BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 31 OKTOBER 2012

Voorzitter:

A.A.M.M. Heijmans (burgemeester)

Griffier:

mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de raadsleden:

F.L.J.A. Adriaens (Weert Lokaal), S. Altun (VVD), I.F.A.J. Beenders-van Dooren (PvdA), L.J. Boonen (VVD), V.A. van Brussel (D66), G.J. Van Buuren (VVD), A.F. van Eersel (VVD), A.J. Egging (VVD), M.A. Engelen-Wijen (VVD), drs. G.J.W. Gabriėls (Weert Lokaal), J.W.J. Goubet (SP), A.G.  Jacobs (CDA), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), mr. F. Kadra (PvdA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), H.P.M. Lempens (VVD), P.P.E. Lempens (SP), H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal), G.J.A. Marechal (PvdA), T.W.G. Meulen (CDA), M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA), J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA), H.H.M. Peters RA (VVD), B. Peterse (SP), P.J.H. Sijben (CDA), H. Stals (CDA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), S.M.L. Struving (VVD) en M. Zaāboul (PvdA)

Afwezig de raadsleden:

--- 

 

 

Aanwezig de wethouders:

H.W.J. Coolen (CDA), A.W.P. Kirkels (VVD), H.A. Litjens (Weert Lokaal) en J.M. Cardinaal (VVD)

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel, bijlagen en de moties en amendementen. Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder de gasten van de raad. Hij feliciteert mw. Beenders (PvdA), die vandaag jarig is.

 

Bestanden

Æ Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

 

De fractie SP stelt voor om agendapunt 10 (parkeren in Weert) van de agenda af te voeren en nogmaals in de commissie te behandelen. Besloten wordt alleen kennis te nemen van de nota “Parkeerorganisatie Weert” en de overige onderdelen van het voorstel (toekomstige exploitatie en tarieven) tijdens een informatieve bijeenkomst te bespreken (TOEZEGGING).

Alle fracties dienen gezamenlijk een motie vreemd aan de orde van de dag in betreffende Bospop. Deze wordt als agendapunt 18A behandeld.

De SP stelt voor agendapunt 11 (visienota ‘Werken naar vermogen’) als hamerstuk te behandelen. De raad stemt hiermee in.

De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

¯ Agenda 31-10-2012

Æ Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.

 

 

 

4.

Onderwerp

Mededelingen.

 

 

Er zijn geen berichten van verhindering.

De burgemeester en wethouder Litjens hebben de prijs van Groenste Stad van Nederland 2012 in ontvangst genomen. Deze prijs bedraagt € 5.000,-. Het college bezint zich over deelname aan de competitie Groenste Stad van Europa.

 

Bestanden

Æ Geluidsfragment 

 

 

 

5.

Onderwerp

a.        Vaststellen van de notulen van de vergadering van 26 september 2012;

b.        Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 26 september 2012;     (geen spreekrecht)

 

 

Notulen en besluitenlijst worden ongewijzigd vastgesteld. De burgemeester wijst er op dat raadsleden nog kunnen doorgeven de notulen niet meer op papier te willen ontvangen.

 

Bestanden

¯ Notulen 26 september 2012

¯ Besluitenlijst 26 september 2012  (klik hier voor het origineel)

Æ Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsvoorstellen

Hamerstukken

6.  

Onderwerp

Vaststellen van het beleidsplan schuldhulpverlening 2012-2016.

 

Voorstel

De raad adviseren het beleidsplan schuldhulpverlening 2012-2016 vast te stellen.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.  

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

Æ Geluidsfragment

 

 

 

7.

Onderwerp

Aanwenden van het jaarrekeningoverschot 2011 van Centrum Management Weert voor de activiteiten Winters Weert 2012.

 

Voorstel

Het positieve resultaat Centrummanagement Weert 2011 ad € 13.366,= aanwenden voor de activiteiten Winters Weert 2012.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.  

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

Æ Geluidsfragment

 

 

 

8.

Onderwerp

Instemmen met de Startnotitie minimabeleid.

 

Voorstel

Instemmen met de "Startnotitie Minimabeleid" en de daarin opgenomen kaders en uitgangspunten.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.  

