BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 21 MAART 2012, VOORTGEZET OP 22 MAART 2012

Voorzitter:

A.A.M.M. Heijmans (burgemeester)

Griffier:

mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de raadsleden:

F.L.J.A. Adriaens (Weert Lokaal), S. Altun (VVD), I.F.A.J. Beenders-van Dooren (PvdA), L.J. Boonen (VVD), V.A. van Brussel (D66), G.J. Van Buuren (VVD) (op 22 maart afwezig), A.F. van Eersel (VVD), A.J. Egging (VVD), M.A. Engelen-Wijen (VVD), drs. G.J.W. Gabrils (Weert Lokaal) (op 22 maart afwezig), J.W.J. Goubet (SP), A.G. Jacobs (CDA), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), mr. F. Kadra (PvdA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), H.P.M. Lempens (VVD), P.P.E. Lempens (SP), H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal), T.W.G. Meulen (CDA), M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA), J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA), H.H.M. Peters RA (VVD), B. Peterse (SP), P.J.H. Sijben (CDA), H. Stals (CDA) (op 22 maart afwezig), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), S.M.L. Struving (VVD) en M. Zaboul (PvdA)

Afwezig de raadleden:

---

 

 

Aanwezig de wethouders:

A.W.P. Kirkels (VVD), H.W.J. Coolen (CDA), H.A. Litjens (Weert Lokaal) en J.M. Cardinaal (VVD)

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel, bijlagen en de moties en amendementen.

Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder de gasten van de raad. Er wordt stilgestaan bij de slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland, afkomstig uit Lommel, en het overlijden van de medewerker van de gemeente, de heer P. Grein. Na de vergadering zal afscheid worden genomen van de heer L.F.A. Heuvelmans. Zijn opvolger zal op 18 april a.s. worden bedigd.

 

Bestanden

Geluidsfragment 

 

 

 

2.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

 

Agendapunt 16 (kosten voedselbank) wordt als hamerstuk behandeld. De fractie SP dient een motie vreemd aan de orde van de dag in betreffende de Chinareis van de burgemeester. Deze wordt als agendapunt 26A behandeld. De brief van de PvdA (agendapunt 23a) wordt betrokken bij agendapunt 22 (realisatieovereenkomst Sutjensstraat zuid).

 

Bestanden

Agenda 21-03-2012

Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

Er is een verzoek om spreekrecht ontvangen van mw. Franssen m.b.t. agendapunt 14 (bouwplan Oudenakkerstraat).

 

Bestanden

Geluidsfragment

Geluidsfragment spreekrecht mevr. Franssen 

 

 

 

4.

Onderwerp

Mededelingen.

 

 

Er zijn geen berichten van verhindering.

 

Bestanden

Geluidsfragment 

 

 

 

5.

Onderwerp

a.    Vaststellen van de notulen van de vergadering van 8 februari 2012;

b.       Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 8 februari 2012;

(geen spreekrecht)

 

 

Notulen en besluitenlijst worden ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

Notulen 8 februari 2012

Besluitenlijst 8 februari 2012

Geluidsfragment

 

 

 

Benoemingen

 

6.

Onderwerp

Benoemen voorzitter raadscommissie Economische Zaken, benoemen lid raadscommissie Algemene Zaken en ontslaan lid raadscommissie Economische Zaken (initiatiefvoorstel fractie PvdA).

 

Voorstel

1. Mevrouw mr. F. Kadra te benoemen tot voorzitter van de raadscommissie Economische zaken, Hoge Dunk, Brainport, gemeentewerken, verkeer, toerisme en recreatie (EZ).

2. Mevrouw mr. F. Kadra te ontslaan als lid van de raadscommissie EZ.

3. Mevrouw F. Kadra te benoemen tot lid van de raadscommissie Algemene zaken, veiligheid, stadstoezicht (handhaving), handhaving openbare orde, cordinatie wijk- en dorpsraden,

specifiek financile aangelegenheden, horeca, binnenstad en evenementen (initiatiefvoorstel fractie PvdA).

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsvoorstellen

Hamerstukken 

7.

Onderwerp

Instemmen met het beschikbaar stellen van een krediet voor het aanpassen van de MFA Kimpe Veld, Tungelroy.

 

Voorstel

In te stemmen met het beschikbaar stellen van een krediet van 157.400,00, inclusief btw, voor het doen van aanpassingen in de MFA Kimpe Veld, Tungelroy.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard. 

