatienota jeugdhulp (september 2013) en de Visienota en het toekomstmodel jeugdhulp (september 2013) vast te stellen.

 

Expliciete fractiestandpunten

De SP geeft aan dat ondanks grote bezuinigingen er positieve zaken zijn opgenomen, zoals n gezin-n plan, een basisvoorziening met teams van jeugd- en gezinswerkers,  een platte organisatie en preventie. Gemist wordt de nazorg met name bij jongeren uit het gedwongen kader en jongeren boven de 18 die buiten de zorg vallen. Ook voor elk pleeggezin moet gestreefd worden naar n plan. De SP wil de beantwoording van de vragen afwachten en geeft daarom aan het voorstel als bespreekstuk voor de raad te willen agenderen. Het CDA geeft aan vertrouwen in de uitvoering te hebben. Het is een ingewikkeld onderwerp en daarom is het van belang in contact te blijven met de ambtelijke organisatie. Het CDA is van mening dat Weert voorop loopt. D66 is het eens met insteek en aanpak. Positief is dat generalisten zelf een expert kunnen aanwijzen en de n gezin-n plan gedachte. Het is een hele kunst deze omslag te maken tegen de achtergrond van de huidige financile situatie. WL geeft aan in stemmen met de aansturing vanuit n loket. Er zijn nog veel vragen en WL beschouwt het als een groeitraject. Maatwerk per gezin zonder extra regels is een goede zaak. WL geeft verder aan het goed te vinden dat de verschillen in problematiek per gemeente in kaart worden gebracht. De PvdA geeft aan dat er ondanks de bezuinigingen sprake is van een creatieve aanpak en kan de aanpak ondersteunen. De PvdA maakt zich zorgen over de snelheid waarmee de jeugdzorg richting gemeenten komt. Verder vraagt de PvdA zich af in hoeverre samenwerking mogelijk is. De PvdA wil de beantwoording van de vragen afwachten en geeft daarom aan het voorstel als bespreekstuk voor de raad te willen agenderen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Inventarisatienota jeugdhulp (september 2013)

Visienota en het toekomstmodel jeugdhulp (sept. 2013)

Geluidsfragment 1e termijn commissie

Geluidsfragment 1e termijn college

Geluidsfragment 2e termijn

 

 

 

11.

Onderwerp

Pilot generalisten in het kader van de decentralisatie Jeugdzorg.

 

Expliciete fractiestandpunten

Volgens de SP is het onderwijs niet meegenomen bij deze pilot en de SP vraagt zich af of dat in het vervolg wel kan. Wanneer zorg pas na 6 weken plaats kan vinden kan het kind daarvan de dupe worden. Het CDA geeft aan het een prima project te vinden waarmee moet worden doorgegaan. De PvdA is positief over de pilot. De VVD vindt het een prima project maar zet vraagtekens bij de financiering. WL vindt het een prima project en stemt in met de financiering. D66 geeft aan dat met het project doorgegaan kan worden en is het eens met de financiering.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

12.

Onderwerp

Bespreken brief van 10 september 2013 betreffende transitiearrangementen jeugdzorg.

 

Expliciete fractiestandpunten

De VVD vraagt zich af hoe de kwaliteit bewaakt wordt. WL geeft aan respect te hebben voor de aanpak van deze complexe zaken. Wanneer het niet doorgaat moet er voor gewaakt worden dat de goede zaken uit de pilot generalisten bewaard blijven. Het CDA geeft aan het fijn te vinden dat de raad betrokken wordt en wil voortaan graag tijdig op de hoogte worden gehouden.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Bestanden

Brief transitiearrangementen jeugdzorg

Geluidsfragment

 

 

 

13.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen om 21.20 uur.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 26 november 2013,

De commissiegriffier,

De voorzitter,