BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 27 JUNI 2012, VOORTGEZET OP 28 JUNI 2012

Voorzitter:

A.A.M.M. Heijmans (burgemeester)

Griffier:

mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Op 27 juni aanwezig de raadsleden:

F.L.J.A. Adriaens (Weert Lokaal), S. Altun (VVD), I.F.A.J. Beenders-van Dooren (PvdA), L.J. Boonen (VVD), V.A. van Brussel (D66), G.J. Van Buuren (VVD), A.F. van Eersel (VVD), A.J. Egging (VVD), M.A. Engelen-Wijen (VVD), drs. G.J.W. Gabrils (Weert Lokaal), J.W.J. Goubet (SP), A.G. Jacobs (CDA), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), mr. F. Kadra (PvdA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), H.P.M. Lempens (VVD), H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal), G.J.A. Marechal (PvdA), J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA), H.H.M. Peters RA (VVD), B. Peterse (SP), P.J.H. Sijben (CDA), H. Stals (CDA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), S.M.L. Struving (VVD) en M. Zaboul (PvdA)

Op 27 juni afwezig de raadsleden:

P.P.E. Lempens (SP), T.W.G. Meulen (CDA), M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA)

Op 28 juni aanwezig de raadsleden:

F.L.J.A. Adriaens (Weert Lokaal), I.F.A.J. Beenders-van Dooren (PvdA), L.J. Boonen (VVD), V.A. van Brussel (D66), G.J. Van Buuren (VVD), A.J. Egging (VVD), M.A. Engelen-Wijen (VVD), drs. G.J.W. Gabrils (Weert Lokaal), A.G. Jacobs (CDA), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), mr. F. Kadra (PvdA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), H.P.M. Lempens (VVD), H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal), G.J.A. Marechal (PvdA), J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA), P.J.H. Sijben (CDA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), S.M.L. Struving (VVD) en M. Zaboul (PvdA)

Op 28 juni afwezig de raadsleden:

P.P.E. Lempens (SP), T.W.G. Meulen (CDA), M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA), H.H.M. Peters RA (VVD), B. Peterse (SP), J.W.J. Goubet (SP), A.F. van Eersel (VVD), S. Altun (VVD) en H. Stals (CDA)

 

 

Aanwezig de wethouders:

A.W.P. Kirkels (VVD) (op 28 juni afwezig), H.W.J. Coolen (CDA), H.A. Litjens (Weert Lokaal) en J.M. Cardinaal (VVD)

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel, bijlagen en de moties en amendementen. Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij feliciteert wethouder Cardinaal met de geboorte van zijn tweede zoon en vermeldt de berichten van verhindering.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

 

De voorzitter geeft aan dat op de agenda abusievelijk de oude tekst van het voorstel bij agendapunt 23 (nota stadspromotie) is opgenomen. In de raadsbundel zit het voorstel met de juiste tekst. Agendapunt 24 wordt op verzoek van alle fracties van de agenda afgevoerd. Op verzoek van de fractie SP wordt agendapunt 10 behandeld als bespreekstuk. Op verzoek van Weert Lokaal worden de beraadslagingen bij agendapunt 6 (herstemming motie OZB) heropend.

De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

Agenda 27-06-2012

Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.

 

Bestanden

Geluidsfragment 

 

 

 

4.

Onderwerp

Mededelingen.

 

 

Er wordt een mededeling gedaan door de heer Kirkels m.b.t. de KMS en de heer Coolen vraagt of de opdracht voor 1 juli 2012 verstrekt kan worden voor het opstellen van de cultuurkaart. De raad stemt hiermee in maar de dekking moet nog bekeken worden.

 

Bestanden

Geluidsfragment 

 

 

 

5.

Onderwerp

a.   Vaststellen van de notulen van de vergadering van 30 mei 2012;

b.   Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 30 mei 2012; (geen spreekrecht)

 

 

Er zijn geen wijzigingsverzoeken ontvangen. Notulen en besluitenlijst worden ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

Notulen 30 mei 2012

Besluitenlijst 30 mei 2012 (pdf-bestand)        (klik hier voor het origineel)

Geluidsfragment

 

 

 

Raadsvoorstellen

 

Herstemming

6.  

Onderwerp

Herstemming over motie VII.M.3 (OZB) ingediend door de fracties VVD, D66 en PvdA bij de voorjaarsnota 2012.

 

Voorstel

Herstemming over motie VII.M.3 (OZB) ingediend door de fracties VVD, D66 en PvdA bij de voorjaarsnota 2012.

