BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 18 APRIL 2012

Voorzitter:

A.A.M.M. Heijmans (burgemeester)

Griffier:

mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de raadsleden:

F.L.J.A. Adriaens (Weert Lokaal), S. Altun (VVD), I.F.A.J. Beenders-van Dooren (PvdA), L.J. Boonen (VVD), V.A. van Brussel (D66), G.J. Van Buuren (VVD), A.F. van Eersel (VVD), A.J. Egging (VVD), M.A. Engelen-Wijen (VVD), drs. G.J.W. Gabrils (Weert Lokaal), J.W.J. Goubet (SP), A.G. Jacobs (CDA), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), mr. F. Kadra (PvdA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), H.P.M. Lempens (VVD), P.P.E. Lempens (SP), G.J.A. Marechal (PcdA) (vanaf agendapunt 6), T.W.G. Meulen (CDA), M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA), J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA), H.H.M. Peters RA (VVD), B. Peterse (SP), P.J.H. Sijben (CDA), H. Stals (CDA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), S.M.L. Struving (VVD) en M. Zaboul (PvdA)

Afwezig de raadleden:

H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal)

 

 

Aanwezig de wethouders:

A.W.P. Kirkels (VVD), H.W.J. Coolen (CDA), H.A. Litjens (Weert Lokaal) en J.M. Cardinaal (VVD)

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel, bijlagen en de moties en amendementen.

Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder de gasten van de raad. Hij vermeldt het bericht van verhindering.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

 

          Agendapunten 14 en 15 (MIP-4 en MP GOML en Hoge Dunk/OML): het college van B&W stelt voor om deze agendapunten tesamen te behandelen. De PvdA stelt voor om deze agendapunten van de agenda af te halen, omdat er veel aanvullende informatie is ontvangen die nieuwe vragen oproept. Dit voorstel wordt met voorstemmen van de fracties PvdA, CDA en Weert Lokaal (13 stemmen voor) en tegenstemmen van de fracties VVD, SP en D66 (14 stemmen tegen verworpen).

          Agendapunt 18 (wijziging verordeningen vanwege wijzigingen in WWB en WIJ): wordt behandeld als hamerstuk; de fracties SP en PvdA zullen een stemverklaring afleggen.

          De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

Agenda 18-04-2012

Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Mededelingen.

 

 

Er zijn geen mededelingen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

5.

Onderwerp

a. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 21 maart 2012;

b.  Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 21 maart 2012; (geen spreekrecht)

 

 

          Er is een wijzigingsverzoek ontvangen van de VVD: In de notulen van de raadsvergadering van 21 maart staat op pagina 59 onder punt c de heer Peters vermeld; dat moet de heer Peterse (SP) zijn.

          Ter vergadering verzoekt de fractie SP aan notulen en besluitenlijst toe te voegen dat de fractie SP op 21 maart geacht moet worden te hebben tegengestemd bij agendapunt 10 (intentie-overeenkomst structuurvisie Maasplassen).

          De raad stemt met beide wijzigingsverzoeken in.

          Notulen en besluitenlijst worden voor het overige ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

Notulen 21 maart 2012

Besluitenlijst 21 maart 2012        (klik hier voor het origineel)

Geluidsfragment

 

 

 

Benoemingen

 

6.

Onderwerp

A.    Onderzoek geloofsbrieven.

Ingekomen zijn de geloofsbrieven van de tot lid van de raad benoemd verklaarde:

de heer G.J.A. Marechal, Kerkhoflaan 3, 6001 VW te Weert.

Het onderzoek van de geloofsbrieven dient te geschieden op grond van de artikelen V4 en V12 van de Kieswet.

Door de benoemde zijn overgelegd:

a.  geloofsbrief (kennisgeving en benoeming);

b.  verklaring aanneming benoeming;

c.   verklaring openbare betrekkingen;

d.  uittreksel uit het bevolkingsregister.

B.     Beslissen tot toelating als lid van de raad van de gemeente Weert van de heer G. Marechal.

C.    Bedigen van het toegelaten raadslid de heer G. Marechal.

 

Voorstel

Geloofsbrieven onderzoeken, beslissen tot toelating als raadslid en bedigen van de heer G.J.A. Marechal.

 

Besluitvorming

De geloofsbrieven zijn onderzocht en in orde bevonden. De heer G.J.A. Marechal is toegelaten als raadslid en bedigd.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

7.  

Onderwerp

Benoemen van de heer G.J.A. Marechal tot lid van de raadscommissie Economische Zaken (initiatiefvoorstel fractie PvdA)

 

Voorstel

De heer G.J.A. Marechal benoemen als lid van de raadscommissie Economische Zaken.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

8.

Onderwerp

Wijziging commissiebemensing door raadsleden fractie VVD (initiatiefvoorstel fractie VVD).

