BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 7 JUNI 2012

Voorzitter:

A.A.M.M. Heijmans (burgemeester)

Griffier:

mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de raadsleden:

F.L.J.A. Adriaens (Weert Lokaal), S. Altun (VVD), I.F.A.J. Beenders-van Dooren (PvdA), L.J. Boonen (VVD), V.A. van Brussel (D66), G.J. Van Buuren (VVD), A.F. van Eersel (VVD), A.J. Egging (VVD), M.A. Engelen-Wijen (VVD), drs. G.J.W. Gabrils (Weert Lokaal), J.W.J. Goubet (SP) (aanwezig vanaf 17.00 uur), A.G. Jacobs (CDA), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), mr. F. Kadra (PvdA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), H.P.M. Lempens (VVD), P.P.E. Lempens (SP) (aanwezig vanaf 20.30 uur), H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal), T.W.G. Meulen (CDA) (aanwezig vanaf 17.30 uur), M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA), J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA), H.H.M. Peters RA (VVD), B. Peterse (SP), P.J.H. Sijben (CDA) (aanwezig tot 20.30 uur), H. Stals (CDA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66) en M. Zaboul (PvdA) (van 13.30 uur tot 15.40 uur afwezig)

Afwezig de raadleden:

G.J.A. Marechal (PvdA) en S.M.L. Struving (VVD)

 

 

Aanwezig de wethouders:

A.W.P. Kirkels (VVD), H.W.J. Coolen (CDA), H.A. Litjens (Weert Lokaal) en J.M. Cardinaal (VVD)

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel, bijlagen en de moties en amendementen.

Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent om 13.00 uur de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

 

Bestanden

Geluidsfragment 

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.

 

Bestanden

Geluidsfragment 

 

 

 

3.

Onderwerp

Mededelingen.

 

 

Er zijn berichten van verhindering ontvangen van de heer G. Marechal (PvdA), mw. L. Struving (VVD) en dhr. P. Lempens (SP). De heren J. Goubet (SP) en T. Meulen (CDA) komen later.

 

Bestanden

Geluidsfragment 

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

 

De raad besluit het initiatiefvoorstel van de fractie SP over het opheffen van geheimhouding op ter inzage gelegde stukken aan de agenda toe te voegen, als agendapunt 4A.

De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

Agenda 07-06-2012

Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsvoorstellen

Bespreekstukken 

4A.

Onderwerp

Opheffen geheimhoudingsplicht artikel 55 lid 3 Gemeentewet (initiatiefvoorstel fractie SP).

 

Voorstel

De geheimhouding die het college heeft opgelegd ten aanzien van informatie reserve onderwijshuisvesting opheffen.

 

Besluitvorming

Er worden 12 stemmen vr het voorstel uitgebracht (fracties SP, PvdA, D66, CDA en raadslid C. Jacobs van de fractie Weert Lokaal) en 12 stemmen tegen het voorstel (de fractie VVD en de overige 4 raadsleden van de fractie Weert Lokaal). Aangezien de stemmen staken wordt het voorstel in de eerstvolgende raadsvergadering, op 27 juni a.s., opnieuw in stemming gebracht.  

 

Bestanden

Initiatiefvoorstel fractie SP

Geluidsfragment 

 

 

 

5.

Onderwerp

1)   Instemmen met de vrijval van de reserves Onderwijshuisvesting en WMO ad 11.170.575,-- en deze als volgt inzetten:

a)  aanvullen van de algemene reserve ad 4.444.295,--;

b)  creren van een buffer binnen de algemene reserve t.b.v. grondexploitatie van 3.000.000,--;

c)   aanvullen reserve grondexploitatie ad 1.626.250,--;

d)   vorming voorziening ontwikkelkosten Beekstraatkwartier ad 1.100.000,--;

e)   vorming reserve KMS ad 1.000.000,--;

2) Vaststellen voorjaarsnota 2012.

