BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 8 FEBRUARI 2012, VOORTGEZET OP 9 FEBRUARI 2012

Voorzitter:

A.A.M.M. Heijmans (burgemeester)

Griffier:

mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de raadsleden:

F.L.J.A. Adriaens (Weert Lokaal), S. Altun (VVD), I.F.A.J. Beenders-van Dooren (PvdA), L.J. Boonen (VVD), V.A. van Brussel (D66), G.J. Van Buuren (VVD), A.F. van Eersel (VVD), A.J. Egging (VVD), M.A. Engelen-Wijen (VVD), drs. G.J.W. Gabriėls (Weert Lokaal), J.W.J. Goubet (SP), drs. L.F.A. Heuvelmans PvdA) (op 9 februari vanaf 19.53 uur aanwezig), A.G. Jacobs (CDA), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), mr. F. Kadra (PvdA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), H.P.M. Lempens (VVD) (op 9 februari niet aanwezig), P.P.E. Lempens (SP) (op 9 februari vanaf 20.20 uur aanwezig), H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal), T.W.G. Meulen (CDA), M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA), J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA), H.H.M. Peters RA (VVD), B. Peterse (SP), P.J.H. Sijben (CDA), H. Stals (CDA), M.M.C.F.  Stokbroeks (D66), S.M.L. Struving (VVD) en M. Zaāboul (PvdA)

Afwezig de raadleden:

---

 

 

Aanwezig de wethouders:

H.W.J. Coolen (CDA), H.A. Litjens (Weert Lokaal) en J.M. Cardinaal (VVD)

Afwezig de wethouder:

A.W.P. Kirkels (VVD)

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel, bijlagen en de moties en amendementen.

Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder de gasten van de raad. Wethouder Kirkels is vanwege ziekte afwezig. De heer G. Gabriėls (Weert Lokaal) komt iets later.

 

Bestanden

Æ Geluidsfragment 

 

 

 

2.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

 

Bij agendapunt 9 (vrijwilligersbeleid) wil de fractie SP een stemverklaring afleggen. Bij agendapunt 11B (welstandsnota) wil de fractie D66 een stemverklaring afleggen. De agendapunten 15 (bestuursopdracht FLOW) en 23a (art. 40 RvO vragen over afvalstoffenheffing) worden als hamerstuk behandeld. Bij agendapunt 17 (krediet uitzending carnavalsoptocht) zal de heer H. Lempens (VVD) niet aan de besluitvorming deelnemen vanwege een persoonlijk belang.

 

Bestanden

¯ Agenda 08-02-2012

Æ Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

Er is een verzoek om spreekrecht ontvangen van mw. S. Blok, centrummanager, bij agendapunt 12 (versterking centrumfunctie Weert).

 

Bestanden

Æ Geluidsfragment

Æ Geluidsfragment spreekrecht mevrouw Blok 

 

 

 

4.

Onderwerp

Mededelingen.

 

 

De heer L. Heuvelmans (PvdA) deelt mede, dat als de raad van de gemeente Stein hem als zodanig benoemt, hij per 16 februari a.s. wethouder in Stein zal worden. Zijn raadslidmaatschap in Weert eindigt dan.

 

Bestanden

Æ Geluidsfragment

 

 

 

5.

Onderwerp

a.   Vaststellen van de notulen van de vergadering van 9 november 2011;

b.      Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 9 november 2011;

c.   Vaststellen van de notulen van de vergadering van 14 december 2011;

d.      Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 14 december 2011.

 

 

Er zijn geen wijzigingsverzoeken ontvangen. Notulen en besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

¯ Notulen 9 november 2011

¯ Besluitenlijst 9 november 2011

¯ Notulen 14 december 2011

¯ Besluitenlijst 14 december 2011

Æ Geluidsfragment

 

 

 

Benoemingen

 

6.

Onderwerp

Benoemen lid Commissie Onderzoek Jaarrekening

(initiatiefvoorstel fractie SP).

 

Voorstel

De heer B. Peterse (SP) te benoemen als lid van de Commissie Onderzoek Jaarekening, namens de

fractie SP.