 

Besluitvorming

Stemverklaring CDA en WL: het CDA en WL stemmen tegen omdat het onderwerp in het coalitieprogramma goed is verwoord. Dat wil niet zeggen dat CDA en WL voor OZB-verhoging zijn.

De motie wordt aangenomen met voorstemmen van VVD, D66 en PvdA (15) en tegenstemmen van CDA, SP en WL (11).

 

Bestanden

Motie VII.M.3 (OZB)

Geluidsfragment

 

 

 

7.  

Onderwerp

Opheffen geheimhoudingsplicht artikel 55 lid 3 Gemeentewet (initiatiefvoorstel fractie SP).

 

Voorstel

De geheimhouding die het college heeft opgelegd ten aanzien van informatie reserve onderwijshuisvesting opheffen.

 

Besluitvorming

Het voorstel is verworpen (tweede keer dat stemmen staken) met 13 stemmen vr (CDA, 1 stem WL, PvdA, SP en D66) en 13 stemmen tegen (VVD en 4 stemmen WL).

 

Bestanden

Raadsvoorstel

Geluidsfragment

 

 

 

 

Hamerstukken 

8.

Onderwerp

a.   Besluiten de bevoegdheid tot het aanwijzen van een huis der gemeente (trouwlocatie) te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders.

b.   Vaststellen Tarieventabel leges 2012, versie 2 behorende bij de Legesverordening 2012.

 

Voorstel

a.      Besluiten de bevoegdheid tot het aanwijzen van een huis der gemeente (trouwlocatie) te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders.

b.      Vaststellen "Tarieventabel leges 2012, versie 2" behorende bij de "Legesverordening 2012".

 

Besluitvorming

 Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

9.

Onderwerp

Wijzigen van de Brandbeveiligingsverordening 2010.

 

Voorstel

Besluiten de Brandbeveiligingsverordening 2010 te wijzigen. 

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

 

Agendapunt 10 is behandeld als bespreekstuk.

 

 

 

11. 

Onderwerp

Instemmen met Spreidingsplan REC 3 Limburg en het daarop afgeven van een verklaring van geen bezwaar voor de totstandkoming van een nevenvestiging van De Maaskei, zijnde speciaal onderwijs voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen in Weert.

 

Voorstel

Besluiten om in te stemmen met Spreidingsplan REC 3 Limburg en het daarop afgeven van een verklaring van geen bezwaar voor de totstandkoming van een nevenvestiging van De Maaskei, zijnde speciaal onderwijs voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen in Weert.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

12. 

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een jaarlijkse bijdrage ad 12.500,00  voor de periode 2012 tot 2022 als gemeentelijke bijdrage aan de nazorg van Navoslocaties.

 

Voorstel

Beschikbaar stellen van een jaarlijkse bijdrage ad 12.500,= voor de periode 2012 tot 2022 als gemeentelijke bijdrage aan de nazorg van Navoslocaties.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

13. 

Onderwerp

Vaststellen van het bestemmingsplan Naftaleiding Ecoduct.

 

Voorstel

1.   Besluiten het bestemmingsplan 'Naftaleiding Ecoduct' gewijzigd vast te stellen.

2.   Besluiten het bestemmingsplan 'Naftaleiding Ecoduct' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan, gebaseerd op de grootschalige basiskaart van Nederland (GBKN) en de kadastrale ondergrond van februari 2012.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

14. 

Onderwerp

Vaststellen van het bestemmingsplan Paardenhouderijen.

 

Voorstel

1.   Besluiten het bestemmingsplan 'Paardenhouderijen' gewijzigd vast te

stellen, overeenkomstig het bij dit voorstel behorend concept-raadsbesluit.

2.   Besluiten om het bestemmingsplan 'Paardenhouderijen' aan te merken

als authentiek digitaal ruimtelijk plan.

3.   Besluiten om geen exploitatieplan vast te stellen voor het

bestemmingsplan 'Paardenhouderijen'.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

15.

Onderwerp

Vaststellen van het bestemmingsplan Sint Odastraat 27.

 

Voorstel

1.   Besluiten het bestemmingsplan 'Sint Odastraat 27' ongewijzigd vast te stellen.

2.   Besluiten het bestemmingsplan 'Sint Odastraat 27' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan, gebaseerd op de grootschalige basiskaart van Nederland (GBKN) en de kadastrale ondergrond van februari 2012.

3.   Besluiten geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan 'Sint Odastraat 27'.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

16.