 

Voorstel

1) Besluiten om in te stemmen met de vrijval van de reserves Onderwijshuisvesting en WMO ad 11.170.575,-- en deze als volgt in te zetten:

a) aanvullen van de algemene reserve ad 4.444.295,--;

b) creren van een buffer binnen de algemene reserve tbv grondexploitatie van 3.000.000,--;

c) aanvullen reserve grondexploitatie ad 1.626.250,--;

d) vorming voorziening ontwikkelkosten Beekstraatkwartier ad 1.100.000,--;

e) vorming reserve KMS ad 1.000.000,--;

2) Besluiten om de voorjaarsnota 2012 vast te stellen.

 

Besluitvorming

Besluitvorming aangaande amendementen en moties:

 

Programma 1

Amendement I.A.1 van de fracties VVD en D66 (strategische visie 2030) wordt met voorstemmen van de fracties VVD, CDA, Weert Lokaal, PvdA en D66 (23 stemmen vr) en tegenstemmen van de fractie SP (3 stemmen tegen) aanvaard. Stemverklaring fractie SP tegen dit amendement.

Motie I.M.1 van de fracties VVD, CDA en Weert Lokaal (digitaliseren evenementenaanvragen etc./ en agenda-afstemming) wordt unaniem aanvaard.

Motie I.M.2 van de fracties VVD, Weert Lokaal en D66 (organisatie evenementenloket en klantgerichtheid) wordt aangehouden.

 

Programma 2

Amendement II.A.1 van de fractie Weert Lokaal (onderzoek PDV-lokatie) wordt aangehouden.

Amendement II.A.3 van de fractie SP (projektfinanciering GOML) wordt ingetrokken.

Amendement II.A.4 van de fractie SP (reserve GOML) wordt ingetrokken.

Motie II.M.1 van de fracties D66, VVD, SP en PvdA (grondbedrijf) wordt unaniem aanvaard.

Motie II.M.2 van de fracties D66 en VVD (Weert woonstad) wordt met voorstemmen van de fracties VVD, Weert Lokaal, D66 en SP (18 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties CDA en PvdA (8 stemmen tegen) aanvaard. Stemverklaring fractie PvdA tegen deze motie.

Motie II.M.4 van de fracties Weert Lokaal, D66 en PvdA (vastgoed beheer) wordt unaniem aanvaard.

Motie II.M.5 van de fracties CDA, PvdA en SP (procesgelden GOML) wordt met voorstemmen van de fracties CDA, PvdA en SP (11 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties VVD, Weert Lokaal en D66 (15 stemmen tegen) verworpen.

Motie II.M.6 van de fracties CDA en PvdA (regio-VVV) wordt aangehouden.

 

Programma 3

Amendement III.A.1 van de fractie PvdA (Lichtenberg) wordt aangehouden.

Amendement III.A.3 van de fractie PvdA (erfgoedhuis) wordt ingetrokken.

Amendement III.A.4 van de fractie PvdA (sporthal Moesel) wordt aangehouden.

Motie III.M.2 van de fractie PvdA (sporthal Moesel) wordt aangehouden.

Motie III.M.3 van de fracties VVD en D66 (cultuurkaart Weert) wordt unaniem aanvaard.

Motie III.M.4 van de fractie VVD (onderzoek aankomende kosten professionele culturele instellingen) wordt unaniem aanvaard.

Motie III.M.5 van de fracties VVD, Weert Lokaal en D66 (accommodatiebeleid sport) wordt met voorstemmen van de fracties VVD, CDA, Weert Lokaal, PvdA en D66 (23 stemmen vr) en tegenstemmen van de fractie SP (3 stemmen tegen) aanvaard.

Motie III.M.6 van de fractie D66 (erfgoedhuis) wordt met voorstemmen van de fracties D66, SP en PvdA (8 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties VVD, CDA en Weert Lokaal (18 stemmen tegen) verworpen. Stemverklaring fractie D66 vr deze motie.

 

Programma 4

Motie IV.M.1 van de fracties Weert Lokaal en PvdA (vervolg en uitbreiding leerwerkplekken) wordt met voorstemmen van de fracties Weert Lokaal, PvdA, CDA, SP en D66 (18 stemmen vr) en tegenstemmen van de VVD-fractie (8 stemmen tegen) aanvaard.