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

8.

Onderwerp

Vaststellen van de Beleidsnota 'Inburgering 2012 en Verder'.

 

Voorstel

1. Besluiten de Beleidsnota 'Inburgering 2012 en Verder' vast te stellen.

2. Instemmen met de benodigde formatie ten behoeve van het afwikkelen van de huidige Wet inburgering.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard. 

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

9.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet van 118.562,00 voor de verbreding van OBS De Graswinkel.

 

Voorstel

In te stemmen met het beschikbaar stellen van een krediet van 118.562,00 voor de verbreding van OBS De Graswinkel.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard. 

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

10.

Onderwerp

Akkoord gaan met:

1.   ondertekening van de intentieovereenkomst intergemeentelijke structuurvisie Maasplassen als kennisnemende partij;

2.   het voorstel dat de gemeente Weert als kennisnemende partij  geen zitting zal nemen maar slechts agendalid zal zijn in de bestuurlijke werkgroep Maasplassen bij de vervolguitwerking om te komen tot de intergemeentelijke structuurvisie;

3.   medefinanciering van de voor het traject benodigde procesmiddelen via GOML zonder financieel risico te dragen in de vervolguitwerking.

 

Voorstel

Besluiten om akkoord gaan met:

1. ondertekening van de intentieovereenkomst intergemeentelijke structuurvisie Maasplassen als kennisnemende partij

2. het voorstel dat de gemeente Weert als kennisnemende partij geen zitting zal nemen maar slechts agendalid zal zijn in de bestuurlijke werkgroep Maasplassen bij de vervolguitwerking om te

komen tot de intergemeentelijke structuurvisie

3. medefinanciering van de voor het traject benodigde procesmiddelen via GOML zonder financieel risico te dragen in de vervolguitwerking

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard. 

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

11.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet van 1.766.000,- voor de reconstructie van de kruisingen N280-Ittervoorterweg, N280-Trumpertweg en de aanleg van een komremmer in de N280.

 

Voorstel

Beschikbaarstellen van een krediet van 1.766.000,- voor de reconstructie van de kruisingen N280-Ittervoorterweg, N280-Trumpertweg en de aanleg van een komremmer in de N280

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard. 

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

12.

Onderwerp

Vaststellen van het bestemmingsplan Industrieterrein Leuken Noord.

 

Voorstel

1. Besluiten het bestemmingsplan 'Industrieterrein Leuken Noord' gewijzigd vast te stellen, overeenkomstig het bij dit voorstel behorend concept raadsbesluit.

2. Besluiten om het bestemmingsplan "Industrieterrein Leuken Noord' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan.

3. Besluiten om geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan 'Industrieterrein Leuken Noord'.

4. De VROM-inspectie en Gedeputeerde Staten verzoeken zo spoedig mogelijk te berichten of eerder dan de voorgeschreven termijn van zes weken tot bekendmaking van het vastgestelde

bestemmingsplan mag worden overgegaan.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard. 

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

Bespreekstukken 

 

13.

Onderwerp

Wijzigen van de bouwverordening 1992 conform de veertiende serie wijzigingen van de Model verordening van de VNG en bepalen dat deze wijzigingsverordening in werking treedt op het tijdstip waarop het Bouwbesluit 2012 in werking treedt.

 

Voorstel

Wijzigen van de bouwverordening 1992 conform de veertiende serie wijzigingen van de Model verordening van de VNG en bepalen dat deze wijzigingsverordening in werking treedt op het tijdstip waarop het Bouwbesluit 2012 in werking treedt.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard. 

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

14.

Onderwerp

Besluiten een verklaring van geen bedenkingen af te geven en geen exploitatieplan vast te stellen voor het bouwplan voor appartementen en een AHOED aan de Oudenakkerstraat.

 

Voorstel

1. Besluiten een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het bouwplan voor appartementen en een AHOED aan de Oudenakkerstraat.

2. Besluiten geen exploitatieplan vast te stellen voor het bouwplan voor appartementen en een AHOED aan de Oudenakkerstraat nu het kostenverhaal anderszins is verzekerd.

 

Besluitvorming

De raadsleden Kadra en Zaaboul nemen niet aan de besluitvorming deel en verlaten de zaal omdat zij in de onmiddellijke nabijheid van het bouwplan woonachtig zijn. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

Geluidsfragment spreekrecht mevr. Franssen 

 

 

 

15.

