BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 30 MEI 2012

/BestuurlijkeInformatieWeert/Raadsvergaderingen/Documenten/Raadsvergaderingen 2012/Vergadering 2012-05-30/amendement 1.pdf

Voorzitter:

A.A.M.M. Heijmans (burgemeester)

Griffier:

mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de raadsleden:

F.L.J.A. Adriaens (Weert Lokaal), S. Altun (VVD), I.F.A.J. Beenders-van Dooren (PvdA), L.J. Boonen (VVD), V.A. van Brussel (D66), G.J. Van Buuren (VVD), A.F. van Eersel (VVD), A.J. Egging (VVD), M.A. Engelen-Wijen (VVD), drs. G.J.W. Gabrils (Weert Lokaal), J.W.J. Goubet (SP), A.G. Jacobs (CDA), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), mr. F. Kadra (PvdA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), H.P.M. Lempens (VVD), P.P.E. Lempens (SP), H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal), G.J.A. Marechal (PvdA), T.W.G. Meulen (CDA), M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA), J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA), H.H.M. Peters RA (VVD), B. Peterse (SP), P.J.H. Sijben (CDA), H. Stals (CDA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66) (vanaf 20.55 uur), S.M.L. Struving (VVD) en M. Zaboul (PvdA)

Afwezig de raadleden:

---

 

 

Aanwezig de wethouders:

A.W.P. Kirkels (VVD) (vanaf 20.30 uur), H.W.J. Coolen (CDA), H.A. Litjens (Weert Lokaal) en J.M. Cardinaal (VVD)

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel, bijlagen en de moties en amendementen.

Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder de gasten van de raad. Er zijn geen berichten van verhindering ontvangen. Mw. Stokbroeks (D66) en wethouder Kirkels komen iets later ter vergadering.  

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

 

N.a.v. het verzoek van de PvdA-fractie om het onderwerp verkeersoverlast Boshoven aan de agenda toe te voegen wordt afgesproken dit onderwerp te agenderen voor de vergadering van de commissie EZ d.d. 13 juni 2012. De heer Kanters, die vandaag gebruik maakt van het spreekrecht over dit onderwerp, wordt voor de commissievergadering uitgenodigd.

 

Bestanden

Agenda 30-05-2012

Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

Er is een (ontvankelijk) verzoek om spreekrecht ontvangen van de heer C. Kanters m.b.t. de aan de raad gerichte brieven nrs. 104, 127 en 195 (inzake overlast sluipverkeer als gevolg van werkzaamheden rotonde Eindhovenseweg).

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Mededelingen.

 

 

De burgemeester meldt dat de kwartiermaker van de nationale politie nog geen toestemming heeft gegeven voor de politie-app in Weert. Deze zal dus later wordt ingevoerd. Ook wijst de voorzitter op de memo over duaal debatteren die in de raadsbundel zit. 

 

Bestanden

Geluidsfragment 

 

 

 

5.

Onderwerp

a. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 18 april 2012;

b. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 18 april 2012; (geen spreekrecht)

 

Besluitvorming

De notulen en besluitenlijst worden ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

Notulen 18 april 2012

Besluitenlijst 18 april 2012        (klik hier voor het origineel)

Geluidsfragment 

 

 

 

Benoemingen

 

6.  

Onderwerp

A.  Verlenen van ontslag aan mevrouw A.E.L. Denissen, Count Basiegracht 17 te Eindhoven, als lid van de rekenkamer Weert.

B.  Benoemen van de aanbevolen kandidaat, mevrouw I.L. de Pooter, Hoogstraat 207 te Eindhoven, tot lid van de rekenkamer Weert, voor de duur van 6 jaar.