 

Voorstel

- mw. S.M.L. Struving ontslaan als lid van de commissie Algemene Zaken en benoemen tot lid van de commissie Welzijn;

- de heer A.F. Van Eersel benoemen als lid van de raadscommissie Ruimtelijke Ordening;

- de heer H.H.M. Peters benoemen als lid van de raadscommissie Algemene Zaken.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsvoorstellen

Hamerstukken 

9.

Onderwerp

Ongegrond verklaren van het bezwaarschrift tegen het besluit tot het vaststellen van het subsidie fractiebudget 2010 van de heer Soyugzel (initiatiefvoorstel fractievoorzittersoverleg).

 

Voorstel

1. het besluit van 21 september 2011 waarbij het subsidiebedrag werd vastgesteld en waarbij werd besloten het teveel ontvangen subsidie over 2010 terug te laten betalen, in stand te laten;

2. het door de heer G. Soyugzel, Boterbloemstraat 17 te Weert, ingediende bezwaarschrift ongegrond te verklaren.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

10.

Onderwerp

Bespreken van het Herstructureringsplan De Risse.

 

Voorstel

Bespreken van het herstructureringsplan De Risse.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

11. 

Onderwerp

-   Instemmen met het beschikbaar stellen van een cofinanciering van 620.699 over de periode 2012-2018 om zodoende trekkingsrecht te kunnen ontlenen aan de herstructureringsfaciliteit Wsw.

-   Instemmen met het voor het jaar 2012 benodigde bedrag aan cofinanciering ten laste te brengen van het weerstandsvermogen van de Risse Groep.

-   Instemmen met het structureel opnemen van de bedragen voor 2013 tot en met 2018 in de begroting van 2013 en volgende jaren.

 

Voorstel

De raad voorstellen om in te stemmen met:

1. het beschikbaar stellen van een cofinanciering van 620.699 over de periode 2012-2018 om zodoende trekkingsrecht te kunnen ontlenen aan de herstructureringsfaciliteit Wsw.

2. Het benodige bedrag aan cofinanciering voor het jaar 2012 ten laste te brengen van het weerstandsvermogen van de Risse Groep.

3. De bedragen voor 2013 tot en met 2018 structureel op te nemen in de begroting van 2013 en volgende jaren.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

12. 

Onderwerp

Kennisnemen van de evaluatie van de afbouw ID- en WIW-regelingen.

 

Voorstel

De raad voorstellen om kennis te nemen van de evaluatie van de afbouw ID- en WIW-regelingen.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

13. 

Onderwerp

Delegeren bevoegdheid raad om te besluiten wel of niet een exploitatieplan vast te stellen.

 

Voorstel

1.Besluiten om met betrekking tot een omgevingsverguning waarbij wordt afgeweken van het bestemmingsplan (artikel 2.12 lid 1, onder a, onder 3 Wabo en bij de vaststelling van een

wijzigingsplan (artikel 3.6 lid 1 sub a Wro) de bevoegdheid van de raad om te besluiten wel of niet een exploitatieplan vast te stellen aan het college van burgemeester en wethouders te delegeren.

2. Besluiten te bepalen, dat het besluit sub 1 na publicatie in werking treedt.

 

Besluitvorming

Stemverklaring fractie SP vr het voorstel. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit 

Geluidsfragment

 

 

 

 

Bespreekstukken 

 

14.

Onderwerp

Instemmen met het vierde Meerjareninvesteringsprogramma GOML (MIP4) en het Meerjarenprogramma (MP) van de Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg en de hiervoor benodigde middelen beschikbaar stellen respectievelijk reserveren vanuit het Regiofonds GOML.

 

Voorstel

1. Instemmen met het vierde Meerjareninvesteringsprogramma GOML en hiervoor een bedrag van 487.532,- beschikbaar stellen uit de algemene reserve (bestemde GOML-gelden 1e tranche).

2. Instemmen met het Meerjarenprogramma GOML en hiervoor het bedrag van 2.729.058,- ten laste brengen van de gereserveerde GOML-gelden (1e en 2e tranche) binnen de algemene reserve.

3. Een bedrag van 72.750,- beschikbaar stellen uit de algemene reserve voor de proceskosten 2012.

4. De Stuurgroep GOML mandateren om binnen de kaders van het Meerjarenprogramma bijdragen beschikbaar te stellen aan de hierin opgenomen projecten.

5. Kennis nemen van de notitie "Voortgang projecten MIP1 t/m MIP3 GOML, december 2011".

6. Kennis nemen van de notitie "Overzicht procesmiddelen tot en met december 2011".

 

Besluitvorming

Op voorstel van de fracties PvdA, CDA, Weert Lokaal en VVD worden de beraadslagingen aangehouden. Het voorstel wordt in de volgende raadscyclus opnieuw behandeld.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit 

Geluidsfragment 14 en 15

 

 

 

15. 

Onderwerp

Instemmen met de Economische Uitvoeringsagenda Hoge Dunk/OML en de Netwerkstructuur Brainport 2020.