Motie IV.M.2 van de fractie D66 (voorzieningenplannen) wordt aangehouden.

Motie IV.M.3 van de fracties D66 en PvdA (gemeenschapsaccommodatie Leuken) wordt met voorstemmen van de fracties D66, PvdA en SP (8 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties VVD, CDA en Weert Lokaal (18 stemmen tegen) verworpen. Stemverklaring fractie D66 vr deze motie.

 

Programma 5

Motie V.M.1 van de fracties VVD en D66 (CZW lokatie) wordt met voorstemmen van de fracties VVD en D66 (10 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties CDA, Weert Lokaal, PvdA en SP (16 stemmen tegen) verworpen. Stemverklaring fracties PvdA en SP tegen deze motie.

Motie V.M.2 van de fracties Weert Lokaal en PvdA (plattelandswoningen) wordt unaniem aanvaard.

 

Programma 6

Amendement VI.A.1 van de fracties PvdA en D66 (geluidsscherm Ringbaan noord) wordt met voorstemmen van de fracties PvdA en D66 (5 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties VVD, CDA, Weert Lokaal en SP (21 stemmen tegen) verworpen. Stemverklaring fractie SP tegen dit amendement.

Motie VI.M.2 van de fracties Weert Lokaal en PvdA (budgetten herinrichting openbare ruimte) wordt aangehouden.

 

Programma 7

Amendement VII.A.1 van de fractie PvdA (parkeren/verhoging parkeertarieven) wordt met voorstemmen van de fractie PvdA (3 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties VVD, CDA, Weert Lokaal, D66 en SP (23 stemmen tegen) verworpen.

Amendement VII.A.2 van de fractie D66 (algemene reserve) wordt met voorstemmen van de fracties D66 en PvdA (5 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties VVD, CDA, Weert Lokaal en SP (21 stemmen tegen) verworpen.

Amendement VII.A.3 van de fractie PvdA (reserve onderwijshuisvesting) wordt met voorstemmen van de fracties PvdA en D66 (5 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties VVD, CDA, Weert Lokaal en SP (21 stemmen tegen) verworpen.

Amendement VII.A.4 van de fracties PvdA, Weert Lokaal, CDA en SP (reserve WMO) wordt met voorstemmen van de fracties PvdA, Weert Lokaal, CDA, SP en D66 (18 stemmen vr) en tegenstemmen van de fractie VVD (8 stemmen tegen) aanvaard.

Amendement VII.A.5 van de CDA-fractie (algemene reserve/weerstandsvermogen) wordt met voorstemmen van de fracties CDA, Weert Lokaal en VVD (18 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties PvdA, SP en D66 (8 stemmen tegen) aanvaard.

Motie VII.M.2 van de fractie D66 (parkeren) wordt met voorstemmen van de fracties D66 en PvdA (5 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties VVD, CDA, Weert Lokaal en SP (21 stemmen tegen) verworpen.

Bij motie VII.M.3 van de fracties VVD, D66 en PvdA (OZB) staken de stemmen: de fracties VVD, D66 en PvdA stemmen vr (13 stemmen vr) en de fracties CDA, Weert Lokaal en SP stemmen tegen (13 stemmen tegen). Deze motie wordt in de eerstvolgende raadsvergadering, op 27 juni a.s., opnieuw in stemming gebracht. Stemverklaring van de CDA-fractie tegen deze motie.

Motie VII.M.4 van de CDA-fractie (dynamische parkeerverwijzing) wordt met voorstemmen van de fracties CDA en PvdA (8 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties VVD, Weert Lokaal, SP en D66 (18 stemmen tegen) verworpen.

Motie VII.M.5 van de fracties CDA en PvdA (dekking tekorten) wordt met voorstemmen van de fracties CDA en PvdA (8 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties VVD, Weert Lokaal, SP en D66 (18 stemmen tegen) verworpen.

 

Besluitvorming aangaande het voorstel:

Alle onderdelen van het voorstel worden met voorstemmen van de fracties VVD, CDA en Weert Lokaal (18 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties PvdA, SP en D66 (8 stemmen tegen) aanvaard.