 

Besluitvorming

De heer B. Peterse wordt benoemd tot lid van de Commissie Onderzoek Jaarrekening.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

Æ Geluidsfragment

 

 

 

Notities

Bespreekstukken

 

7.

Onderwerp

Bespreken notitie inzake problematiek ontslagen bij de Risse (op verzoek van fracties SP en PvdA).

 

Voorstel

Bespreken van de notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers De Risse.

 

Besluitvorming

Stemverklaring fractie SP bij alle moties: men stemt vóór als akkoord met het dictum; overwegingen niet leidend.

Motie 1 (Risse – aanbestedingsbeleid en participatie) van de fracties SP, PvdA, Weert Lokaal, CDA en VVD wordt met voorstemmen van de fracties SP, PvdA, Weert Lokaal, CDA en VVD (27 stemmen voor) en tegenstemmen van de fractie D66 (2 stemmen tegen) aanvaard.

Motie 2 (Risse – vangnet voor WSW’ers wier tijdelijk contract niet wordt verlengd) van de fracties SP, PvdA, Weert Lokaal, CDA en VVD wordt met voorstemmen van de fracties SP, PvdA, Weert Lokaal, CDA en VVD (27 stemmen voor) en tegenstemmen van de fractie D66 (2 stemmen tegen) aanvaard.

Motie 3 (Risse – visie WSW en WWnV) van de fracties SP, PvdA, Weert Lokaal, CDA en VVD wordt unaniem aanvaard.

Motie 4 (opschorten besluit en uitwerken alternatieven) van de fracties SP en PvdA wordt met voorstemmen van de fracties SP en PvdA (7 stemmen voor) en tegenstemmen van de fracties D66, Weert Lokaal, CDA en VVD (20 stemmen tegen) verworpen.

Motie 5 (campagne behoud werkgelegenheid kwetsbare groepen) van de fracties SP en PvdA wordt met voorstemmen van de fracties SP en PvdA (7 stemmen voor) en tegenstemmen van de fracties D66, Weert Lokaal, CDA en VVD (20 stemmen tegen) verworpen.

 

Bestanden

¯ Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse

¯ Motie 1

¯ Motie 2

¯ Motie 3

¯ Motie 4

¯ Motie 5

Æ Geluidsfragment inleiding en indienen moties

Æ Geluidsfragment 1e termijn raad

Æ Geluidsfragment 1e termijn college

Æ Geluidsfragment 2e termijn

 

 

 

 

Raadsvoorstellen

Hamerstukken

 

8.

Onderwerp

Vaststellen controleprotocol 2011. 

 

Voorstel

Besluiten het controleprotocol 2011 vast te stellen.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard. 

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

Æ Geluidsfragment

 

 

 

9.

Onderwerp

Vaststellen van de nota Vrijwilligersbeleid gemeente Weert 2012-2015. 

 

Voorstel

De kadernota Vrijwilligersbeleid gemeente Weert 2012-2015 vast te stellen.

 

Besluitvorming

Opmerking fractie SP bij voorstel.

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard. 

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit 

Æ Geluidsfragment

 

 

 

10.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet van € 530.000,= voor de herinrichting van de Looimolenstraat

 

Voorstel

Beschikbaar stellen van een krediet van € 530.000,- voor de herinrichting van de Looimolenstraat.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard. 

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit 

Æ Geluidsfragment

 

 

 

11. 

Onderwerp

Vaststellen van het bestemmingsplan ‘Hennenstraatje 16-18’.

 

Voorstel

1. Besluiten het bestemmingsplan 'Hennenstraatje 16-18' gewijzigd vast te stellen.

2. Besluiten genoemd bestemmingsplan aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan, gebaseerd op de kadastrale ondergrond van 28 november 2008 en de GBKN van 4 december 2008.

3. Besluiten geen exploitatieplan vast te stellen voor dit bestemmingsplan.

4. Besluiten het Beeldkwaliteitsplan 'Nollewiel' en het Herinrichtingsplan 'Nollewiel' vast te stellen.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard. 