C.  Bedigen van de aanbevolen kandidaat als lid van de rekenkamer Weert. (geen spreekrecht)

 

Voorstel

A. mevrouw A.E.L. Dennissen, Count Basiegracht 17 te Eindhoven per 1 maart 2012 ontslag te verlenen als lid van de rekenkamer van de gemeente Weert;

B. kennis te nemen van het rapport van aanbeveling van de selectiecommissie, dat op de gebruikelijke wijze voor u ter inzage ligt;

C. kennis te nemen van bijgevoegde verklaring van de kandidaat, inhoudende dat zij de benoeming zal aanvaarden;

D. kennis te nemen van het overzicht van de andere functies dan het lidmaatschap van de rekenkamer (artikelen 81 e en 12 Gemeentewet), dat op de gebruikelijke wijze voor u ter inzage

ligt;

E. over te gaan tot benoeming van: mevrouw I.L. de Pooter, Hoogstraat 207 te Eindhoven als lid van de rekenkamer Weert, voor de duur van zes jaar.

 

Besluitvorming

Conform het voorstel besloten.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment 

 

 

 

7.

Onderwerp

Ontslaan van de heer P.P.E. Lempens (SP) als lid van de raadscommissie Algemene Zaken en benoemen van de heer J.W.J. Goubet tot lid van de raadscommissie Algemene Zaken, namens de fractie SP (initiatiefvoorstel fractie SP).

 

Voorstel

Ontslaan van de heer P.P.E. Lempens (SP) als lid van de raadscommissie Algemene Zaken en benoemen van de heer J.W.J. Goubet tot lid van de raadscommissie Algemene Zaken, namens de fractie SP.

 

Besluitvorming

Conform het voorstel besloten.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

Geluidsfragment 

 

 

 

 

Raadsvoorstellen

Hamerstukken 

8.

Onderwerp

Gebruik maken van de optie in het contract met Deloitte Accountants om de overeenkomst met n jaar te verlengen.

 

Voorstel

Besluiten om de overeenkomst met Deloitte Accountants voor het verrichten van accountantswerkzaaheden met n jaar te verlengen voor het jaar 2013.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment 

 

 

 

9.

Onderwerp

Vaststellen van de Lokale Educatieve Agenda 2012-2015.

 

Voorstel

Besluiten tot vaststelling van de Lokaal Educatieve Agenda 2012-2015.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

LEA-nota 2012- 2016

Geluidsfragment 

 

 

 

10.

Onderwerp

Vaststellen van de bestuursopdracht en uitgangspuntennotitie Decentralisatie Jeugdzorg.

 

Voorstel

Besluiten de uitgangspuntennotitie Decentralisatie Jeugdzorg vast te stellen. Besluiten de bestuursopdracht/het projectplan incl. begroting Decentralisatie Jeugdzorg vast te stellen. Besluiten het bedrag van 151.700,- te storten in een voorziening.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Begroting decentralisatie mei 2012

Notitie transitie Jeugdzorg

Projectplan Decentralisatie jeugdzorg

Geluidsfragment 

 

 

 

11.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van 200.000,= voor 2012 uit het gereserveerde budget van 800.000,= voor economische structuurversterking en promotie 2011-2014.

 

Voorstel

Beschikbaar stellen van 200.000,- voor 2012 uit het gereserveerde budget van 800.000,- voor economische structuurversterking en promotie 2011-2014.

 

Besluitvorming

Stemverklaring fractie PvdA tegen het voorstel. Stemverklaring fractie SP vr het voorstel, maar tegen het onderdeel Hippisch Center of Excellence. Voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment 

 

 

 

12.

Onderwerp

Kennisnemen van en wensen en/of bedenkingen kenbaar

maken met betrekking tot de met N.V. Stedin Netten Weert te

sluiten raamovereenkomst inzake grondtransacties.

 

Voorstel

Kennnisnemen van en wensen en/of bedenkingen kenbaar maken met betrekking tot de met N.V. Stedin Netten Weert te sluiten raamovereenkomst inzake grondtransacties.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment 

 

 

 

13.

Onderwerp

Vaststellen van het bestemmingsplan Schoutlaan ong.

 

Voorstel

1. Besluiten het bestemmingsplan "Schoutlaan ong." vast te stellen.

2. Besluiten het bestemmingsplan "Schoutlaan ong." aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan, gebaseerd op de grootschalige basiskaart van Nederland (GBKN) en de kadastrale

ondergrond van februari 2012.

3. Besluiten geen expolitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan "Schoutlaan ong."

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment 

 

 

 

14.

