BESLUITENLIJST VAN DE BEGROTINGSBEHANDELING DOOR DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 7 NOVEMBER 2012

Voorzitter:

A.A.M.M. Heijmans (burgemeester)

Griffier:

mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de raadsleden:

S. Altun (VVD) (afwezig van 15.00 uur tot 15.25 uur), I.F.A.J. Beenders-van Dooren (PvdA), L.J. Boonen (VVD), V.A. van Brussel (D66), G.J. Van Buuren (VVD), A.F. van Eersel (VVD), A.J. Egging (VVD), M.A. Engelen-Wijen (VVD), drs. G.J.W. Gabriλls (Weert Lokaal), J.W.J. Goubet (SP), A.G.  Jacobs (CDA), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), mr. F. Kadra (PvdA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), H.P.M. Lempens (VVD), P.P.E. Lempens (SP) (vanaf 16.55 uur), H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal), G.J.A. Marechal (PvdA), T.W.G. Meulen (CDA), M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA) (vanaf 16.55 uur), J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA), H.H.M. Peters RA (VVD), B. Peterse (SP), P.J.H. Sijben (CDA), H. Stals (CDA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), S.M.L. Struving (VVD) en M. Zaβboul (PvdA)

Afwezig de raadsleden:

F.L.J.A. Adriaens (Weert Lokaal)

 

 

Aanwezig de wethouders:

H.W.J. Coolen (CDA), A.W.P. Kirkels (VVD), H.A. Litjens (Weert Lokaal) en J.M. Cardinaal (VVD)

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel, bijlagen en de moties en amendementen. Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent om 13.00 uur de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Agenda 07-11-2012

 Draaiboek behandeling begroting

Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.

 

Bestanden

Geluidsfragment 

 

 

 

4.

Onderwerp

Mededelingen.

 

 

Er zijn geen mededelingen. 

 

Bestanden

Geluidsfragment 

 

Raadsvoorstellen

 

Hamerstukken

Liggen niet voor.

 

Bespreekstukken 

5.  

Onderwerp

Behandelen van de begroting 2013 van de gemeente Weert.

 

 

De fracties starten met het voorlezen van de Algemene beschouwingen en het aankondigen van moties en amendementen. Vervolgens reageert het college hierop. Daarna worden de programma’s besproken aan de hand van de moties en amendementen.

 

Bestanden

 Begroting Weert 2013

 

 Algemene beschouwingen VVD

 Algemene beschouwingen CDA

 Algemene beschouwingen Weert Lokaal

 Algemene beschouwingen PvdA

 Algemene beschouwingen SP

 Algemene beschouwingen D66

 

Geluidsfragment voorwoord Algemene beschouwingen

Geluidsfragment Algemene beschouwingen VVD

Geluidsfragment Algemene beschouwingen CDA

Geluidsfragment Algemene beschouwingen Weert Lokaal

Geluidsfragment Algemene beschouwingen PvdA

Geluidsfragment Algemene beschouwingen SP

Geluidsfragment Algemene beschouwingen D66

Geluidsfragment schorsing vergadering

 

Geluidsfragment aankondiging reactie per portefeuillehouder

Geluidsfragment reactie burgemeester Heijmans

Geluidsfragment reactie wethouder Kirkels

Geluidsfragment reactie wethouder Coolen

Geluidsfragment reactie wethouder Litjens (deel 1)

Geluidsfragment reactie wethouder Cardinaal

Geluidsfragment reactie wethouder Litjens (deel 2)

Geluidsfragment schorsing vergadering

 

Geluidsfragment aankondiging raadsdebat per programma

Geluidsfragment raadsdebat programma 1

Geluidsfragment raadsdebat programma 2

Geluidsfragment raadsdebat programma 3

Geluidsfragment raadsdebat programma 4

Geluidsfragment raadsdebat programma 5

Geluidsfragment raadsdebat programma 6

Geluidsfragment raadsdebat programma 7 incl. schorsing

 

Geluidsfragment woord wethouder Cardinaal

Geluidsfragment debat motie van afkeuring

Geluidsfragment schorsing tijdens debat motie van afkeuring

 

Geluidsfragment hervatting debat motie van afkeuring

 

 

 

6.

Onderwerp

Vaststellen van de begroting 2013 van de gemeente Weert.

 

Voorstel

Vaststellen van de begroting 2013 van de gemeente Weert.

 

Besluitvorming

Programma 1

Motie I.M.1 van de fracties CDA, PvdA, VVD, WL en D66 (openstelling stadhuis) wordt unaniem aanvaard.

