CONCEPT ADVIESLIJST OPENBARE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE

WELZIJN D.D. 26-11-2013

 

Voorzitter

H.P.M. Lempens

Commissiegriffier

P.A.W. Otten

 

 

Aanwezig de leden

G.J. van Buuren (VVD), A. Geurts (SP), C.J.C. Jacobs-Verstappen (WL), J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA),

M. Zaβboul (PvdA)

Afwezig de leden

M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66)

Plaatsvervangende leden

P.J.H. Sijben (CDA)

Deelnemers aan de beraadslagingen

G.J.W. Gabriλls (WL)

 

 

Portefeuillehouders

H.W.J. Coolen, H.A. Litjens

Ambtelijke ondersteuning

F. v. Beeck, S. Doek, K. Joosten, G. Poell, G.Stroux, E. Zweypfenning

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel en de bijlagen.

Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering. Bericht van verhindering is ontvangen van mevrouw Nouwen en Stokbroeks. Mevrouw Nouwen wordt vervangen door de heer Sijben.

 

Bestanden

Geluidsfragment 

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ingekomen.

 

Bestanden

Geluidsfragment 

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

Agendapunt 7 wordt na punt 5 behandeld, voor het overige wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Agenda 26-11-2013

Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

A. Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Welzijn d.d. 8 oktober 2013.

B. Kennisnemen afsprakenlijst informatiebijeenkomst d.d. 3 oktober 2013.

 

 

De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld en van de afsprakenlijst wordt kennis genomen.

 

Bestanden

 Advieslijst commissie WZ 08-10-2013

 Afsprakenlijst infoavond WZ 03-10-2013

Geluidsfragment

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1      Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2      Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 30 oktober en 6 november 2013 (de toezeggingen van 6 november worden nagezonden).

5.3      Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht

           aangenomen moties.

 

 

M.b.t. de kabelskibaan zal Wethouder Litjens de commissie informeren over de overeenkomst met de verenigingen. (TOEZEGGING)

 

Bestanden

 5.1 Lijst aan de raad gerichte brieven

 5.1 Lijst waarover het college nog een voorstel moet doen

 5.2 Toezeggingen gedaan raadsvergadering 30-10-2013

 5.2 Toezeggingen gedaan raadsvergadering 06-11-2013

Geluidsfragment

 

 

 

6.

Onderwerp

Rondvraag en TILS-stukken (agendering van  TILS-stukken dient zo mogelijk uiterlijk 24 uur voor de vergadering schriftelijk bij de griffie te worden aangemeld).

Ten tijde van het drukken van de agenda waren de volgende TILS-stukken geagendeerd:

-op verzoek van de PvdA-fractie TILS-776 (uitwerking nota minimabeleid), TILS-782 (werkervaringsbanen allochtone bijstandsgerechtigden) en TILS-783 (actieprogramma integratie);

-op verzoek van het CDA TILS-780 (brief veiligheidsregio) en TILS-784 (brieven wijkraad Leuken);

-op verzoek van de fractie Van de Loo TILS-785 (Memo tussenstand leerwerkplekken).

 

 

De vragen m.b.t. de TILS-stukken worden ter vergadering beantwoord. Wethouder Litjens gaat na of de cijfers over jeugdwerkloosheid Weerter of landelijke cijfers zijn en bericht de commissie daarover schriftelijk (TOEZEGGING). De vragen in de rondvraag over de school Laar-Laarveld en de Risse worden ter vergadering beantwoord.

 

Bestanden

 TILS-776

 TILS-782

 TILS-783

 TILS-780

 TILS-784

 TILS-785

Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: H.W.J. Coolen

 

Raadsvoorstellen

7.

Onderwerp

Rapport van de Rekenkamer Weert “Punt Welzijn” (het betreft een presentatie door de rekenkamer, het raadsvoorstel wordt na commissiebehandeling opgesteld).

 

