BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 26 SEPTEMBER 2012

Voorzitter:

A.A.M.M. Heijmans (burgemeester)

Griffier:

mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de raadsleden:

F.L.J.A. Adriaens (Weert Lokaal), S. Altun (VVD), I.F.A.J. Beenders-van Dooren (PvdA), L.J. Boonen (VVD), V.A. van Brussel (D66), G.J. Van Buuren (VVD), A.F. van Eersel (VVD), A.J. Egging (VVD), M.A. Engelen-Wijen (VVD), drs. G.J.W. Gabrils (Weert Lokaal), J.W.J. Goubet (SP), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), mr. F. Kadra (PvdA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), H.P.M. Lempens (VVD), P.P.E. Lempens (SP), H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal), G.J.A. Marechal (PvdA), T.W.G. Meulen (CDA), M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA), J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA), H.H.M. Peters RA (VVD), B. Peterse (SP), P.J.H. Sijben (CDA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), S.M.L. Struving (VVD) en M. Zaboul (PvdA)

Afwezig de raadsleden:

A.G. Jacobs (CDA) en H. Stals (CDA)

 

 

Aanwezig de wethouders:

H.W.J. Coolen (CDA) en J.M. Cardinaal (VVD)

Afwezig de wethouders:

 A.W.P. Kirkels (VVD) en H.A. Litjens (Weert Lokaal)

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel, bijlagen en de moties en amendementen. Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij vermeldt de berichten van verhindering. Weert is tot Groenste Stad van Nederland uitgeroepen en vanavond wordt bekend of Weert ook Sportstad van het Jaar wordt.

 

Bestanden

Geluidsfragment 

 

 

 

2.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

 

Omdat er bij agendapunt 19 (gebiedsvisie Kempenbroek) spreekrecht is aangevraagd wordt dit punt na 13 behandeld. Agendapunt 14 (regiopromotieplan) wordt als bespreekstuk behandeld. Agendapunt 20 (afwijzen verzoek tot wijziging bestemmingsplan Koenderstraat 1B) wordt van de agenda afgevoerd en opnieuw in de commissie RO behandeld. CDA, SP, PvdA en Weert Lokaal dienen een motie vreemd aan de orde van de dag in inzake onderhoud openluchttheater Lichtenberg; deze wordt behandeld als agendapunt 27A.  

 

Bestanden

Agenda 26-09-2012

Geluidsfragment

 

3.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

De heer J. Kunnen van de Stichting Groen maakt gebruik van het spreekrecht bij agendapunt 19 (gebiedsvisie Kempenbroek). 

 

Bestanden

Tekst spreekrecht de heer Kunnen

Geluidsfragment 

 

 

 

4.

Onderwerp

Mededelingen.

 

 

Geen.

 

Bestanden

Geluidsfragment 

 

 

 

5.

Onderwerp

a.        Vaststellen van de notulen van de vergadering van 7 juni 2012;

b.        Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 7 juni 2012 ;

c.         Vaststellen van de notulen van de vergadering van 27 juni 2012;

d.        Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 27 juni 2012. (geen spreekrecht)

 

 

Er is een wijzigingsverzoek binnengekomen van de heer Adriaens (Weert Lokaal) m.b.t. de notulen van 27 juni 2012. Op blz. 56 achter de 1e keer De heer Adriaens moet niet staan 'Ik kijk in de ogen van de voorzitter' maar 'U kijkt in de ogen van de voorzitter'.

 

Ter vergadering verzoekt de heer H. Lempens (VVD) om wijziging van de notulen van de vergadering van 7 juni 2012. Op pagina 8 staat onderaan de heer Peterse vermeld, maar dit moet de heer Peters (VVD) zijn.   

 

De notulen worden met inachtneming van bovenstaande wijzigingen vastgesteld. De besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld.  

 

Bestanden

Notulen 7 juni 2012

Besluitenlijst 7 juni 2012         

Notulen 27 juni 2012

Besluitenlijst 27 juni 2012 

Geluidsfragment

 

Raadsvoorstellen

Hamerstukken 

6.

