CONCEPT-ADVIESLIJST OPENBARE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE WELZIJN D.D. 11-03-2014

 

Voorzitter

H.P.M. Lempens

Commissiegriffier

P.A.W. Otten

 

 

Aanwezig de leden

A. Geurts (SP), C.J.C. Jacobs-Verstappen (WL), M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA), J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), M. Zaboul (PvdA)

Afwezig de leden

G.J. van Buuren (VVD)

Plaatsvervangende leden

H.H.M. Peters (VVD)

Deelnemers aan de beraadslagingen

I.F.A.J. Beenders (PvdA), P.J.H. Sijben (CDA)

 

 

Portefeuillehouders

H.W.J. Coolen, H.A. Litjens

Ambtelijke ondersteuning

F. v. Beeck, W. Truyen, P. Verheijen, T. Weekers

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel en de bijlagen.

Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering onder vermelding van de berichten van verhindering en geeft aan dat het de laatste commissievergadering Welzijn in de huidige samenstelling is.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er is een verzoek om spreekrecht ontvangen van de heer Korten, voorzitter Stichting Aldenborg m.b.t. tot de collegecommissie roerend erfgoed en het project Weerter geschiedschrijvingen

en de heer Lempens en Touil, namens het comit behoud eerste hulp Weert m.b.t. agendapunt 7 (St. Jans Gasthuis).

 

Bestanden

Tekst spreekrecht de heren Lempens en Touil

Geluidsfragment spreekrecht de heren Lempens en Touil

Geluidsfragment vragen aan beide heren vanuit de commissie

 

Geluidsfragment spreekrecht de heer Korten

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

-Agendapunt 7 wordt na punt 3 behandeld vanwege de aanwezigheid van de Directeur St. Jans Gasthuis en insprekers, vervolgens zal de heer Korten inspreken en dan wordt de agenda weer vervolgd met punt 4.

-De behandeling van de TILS-stukken 851 (burgerhulpverlening/AEDs) en 858 (voortgangsrapportage mantelzorgondersteuning, vrijwilligersbeleid en verknopen van kennis) vervalt.

-Agendapunt 9 vervalt.

 

Bestanden

Agenda 11-03-2014

Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

A. Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Welzijn d.d. 28 januari 2014.

B. Kennisnemen aandachtspunten- en actielijst informatiebijeenkomst d.d. 5 februari 2014.

 

 

Aan het standpunt van de VVD bij punt 7 (school Laar/Laarveld) wordt toegevoegd: "Wanneer voor verbouw i.p.v. nieuwbouw wordt gekozen dient zo gebouwd te worden dat op het moment dat de school niet meer levensvatbaar is een andere bestemming aan het gebouw kan worden gegeven."

Het CDA merkt op dat dit ook reeds in het voorstel stond vermeld. De advieslijst wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld en van de aandachtspunten- en actielijst wordt kennis genomen.

 

Bestanden

A. Advieslijst commissie WZ 28-01-2014

B. Aandachtspunten- en actielijst infoavond 05-02-2014

Geluidsfragment

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1      Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2      Toezeggingen gedaan in de raadsvergaderingen van 12 februari 2014.

5.3      Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht

           aangenomen moties.

N.a.v. punt 117 op de voortgangsrapportage verzoekt WL een andere dekking voor muziekonderwijs te zoeken dan sociaal maatschappelijke doeleinden. Deze post is namelijk niet bestemd voor cultuur en sport.

 

 

 

 

Bestanden

5.1 Lijst aan de raad gerichte brieven

5.1 Lijst waarover het college nog een voorstel moet doen

5.2 Toezeggingen gedaan raadsvergadering 12-02-2014

Geluidsfragment

 

 

 

6.

Onderwerp

Rondvraag en TILS-stukken (agendering van  TILS-stukken dient zo mogelijk uiterlijk 24 uur voor de vergadering schriftelijk bij de griffie te worden aangemeld).

Ten tijde van het drukken van de agenda waren de volgende TILS-stukken geagendeerd op verzoek van het CDA:

       TILS-841 (inventarisatienota voorzieningenplannen),

       TILS-851 (burgerhulpverlening/AEDs),

       TILS-856 (uitwerkingsovereenkomst 2014; hieromtrent heeft het college een niet-openbare notitie toegezegd, deze is nog niet beschikbaar),

       TILS-858 (voortgangsrapportage mantelzorgondersteuning, vrijwilligersbeleid en verknopen van kennis) en

       TILS-859 (subsidie Punt Welzijn).

Voor de rondvraag zijn ten tijde van het drukken van de agenda vragen ingediend door het CDA m.b.t. tot ontvangen correspondentie MuziekKollektief De Bosuil en MuziekCentrum De Bosuil.

 

 

De behandeling van TILS-851 en 858 vervalt. De vragen m.b.t. TILS-841, 856, 859 en de vragen in de rondvraag m.b.t. tot ontvangen correspondentie MuziekKollektief De Bosuil en MuziekCentrum De Bosuil worden ter vergadering beantwoord. Wanneer het tot een fusie tussen Rick en Myouthic komt zal dit worden voorgelegd aan de raad (TOEZEGGING).

 

Bestanden

TILS-841

TILS-851

TILS-856

TILS-858

TILS-859

Geluidsfragment

 

 

Portefeuillehouder: H.W.J. Coolen

 

Informatie(brieven)

7.

Onderwerp

Spoedeisende hulp St. Jans Gasthuis (geen stukken, uitvoering motie, Directeur St. Jans Gasthuis aanwezig).

