CONCEPT-ADVIESLIJST OPENBARE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE WELZIJN D.D. 28-01-2014

 

Voorzitter

H.P.M. Lempens

Commissiegriffier

P.A.W. Otten

 

 

Aanwezig de leden

G.J. van Buuren (VVD), A. Geurts (SP), C.J.C. Jacobs-Verstappen (WL), M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA), J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66) (vanaf punt 5), M. Zaboul (PvdA)

Afwezig de leden

---

Plaatsvervangende leden

---

Deelnemers aan de beraadslagingen

A.J. Egging (Egging) (t/m punt 7), J.W.J. Goubet (SP), G.J.W. Gabrils (WL), P.J.H. Sijben (CDA)

 

 

Portefeuillehouders

H.W.J. Coolen, H.A. Litjens

Ambtelijke ondersteuning

F. v. Beeck, R. Deneer, J. Lemmens, L. Sickmann, F. Smeets, W. Truyen, T. Weekers

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel en de bijlagen.

Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering. Er zijn geen berichten van verhindering ontvangen. De heren Gabrils, Goubet, Egging en Sijben hebben zich aangemeld voor de vergadering.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn verzoeken om spreekrecht ingekomen van de heer van de Kruys namens de Dorpsraad Laar en de heer van Strijp namens Meerderweert m.b.t. agendapunt 7.

 

Bestanden

Geluidsfragment

Tekst spreekrecht Dorpsraad Laar (dhr. v. d. Kruys)

Tekst spreekrecht Meerderweert (dhr. van Strijp)

Geluidsfragment spreekrecht de heer van de Kruys

Geluidsfragment spreekrecht de heer van Strijp

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

Agendapunt 11 zal niet worden behandeld. Agendapunt 7 wordt voor agendapunt 6 behandeld vanwege het aanwezig zijn van insprekers.

 

Bestanden

Agenda 28-01-2013

Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

A. Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Welzijn d.d. 26 november 2013.

B. Kennisnemen afsprakenlijst informatiebijeenkomst d.d. 14 november 2013.

 

 

A.      De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

B.      Van de afsprakenlijst wordt kennis genomen.

 

Bestanden

A Advieslijst commissie WZ 26-11-2013

B Afsprakenlijst infobijeenkomst WZ 14-11-2013

Geluidsfragment

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1      Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2      Toezeggingen gedaan in de raadsvergaderingen van 11 december 2013.

5.3      Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht

           aangenomen moties.

 

 

5.3  De tekst van punt 52 dient nog te worden aangepast. N.a.v. punt 92: vanaf 2016 worden gelden beschikbaar gesteld voor het vervolgtraject van het klanttevredenheidsonderzoek (TOEZEGGING).

 

Bestanden

5.1 Lijst aan de raad gerichte brieven

5.1 Lijst waarover het college nog een voorstel moet doen

5.2 Toezeggingen gedaan raadsvergadering 11-12-2013

Geluidsfragment

 

 

 

6.

Onderwerp

Rondvraag en TILS-stukken (agendering van  TILS-stukken dient zo mogelijk uiterlijk 24 uur voor de vergadering schriftelijk bij de griffie te worden aangemeld).

Ten tijde van het drukken van de agenda waren de volgende TILS-stukken geagendeerd:

op verzoek van Weert Lokaal TILS-807 (geldigheidsduur

indicaties hulp bij huishouden), op verzoek van Weert Lokaal

en CDA TILS-816 (Keenter hart), op verzoek van het CDA

TILS-806 (rapportages Munttheater, Rick en Bibliocenter),

TILS-830 (jaarstukken Stichting Rick), TILS-809 (de

Lichtenberg) en TILS-835 (jaarverslag Erfgoedcluster).

 

 

De vragen m.b.t. TIS-stukken 807, 816, 806, 830, 809 en 835 worden ter vergadering beantwoord. De vragen/opmerkingen m.b.t. TILS-stuk 807 hebben betrekking op de onrust rondom het wetsvoorstel hulp bij huishouden en de zorgen over de bezuiniging, m.b.t. TILS-stuk 816 op de lange duur (5 jaar) van het contract van Punt Welzijn en het verruimen van de exploitatiemogelijkheden, m.b.t. TILS-stuk 806 op de financile positie van het Munttheater en feit dat het vooruitschuiven van uitgaven niet kan blijven duren, m.b.t. TILS-stuk 830 op bezorgdheid voor de toekomst over Stichting Rick en de dekking van het muziekonderwijs. Met betrekking tot de dekking van het muziekonderwijs ontvangt de commissie schriftelijk antwoord (TOEZEGGING). Notitie over het Rick ligt in week 6 ter inzage voor raadsleden (TOEZEGGING). M.b.t. TILS-stuk 809 wordt de positieve houding van Provisus gewaardeerd en m.b.t. TILS-stuk 835 krijgt de afdeling een compliment voor het werk.

De vragen in de rondvraag m.b.t. de Risse, waterskibaan, niet uitkeringsgerechtigde werkzoekenden met eigen woning en verenigingen wijkgebouw Molenakker na brand worden ter vergadering beantwoord. De criteria m.b.t. het selecteren van de groep niet uitkeringsgerechtigde werkzoekenden met eigen woning worden aan de commissie toegezonden (TOEZEGGING).