Onderwerp

Voor kennisgeving aannemen van het regionaal beleidsplan nieuwe politie-eenheid Limburg: Samen doen wat er toe doet! Lokale en gemeenschappelijke veiligheidsaanpak verankerd.

 

Voorstel

Het regionaal beleidsplan nieuwe politie-eenheid Limburg: "Samen doen wat er toe doet! Lokale en gemeenschappelijke veiligheidsaanpak verankerd" voor kennisgeving aannemen.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard. 

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

7. 

Onderwerp

Instemmen met de jaarrekening en de resultaatbestemming 2011 alsmede met de begroting 2013 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord.

 

Voorstel

1. De raad voor te stellen:

a. in te stemmen met de jaarrekening 2011 en de resultaatbestemming 2011 van de veiligheidsregio Limburg-Noord;

b. in te stemmen met de begroting 2013 van de veiligheidsregio Limburg-Noord;

2. Instemmen met bijgevoegd schrijven aan het bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard. 

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

8.

Onderwerp

Instemmen met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord.

 

Voorstel

1. Kennis nemen van de brief van 21 mei 2012 van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord inzake wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord.

2. De raad voorstellen: instemmen met deze wijziging.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard. 

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

9. 

Onderwerp

Vaststellen de verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening.

 

Voorstel

Besluiten de Algemene plaatselijke verordening te wijzigen conform concept.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard. 

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

10.

Onderwerp

Instemmen met de Verordening Wet afschaffing huishoudinkomenstoets.

 

Voorstel

De raad adviseren de Verordening Wet afschaffing huishoudinkomenstoets vast te stellen en met terugwerkende kracht in werking te laten treden vanaf 1 januari 2012.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard. 

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

11.

Onderwerp

Instemmen met de aanpak van de voortgang muziekonderwijs in Stramproy na faillissementsaanvraag Kreato.

 

Voorstel

1. Besluiten om in te stemmen met de voorgestelde oplossingsrichting voor de periode tot 31 december 2012.

2. Besluiten om in te stemmen met het inzetten van de benodigde extra middelen ad 14.475,- en deze ten laste te brengen van de reserve Sociaal Maatschappelijke Doeleinden.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard. 

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

12.

Onderwerp

Vaststellen van het Bomenbeleidsplan 2012 gemeente Weert.

 

Voorstel

- De raad voorstellen het bomenbeleidsplan 2012 vast te stellen.

- De raad voorstellen het structureel budget voor onderhoud straatbomen ad. 293.000,- aan te merken voor de uitvoering van het bomenbeleidsplan.

- De raad voorstellen de nadere financiering voor de uitvoering van het bomenbeleid 2012 te betrekken bij de begroting 2014.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

13.

Onderwerp

Het krachtens de Wegenwet onttrekken aan het openbaar verkeer van de in bijlage 2 gearceerde delen van de Heerweg en Rakerstraat.

 

Voorstel

Het krachtens de Wegenwet onttrekken aan het openbaar verkeer van de in bijlage 2 gearceerde delen van de Heerweg en Rakerstraat.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard. 

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

Bespreekstukken 

 

 

 

 

14. 

Onderwerp

Kennisnemen van het regiopromotieplan van de Stichting VVV Midden-Limburg voor de periode 2013 t/m 2016 en financile dekking laten plaatsvinden via integrale prioriteitenafweging in de begroting 2013 en verdere jaren.

 

Voorstel

Akkoord gaan met het regiopromotieplan van de Stichting VVV Midden-Limburg voor de periode 2013 t/m 2016.

 

Besluitvorming

Amendement 1 van de fracties CDA, SP, PvdA en D66 wordt unaniem aanvaard. Het voorstel wordt unaniem aanvaard. 

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Amendement 1

Geluidsfragment

 

 

 

15.

Onderwerp

Besluiten over de verantwoording van de besteding van de fractiebudgetten 2011 (initiatiefvoorstel FVO).