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

Æ Geluidsfragment

 

 

 

 

Bespreekstukken

9.

Onderwerp

Vaststellen nota “Subsidiebeleid Welzijn en evenementen” en “Algemene Subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013”.

 

Voorstel

1. De nota "Subsidiebeleid Welzijn en evenementen" en de "Algemene Subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013" met bijbehorende deelsubsidieverordeningen vaststellen.

2. Instemmen met het verwerken van het structurele financiele nadeel van € 5.950,- in de meerjarenbegroting.

3. Instemmen met het verwerken van het tijdelijke financiele nadeel van € 4.500,- in de meerjarenbegroting.

4. Instemmen met de uitvoering van de drie amendementen voor het beleidsterrein cultuur conform ons voorstel.

 

Besluitvorming

Amendement 1 van de fracties CDA, SP en PvdA (subsidie scouting) wordt met voorstemmen van de fracties CDA, PvdA, SP en D66 (15 stemmen voor) en tegenstemmen van de fracties VVD en Weert Lokaal (14 stemmen tegen) aanvaard.

Amendement 2 van de fracties CDA, Weert Lokaal, SP en PvdA (subsidie jeugdpreensetreffe) wordt met voorstemmen van de fracties CDA, Weert Lokaal, PvdA, SP en D66 (20 stemmen voor) en tegenstemmen van de fractie VVD (9 stemmen tegen) aanvaard.

Amendement 3 van de fracties CDA, Weert Lokaal, SP en PvdA (subsidie St. Nicolaascomité) wordt met voorstemmen van de fracties CDA, Weert Lokaal, PvdA, SP en D66 (20 stemmen voor) en tegenstemmen van de fractie VVD (9 stemmen tegen) aanvaard.

Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties VVD, CDA en Weert Lokaal (20 stemmen voor) en tegenstemmen van de fracties PvdA, SP en D66 (9 stemmen tegen) aanvaard.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

¯ Wijzigingen Subsidieverordening en Nota Subsidiebeleid

¯ Gewijzigde Subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013

¯ Nota subsidiebeleid Welzijn en evenementen

¯ Amendement 1 (subsidie scouting)

¯ Amendement 2 (subsidie jeugdpreensetreffe)

¯ Amendement 3 (subsidie St. Nicolaascomité)

Æ Geluidsfragment 1e termijn raad

Æ Geluidsfragment 1e termijn college

Æ Geluidsfragment 2e termijn

Æ Geluidsfragment besluitvorming

 

 

 

10.

Onderwerp

Kennisnemen van de nota’s inzake parkeren in Weert en akkoord gaan met het uitvoeren van de betreffende wijzigingen in zone 1 en 2.

 

Voorstel

1. Kennisnemen van de nota's "Parkeerorganisatie Weert" en "Parkeerexploitatie".

2. Akkoord gaan met het uitbreiden van de zone 1 met de in aanbouw zijnde parkeergarages Stationskwartier, Stadhuis en Poort van Limburg.

3. Akkoord gaan met het verhogen van tarief van zone 2 met € 0,20 per uur per 1 januari 2013. 

 

Besluitvorming

De raad heeft kennis genomen van de nota “Parkeerorganisatie Weert”. De overige onderdelen van het voorstel zijn niet behandeld. 

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

¯ Brief met wijziging Nota Parkeerexploitatie

Æ Geluidsfragment

 

 

 

11. 

Onderwerp

Vaststellen van de regionale visienota “Werken naar vermogen in Midden-Limburg”.

 

Voorstel

De raad adviseren de regionale visienota 'Werken naar vermogen in Midden-Limburg' vast te stellen. 

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.   

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

Æ Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsconsultaties

Hamerstukken

12. 

Onderwerp

1.   Kennisnemen van en eventuele wensen of bedenkingen kenbaar maken betreffende de exploitatieovereenkomst met de heer H.J.J. van de Kerkhof en mevrouw A.M.E. Clement inzake het plan Vrouwenhof;

2.   Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding met betrekking tot het taxatierapport en onderbouwing op grond van artikel 10 lid 2 sub b. en g. van de Wet Openbaarheid van Bestuur.