Onderwerp

Vaststellen bestemmingsplan Dijkerstraat 25.

 

Voorstel

1. Besluiten het bestemmingsplan 'Dijkerstraat 25' gewijzigd vast te stellen.

2. Besluiten het bestemmingsplan 'Dijkerstraat 25' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan, gebaseerd op de grootschalige basiskaart van Nederland (GBKN) en de kadastrale

ondergrond van februari 2012.

3. Besluiten geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan 'Dijkerstraat 25'.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment 

 

 

 

 

Bespreekstukken 

 

15.

Onderwerp

Vaststellen concept-nota Subsidiebeleid Welzijn en evenementen en concept- Algemene Subsidieverordening Welzijn en evenementen en hiervoor inspraak te verlenen.

 

Voorstel

1. Besluiten om de concept-nota "Subsidiebeleid Welzijn en evenementen" en concept-"Algemene

Subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013" vast te stellen en hiervoor inspraak te verlenen conform het in dit raadsvoorstel opgenomen schema.

2. Besluiten om het structurele nadeel van 18.585 te verwerken in de meerjarenbegroting;

3. Besluiten om het tijdelijke nadeel van 6.913,50 te verwerken in de meerjarenbegroting;

4. Besluiten om de "reserve vlakke vloer amateurs" op te heffen en het saldo ad 40.998,50 te storten in de "reserve evenementen".

 

Besluitvorming

Amendement 1 van de CDA-fractie wordt unaniem aanvaard. Amendement 2 van de CDA-fractie wordt met voorstemmen van de fracties CDA, Weert Lokaal, PvdA, SP en D66 (20 stemmen vr) en tegenstemmen van de VVD-fractie (9 stemmen tegen) aanvaard.

Amendement 3 van de CDA-fractie wordt met voorstemmen van de fracties VVD, CDA, Weert Lokaal en SP (23 stemmen voor) en tegenstemmen van de fracties PvdA en D66 (6 stemmen tegen) aanvaard.

Amendement 4 van de fractie D66 wordt met voorstemmen van de fracties D66, SP en PvdA (9 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, CDA en VVD (20 stemmen tegen) verworpen.

Stemverklaring raadslid F. Adriaens tegen het onderdeel kerkbedienaren. Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties VVD, CDA en Weert Lokaal (20 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties PvdA, SP en D66 (9 stemmen tegen) aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Bijlage Overzicht subsidies lager dan 1000 euro

Algemene subsidieverordening welzijn en evenementen 2013

Concept nota subsidiebeleid Weert

Amendement 1

Amendement 2

Amendement 3

Amendement 4

Geluidsfragment 1e termijn raad

Geluidsfragment 1e termijn college

Geluidsfragment 2e termijn

 

 

 

16. 

Onderwerp

Kenbaar maken van eventuele wensen en bedenkingen over het voornemen van het college om de tarieven van de gemeentelijke sportaccommodaties  te verhogen volgens scenario 1 uit de concept notitie Tarieven  gemeentelijke sportaccommodaties per 1-1-2013 en instemmen met de financile gevolgen van deze keuze.

 

Voorstel

a. De raad in de gelegenheid stellen om wensen en/of bedenkingen kenbaar te maken over ons voornemen om de tarieven van de gemeentelijke sportaccommodaties te verhogen volgens scenario 1 uit de concept notitie "Tarieven gemeentelijke sportaccommodaties per 1-1-2013".

b. Besluiten om in te stemmen met de financile gevolgen van deze keuze.

 

Besluitvorming

Motie 1 van de fracties CDA, SP, Weert Lokaal en PvdA wordt unaniem aanvaard.

Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties VVD, CDA, Weert Lokaal, PvdA en D66 (26 stemmen vr) en tegenstemmen van de fractie SP (3 stemmen tegen) aanvaard.  

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Concept-notitie tarieven sportaccommodaties

Motie 1

Geluidsfragment 

 

 

 

17.

Onderwerp

Vaststellen verordening leerlingenvervoer gemeente Weert 2012.