 

Voorstel

a. m.b.t. de subsidiebedragen vaststellen:

- de uitgaven van de fracties die ten laste van de fractiebudgetten 2011 komen;

- de wijziging van de reserve;

- de resterende reserve;

- de te verrekenen bedragen van de budgetten 2011 (voorschot 2011 + te reserveren bedrag 2010 -/- verantwoorde kosten 2011 -/- te reserveren bedrag 2011).

b. ermee in te stemmen dat de terugbetalingen zullen worden verrekend met het voorschot van de in 2013 uit te keren fractiebudgetten.

 

Besluitvorming

Amendement 2 van de fracties Weert Lokaal en PvdA wordt met voorstemmen van de fracties Weert Lokaal en PvdA (9 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties VVD, CDA, SP en D66 (18 stemmen tegen) verworpen.

Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties VVD, CDA, SP en D66 (18 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal en PvdA (9 stemmen tegen) aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Amendement 2

Geluidsfragment

 

 

 

16. 

Onderwerp

Vaststellen van de bestuursopdracht voor de opstelling van de strategische toekomstvisie Weert 2030 en hiervoor een budget beschikbaar te stellen.

 

Voorstel

Besluiten om de bestuursopdracht vast te stellen voor de opstelling van de strategische toekomstvisie Weert 2030.

Beschikbaar stellen van een budget van 50.000,- ten laste van de stelpost "Incidenteel nieuw beleid als gevolg van verlenging afschrijvingstermijnen" (restant 2012 bedraagt 181.601,-).

Dit is met name bedoeld voor incidentele uitgaven. Meerjarig loopt deze beschikbare ruimte voor nieuw beleid namelijk af.

 

Besluitvorming

Stemverklaring van de fractie D66 vr het voorstel. Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties VVD en D66 (11 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties CDA, Weert Lokaal, PvdA en SP (16 stemmen tegen) verworpen. Het bij de voorjaarsnota 2012 aangenomen amendement I.A.1 is daarmee niet meer aan de orde.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Bestuursopdracht

Geluidsfragment 1e termijn

Geluidsfragment 2e termijn

Geluidsfragment schorsing ivm Weert sportgemeente 2012

Geluidsfragment hervatting 2e termijn

 

 

 

17.

Onderwerp

Instemmen met het financieren van de Cultuurkaart Weert, ten bedrage van 20.000,= exclusief BTW, uit de post Onvoorziene uitgaven 2012 incidenteel.

 

Voorstel

Besluiten om in te stemmen met het financieren van de Cultuurkaart Weert, ten bedrage van 20.000 exclusief BTW, uit de post 'Onvoorziene uitgaven 2012 incidenteel'.

 

Besluitvorming

Amendement 3 van de fracties CDA en PvdA wordt met voorstemmen van de fracties CDA en PvdA (8 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties VVD, Weert Lokaal, D66 en SP (19 stemmen tegen) verworpen.

Het voorstel wordt met voorstemmen vanbde fracties VVD, CDA, Weert Lokaal, SP en D66 (23 stemmen vr) en tegenstemmen van de fractie PvdA (4 stemmen tegen) aanvaard. 

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Amendement 3

Geluidsfragment inleiding en schorsing ivm winnaarsborrel

Geluidsfragment

 

 

 

18.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van budget voor verkeerseducatieprojecten op basisscholen en middelbare scholen (initiatiefvoorstel fracties VVD en SP).

 

Voorstel

Instemmen met het beschikbaar stellen van 8.770,= in 2012 en 2013 voor verkeerseducatie op basisscholen en middelbare scholen.

 

Besluitvorming

Amendement 4 van de fracties VVD en SP wordt unaniem aanvaard. Het voorstel wordt unaniem aanvaard. 

 

Bestanden

Raadsvoorstel

Brief VVD reden initiatievoorstel

B&W-besluit

Amendement 4

Geluidsfragment

 

 

 

19.

Onderwerp

Vaststellen Gebiedsvisie Kempen~Broek - IJzeren Man.