Onderwerp

Instemmen met wijziging 7 van de begroting 2011 en met wijzigingen 2 en 4 van de begroting 2012 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord. Vooralsnog niet instemmen met wijziging 3 van de begroting 2012 van de Veiligheidsregio.

 

Voorstel

1. Kennisnemen van de brief van 7 december 2011 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord inzake de begrotingswijzigingen nr 7 over 2011 en nrs 2 en 3 over 2012

2. Kennis nemen van de brief van 20 december 2011 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord inzake de begrotingswijziging nr 4 over 2012

3. Instemmen met bijgevoegde concept-reactie

4. De raad voorstellen:

a. Instemmen met de 7e wijziging van de begroting 2011

b. Instemmen met de 2e en 4e wijziging van de begroting 2012

c. Vooralsnog niet instemmen met de 3e begrotingswijziging, totdat de Veiligheidsregio duidelijkheid heeft gegeven over de invulling van de aanvullende taakstelling voor 2012 en volgende jaren.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

16.

Onderwerp

Instemmen met tegemoetkoming in de kosten van de Voedselbank.

 

Voorstel

De raad voorstellen om in te stemmen met:

1. het verstrekken van subsidie van in totaal 8.547,91 voor de kosten van energie en kosten meterkast voor het jaar 2010.

(uitgesplitst: 7.138,-- voor energie en 1.409,91 voor aanpassingen meterkast).

2. het verstrekken van subsidie van in totaal 10.338,-- per jaar voor kosten van huur en energie van de Voedselbank op locatie Dr. Kuijperstraat voor 2011 en 2012.

(uitgesplitst: 7.138,-- voor energie en 3.200,-- voor huur).

3. het genoemde bedrag voor de jaren 2011 t/m 2012 ten laste te bregen van het budget bijzondere bijstand van de afdeling Werk, Inkomen en Zorgverlening.

4. De kosten voor de Voedselbank voor 2013 en volgende jaren mee te nemen in de afweging bij prioriteiten 2013.

5. De kosten voor het herstel van elektra/meterkast van de Voedselbank ad 3082,10 voor rekening van de gemeente te laten.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

Bijlage raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

17.

Onderwerp

-     Opzetten, in het kader van het Project Weerter Geschiedschrijving, van een publiek-private samenwerking met de Stichting Weerter Publicaties, gelieerd aan de Kring Weert van het L.G.O.G, De Aldenborgh;

-     Beschikbaarstellen van krediet van  95.000,- als garantiesubsidie voor de samenstelling van deel 3 in het kader van Project Weerter Geschiedschrijving.

 

Voorstel

Besluiten om, in het kader van het Project Weerter Geschiedschrijving, akkoord te gaan met het opzetten van de pps-constructie met de Stichting Weerter Publicaties;

krediet beschikbaar te stellen van 95.000,- als garantiesubsidie voor de samenstelling van deel 3 in het kader van het Project Weerter Geschiedschrijving.

 

Besluitvorming

Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties Weert Lokaal, PvdA, SP en D66 (13 stemmen voor) en tegenstemmen van de fracties VVD en CDA (15 stemmen tegen) verworpen.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

18.

Onderwerp

Instemmen met de subsidieafspraken muziekcentrum De Bosuil van 2013 tot en met 2016.

 

Voorstel

In te stemmen met:

a) een structurele subsidieverhoging aan muziekcentrum De Bosuil vanaf 2013 voor de niet vermijdbare gewijzigde subsidiecomponenten ten gevolge van het verplaatsen van Bospop (

25.000) en de extra raming van de verplichtingen in huurdersonderhoud ( 11.500);

b) vr 1 juli 2012 een aanvullend besluit te nemen over de subsidiecomponent cultureel ondernemerschap, wanneer de mogelijkheden tot verruiming van de horecavergunning in kaart zijn gebracht;

c) de subsidieverhoging ad 36.500 voor de jaren 2013 tot en met 2016 ten laste te brengen van het budget nieuw beleid als gevolg van de verlenging afschrijvingstermijn.