 

Voorstel

1. Kennisnemen van en eventuele wensen of bedenkingen kenbaar maken betreffende de exploitatie-overeenkomst met de heer H.J.J. van de Kerkhof en mevrouw A.M.E. Clement inzake het plan Vrouwenhof;

2. Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding met betrekking tot het taxatierapport en onderbouwing op grond van artikel 10 lid 2 sub b. en g. van de Wet Openbaarheid van Bestuur. 

 

Besluitvorming

De raad brengt geen wensen en bedenkingen uit. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.   

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

Æ Geluidsfragment

 

 

 

 

Bespreekstukken 

 

13.

Onderwerp

Kenbaar maken van eventuele wensen of bedenkingen betreffende de verwerving van grond zonder opstallen gelegen aan de Rakerstraat te Weert ten behoeve van de ontwikkeling van Kampershoek 2.0.

 

Voorstel

Kenbaar maken van eventuele wensen en bedenkingen betreffende de verwerving van grond zonder opstallen aan de Rakerstraat te Weert ten behoeve van de ontwikkeling van kampershoek 2.0.

 

Besluitvorming

De bedenkingen van de PvdA worden met voorstemmen van de fractie PvdA (4 stemmen voor) en tegenstemmen van de fracties VVD, CDA, Weert Lokaal, SP en D66 (25 stemmen tegen) verworpen. De raad brengt geen wensen en/of bedenkingen uit.

Stemverklaring fractie CDA tegen de motie van de fractie PvdA (inrichtingsplan Kampershoek 2.0). De motie van de fractie PvdA wordt door de indieners aangehouden totdat het inrichtingsplan in de commissie wordt behandeld.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

¯ Motie inrichtingsplan Kampershoek 2.0

¯ Bedenkingen Rakerstraat

Æ Geluidsfragment 1e termijn raad

Æ Geluidsfragment 1e termijn college

Æ Geluidsfragment 2e termijn

Æ Geluidsfragment besluitvorming

 

 

 

14. 

Onderwerp

Kenbaar maken van eventuele wensen en bedenkingen over het voornemen van het college om de tarieven van de gemeentelijke sportaccommodaties te verhogen volgens scenario 1 uit de concept notitie “Tarieven gemeentelijke sportaccommodaties per 1-1-2013 (versie 2)” en instemmen met de financiėle gevolgen van deze keuze.

 

Voorstel

Kenbaar maken van eventuele wensen en bedenkingen over het voornemen van het college om de tarieven van de gemeentelijke sportaccommodaties te verhogen volgens scenario 1 uit de concept

notitie "Tarieven gemeentelijke sportaccommodaties per 1-1-2013 (versie 2)" en instemmen met de financiėle gevolgen van deze keuze. 

 

Besluitvorming

De mondeling door de fracties D66, Weert Lokaal, CDA en PvdA ingebrachte motie (“draagt het college op te komen met een nulmeting en evaluatie gericht op dit besluit”) wordt met voorstemmen van de fracties D66, Weert Lokaal, CDA, PvdA en SP (20 stemmen voor) en tegenstemmen van de fractie VVD (9 stemmen tegen) aanvaard.

De motie van de fracties CDA en Weert Lokaal (huurtarieven 2013 sportaccommodaties) wordt met voorstemmen van de fracties CDA, Weert Lokaal, PvdA en SP (18 stemmen voor) en tegenstemmen van de fracties VVD en D66 (11 stemmen tegen) aanvaard.

De wensen en bedenkingen ingediend door de fractie D66 worden met voorstemmen van de fracties D66, SP en PvdA (9 stemmen voor) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, CDA en VVD (20 stemmen tegen) verworpen.

De wensen en bedenkingen ingediend door de fracties PvdA en SP worden met voorstemmen van de fracties D66, SP en PvdA (9 stemmen voor) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, CDA en VVD (20 stemmen tegen) verworpen.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

¯ Motie huurtarieven 2013 sportaccommodaties

¯ Bedenkingen PvdA en SP sporttarieven

¯ Bedenkingen D66 sporttarieven

Æ Geluidsfragment 1e termijn

Æ Geluidsfragment 2e termijn

 

 

 


 

Raadsinformatie (brieven)

Bespreekstukken

 

15.

