VOORLOPIGE AGENDA RAADSCOMMISSIE BEDRIJFSVOERING-INWONERS D.D. 15-09-2014

 

 

De behandeltijden zijn richtinggevend. Deze kunnen in praktijk afwijken!

 

 

ALGEMENE AGENDAPUNTEN

 

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen agenda.

 

Bestanden

¯ Agenda 15-09-2014

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen advieslijst algemene voorbereidende vergadering d.d. 23 juni 2014 en 26 augustus 2014.

 

Bestanden

¯ Advieslijst algemene commissievergadering d.d. 23 juni 2014

¯ Advieslijst algemene commissievergadering d.d. 26 aug 2014

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1 Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 9 juli 2014.

5.2 Voortgangsrapportages toezeggingen en overzichten aangenomen moties.

 

Bestanden

¯ 5.1 Toezeggingen raadsvergadering 09-07-2014

 

 

 

PORTEFEUILLEHOUDER STERK

 

Er liggen geen raadsvoorstellen voor.

 

PORTEFEUILLEHOUDER HEIJMANS

 

 

 

6.

Onderwerp

Kennisnemen van het Concept beleidsplan Politie Limburg 2015-2018 “Betekenisvolle interventies: begrenzen, beschermen en bekrachtigen” en eventuele zienswijzen kenbaar maken.

Behandeltijd: 20.00 uur – 20.30 uur.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

¯ Beleidsplan Politie Limburg 2015-2018

 

 

 

7.

Onderwerp

1. Vaststellen van de “Verordening op de vertrouwenscommissie, die de aanbeveling tot benoeming van de burgemeester voorbereidt, op de raadscommissie, die functioneringsgesprekken met de burgemeester houdt en op de raadscommissie, die de aanbeveling tot herbenoeming van de burgemeester voorbereidt”.

2. Intrekken van het “Protocol voortgangsgesprekken Burgemeester gemeente Weert”, vastgesteld door de raad van de gemeente Weert op 2 juli 2008.

(initiatiefvoorstel fractievoorzittersoverleg).

Behandeltijd: 20.30 uur – 20.40 uur.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ Verordening op de vertrouwenscommissie

 

 

 

8.

Onderwerp

Verlengen woonplaatsontheffing burgemeester Heijmans tot 1 oktober 2015 (initiatiefvoorstel fractievoorzittersoverleg).

Behandeltijd: 20.40 uur – 20.50 uur.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

 

 

 

9.

Onderwerp

Met beeld uitzenden van raadsvergaderingen (initiatiefvoorstel fractievoorzittersoverleg).

Behandeltijd: 20.50 uur – 21.00 uur.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

 

 

 

10.

Onderwerp

Beschikbaar stellen budget aan raads- en commissieleden voor de aanschaf van computerapparatuur (initiatiefvoorstel fractievoorzittersoverleg).

Behandeltijd: 21.00 uur – 21.10 uur.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

 

 

 

11.

Onderwerp

Kennisnemen van de voorbereidingen op de Limburgse Bestuurdersdag 2014 in Weert en een eventueel tekort te dekken uit de post onvoorziene uitgaven.

Behandeltijd: 21.10 uur – 21.20 uur.

 

Bestanden

¯ B&W-besluit

¯ Raadsvoorstel

 

 

 

12.

Onderwerp

Instemmen met de jaarrekening 2013 en begroting 2015 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord en instemmen met de concept reactie.

Behandeltijd: 21.20 uur – 21.30 uur.

 

Bestanden

¯ B&W-besluit

¯ Raadsvoorstel

 

 

 

PORTEFEUILLEHOUDER HEIJMANS EN LITJENS

 

 

 

13.

Onderwerp

Taakoverdracht heffing en invordering gemeentelijke belastingen en uitvoering Wet WOZ aan de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen.

Behandeltijd: 21.30 uur – 22.15 uur.

De stukken zijn reeds toegezonden bij de commissievergadering van 26-8-2014.

 

Bestanden

¯ B&W-besluit

¯ Raadsvoorstel

 

 

 

PORTEFEUILLEHOUDER LITJENS

 

 

 

14.

Onderwerp

Instemmen met de bestuursopdracht communicatie.

Behandeltijd: 22.15 uur – 22.45 uur.

 

Bestanden

¯ B&W-besluit

¯ Raadsvoorstel

 

 

 

PORTEFEUILLEHOUDER GABRIĖLS

 

 

 

15.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet ter hoogte van maximaal € 264.715,00 voor de uitbreiding van de  Openbare Jenaplan basisschool De Duizendpoot met één lokaal.

Behandeltijd: 22.45 uur – 23.15uur.

 

Bestanden

¯ B&W-besluit

¯ Raadsvoorstel

 

 

 

16.

Onderwerp

Vaststellen van de concept-nota “Binnensportaccommodaties, ontwikkelingen 2015-2020” en hiervoor inspraak verlenen conform het in het raadsvoorstel opgenomen schema.

Behandeltijd: 23.15 uur – 23.45 uur.

 

Bestanden

¯ B&W-besluit

¯ Raadsvoorstel

¯ Concept nota  Binnensportaccommodaties

 

 

 

17.

Onderwerp

Sluiting vergadering.