 

Besluitvorming

Het (ter vergadering gewijzigde) amendement van de fractie D66 wordt met voorstemmen van de fracties D66, Weert Lokaal, CDA en VVD (22 stemmen voor) en tegenstemmen van de fracties SP en PvdA (6 stemmen tegen) aanvaard (stemverklaring CDA vr dit amendement).

Het amendement van de fracties PvdA en SP wordt aangehouden.

Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties D66, Weert Lokaal, CDA en VVD (22 stemmen voor) en tegenstemmen van de fracties SP en PvdA (6 stemmen tegen) aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Amendement 1 (fractie D66) Bosuil

Amendement 2 (fracties PvdA en SP) Bosuil

Geluidsfragment 1e gedeelte

Geluidsfragment 2e gedeelte

Geluidsfragment 3e gedeelte

 

 

 

19. 

Onderwerp

-     Kennis nemen van Position paper Werken naar Vermogen;

-     Instemmen met scenario 4: intergemeentelijke samenwerking.

 

Voorstel

De raad voorstellen om:

1) kennis te nemen van bijgevoegd Position paper Werken naar vermogen

2) in te stemmen met scenario 4 als startpunt voor de uitwerking van de aanvraag van de herstructureringsfaciliteit Wsw.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Position paper Werken naar Vermogen

Geluidsfragment

 

 

 

20.

Onderwerp

Instemmen met en het beschikbaar stellen van een krediet voor de invoering van de stadspas ter vervanging van de huidige milieupas (knipkaart) en daarmee het faciliteren van meerdere publieke diensten en gebruiksklaar maken voor semi-publieke en commercile diensten.

 

Voorstel

- Instemmen met de voorgestelde vervanging van de huidige milieupas (knipkaart) door de Stadspas (contactloze chipkaart) en daarmee het faciliteren van meerdere publieke diensten en

gebruiksklaar maken voor semi-publieke en commerciele diensten mogelijk te maken,

- Een krediet van 167.000,00 ter beschikking te stellen voor de invoering van de Stadspas.

 

Besluitvorming

Het amendement van de fractie PvdA wordt met voorstemmen van de fractie PvdA (3 stemmen voor) en tegenstemmen van de fracties VVD, CDA, Weert Lokaal, SP en D66 (25 stemmen tegen) verworpen.

Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties VVD, CDA, Weert Lokaal, SP en D66 (25 stemmen voor) en tegenstemmen van de fractie PvdA (3 stemmen tegen) aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Amendement 3 (fractie PvdA) Stadspas

Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Geluidsfragment schorsing vergadering 21 maart 2012

Geluidsfragment afscheid dhr. Heuvelmans

Speech Burgemeester afscheid dhr. Heuvelmans

 

Geluidsfragment voortzetting vergadering 22 maart 2012

 

 

 

21.

Onderwerp

Vaststellen van de tweede tranche van de nota Grondprijsbeleid 2012.

 

Voorstel

Besluiten om de tweede tranche nota Grondprijsbeleid 2012 vast te stellen.

 

Besluitvorming

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard. 

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsconsultaties

Hamerstukken

Liggen niet voor

 

Bespreekstukken 

22. 

Onderwerp

Kennisnemen van en eventuele wensen en/of bedenkingen kenbaar maken betreffende de realisatieovereenkomst met Kero Bouw en Vastgoed II B.V. voor de realisatie van 16 woningen in deelgebied Sutjensstraat-Zuid in Keent.

 

Voorstel

1. Voorleggen van de realisatieovereenkomst aan de gemeenteraad om eventuele wensen en/of bedenkingen kenbaar te maken:

2. Kennisnemen van de realisatieovereenkomst die overeengekomen is met Kero Bouw en Vastgoed II B.V. voor het deelgebied Sutjensstraat-Zuid in Keent.

 

Besluitvorming

De motie van de fracties D66 en PvdA wordt met voorstemmen van de fracties D66 en PvdA (5 stemmen voor) en tegenstemmen van de fracties VVD, CDA, Weert Lokaal en SP (20 stemmen tegen) verworpen.

Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties VVD, CDA, Weert Lokaal en SP (20 stemmen voor) en tegenstemmen van de fracties D66 en PvdA (5 stemmen tegen) aanvaard. De raad heeft kennisgenomen van de realisatieovereenkomst. De fracties D66, PvdA en CDA hebben bedenkingen geuit. Er zijn geen wensen en/of bedenkingen die door een raadsmeerderheid kenbaar worden gemaakt.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Motie 1 (fracties D66 en PvdA) realisatieovereenkomst

Geluidsfragment 1e termijn

Geluidsfragment 2e termijn

 

 

 


 

Raadsinformatie (brieven)

Bespreekstukken

 

23.