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit 

Æ Geluidsfragment

 

 

 

11A. 

Onderwerp

Bestemmingsplan Kantoor EmmasingelBoerhaavestraat

 

Voorstel

1. Besluiten het bestemmingsplan "Kantoor Emmasingel - Boerhaavestraat" ongewijzigd vast te stellen.

2. Besluiten het bestemmingsplan "Kantoor Emmasingel - Boerhaavestraat" aan te merken als autenthiek digitaal ruimtelijk plan, gebaseerd op de grootschalige basiskaart van Nederland (GBKN) en de kadastrale ondergrond van oktober 2011.

3. Besluiten geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan "Kantoor Emmasingel-Boerhaavestraat".

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard. 

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit 

Æ Geluidsfragment

 

 

 

11B. 

Onderwerp

Vaststellen van de geactualiseerde Welstandsnota 2012 onder gelijktijdige intrekking van de  Welstandsnota 2004 en vrijgeven voor inspraak van het voornemen tot aanwijzing van woonwijken, industrie- en bedrijventerreinen tot welstandsvrije gebieden. 

 

Voorstel

Besluiten om de geactualiseerde Welstandsnota 2012 vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de Welstandsnota 2004 en het voornemen tot het aanwijzen van woonwijken, industrie- en bedrijventerreinen tot welstandsvrije gebieden vrij te geven voor inspraak.

 

Besluitvorming

Stemverklaring fractie D66 tegen het voorstel. Het voorstel wordt aanvaard met voorstemmen van de fracties VVD, CDA, Weert Lokaal, PvdA en SP (27 stemmen voor) en tegenstemmen van de fractie D66 (2 stemmen tegen).

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit 

Æ Geluidsfragment

 

 

 

11C. 

Onderwerp

Verlengen van de startersregeling

 

Voorstel

A. Beschikbaar stellen van een aanvullend krediet van € 500.000,- ter uitvoering van de startersregeling.

B. Instemmen met aanpassing van de 'Verordening stimuleringsfonds startersregeling gemeente Weert 2007'.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard. 

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit 

Æ Geluidsfragment

 

 

 

Bespreekstukken 

 

12.

Onderwerp

Versterking centrumfunctie van de gemeente Weert. 

 

Voorstel

1. Instemmen met het voorstel om de beschikbare middelen in de begroting 2012, zijnde groot

€ 53.000,00 te bundelen voor het coordineren en doen organiseren van :

- Winterstad Weert,

- Gastvrij Weert,

- Oranjeweek Weert,

- Viering bevrijding en herdenking,

- Straattheaterfestival/Culturele week,

- Jaarmarkt / paardenmarkt, te bundelen in een begrotingspost.

2. Instemmen met het voorstel om Centrummanagement Weert een gecoordineerde uitvoering van deze evenementen op te dragen.

3. Instemmen met het nader onderzoek naar:

- Genereren nieuw geld,

- Borgstelling calamiteiten en

- Herpositionering VVV".

4. Instemmen met de borgstelling voor mogelijke calamiteiten in het jaar 2012, dit tot een maximum van € 15.000,00.

 

Besluitvorming

Amendement 2 van de fractie D66 wordt met voorstemmen van de fractie D66 (2 stemmen) en tegenstemmen van de fracties SP, PvdA, Weert Lokaal, CDA en VVD (27 stemmen tegen) verworpen.

Amendement 1 van de fractie PvdA wordt met voorstemmen van de fractie PvdA (4 stemmen voor) en tegenstemmen van de fracties VVD, CDA, Weert Lokaal, SP en D66 (23 stemmen tegen) verworpen.

Stemverklaring D66 tegen het voorstel.

Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties VVD, CDA, Weert Lokaal, PvdA en SP (27 stemmen voor) en tegenstemmen van de fractie D66 (2 stemmen tegen) aanvaard.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ Bijlage raadsvoorstel

¯ B&W-besluit 

¯ Amendement 1

¯ Amendement 2

Æ Geluidsfragment 1e termijn raad

Æ Geluidsfragment 1e termijn college

Æ Geluidsfragment 2e termijn

Æ Geluidsfragment stemming

 

 

Æ Geluidsfragment schorsing vergadering

Æ Geluidsfragment voortzetting op 09-02-2012

 

 

 

13. 