Onderwerp

Vragen en verzoeken om inlichtingen ex artikel 40 van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Weert.

a.        Brief van de heer B. Peterse namens de fractie SP d.d. 27 augustus 2012 inzake vragen aan het college over herinrichting Bassin, met het verzoek om schriftelijke beantwoording.

b.        Brief van de heer B. Peterse namens de fractie SP d.d. 17 september 2012 inzake vragen aan het college over wateroverlast Bloemenbuurt Boshoven, met het verzoek om schriftelijke beantwoording.

c.         Brief van mevrouw Beenders-Van Dooren namens de fractie PvdA d.d. 26 september 2012 inzake vragen aan het college over bouw appartementen en woningen BAM bij het nieuwe stadhuis, met het verzoek om schriftelijke beantwoording.

d.    Brief van mevrouw M. op den Kamp-Smans en de heer P. Sijben beide namens de fractie CDA d.d. 25 oktober 2012 inzake vragen aan het college over voorbereiding scholen Laar-Laarveld en Leuken, met het verzoek om mondelinge beantwoording.

 

Voorstel

Vragen en antwoorden bespreken. 

 

Besluitvorming

Vragen en antwoorden zijn besproken. De motie van de fractie SP (comité wateroverlast als gesprekspartner) wordt niet in stemming gebracht, want deze is overgenomen door het college.

 

Bestanden

¯ a Brief SP Herinrichting Bassin

¯ a Antwoordbrief aan SP Herinrichting Bassin

Æ Geluidsfragment 15a

¯ b Brief SP wateroverlast Bloemenbuurt Boshoven

¯ b Antwoordbrief aan SP wateroverlast Bloemenbuurt Boshoven

¯ Motie comité wateroverlast gesprekspartner

Æ Geluidsfragment 15b

¯ c Brief PvdA bouw BAM bij het nieuwe stadhuis

¯ c Antwoordbrief aan PvdA bouw BAM bij het nieuwe stadhuis

Æ Geluidsfragment 15c

¯ d Brief CDA voorbereiding scholen Laar-Laarveld en Leuken

Æ Geluidsfragment 15d

 

 

 

16.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode
22 augustus tot en met 18 september 2012.

Kennisnemen van de ingekomen brieven.

 

Voorstel

Kennisnemen van de ingekomen brieven. 

 

Besluitvorming

Van de ingekomen brieven is kennis genomen. 

 

Bestanden

¯ Overzicht

Æ Geluidsfragment

 

 

 

17.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover het college nog een voorstel moet doen.

 

Voorstel

Voor kennisgeving aannemen van voornoemde lijst. 

 

Besluitvorming

De lijst is voor kennisgeving aangenomen. 

 

Bestanden

¯ Overzicht

Æ Geluidsfragment

 

 

 

18.

Onderwerp

Kennisnemen van de onderstaande overzichten:

a. Overzicht beļnvloeding onvoorziene lasten 2012;

b. Overzicht begrotingsuitkomsten 2012;

c. Overzicht nieuw beleid als gevolg van verlenging   afschrijvingstermijnen;

d. Overzicht reserves en voorzieningen 2012.

 

Voorstel

Kennisnemen van de overzichten. 

 

Besluitvorming

Van de overzichten is kennis genomen.

 

Bestanden

¯ a Overzicht beļnvloeding onvoorziene lasten 2012

¯ b Overzicht begrotingsuitkomsten 2012

¯ c Overzicht nieuw beleid agv verlenging afschrijvingstermijnen

¯ d Overzicht reserves en voorzieningen 2012

Æ Geluidsfragment

 

 

 

18A.

Onderwerp

Motie vreemd aan de orde van de dag, ingediend door alle fracties, betreffende Bospop.

 

Voorstel

Motie aannemen.

 

Besluitvorming

De motie wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

¯ Motie vreemd aan de orde van de dag: Bospop

Æ Geluidsfragment 

 

19.

Onderwerp

Sluiting.

 

 

De voorzitter sluit om 22.50 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen. 

 

Bestanden

Æ Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 12 december 2012.

 

De Griffier,

 

De Voorzitter,

 

 

 

 

Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

 A.A.M.M. Heijmans