Motie I.M.2 van de fracties CDA en PvdA (alcohol en gezondheid jongeren) wordt verworpen: 15 stemmen tegen (VVD, WL, D66), 13 stemmen voor (CDA, PvdA, SP).

Motie I.M.3 van de fracties SP en CDA (Weert zelfstandig) wordt verworpen: 19 stemmen tegen ( VVD, WL, PvdA, D66), 9 stemmen voor (CDA en SP).

Motie I.M.4 van de fractie SP (wijk- en dorpsraden) wordt verworpen: 25 stemmen tegen (VVD, CDA, WL, PvdA, D66), 3 stemmen voor (SP).

Motie I.M.5 van de fracties SP en D66 (burgerinitiatief) wordt verworpen: 23 stemmen tegen (VVD, CDA, WL, PvdA), 5 stemmen voor (SP, D66).

 

Programma 2

Amendement II.A.1 van de fractie WL (alternatieve lokatie PDV) wordt verworpen: 24 stemmen tegen (VVD, CDA, PvdA, SP, D66), 4 stemmen voor (WL).

Amendement II.A.2 van de fracties CDA, PvdA, VVD en SP (ecoduct) wordt ingetrokken.

Motie II.M.1 van de fractie D66 (zondagopenstelling) wordt na hoofdelijke stemming aanvaard met 17 stemmen voor en 11 stemmen tegen.

Motie II.M.2 van de fractie D66 (doolhof in stadspark) wordt aangehouden.

Motie II.M.3 van de fracties CDA, PvdA, VVD en SP (ecoduct) wordt aangehouden.

 

Programma 3

Amendement III.A.1 van de fracties CDA, WL, PvdA, D66 en VVD (Lichtenberg) wordt unaniem aanvaard.

Amendement III.A.2 van de fracties PvdA en VVD (sporthal Moesel) wordt ingetrokken.

Amendement III.A.3 van de fractie PvdA (subsidie verenigingen en sportclubs) wordt verworpen: 22 stemmen tegen (VVD, CDA, WL, SP), 6 stemmen voor (PvdA, D66).

Motie III.M.1 van de fracties D66 en PvdA (regionaal talent centrum) wordt aangenomen: 27 stemmen voor, 1 stem tegen (CDA dhr. T. Meulen).

Motie III.M.2 van de fracties PvdA en VVD (sporthal Moesel) wordt aangehouden.

 

Programma 4

Motie IV.M.1 van de fracties SP en PvdA (bezuinigingen de Risse) wordt verworpen: 21 stemmen tegen (VVD, CDA, WL, D66), 7 stemmen voor (PvdA, SP).

 

Programma 5

Motie V.M.1 van de fracties VVD, PvdA, CDA en D66 (grondbedrijf) wordt unaniem aanvaard.

Motie V.M.2 van de fracties VVD, PvdA, CDA en D66 (leges bouwaanvragen) wordt unaniem aanvaard.

Motie V.M.3 van de fractie VVD (voorziening toekomstige projecten gemeente Weert) wordt Aangenomen: 25 stemmen voor (VVD, CDA, WL dhr. L. Kusters, PvdA, SP, D66), 3 stemmen tegen (WL exclusief dhr. L. Kusters).

Motie V.M.5 van de fractie PvdA (grondexploitatie) wordt verworpen: 24 stemmen tegen (VVD, CDA, WL, SP, D66), 4 stemmen voor (PvdA).

 

Programma 6

Amendement VI.A.1 van de fracties WL en PvdA (budgetten stadsbeheer) wordt ingetrokken.

Amendement VI.A.2 van de fracties VDA, PvdA, VVD, WL en SP (prioriteit dynamische parkeerverwijzing) wordt unaniem aanvaard.

Amendement VI.A.3 van de fractie WL (verkoop bermgronden Ark) wordt ingetrokken.

Amendement VI.A.4 van de fractie PvdA (achteraf betaald parkeren) wordt verworpen: 24 stemmen tegen (VVD, CDA, WL, SP, D66), 4 stemmen voor (PvdA).

Amendement VI.A.5 van de fractie PvdA (geluidsscherm Ringbaan noord) wordt verworpen: 22 stemmen tegen (VVD, CDA, WL, SP), 6 stemmen voor (PvdA, D66).

Amendement VI.A.6 van de fractie PvdA (voortuinen Moesel) wordt verworpen: 24 stemmen tegen (VVD, CDA, WL, SP, D66), 4 stemmen voor (PvdA).

Motie VI.M.1 van de fractie WL (gebruik bermen) wordt unaniem aanvaard.