 

Expliciete fractiestandpunten

WL geeft aan dat de hulpverlening aan patinten door de maatregelen vertraging zal oplopen hetgeen een risico oplevert. De SP vraagt zich af wat de gemeente kan doen. Het CDA vraagt zich af welke instantie moet worden benvloed, het Ministerie of de zorgverzekeraar?

 

Toezeggingen

Geen.

 

Bestanden

Geluidsfragment spreekrecht de heren Lempens en Touil

Geluidsfragment vragen aan beide heren vanuit de commissie

Geluidsfragment agendapunt 7

 

Raadsvoorstellen

8.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een bijdrage van maximaal  60.000,= voor afronding van herstelwerkzaamheden aan de St. Martinuskerk.

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

9.

Onderwerp

Vaststellen visie op de erfgoedruimte. (Is komen te vervallen. Dit onderwerp zal worden behandeld in de raadscyclus van 28 mei.)

 

 

 

10.

Onderwerp

Ontwerpbegroting en jaarrekening inzet leerplicht Nederweert in het kader van de gemeenschappelijke regeling 'regionale samenwerking Leerplicht RMC Nederweert-Weert'.

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

 

Portefeuillehouders: H.A. Litjens en H.W.J. Coolen

 

Raadsvoorstellen

11.

Onderwerp

Gewijzigd vaststellen van de subsidieplafonds voor de subsidieregeling investeringen uit de Deelsubsidieverordening Investeringen 2013.

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

12.

Onderwerp

Wijzigen uiterste termijnen voor het aanvragen van subsidies door vrijwilligersorganisaties.

 

Expliciete fractiestandpunten

D66 geeft aan in het verleden tegen de subsidieverordening te hebben gestemd en kan derhalve nu ook niet instemmen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties, notities en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

 

Portefeuillehouder: H.A. Litjens

 

Raadsvoorstellen

13.

Onderwerp

Geen nieuw Actieprogramma Integratie opstellen na 2014, de aanspraak op subsidies voor integratie per 1 januari 2015 te beindigen en de subsidieverordening dienovereenkomstig aanpassen.

 

Expliciete fractiestandpunten

WL vraagt zich af of zomaar afstand kan worden gedaan van het integratiebeleid en of later niet zal blijken dat het toch weer nodig is. Het CDA geeft aan in te stemmen met het voorstel als hamerstuk. Er blijft aandacht voor het onderwerp, het wordt niet meer apart vermeld maar wordt onderdeel van het beleid, in het verleden beschikbaar gestelde subsidies krijgen nog de aandacht en er blijft een centraal aanspreekpunt voor de allochtone gemeenschap. De PvdA geeft aan het prima te vinden dat integratie wordt opgenomen in een integraal beleidsplan. De PvdA is echter bezorgd over het feit of de speerpunten van de allochtone gemeenschap nog in beeld blijven en vindt het jammer dat het Pools spreekuur is beindigd. De VVD vindt het voorstel voldoende beargumenteerd en gaat hiermee akkoord. D66 geeft aan altijd gepleit te hebben dit beleid op te nemen in een integraal plan en het vraaggericht in plaats van aanbodgericht werken. De SP heeft zorgen over groepen mensen die meer aandacht nodig hebben. Het investeren in de integratie van Polen en controle van de huisvesting is belangrijk. Wanneer de nog resterende vragen naar tevredenheid worden beantwoord mag het voorstel als hamerstuk naar de raad.

 

Toezeggingen

Er komt schriftelijk antwoord op de vraag hoeveel Poolse mensen willen integreren.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsconsultaties

14.

Onderwerp

Kenbaar maken van wensen en/of bedenkingen over de overeenkomst met Stichting ENTC en Stichting Zwembad De IJzeren Man over de overdracht van de waterskibaan.

 

Expliciete fractiestandpunten

De PvdA geeft aan het jammer te vinden dat de overeenkomst niet is gecombineerd met het krediet en bestemmingsplan. De PvdA vindt het een slechte overeenkomst, er is veel onduidelijk en er zijn aspecten die bij de vaststelling van krediet en bestemmingsplan niet voorzienbaar waren. De risicos liggen bij het zwembad en de gemeente. Er moet een commercile toets worden gedaan. Het CDA mist eveneens de commercile toets. Het CDA vraagt zich af hoe het zit met paracommercie en concurrentie van horeca binnen het zwembad. Het gebruik van woorden in de overeenkomst is niet altijd voldoende duidelijk. WL geeft aan dat eigen horeca voor de waterskibaan conflicteert met de horeca van het zwembad en de omgeving. Wanneer het niet lukt zouden de kapitaallasten in de gemeentelijke begroting door de vereniging als huur moeten worden opgebracht. Het risico is groot. De VVD geeft aan dat er concurrentie met de horeca van het zwembad is. D66 mist een inspanningsverplichting van het zwembad. D66 heeft moeite met het gegeven dat zwembad en ENTC aangeven er wel uit te komen maar dat er desondanks toch veel voorwaarden worden gesteld. De SP geeft aan dat wanneer de waterskibaan niet winstgevend blijkt te zijn dit gecompenseerd zal worden door de horeca. Er is dan sprake van oneerlijke concurrentie met gemeenschapsgeld waar de SP op tegen is.

 

Toezeggingen

Een nieuw overzicht betreffende de uren van het zwembad inclusief de exploitabele uren van de waterskibaan wordt aan de commissie toegezonden.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment 1e termijn commissie

Geluidsfragment 1e termijn college

Geluidsfragment 2e termijn

 

 

 

Notities en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

15.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.25uur en neemt afscheid van de commissie onder dankzegging voor de samenwerking in de afgelopen jaren.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 13 mei 2014,

De commissiegriffier,

De voorzitter,