 

Stemverklaringen fracties PvdA, SP en D66 vr het instandhouden van een sociaal-maatschappelijke reserve en tegen het voorstel.

 

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Voorjaarsnota 2012

 

 

Beschouwingen voorjaarsnota 2012 VVD

Beschouwingen voorjaarsnota 2012 Weert Lokaal

Beschouwingen voorjaarsnota 2012 PvdA

Beschouwingen voorjaarsnota 2012 CDA

Beschouwingen voorjaarsnota 2012 SP

Beschouwingen voorjaarsnota 2012 D66

 

 

Programma 1

I.A.1 amendement strategische visie 2030

I.M.1 motie digitaliseren evenementenaanvragen enz.

I.M.2 motie organisatie evenementenloket en klantgerichtheid

 

Programma 2

II.A.1 amendement onderzoek PDV locatie

II.A.3 amendement projectfinanciering GOML

II.A.4 amendement reserve GOML

II.M.1 motie grondbedrijf

II.M.2 motie Weert woonstad

II.M.4 motie vastgoed beheer

II.M.5 motie procesgelden GOML

II.M.6 motie regio VVV

 

Programma 3

III.A.1 amendement Lichtenberg

III.A.3 amendement Erfgoedhuis

III.A.4 amendement sporthal Moesel

III.M.2 motie sporthal Moesel

III.M.3 motie cultuurkaart van Weert

III.M.4 motie onderzoek kosten Prof. culturele instellingen

III.M.5 motie accommodatiebeleid sport

III.M.6 motie Erfgoedhuis

 

Programma 4

IV.M.1 motie vervolg en uitbreiding leerwerkplekken

IV.M.2 motie voorzieningenplannen

IV.M.3 motie gemeenschapsaccommodatie Leuken

 

Programma 5

V.M.1 motie CZW locatie - ontwikkeling dagrecreatie

V.M.2 motie plattelandswoningen

 

Programma 6

VI.A.1 amendement geluidsscherm Ringbaan noord

VI.M.2 motie budgetten herinrichting openbare ruimte

 

Programma 7

VII.A.1 amendement parkeren / verhoging parkeertarieven

VII.A.2 amendement algemene reserve

VII.A.3 amendement reserve onderwijshuisvesting

VII.A.4 amendement reserve WMO

VII.A.5 amendement alg. reserve / weerstandsvermogen

VII.M.2 motie parkeren

VII.M.3 motie OZB

VII.M.4 motie dynamische parkeerverwijzing

VII.M.5 motie dekking tekorten

 

 

Geluidsfragment inleiding

Geluidsfragment beschouwingen VVD

Geluidsfragment beschouwingen CDA

Geluidsfragment beschouwingen Weert Lokaal

Geluidsfragment beschouwingen PvdA

Geluidsfragment beschouwingen SP

Geluidsfragment beschouwingen D66

Geluidsfragment schorsing

 

Geluidsfragment hervatting en inleiding reactie college

Geluidsfragment reactie burgemeester Heijmans

Geluidsfragment reactie wethouder Kirkels

Geluidsfragment reactie wethouder Coolen

Geluidsfragment reactie wethouder Litjens

Geluidsfragment reactie wethouder Cardinaal

Geluidsfragment samenvatting

Geluidsfragment schorsing

 

Geluidsfragment hervatting en behandeling programmas

Geluidsfragment programma 1

Geluidsfragment programma 2

Geluidsfragment programma 3

Geluidsfragment programma 4

Geluidsfragment programma 5

Geluidsfragment programma 6

Geluidsfragment programma 7

Geluidsfragment schorsing

 

Geluidsfragment hervatting en inleiding besluitvorming

Geluidsfragment besluitvorming amendementen en moties

Geluidsfragment besluitvorming voorjaarsnota

 

 

 

6.

Onderwerp

Sluiting.

 

 

De voorzitter sluit om 21.05 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen. 

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 26 september 2012.

 

De Griffier,

 

De Voorzitter,

 

 

 

 

Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

 A.A.M.M. Heijmans