 

Voorstel

1. Instemmen met de Economische Uitvoeringsagenda Hoge Dunk/OML.

2. Instemmen met de Netwerkstructuur Brainport 2020.

 

Besluitvorming

Op voorstel van de fracties PvdA, CDA, Weert Lokaal en VVD worden de beraadslagingen aangehouden. Het voorstel wordt in de volgende raadscyclus opnieuw behandeld.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit 

Geluidsfragment 14 en 15

 

 

 

16. 

Onderwerp

Instemmen met reactie op brief provincie Limburg over N280-West van 8 februari 2012.

 

Voorstel

De raad voorstellen in te stemmen met de beantwoording van de brief over de N280-West van de provincie Limburg van 8 februari 2012.

 

Besluitvorming

De motie van de fractie D66 wordt met voorstemmen van de fractie D66 (2 stemmen voor) en tegenstemmen van de fracties VVD, CDA, Weert Lokaal, PvdA en SP (26 stemmen tegen) verworpen.

Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties SP, PvdA, Weert Lokaal, CDA en de heer A. Egging (VVD) (18 stemmen voor) en tegenstemmen van de fractie D66 en de overige 8 leden van de VVD-fractie (10 stemmen tegen) aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit 

Motie D66

Geluidsfragment 1e termijn raad

Geluidsfragment 1e termijn college

Geluidsfragment 2e termijn

 

 

 

17. 

Onderwerp

Realiseren veilige en comfortabele oversteek voor langzaam verkeer tussen nieuwe wozoco en Boshoven.

 

Voorstel

De raad voor te stellen in te stemmen met de aanleg van een verkeerslichteninstallatie en bijbehorende verkeersremmende maatregelen op de kruising Eindhovenseweg-Hushoverweg.

 

Besluitvorming

Het amendement van de fracties CDA en PvdA wordt met voorstemmen van de fracties CDA, PvdA en SP (13 stemmen voor) en tegenstemmen van de fracties D66, Weert Lokaal en VVD (15 stemmen tegen) verworpen.

Stemverklaringen vr het voorstel van de fracties PvdA, CDA en SP. Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit 

Amendement CDA en PvdA

Geluidsfragment 1e termijn raad

Geluidsfragment 1e termijn college

Geluidsfragment 2e termijn

 

 

 

18. 

Onderwerp

Instemmen met het wijzigen van verordeningen in verband met aanscherping Wet werk en bijstand en intrekken van de Wet investeren in jongeren.

 

Voorstel

De raad adviseren in te stemmen met:

a. vaststellen Maatregelverordening Weert 2012,

b. vaststellen Re-integratieverordening Weert 2012,

c. vaststellen Toeslagenverordening Weert 2012,

d. vaststellen Verordening categoriale bijzondere bijstand Weert 2012,

e. vaststellen Verordening clintenparticipatie Weert 2012,

f. vaststellen Verordening langdurigheidstoeslag Weert 2012,

g. vaststellen Verordening sociaal cultureel fonds 2012. 

 

Besluitvorming

Stemverklaringen van de fracties SP en PvdA tegen het voorstel. Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties VVD, CDA, Weert Lokaal en D66 (21 stemmen voor) en tegenstemmen van de fracties PvdA en SP (7 stemmen tegen) aanvaard. 

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit 

Geluidsfragment

 

 

 


 

Raadsinformatie (brieven)

Bespreekstukken

 

19.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode
8 februari tot en met 13 maart 2012.

 

Voorstel

Kennisnemen van de ingekomen brieven.

 

Besluitvorming

Er is kennisgenomen van de ingekomen brieven. 

 

Bestanden

Overzicht

Geluidsfragment

 

 

 

20.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover het college nog een voorstel moet doen.

 

Voorstel

Voor kennisgeving aannemen van voornoemde lijst.

 

Besluitvorming

De lijst is voor kennisgeving aangenomen. 

 

Bestanden

Overzicht

Geluidsfragment

 

 

 

21.

Onderwerp

Kennisnemen van de onderstaande overzichten:

a.   Overzicht benvloeding onvoorziene lasten 2012;

b.   Overzicht begrotingsuitkomsten 2012;

c.   Overzicht reserves en voorzieningen 2012;

d.   Overzicht nieuw beleid als gevolg van verlenging afschrijvingstermijnen.

 

Voorstel

Kennisnemen van de overzichten. 

 

Besluitvorming

Van de overzichten is kennisgenomen.

 

Bestanden

Overzicht benvloeding onvoorziene lasten 2012

Overzicht begrotingsuitkomsten 2012

Overzicht reserves en voorzieningen 2012

Overzicht nieuw beleid agv verlenging afschrijvingstermijnen

Geluidsfragment

 

22.

Onderwerp

Sluiting.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.40 uur onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 30 mei 2012 .

 

De Griffier,

 

De Voorzitter,

 

 

 

 

Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

 A.A.M.M. Heijmans