Expliciete fractiestandpunten

WL is tevreden met het rapport. WL wil als doelstelling ondersteunende rol toevoegen. Deze doelstelling is overigens niet altijd meetbaar. De activiteiten van Punt Welzijn moeten onderscheidend worden neergezet. Het CDA vindt het opvallend dat gezegd wordt dat de mengvorm (publieke voorziening-maatschappelijke onderneming) niet goed functioneert. Het CDA stemt in grote lijnen in met het rapport. Punt Welzijn is er voor activiteiten m.b.t. publieke voorziening en niet voor maatschappelijke activiteiten. Er moeten nadere afspraken worden gemaakt over de doelstellingen en hoe omgegaan wordt met andere instellingen. Er mag niet aanbesteed worden.  De VVD geeft aan dat het waarom van Punt Welzijn ontbreekt. Wanneer effecten niet hoeven te worden verantwoord valt er weinig te controleren. Ook al is het meten van effecten tijdrovend wil dat niet zeggen dat er niet gerapporteerd hoeft te worden. Volgens de VVD is het college nu aan zet. De VVD kan zich goed vinden in de conclusie op pagina 25 over het meten van effecten en wil graag op de hoogte worden gehouden van het onderzoek in Weert welke mogelijkheden er zijn om effecten te meten. De PvdA is blij met het rapport en merkt op dat de raad het ook niet goed heeft gedaan (weinig inzicht in de activiteiten). De aansturing vanuit de raad kan beter, het verstrekte budget zou achteraf getoetst moeten worden om te kijken wat ermee is gebeurd. De SP is voor het onderscheidend neerzetten van de activiteiten van Punt Welzijn, zal nooit instemmen met openbaar aanbesteden en vindt het goed dat er meer inbreng vanuit de gemeente komt.

Vanuit de commissie zal conform de verordening op de rekenkamer een procedureel initiatiefvoorstel geagendeerd worden voor de raadsvergadering van 11 december a.s.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het rapport rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Rapport Rekenkamer Weert inzake Punt Welzijn

 Presentatie rapport Rekenkamer Weert inz. Punt Welzijn

Geluidsfragment presentatie Rekenkamer Weert

Geluidsfragment vragen raadsleden aan Rekenkamer

Geluidsfragment discussie commissie / wethouder

 

 

 

 

Portefeuillehouders: H.W.J. Coolen en H.A. Litjens

 

Raadsvoorstellen

8.

Onderwerp

Instemmen met de najaarsnota 2013 van de gemeente Weert.

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Najaarsnota Weert 2013

Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

Notities

9.

Onderwerp

Bespreken van de 3e rapportage 2013.

 

Expliciete fractiestandpunten

De VVD geeft aan bezorgd te zijn over het tekort van 4,2 miljoen euro.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Bestanden

 B&W-besluit

 3e rapportage 2013

Geluidsfragment

 

 

 

10.

Onderwerp

Bespreken voortgangsrapportages en totale projectenoverzicht 4e kwartaal 2013.

 

Expliciete fractiestandpunten

Het CDA merkt op dat geen relatie wordt gezien van het erfgoedhuis met het erfgoedspoor in de rapportage. De vraag is hoe dit op gang moet komen. De VVD geeft aan dat het misschien beter is de aandacht nu te richten op het erfgoedhuis en het spoor voorlopig achterwege te laten.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Bestanden

 B&W-besluit

 Voortgangsrapportages en projectenoverzicht 4e kw. 2013

Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: H.A. Litjens

 

Raadsvoorstellen

11.

Onderwerp

Kennisnemen van het fusieonderzoek De Risse-Westrom, instemmen met de aandachtpunten voor het vervolgonderzoek en het vervolgonderzoek onder regie van de stuurgroep regionaal arbeidsmarktbeleid laten uitvoeren.

 

Expliciete fractiestandpunten

De SP geeft aan het een helder rapport te vinden. Hopelijk wordt er meer werk door de gemeente Weert aan de Risse gegeven. De raad moet meer te zeggen krijgen over de Risse. De SP stem in met het agenderen als hamerstuk in de raad maar wil dan wel een stemverklaring uitbrengen. De PvdA geeft aan dat er meerdere scenario’s zijn gevraagd, een scenario waarbij niet uitgegaan wordt van fuseren ontbreekt. WL geeft aan dat een fusie onontkoombaar is gezien de toekomstige ontwikkelingen. WL is blij dat de mensen die in de regio Weert werken daar ook blijven. Het CDA geeft aan dat de schaal van de Risse waarschijnlijk te klein is maar dat er te gemakkelijk van wordt uitgegaan dat schaalvergroting alleen maar voordelen oplevert. Het was beter geweest als de raad was gevraagd of er een vervolg onderzoek uitgevoerd moet worden. Aandacht moet besteed worden aan het cultuurverschil tussen Westrom en de Risse. Het gaat te ver om nu al van fusie uit te gaan. Bekeken moet ook worden hoe het anders kan worden opgelost. De VVD sluit zich grotendeels bij het CDA aan. Verder geeft de VVD aan dat de aan de fusie verbonden kosten mogelijk tot belemmeringen zullen gaan leiden.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

12.