Onderwerp

Vaststellen van het bestemmingsplan Soutsweg ongenummerd.

 

Voorstel

1.   Besluiten het bestemmingsplan 'Soutsweg ongenummerd' ongewijzigd

vast te stellen.

2.   Besluiten het bestemmingsplan 'Soutsweg ongenummerd' aan te

merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan, gebaseerd op de

grootschalige basiskaart van Nederland (GBKN) en de kadastrale

ondergrond van januari 2008.

3.   Besluiten geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan 'Soutsweg ongenummerd'.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

17.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet van 60.000,- als bijdrage aan Wonen Limburg voor een deel van de meerwerkkosten voor zes woonwagenwoningen in Laarveld fase 1.

 

Voorstel

1.   Beschikbaar stellen van een krediet van 60.000,- als bijdrage aan Wonen Limburg voor een deel van de meerwerkkosten van zes woonwagenwoningen in Laarveld fase 1.

2.   De bijdrage ten laste brengen van de reserve Volkshuisvesting.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

18.

Onderwerp

Vaststellen van het bouwbeleidsplan 2012.

 

Voorstel

Vaststellen Bouwbeleid 2012.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

Bespreekstukken

 

10.

Onderwerp

1.   Kennisnemen van de (concept)begroting De Risse 2013.

2.   Als zienswijze kenbaar te maken het Algemeen Bestuur van de Risse te adviseren de begroting van De Risse pro forma vast te stellen middels bijgevoegde (concept)brief.

 

Voorstel

1.      De raad voorstellen om kennis te nemen van bijgevoegde (concept)begroting.

2.      De raad haar zienswijze kenbaar laten maken inzake deze begroting waarbij het college de raad voorstelt het Algemeen Bestuur van De Risse te adviseren de begroting van De Risse pro forma vast te stellen middels bijgevoegde (concept)brief.

 

Besluitvorming

Motie 1 van de fracties SP en PvdA (bezuinigingen de Risse) wordt aangehouden. Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Motie 1 (concept-begroting De Risse 2013)

Geluidsfragment

 

 

 

19.

Onderwerp

Instemmen met de nieuwbouw van een brede school in Laar-Laarveld als vervanging van de Franciscusschool in Laar.

 

Voorstel

In te stemmen met de nieuwbouw van een brede school in Laar-Laarveld als vervanging van de Franciscusschool in Laar.

 

Besluitvorming

Amendement 1 van de fractie D66 (bouwen voor 2 denominaties) wordt bij hoofdelijke stemming verworpen met 9 stemmen vr en 17 stemmen tegen.

Amendement 2 van de fracties SP en PvdA (besluitvorming nevenvestiging stichting MOZON) wordt gewijzigd, mede ingediend door D66 en ingetrokken.

Amendement 3 van de fractie D66 (geen nieuwbouw maar renovatie) wordt verworpen met voorstemmen van D66 (2) en tegenstemmen van VVD, CDA, WL, PvdA en SP (24).

Motie 2 van de fracties SP, PvdA, CDA, WL en VVD (duidelijkheid vr eind 2012 nevenvestiging stichting MOZON) wordt aangenomen met voorstemmen van VVD, CDA, WL, PvdA en SP (24) en tegenstemmen van D66 (2).

 

Stemverklaring D66 m.b.t. voorstel: D66 is van mening dat school niet levensvatbaar is, zet vraagtekens bij de verbreding en is tegen het voorstel.

Stemverklaring PvdA m.b.t. voorstel: PvdA is voor beide schoolbesturen en kan door de aangenomen motie 2 instemmen met het voorstel.

Het voorstel wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 18 stemmen vr en 8 tegen.  

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Amendement 1 (school Laar-Laarveld)

Amendement 2 (school Laar-Laarveld)

Amendement 2 (school Laar-Laarveld) gewijzigd

Amendement 3 (school Laar-Laarveld)

Motie 2 (school Laar-Laarveld)

Geluidsfragment 1e termijn raad

Geluidsfragment 1e termijn college

Geluidsfragment 2e termijn raad

Geluidsfragment standpunten fracties na schorsing

Geluidsfragment besluitvorming

Geluidsfragment mededeling amendement wordt motie

Geluidsfragment vervolg besluitvorming

 

 

 

20.

Onderwerp

Vaststellen van de jaarrekening 2011.