 

Voorstel

Besluiten om:

1. Kennis te nemen van het eindverslag inspraakprocedure;

2. Vast te stellen de Verordening leerlingenvervoer gemeente Weert 2012;

3. Kennis te nemen van de "Beleidsregels 2012 ter uitvoering van de Verordening Leerlingenvervoer Gemeente Weert 2012".

 

Besluitvorming

Motie 2 van alle fracties wordt unaniem aanvaard.

Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties VVD, CDA, Weert Lokaal, PvdA en D66 (26 stemmen vr) en tegenstemmen van de fractie SP (3 stemmen tegen) aanvaard.  

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Motie 2

Geluidsfragment 

 

 

 

18.

Onderwerp

Kennisnemen van en overnemen van conclusies en aanbevelingen van de Rekenkamer Weert naar aanleiding van het onderzoek "Invoering van Centrum voor Jeugd en Gezin" (initiatiefvoorstel fractievoorzittersoverleg).

 

Voorstel

A. Kennisnemen van het rekenkameronderzoek "Invoering van Centrum voor Jeugd en Gezin".

B. Overnemen van de conclusies en aanbevelingen uit het eindrapport.

 

Besluitvorming

Amendement 5 van de fracties PvdA, CDA en D66 wordt unaniem aanvaard. Het voorstel wordt unaniem aanvaard. 

 

Bestanden

Raadsvoorstel

Amendement 5

Geluidsfragment 

 

 

 

19.

Onderwerp

Instemmen met het vierde Meerjareninvesteringsprogramma GOML (MIP4) en het Meerjarenprogramma (MP) van de Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg en de hiervoor benodigde middelen beschikbaar stellen respectievelijk reserveren vanuit het Regiofonds GOML.

 

Voorstel

1. Instemmen met het vierde Meerjareninvesteringsprogramma GOML en hiervoor een bedrag van 487.532,- beschikbaar stellen uit de algemene reserve (bestemde GOML-gelden 1e tranche).

2. Instemmen met het Meerjarenprogramma GOML en hiervoor het bedrag van 2.729.058,- ten laste brengen van de gereserveerde GOML-gelden (1e en 2e tranche) binnen de algemene reserve.

3. Een bedrag van 72.750,- beschikbaar stellen uit de algemene reserve voor de proceskosten 2012.

4. De Stuurgroep GOML mandateren om binnen de kaders van het Meerjarenprogramma bijdragen beschikbaar te stellen aan de hierin opgenomen projecten.

5. Kennis nemen van de notitie "Voortgang projecten MIP1 t/m MIP3 GOML, december 2011".

6. Kennis nemen van de notitie "Overzicht procesmiddelen tot en met december 2011".

7. Een bedrag van 353.909,- te reserveren binnen de Algemene Reserve van de gemeente Weert voor de bestemde GOML-gelden.

 

Besluitvorming

Amendement 6 van de fracties VVD, CDA, D66 en SP wordt met voorstemmen van de fracties VVD, CDA, PvdA, SP en D66 (24 stemmen vr) en tegenstemmen van de fractie Weert Lokaal (5 stemmen tegen) aanvaard.

Motie 3 van de fractie Weert Lokaal wordt unaniem aanvaard.

Motie 4 van de fractie CDA wordt unaniem aanvaard.

Stemverklaring van de fractie SP tegen de beslispunten 1, 2 en 3 van het voorstel.

Het voorstel wordt unaniem aanvaard, met uitzondering van de beslispunten 1, 2 en 3, waar de fractie SP tegen heeft gestemd.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Amendement 6

Motie 3

Motie 4

Geluidsfragment 1e termijn raad

Geluidsfragment 1e termijn college

Geluidsfragment 2e termijn

 

 

 

20.

Onderwerp

Instemmen met de Economische Uitvoeringsagenda Hoge Dunk/OML en de Netwerkstructuur Brainport 2020.

 

Voorstel

1. Instemmen met de Economische Uitvoeringsagenda Hoge Dunk/OML.

2. Instemmen met de Netwerkstructuur Brainport 2020.

 

Besluitvorming

Het voorstel wordt unaniem aanvaard. 

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment 

 

 

 


 

Raadsinformatie (brieven)

Hamerstukken

 

21.