Onderwerp

Budget KMS 2020 – Kazerne van de Toekomst. 

 

Voorstel

Akkoord gaan met het verstrekken van budget van € 20.000,- voor externe kosten voor het project KMS 2020 - Kazerne van de Toekomst.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.  

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit 

Æ Geluidsfragment

 

 

 

14. 

Onderwerp

Vaststellen van het integraal veiligheidsbeleid 2012, Weer(t) veiliger! 

 

Voorstel

Het Integraal veiligheidsbeleid 2012,Weer(t) veiliger! bestaande uit de Kadernota 2011-2014 en het Actieplan 2012 vast te stellen.

 

Besluitvorming

Motie 6 van de fracties VVD, Weert Lokaal, SP en CDA wordt mondeling geamendeerd (punt 2 in het dictum vervalt) en unaniem aanvaard.

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit 

¯ Motie 6

Æ Geluidsfragment

 

 

 

15. 

Onderwerp

Vaststellen van de te onderzoeken onderwerpen van de bestuursopdracht FLOW “Samenwerken of uitbesteden”. 

 

Voorstel

Instemmen met het onderzoeken van de volgende onderwerpen op de mogelijkheden van verzelfstandigen, samenwerken of uitbesteden:

- uitbesteden of samenwerken bij de uitvoerende taken en toezichttaken in het openbaar gebied;

- uitbesteden, samenwerken of verzelfstandigen van exploitatie, beheer en onderhoud van maatschappelijk vastgoed;

- uitbesteden, samenwerken of verzelfstandigen van erfgoedvoorzieningen;

- uitbesteden of samenwerken op het terrein van personele zaken;

- uitbesteden, samenwerken of verzelfstandigen op het terrein van belastingen;

- uitbesteden of samenwerken op het terrein van vergunningverlening, toezicht en handhaving (dit

mede in relatie tot de RUD);

- uitbesteden of samenwerken op het terrein werk, inkomen en zorgverlening.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard. 

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit 

Æ Geluidsfragment

 

 

 

16. 

Onderwerp

Vaststellen van de Erfgoedverordening 2012 gemeente Weert. 

 

Voorstel

Besluiten om de Erfgoedverordening 2012 gemeente Weert vast te stellen en de Erfgoedverordening 2010 gemeente Weert in te trekken.

 

Besluitvorming

Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties VVD, CDA, Weert Lokaal, SP en D66 (23 stemmen voor) en tegenstemmen van de fractie PvdA (3 stemmen tegen) aanvaard.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit 

Æ Geluidsfragment

 

 

 

17.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een budget ad € 17.500,- ter ondersteuning van de uitzending van de NOS van de Rogstaekersoptocht op 19 februari 2012. 

 

Voorstel

Beschikbaar stellen van een buget ad € 17.500,- ter ondersteuning van de uitzending van de NOS van de Rogstaekersoptocht op 19 februari 2012.

 

Besluitvorming

Amendement 3 van de fracties SP en D66 wordt mondeling geamendeerd en aanvaard met voorstemmen van de fracties SP, D66, PvdA, Weert Lokaal en CDA (19 stemmen voor) en tegenstemmen van de fractie VVD (8 stemmen tegen). Het voorstel wordt aanvaard met voorstemmen van de fracties SP, D66, PvdA, Weert Lokaal en CDA (19 stemmen voor) en tegenstemmen van de fractie VVD (8 stemmen tegen).

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit 

¯ Amendement 3

Æ Geluidsfragment

 

 

 

(18 t/m 20 zijn hamerstukken geworden, zie 11A t/m C)

 

 

Raadsconsultaties

Hamerstukken

 

21. 

Onderwerp

Kenbaar maken van eventuele wensen en/of bedenkingen betreffende de prestatieafspraken met Woningstichting St. Joseph Stramproy voor de periode 2012 t/m 2015  (onder voorbehoud van behandeling in de commissie RO d.d. 2 februari 2012). 