 

Voorstel

A.   Vaststelling van de jaarrekening 2011;

B.   In te stemmen met de resultaatbestemming 2011.

 

Besluitvorming

De voorzitter van de commissie onderzoek jaarrekening (H. Peters (VVD)) legt een verklaring af omtrent de bevindingen van deze commissie. Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Jaarrekening 2011

Geluidsfragment

 

 

 

 

De vergadering wordt geschorst tot 28 juni om 19:30 uur.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

 

De vergadering wordt voortgezet op 28 juni om 19:30 uur.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

21.

Onderwerp

1.   Kennis nemen van de resultaten van de aanbesteding leerlingenvervoer en het gym- en zwemvervoer.

2.   Vaststellen van bijgaande verordening tot wijziging van de Verordening leerlingenvervoer gemeente Weert 2012.

 

Voorstel

Besluiten om:

1.      Kennis te nemen van de resultaten van de aanbesteding van het

leerlingenvervoer en het gym- en zwemvervoer.

2.      Vast te stellen bijgaande Verordening tot wijziging van de Verordening leerlingenvervoer gemeente Weert 2012.

 

Besluitvorming

Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

22.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet van 85.000,- voor de viering van 600 jaar Weert.

 

Voorstel

1.   Besluiten in principe in te stemmen met variant 4 voor het vieren van 600 jaar Weert.

2.   Besluiten een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van 85.000,- voor september 2012 t/m juni 2013.

 

Besluitvorming

Amendement 4 van de fracties CDA en Weert Lokaal (voorbereidingskrediet viering 600 jaar marktrechten Weert) wordt gewijzigd, mede ingediend door de PvdA-fractie en unaniem aanvaard. Stemverklaring fractie D66 vr dit amendement. Stemverklaring fractie D66 tegen motie 3. Motie 3 van de fracties Weert Lokaal en CDA (voorbereidingskrediet viering 600 jaar Weert) wordt met voorstemmen van de fracties Weert Lokaal, CDA, VVD en PvdA (18 stemmen vr) en tegenstemmen van de fractie D66 (2 stemmen tegen) aanvaard.

Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Amendement 4 (krediet viering 600 jaar Weert)

Amendement 4 (krediet viering 600 jaar Weert) gewijzigd

Motie 3 (krediet viering 600 jaar Weert)

Geluidsfragment 1e termijn raad

Geluidsfragment 1e termijn college

Geluidsfragment 2e termijn raad

Geluidsfragment 2e termijn college

Geluidsfragment vervolg 2e termijn na schorsing

Geluidsfragment besluitvorming

 

 

 

23.

Onderwerp

a.  Instemmen met de inhoudelijke koers van de nota stadspromotie Met ons. In Weert.

b.     Instemmen met scenario goud in termen van in te zetten communicatiemiddelen, tijd en geld voor 2012, 2013 en 2014.

c.     Beschikbaar stellen van een budget van in totaal 125.000,- uit het Budget nieuw beleid a.g.v. verlenging afschrijvingstermijnen.

 

Voorstel

- Instemmen met de inhoudelijke koers van de nota Stadspromotie Met ons. In Weert.

- Instemmen met scenario goud in termen van in te zetten communicatiemiddelen, tijd en geld voor 2012, 2013 en 2014.

- beschikbaar stellen van een budget van in totaal 125.000,- uit het Budget nieuw beleid a.g.v. verlenging afschrijvingstermijnen.

 

Besluitvorming

Stemverklaring fractie PvdA tegen het voorstel. Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties VVD, CDA, Weert Lokaal en D66 (16 stemmen vr) en tegenstemmen van de fractie PvdA (4 stemmen tegen) aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

Nota stadspromotie Met ons. In Weert.

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

24.

Onderwerp

1.   Vaststellen van de herziene bestuursopdracht voor de ontwikkeling van het Beekstraatkwartier.

2.   Besluiten niet over te gaan tot tijdelijk of structureel hergebruik van het gemeentehuis.

3.   Besluiten tot sloop van de bovenbouw van het gemeentehuis na verhuizing naar het nieuwe gemeentehuis.

4.   Besluiten om het gebruik van de parkeergarage voort te zetten na sloop van de bovenbouw.

5.   Beschikbaar stellen van een krediet van  913.000,-- voor de reeds gemaakte en te maken plankosten tot 1 juli 2013.

 

Dit agendapunt is afgevoerd van de agenda.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

 

 

 

25.

Onderwerp 

Instemmen met de subsidieafspraken met muziekcentrum De Bosuil voor de periode 2013 tot en met 2016.