 

Voorstel

Besluiten de Gebiedsvisie Kempen~Broek-IJzeren Man gewijzigd vast te stellen voorwat betreft de begrenzing van de deelgebieden 4 en 6 ter hoogte van de Hazeheuvel en daarbij de Vetpeelweg als

begrenzing aan te wijzen en om de verwijzing naar onderhandelingsruimte binnen de geurcontour van Componenta te verwijderen.

 

Besluitvorming

Stemverklaringen PvdA en SP tegen het voorstel. Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties VVD, CDA, Weert Lokaal en D66 (20 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties PvdA en SP (7 stemmen tegen) aanvaard. 

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Tekst spreekrecht de heer Kunnen

Geluidsfragment spreekrecht de heer Kunnen 

Geluidsfragment 1e termijn

Geluidsfragment 2e termijn

Geluidsfragment besluitvorming

 

 

 

20.

Onderwerp

Afwijzen van het verzoek om de bestemming ter plaatse van de locatie Koenderstraat 1B te wijzigen, zodat ter plaatse een (inpandige) bedrijfswoning wordt toegestaan en de vorm van het bouwvlak wordt veranderd.

 

Voorstel

Afwijzen van het verzoek om de bestemming ter plaatse van de locatie Koenderstraat 1B te wijzigen, zodat ter plaatse een (inpandige) bedrijfswoning wordt toegestaan en de vorm van het

bouwvlak wordt gewijzigd.

 

Besluitvorming

Dit voorstel is van de agenda afgevoerd. 

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

 

 

 

 

Hamerstukken 

 

21.

Onderwerp

Vaststellen bestemmingsplan 'Koelebeemdweg 7' en afzien van vaststelling exploitatieplan.

 

Voorstel

De raad voorstellen om:

1. het bestemmingsplan 'Koelebeemdweg 7' ongewijzigd vast te stellen;

2. het bestemmingsplan 'Koelebeemdweg 7' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan;

3. geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan 'Koelebeemdweg 7'.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.  

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

22.

Onderwerp

Vaststellen van het bestemmingsplan 'Kazernelaan - Havenweg'.

 

Voorstel

Besluiten om:

1. het bestemmingsplan 'Kazernelaan-Havenweg' gewijzigd vast te stellen, waarbij wijzigingen zijn aangebracht op de verbeelding, in de regels en in de toelichting;

2. dit bestemmingsplan aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan, gebaseerd op de kadastrale ondergrond en GBKN van februari 2012;

3. geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.  

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

23. 

Onderwerp

Vaststellen van het bestemmingsplan 'Kazernelaan 126'. 

 

Voorstel

1. Besluiten het bestemmingsplan 'Kazernelaan 126' ongewijzigd vast te stellen.

2. Besluiten het bestemmingsplan 'Kazernelaan 126' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan, gebaseerd op de grootschalige basiskaart van Nederland (GBKN) en de kadastrale

ondergrond van januari 2012.

3. Besluiten geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan 'Kazernelaan 126'.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.  

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 


 

Raadsconsultaties

Liggen niet voor

 

 

Raadsinformatie (brieven)

Bespreekstukken

 

24.

Onderwerp

Vragen en verzoeken om inlichtingen ex artikel 40 van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Weert.

a.        Brief van de dames F. Kadra en M. Zaboul namens de fractie PvdA d.d. 24 mei 2012 inzake vragen aan het college over de notitie Maatschappelijke Opvang nieuwe stijl, met het verzoek om schriftelijke beantwoording.

b.        Brief van de heer P. Lempens namens de fractie SP d.d. 12 juli 2012 inzake vragen aan het college over misstanden bij bedrijfsbureau De Risse, met het verzoek om schriftelijke beantwoording.

c.         Brief van de heer H. van de Loo namens de fractie Weert Lokaal d.d. 17 juli 2012 inzake vragen aan het college over schietbomen Laar, met het verzoek om mondelinge beantwoording.

d.        Brief van de heer H. van de Loo namens de fractie Weert Lokaal d.d. 27 juli 2012 inzake vragen aan het college over inkomsten gemeente Weert, met het verzoek om schriftelijke beantwoording.