 

Voorstel

Kenbaar maken van eventuele wensen en/of bedenkingen betreffende de prestatieafspraken met Woningstichting St. Joseph Stramproy voor de periode 2012 t/m 2015.

 

Besluitvorming

De raad maakt geen wensen en/of bedenkingen kenbaar. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit 

Æ Geluidsfragment

 

 

 

Bespreekstukken

 

22.

Onderwerp

Wensen en/of bedenkingen kenbaar maken betreffende  bestuurs-overeenkomst Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Limburg-Noord

 

Voorstel

Kennisnemen van en wensen en/of bedenkingen kenbaar maken betreffende de voorgenomen bestuursovereenkomst RUD Limburg-Noord.

 

Besluitvorming

De raad maakt geen wensen en/of bedenkingen kenbaar. Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit 

Æ Geluidsfragment

 

 

 


 

Raadsinformatie (brieven)

Bespreekstukken

 

23.

Onderwerp

Vragen en verzoeken om inlichtingen ex artikel 40 van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Weert.

a.      Brief van de heer L. Boonen namens de fractie VVD d.d. 22 december 2012 inzake vragen aan het college over de afvalstoffenheffing, met het verzoek om schriftelijke beantwoording.

b.    Brief van de heren J. Goubet, P. Lempens en B. Peterse namens de fractie SP d.d. 11 januari 2012 inzake vragen aan het college over bomenkap Louis Regoutstraat en herhaaldelijke fouten, met het verzoek om schriftelijke beantwoording.

 

Voorstel

Vragen en antwoorden bespreken.

 

Besluitvorming

Vragen en antwoorden zijn afdoende besproken. Motie 7 (motie van treurnis) van de fractie SP wordt met voorstemmen van de fractie SP (3 stemmen voor) en tegenstemmen van de fracties VVD, CDA, Weert Lokaal, PvdA en D66 (25 stemmen tegen) verworpen.

 

Bestanden

¯ a. Brief VVD inzake afvalstoffenheffing

¯ a. Antwoordbrief inzake afvalstoffenheffing

¯ b. Brief SP inzake bomenkap Louis Regoutstraat en herhaaldelijke fouten

¯ b. Antwoordbrief inzake bomenkap Louis Regoutstraat en herhaaldelijke fouten

¯ Motie 7

Æ Geluidsfragment 23 a.

Æ Geluidsfragment 23 b.

 

 

 

24.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 9 november 2011 tot en met 3 januari 2012.

 

Voorstel

Kennisnemen van de ingekomen brieven.

 

Besluitvorming

Van de ingekomen brieven is kennisgenomen.

 

Bestanden

¯ Overzicht

Æ Geluidsfragment

 

 

 

25.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover het college nog een voorstel moet doen.

 

Voorstel

Voor kennisgeving aannemen van voornoemde lijst.

 

Besluitvorming

De lijst is voor kennisgeving aangenomen.

 

Bestanden

¯ Overzicht

Æ Geluidsfragment

 

 

 

26.

Onderwerp

Kennisnemen van de onderstaande overzichten:

a.   Overzicht beļnvloeding onvoorziene lasten 2012;

b.   Overzicht begrotingsuitkomsten 2012;

c.   Overzicht reserves en voorzieningen 2012.

 

Voorstel

Kennisnemen van de overzichten.

 

Besluitvorming

Van de overzichten is kennisgenomen.

 

Bestanden

¯ Overzicht beļnvloeding onvoorziene lasten 2012

¯ Overzicht begrotingsuitkomsten 2012

¯ Overzicht reserves en voorzieningen 2012

Æ Geluidsfragment

 

 

 

27.

Onderwerp

Sluiting.

 

 

De voorzitter sluit op 9 februari 2012 om 21.00 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

 Bestanden

 

 Æ Geluidsfragment

 

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 21 maart 2012.

 

De Griffier,

 

De Voorzitter,

 

 

 

 

Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

 A.A.M.M. Heijmans