Onderwerp

Vragen en verzoeken om inlichtingen ex artikel 40 van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Weert.

a.   Brief van de heer P. Lempens namens de fractie SP d.d. 8 maart 2012 inzake vragen aan het college over onbillijke en (soms) onwerkbare regels betreffende levensbewijs, met het verzoek om schriftelijke beantwoording.

b.   Brief van de heer P. Lempens namens de fractie SP d.d. 16 april 2012 inzake vragen aan het college over re-integratie naar werk via internet, met het verzoek om schriftelijke beantwoording.

c.   Brief van de heer P. Lempens namens de fractie SP d.d. 18 april 2012 inzake vragen aan het college over excuses aan de Molukse gemeenschap, met het verzoek om schriftelijke beantwoording.

 

Voorstel

Brieven en antwoorden bespreken.

 

Besluitvorming

Brieven zijn afdoende beantwoord.

 

Bestanden

Brief SP inzake Attestatie de vita (levensbewijs)

Uitstel antwoord inzake Attestatie de vita (levensbewijs)

Antwoord aan SP inzake Attestatie de vita (levensbewijs)

Brief SP inzake re-integratie naar werk via internet

Antwoord aan SP inzake re-integratie naar werk via internet

Brief SP inzake excuses aan de Molukse gemeenschap

Antwoord aan SP inzake excuses aan de Molukse gemeenschap

Geluidsfragment 

 

 

 

 

Bespreekstukken 

 

22.

Onderwerp

Vragen en verzoeken om inlichtingen ex artikel 40 van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Weert.

a.      Brief van de heer P. Lempens namens de fractie SP d.d. 4 mei 2012 inzake vragen aan het college over uitzendkrachten en Polen bij de Risse, met het verzoek om schriftelijke beantwoording.

b.      Brief van de heer P. Lempens namens de fractie SP d.d. 1 mei 2012 inzake vragen aan het college over stoppen invoering gezinsbijstand, met het verzoek om schriftelijke beantwoording.

 

Voorstel

Brieven en antwoorden bespreken.

 

Besluitvorming

Brieven en antwoorden zijn besproken. Motie 5 van de SP-fractie wordt ingetrokken.

 

Bestanden

Brief SP inzake uitzendkrachten en Polen bij de Risse

Antwoord aan SP inzake uitzendkrachten en Polen bij de Risse

Geluidsfragment a

Brief SP inzake stoppen invoering gezinsbijstand

Antwoord aan SP inzake stoppen invoering gezinsbijstand

Motie 5

Geluidsfragment b

 

 

 

23.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode
14 maart tot en met 17 april 2012.

 

Voorstel

Kennisnemen van de ingekomen brieven.

 

Besluitvorming

Er is kennisgenomen van de ingekomen brieven. 

 

Bestanden

Overzicht

Geluidsfragment 

 

 

 

24.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover het college nog een voorstel moet doen.

 

Voorstel

Voor kennisgeving aannemen van voornoemde lijst.

 

Besluitvorming

De lijst is voor kennisgeving aangenomen. 

 

Bestanden

Overzicht

Geluidsfragment 

 

 

 

25.

Onderwerp

Kennisnemen van de onderstaande overzichten:

a.   Overzicht benvloeding onvoorziene lasten 2012;

b.   Overzicht begrotingsuitkomsten 2012;

c.   Overzicht reserves en voorzieningen 2012;

d.   Overzicht nieuw beleid als gevolg van verlenging afschrijvingstermijnen.

 

Voorstel

Kennisnemen van de overzichten. 

 

Besluitvorming

Van de overzichten is kennisgenomen.

 

Bestanden

Overzicht benvloeding onvoorziene lasten 2012

Overzicht begrotingsuitkomsten 2012

Overzicht reserves en voorzieningen 2012

Overzicht nieuw beleid agv verlenging afschrijvingstermijnen

Geluidsfragment 

 

26.

Onderwerp

Sluiting.

 

 

De voorzitter sluit om 23.15 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

 

  Geluidsfragment  

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 27 juni 2012 .

 

De Griffier,

 

De Voorzitter,

 

 

 

 

Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

 A.A.M.M. Heijmans