 

Voorstel

In te stemmen met:

a)   een voorlopige maximaal budgetsubsidie aan muziekcentrum De Bosuil voor de periode 2013 tot en met 2016 van 210.133, ingaande 2013 en dit bedrag jaarlijks te indexeren;

b)   deze structurele subsidieverhoging van 52.280 ten laste te brengen van het budget "nieuw beleid als gevolg van verlenging afschrijvingstermijnen".

 

Besluitvorming

Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties CDA, Weert Lokaal en PvdA (12 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties VVD en D66 (8 stemmen tegen) aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit 29-05-2012

B&W-besluit 19-06-2012

Geluidsfragment

 

 

 

26.

Onderwerp

Vaststellen van de conceptnotitie Voorzieningenplan Stramproy en hiervoor schriftelijk inspraak verlenen aan ingezetenen en belanghebbenden, volgens het schema in het raadsvoorstel.

 

Voorstel

 Vaststellen conceptnotitie Voorzieningenplan Stramproy en hiervoor schriftelijk inspraak verlenen aan ingezetenen en belanghebbenden, volgens het schema in het raadsvoorstel.

 

Besluitvorming

Het voorstel wordt unaniem aanvaard. 

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Voorzieningenplan Stramproy

Geluidsfragment

 

 

Raadsconsultaties

Liggen niet voor.

 

Raadsinformatie (brieven)

Bespreekstukken

27.

Onderwerp

Vragen en verzoeken om inlichtingen ex artikel 40 van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Weert.

a.            Brief van mevrouw Beenders-Van Dooren namens de fractie PvdA d.d. 1 mei 2012 inzake vragen aan het college over parkeerproblemen bij coffeeshop Paradox aan de Parallelweg, met het verzoek om schriftelijke beantwoording.

b.            Brief van de heer B. Peterse namens de fractie SP d.d. 21 mei 2012 inzake vragen aan het college over werkzaamheden rotonde Eindhovenseweg en overlast, met het verzoek om schriftelijke beantwoording.

c.             Brief van de heer F. van Eersel namens de fractie VVD d.d. 29 mei 2012 inzake vragen aan het college over mogelijkheden om subsidie te ontvangen, met het verzoek om schriftelijke beantwoording.

d.          Brief van de heer H. Marechal namens de fractie PvdA d.d. 20 mei 2012 inzake vragen aan het college over Tijdelijk Anders Bestemmen, met het verzoek om schriftelijke beantwoording.

 

Voorstel

Vragen en antwoorden bespreken. 

 

Besluitvorming

Vragen en antwoorden zijn afdoende besproken.

 

Bestanden

a. Brief PvdA Parkeerproblemen bij coffeeshop Paradox (Parallelweg)

a. Antwoordbrief Parkeerproblemen bij coffeeshop Paradox

b. Brief SP Werkzaamheden rotonde Eindhovenseweg en overlast

b. Antwoord Werkzaamheden rotonde Eindhovenseweg en overlast

c. Brief VVD Mogelijkheden om subsidie te ontvangen

c. Antwoordbrief Mogelijkheden om subsidie te ontvangen

d. Brief PvdA Tijdelijk Anders Bestemmen

d. Antwoordbrief Tijdelijk Anders Bestemmen

Geluidsfragment

 

 

 

28.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode van
18 april tot en met 22 mei 2012.

 

Voorstel

Kennisnemen van de ingekomen brieven. 

 

Besluitvorming

Van de ingekomen brieven is kennis genomen. 

 

Bestanden

Overzicht

Geluidsfragment

 

 

 

29.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover het college nog een voorstel moet doen.

 

Voorstel

Voor kennisgeving aannemen van voornoemde lijst. 

 

Besluitvorming

De lijst is voor kennisgeving aangenomen. 

 

Bestanden

Overzicht

Geluidsfragment

 

 

 

30.

Onderwerp

Kennisnemen van de onderstaande overzichten:

a.   Overzicht benvloeding onvoorziene lasten 2012;

b.   Overzicht begrotingsuitkomsten 2012;

c.   Overzicht reserves en voorzieningen 2012;

d.   Overzicht nieuw beleid als gevolg van verlenging afschrijvingstermijnen.

 

Voorstel

Kennisnemen van de overzichten. 

 

Besluitvorming

Van de overzichten is kennis genomen.

 

Bestanden

Financile overzichten

Geluidsfragment

 

31.

Onderwerp

Sluiting.

 

 

De voorzitter sluit op 28 juni 2012 om 21.25 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 26 september 2012.

 

De Griffier,

 

De Voorzitter,

 

 

 

 

Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

 A.A.M.M. Heijmans