e.        Brief van de heer H. Stals namens de fractie CDA d.d. 3 augustus 2012 inzake vragen aan het college over faillisementsaanvraag Stichting Kreato, met het verzoek om schriftelijke beantwoording.

f.          Brief van de heer H. van de Loo namens de fractie Weert Lokaal d.d. 8 augustus 2012 inzake vragen aan het college over defecte lantaarnpalen Herenvennenweg, met het verzoek om mondelinge beantwoording.

g.        Brief van de heren P. Lempens, B. Peterse en J. Goubet namens de fractie SP d.d. 16 augustus 2012 inzake vragen aan het college over reis naar China voor raadsleden, met het verzoek om schriftelijke beantwoording.

 

Voorstel

Vragen en antwoorden bespreken. 

 

Besluitvorming

Vragen en antwoorden zijn afdoende besproken. Motie 1 van de fractie SP bij agendapunt 24G wordt met voorstemmen van de fractie SP (3 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties VVD, CDA, Weert Lokaal, PvdA en D66 (24 stemmen tegen) verworpen.

 

Bestanden

24a Brief van de PvdA

24a Antwoordbrief aan PvdA

Geluidsfragment 24a

 

24b Brief van de SP

24b Antwoordbrief aan SP

24b Reactie op antwoordbrief

Geluidsfragment 24b

 

24c Brief van Weert Lokaal

24c Antwoordbrief aan Weert Lokaal

Geluidsfragment 24c

 

24d Brief van Weert Lokaal

24d Antwoordbrief aan Weert Lokaal

Geluidsfragment 24d

 

24e Brief van het CDA

24e Antwoordbrief aan CDA

Geluidsfragment 24e

 

24f Brief van Weert Lokaal

Geluidsfragment 24f

 

24g Brief van de SP

24g Antwoordbrief aan SP

Motie 1

Geluidsfragment 24g

 

 

 

25.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode
23 mei tot en met 21 augustus 2012.

 

Voorstel

Kennisnemen van de ingekomen brieven. 

 

Besluitvorming

Van de ingekomen brieven is kennis genomen. 

 

Bestanden

Overzicht

Geluidsfragment

 

 

 

26.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover het college nog een voorstel moet doen.

 

Voorstel

Voor kennisgeving aannemen van voornoemde lijst. 

 

Besluitvorming

De lijst is voor kennisgeving aangenomen. 

 

Bestanden

Overzicht

Geluidsfragment

 

 

 

27.

Onderwerp

Kennisnemen van de onderstaande overzichten:

a. Overzicht benvloeding onvoorziene lasten 2012;

b. Overzicht begrotingsuitkomsten 2012;

c. Overzicht nieuw beleid als gevolg van verlenging

    afschrijvingstermijnen;

d. Overzicht reserves en voorzieningen 2012.

 

Voorstel

Kennisnemen van de overzichten. 

 

Besluitvorming

Van de overzichten is kennis genomen.

 

Bestanden

Overzicht benvloeding onvoorziene lasten 2012

Overzicht begrotingsuitkomsten 2012

Overzicht nieuw beleid agv verlenging afschrijvingstermijnen

Overzicht reserves en voorzieningen 2012

Geluidsfragment

 

27A.

Onderwerp

Motie vreemd aan de orde van de dag van de fracties CDA, SP, PvdA en Weert Lokaal inzake onderhoud openluchttheater Lichtenberg.

 

Voorstel

Motie aannemen.

 

Besluitvorming

Stemverklaring van de fractie SP vr de motie. De motie wordt met voorstemmen van de fracties CDA, SP, PvdA en Weert Lokaal (16 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties VVD en D66 (11 stemmen tegen) aanvaard.

 

Bestanden

Motie 2

Geluidsfragment 

 

 

 

28.

Onderwerp

Sluiting.

 

 

De voorzitter sluit om 22.40 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

Geluidsfragment 

 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 31 oktober 2012.

 

De Griffier,

 

De Voorzitter,

 

 

 

 

Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

 A.A.M.M. Heijmans