 

Bestanden

TILS-807

TILS-816

TILS-806

TILS-830

TILS-809

TILS-835

Geluidsfragment TILS 807

Geluidsfragment TILS 816

Geluidsfragment overige TILS-stukken

Geluidsfragment rondvraag

 

 

Portefeuillehouder: H.W.J. Coolen

 

Raadsvoorstellen

7.

Onderwerp

Instemmen met de locatie Aldenheerd als locatie voor de (ver)nieuwbouw van een school voor Laar / Laarveld.

 

Expliciete fractiestandpunten

WL geeft aan dat nu alleen gekozen wordt voor de locatie binnen de kaders die zijn meegegeven. WL is voor de locatie Aldenheerd. De VVD sluit zich hierbij aan en geeft aan dat mogelijkheden bekeken moeten worden om leegstand te voorkomen. De SP geeft aan dat iedere wijk een goede school verdient en dat het risico van leegstand voor lief moet worden genomen. Een snelle besluitvorming is belangrijk. De SP stemt in met het voorstel. D66 sluit zich eveneens aan bij het standpunt van WL. D66 is blij met het voorstel en geeft aan dat de mogelijkheden van HOERA m.b.t. het gebouw meegenomen moeten worden. Bij ver-/nieuwbouw kan een betere kwaliteit en meer ruimte geboden worden dan bij nieuwbouw. De PvdA geeft aan dat veiligheid voorop staat, de voorkeur gaat uit naar nieuwbouw (mede vanwege de aanwezigheid van asbest) en geeft aan dat kinderopvang meegenomen moet worden. De PvdA is akkoord met het voorstel. Egging geeft aan dat het een realistisch voorstel is. Het zorgpunt is of er voldoende leerlingen komen. Het huidige gebouw kan verbouwd worden tot een kwalitatief goed, modern en eigentijds gebouw. Het CDA geeft aan dat Laar en Laarveld een eigen basisschool verdienen. Aldenheerd is voor Laar, ook stedenbouwkundig, de beste keuze. De school moet op lange termijn levensvatbaar zijn. Er is nu een doorbraak omdat na jarenlange discussie een keuze over de locatie gemaakt wordt. Aan deze keuze moet echter het feit dat er kinderopvang komt gekoppeld worden, anders is de school niet levensvatbaar. Verder moet de Rietstraat verbeterd worden voor het verkeer van en naar de school.

 

Toezeggingen

De kostenvergelijking bouw nieuwe gymzaal of vervoer naar bestaande gymzaal wordt aan de commissie toegezonden.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Locatiestudie

Notulen infobijeenkomst locatiekeuze BS St. Franciscus

Tekst spreekrecht Dorpsraad Laar (dhr. v. d. Kruys)

Tekst spreekrecht Meerderweert (dhr. van Strijp)

Geluidsfragment spreekrecht de heer van de Kruys

Geluidsfragment spreekrecht de heer van Strijp

Geluidsfragment 1e termijn raad

Geluidsfragment 1e termijn college

Geluidsfragment 2e termijn

 

8.

Onderwerp

Vaststellen Erfgoedverordening 2014 en intrekken Erfgoedverordening 2012.

 

Expliciete fractiestandpunten

De SP, D66, PvdA, WL en VVD geven aan akkoord te zijn met het voorstel. Het CDA wil weten of de inspraakreactie, dat door toetsing alleen door de welstandscommissie en niet meer door de monumenten-welstandscommissie de toetsing kwalitatief minder wordt, terecht is.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Erfgoedverordening Weert 2014

Geluidsfragment

 

 

 

9.

Onderwerp

Vaststellen van het monumentenbeleidsplan 2014.

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Monumentenbeleidsplan Weert 2014

Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties

Liggen niet voor.

 

Notities en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

Portefeuillehouder: H.A. Litjens

 

Raadsvoorstellen

10.

Onderwerp

Evaluatie combinatiefunctionarissen.

 

Expliciete fractiestandpunten

Het CDA geeft aan dat in 2011 al is gewaarschuwd voor dit moment waarop het beschikbaar zijn van geld afloopt. Nu kan er geen besluit worden genomen over het budget omdat er dan een voorschot op 2015 wordt genomen. WL is voorstander van het behouden van de combinatiefunctionaris maar vindt dat dat in de begroting moet worden vastgelegd en niet nu. D66 wil duidelijkheid over wat bereikt is en heeft moeite met het uitgeven van geld voor 4 jaar als niet duidelijk is wat bereikt wordt. Met dit voorstel wordt reeds een voorschot op continuering genomen en dat geeft geen goed gevoel. De VVD vraagt zich af waarom niet naar alternatieven voor bekostiging is gezocht, is voor scenario 3 maar geeft aan dat dat bij de begroting moet worden geregeld. De PvdA vraagt naar wat bereikt is. Dit had concreter aangegeven mogen worden. De SP stemt in met het voorstel.

 

Toezeggingen

Naar aanleiding van de opmerkingen van de commissie komt er vr de raadsvergadering een schriftelijke verduidelijking van het voorstel.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Bijlagen evaluatie combinatiefunctionarissen

Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsconsultaties,

11.

Onderwerp

Kenbaar maken van wensen en/of bedenkingen over de overeenkomst met Stichting ENTC en Stichting Zwembad De IJzeren Man met als onderwerp de overdracht van de waterskibaan (onder voorbehoud besluitvorming college, stukken worden nagezonden).

 

 

Dit agendapunt is niet behandeld.

 

 

 

12.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen om 22.30uur.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 11 maart 2014,

De commissiegriffier,

De voorzitter,