Onderwerp

Begroting en uitvoeringsovereenkomst 2014 van Stichting Zwembad de IJzeren Man.

 

Expliciete fractiestandpunten

WL vraagt zich af waarom de waterskibaan niet wordt genoemd. De SP vindt het jammer dat de tarieven stijgen. Het CDA vraagt zich af waarom het jubileum niet bij Weert 600 jaar stad is meegenomen. Verder vindt het CDA het vreemd dat vermeld wordt dat de opbrengsten lager zullen zijn ondanks de verhoogde tarieven. Het aantal bezoekers speelt hierin namelijk een grotere rol. De VVD vraagt zich af of zwembaden niet in de problemen komen door de hogere watertax.

 

Toezeggingen

-De begroting van de waterskibaan zoals deze er nu ligt wordt aan de raadsleden ter inzage gegeven.

-De commissie krijgt bericht welke scholen stoppen met schoolzwemmen.

-Nagegaan wordt of de jubileumactiviteiten van het zwembad stroken met Weert 600 jaar stad en de commissie krijgt hierover bericht.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

13.

Onderwerp

De 'Verordening Verzamelwet SZW 2013' vast te stellen en deze met terugwerkende kracht in werking te laten treden met ingang van 1 juli 2013.

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Bijlage 1 Verordening Verzamelwet SZW 2013

 Bijlage 2 Advies CPM Weert

Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties, notities en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

 

Portefeuillehouder: H.W.J. Coolen

 

Raadsvoorstellen

14.

Onderwerp

Vaststellen beleidsplan jeugdhulp 2014-2016.

 

Expliciete fractiestandpunten

De SP geeft aan dat niet is onderzocht of preventie, ontzorgen en medicalisering effect gaan hebben en hier winst te behalen valt maar daar wordt wel vanuit gegaan en daar is de SP bezorgd over. Bij de zorgverleners moet een omslag in denken plaats vinden. Dit kun je niet door een plan bewerkstelligen. De SP heeft verder zorgen over de mensen die hulpbehoevend zijn. De zwaksten moeten de beweging namelijk in gang gaan zetten. De evaluatie van de pilot heeft uitgewezen dat een eigen netwerk opzetten moeilijk is. Dit baart eveneens zorgen. De PvdA geeft aan dat het onderwerp uitvoerig is besproken. Zorgen blijven m.b.t. het netwerk, preventie, nazorg en regiorol van gemeente. Het CDA geeft aan dat het beleid de werkelijkheid niet veranderd. In de uitvoering van het beleid moet de bereidheid bestaan dit aan te passen. De nota geeft nog geen antwoord op het verdelingsvraagstuk. WL geeft aan dat dit pas het begin is en er nieuwe problemen zullen komen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Beleidsplan jeugdhulp 2014-2016

Geluidsfragment 1e termijn raad

Geluidsfragment 1e termijn college

Geluidsfragment 2e termijn

 

 

 

15.

Onderwerp

Vaststellen Kadernota en actieprogramma 2014 Wmo Begeleiding en Persoonlijke Verzorging.

 

Expliciete fractiestandpunten

De PvdA vraagt zich af of bij iedereen uitgegaan kan worden van de eigen kracht. Er moet niet teveel georganiseerd worden. De SP leidt uit het voorstel af dat iedereen rendabel moet zijn en vindt dat stuitend. Het CDA geeft aan dat de samenleving niet van de ene op de andere dag verandert maar dat de mensen wel direct geconfronteerd worden met een bezuiniging. De nota is een goede basis voor zaken die nog moeten komen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Kadernota en actieprogramma 2014 Wmo

Geluidsfragment

 

 

 

16.

Onderwerp

Instemmen met de samenwerking binnen het sociale domein in Midden-Limburg West (Nederweert, Leudal en Weert).

 

Expliciete fractiestandpunten

Het CDA vindt dat dit betrokken moet worden bij SML. Het is een structuurorganisatie en bekeken moet worden hoe zich dat verhoudt tot het voorstel over SML in de commissie EZ. WL geeft aan dat vanwege de daadkracht dit onderdeel bewust uit SML is gehouden.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Bijlagen samenwerking sociale domein Midden-Limburg

Geluidsfragment

 

 

 

17.

Onderwerp

Vaststellen van de leidraad voor inclusief beleid op basis van Agenda 22 in Weert en instemmen met het opstellen van een eerste voortgangsrapportage in de tweede helft van 2015.

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties, notities en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

 

 

18.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen om 22.55uur.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 28 januari 2014,

De commissiegriffier,

De voorzitter,