Onderwerp

Vragen en verzoeken om inlichtingen ex artikel 40 van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Weert.

a.       Brief van mevrouw Beenders-Van Dooren namens de fractie PvdA d.d. 13 januari 2012 inzake vragen aan het college over het bouwplan Kero Bouw en Vastgoed II BV in deelgebied Sutjensstraat-Zuid in Keent, met het verzoek om schriftelijke beantwoording.

b.       Brief van de heren P. Lempens en B. Peterse namens de fractie SP d.d. 7 februari 2012 inzake vragen aan het college over bezuinigingen op het leerlingenvervoer, met het verzoek om schriftelijke beantwoording.

c.        Brief van de heer B. Peterse namens de fractie SP d.d. 9 februari 2012 inzake vragen aan het college over gladheidsbestrijding bij seniorencomplexen, met het verzoek om schriftelijke beantwoording.

d.       Brief van de heer H. van de Loo namens de fractie Weert Lokaal d.d. 16 februari 2012 inzake vragen aan het college over de brief van de voorzitter HBV Ceres, met het verzoek om schriftelijke beantwoording.

e.   Brief van de heren P. Lempens en B. Peterse namens de fractie SP d.d. 6 maart 2012 inzake vragen aan het college over gestapelde bezuinigingen, met het verzoek om mondelinge beantwoording.

 

Voorstel

Vragen en antwoorden bespreken.

 

Besluitvorming

De vragen en antwoorden zijn besproken.  

 

Bestanden

a. Brief VVD inzake afvalstoffenheffing

a. Antwoordbrief inzake afvalstoffenheffing

b. Brief SP inzake leerlingenvervoer

b. Antwoordbrief inzake leerlingenvervoer

c. Brief SP inzake gladheidsbestrijding

c. Antwoordbrieven inzake gladheidsbestrijding

d. Brief Weert Lokaal inzake brief HBV Ceres

d. Antwoordbrief inzake brief HBV Ceres

e. Brief SP inzake gestapelde bezuinigingen

Geluidsfragment

 

 

 

24.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 4 januari tot en met 7 februari 2012.

 

Voorstel

Kennisnemen van de ingekomen brieven.

 

Besluitvorming

Van de ingekomen brieven is kennisgenomen. 

 

Bestanden

Overzicht

Geluidsfragment

 

 

 

25.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover het college nog een voorstel moet doen.

 

Voorstel

Voor kennisgeving aannemen van voornoemde lijst.

 

Besluitvorming

De lijst is voor kennisgeving aangenomen. 

 

Bestanden

Overzicht

Geluidsfragment

 

 

 

26.

Onderwerp

Kennisnemen van de onderstaande overzichten:

a.   Overzicht benvloeding onvoorziene lasten 2012;

b.   Overzicht begrotingsuitkomsten 2012;

c.   Overzicht reserves en voorzieningen 2012.

 

Voorstel

Kennisnemen van de overzichten.

 

Besluitvorming

De raad heeft kennisgenomen van de overzichten. 

 

Bestanden

Overzicht benvloeding onvoorziene lasten 2012

Overzicht begrotingsuitkomsten 2012

Overzicht reserves en voorzieningen 2012

Geluidsfragment

 

 

 

26A.

Onderwerp

Motie fractie SP vreemd aan de orde van de dag inzake Chinareis.

 

Voorstel

Motie aannemen.

 

Besluitvorming

Stemverklaring P. Lempens omtrent eerder gedane toezegging.

De motie wordt met voorstemmen van de fractie SP (3 stemmen voor) en tegenstemmen van de fracties VVD, CDA, Weert Lokaal, PvdA en D66 (22 stemmen tegen) verworpen.

 

Bestanden

Motie 2 (fractie SP) Chinareis

Geluidsfragment 

 

 

 

27.

Onderwerp

Sluiting.

 

 

De voorzitter sluit op 22 maart 2012 de vergadering om 21.14 uur onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

 Bestanden

  Geluidsfragment

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 18 april 2012.

 

De Griffier,

 

De Voorzitter,

 

 

 

 

Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

 A.A.M.M. Heijmans