Motie VI.M.2 van de fractie D66 (parkeren) wordt verworpen: 26 stemmen tegen (VVD, CDA, WL, PvdA, SP), 2 stemmen voor (D66).

Motie VI.M.3 van de fracties SP, PvdA en D66 (gratis bewaakte fietsenstalling) wordt verworpen: 19 stemmen tegen (VVD, CDA en WL) en 9 stemmen voor (SP, D66 en PvdA).

Motie VI.M.4 van de fractie SP (maatregelen Suffolkweg Zuid) wordt ingetrokken.

Motie VI.M.5 van de fractie PvdA (fietsenstalling) wordt ingetrokken.

Motie VI.M.6 van de fracties WL en PvdA (budgetten stadsbeheer) wordt aangehouden.

Motie VI.M.7 van de fractie WL (verkoop bermgronden Ark) wordt aanvaard: 19 stemmen voor (CDA, WL, PvdA, SP, D66), 9 stemmen tegen (VVD).

 

Programma 7

Motie V.M.4 van de fracties D66, PvdA en SP (Poort van Limburg) wordt verworpen: 19 stemmen tegen (VVD, CDA, WL), 9 stemmen voor (PvdA, SP, D66).

Amendement VII.A.1 van de fracties D66, VVD en PvdA (OZB) wordt aanvaard: 15 stemmen voor (VVD, PvdA, D66), 13 stemmen tegen (CDA, WL, SP).

Amendement VII.A.2 van de fractie SP (volg de macronorm OZB) wordt verworpen: 25 stemmen tegen (VVD, CDA, WL, PvdA, D66), 3 stemmen voor (SP).

Amendement VII.A.3 van de fractie VVD (OZB) wordt ingetrokken.

Motie VII.M.2 van de fractie PvdA (motie van afkeuring) wordt ingetrokken.

 

Voorstel

Stemverklaringen van de fracties D66, SP en PvdA tegen het voorstel.

Stemverklaringen van de fracties VVD, CDA en WL voor het voorstel.

Stemverklaring van raadslid dhr. L. Boonen (VVD) tegen het onderdeel toeristenbelasting.

Het voorstel wordt met 19 stemmen voor (VVD, CDA en WL) en 9 stemmen tegen (PvdA, SP en D66) aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Begroting Weert 2013

 

Programma 1

 Motie I.M.1 Openstelling stadhuis

 Motie I.M.2 Alcohol en gezondheid jongeren

 Motie I.M.3 Weert zelfstandig

 Motie I.M.4 Wijk- en dorpsraden

 Motie I.M.5 Burgerinitiatief

 

Programma 2

 Amendement II.A.1 Alternatieve lokatie PDV

 Amendement II.A.2 Ecoduct

 Motie II.M.1 Zondagopenstelling

 Motie II.M.2 Doolhof in stadspark

 Motie II.M.3 Ecoduct

 

Programma 3

 Amendement III.A.1 Lichtenberg

 Amendement III.A.2 Sporthal Moesel

 Amendement III.A.3 Subsidie verenigingen en sportclubs

 Motie III.M.1 Regionaal Talent Centrum

 Motie III.M.2 Sporthal Moesel

 

Programma 4

 Motie IV.M.1 Bezuinigingen de Risse

 

Programma 5

 Motie V.M.1 Grondbedrijf

 Motie V.M.2 Leges bouwaanvragen

 Motie V.M.3 Voorziening toekomstige projecten gem. Weert

 Motie V.M.5 Grondexploitatie

 

Programma 6

 Amendement VI.A.1 Budgetten stadsbeheer

 Amendement VI.A.2 Prioriteit dynamische parkeerverwijzing

 Amendement VI.A.3 Verkoop bermgronden Ark

 Amendement VI.A.4 Achteraf betaald parkeren

 Amendement VI.A.5 Geluidsscherm Ringbaan Noord

 Amendement VI.A.6 Voortuinen Moesel

 Motie VI.M.1 Gebruik bermen

 Motie VI.M.2 Parkeren

 Motie VI.M.3 Gratis bewaakte fietsenstalling

 Motie VI.M.4 Maatregelen Suffolkweg Zuid

 Motie VI.M.5 Fietsenstalling

 Motie VI.M.6 Budgetten stadsbeheer

 Motie VI.M.7 Verkoop bermgronden Ark

 

Programma 7

 Motie V.M.4 Poort van Limburg

 Amendement VII.A.1 OZB

 Amendement VII.A.2 Volg de macronorm OZB

 Amendement VII.A.3 OZB

 Motie VII.M.2 Motie van afkeuring

 

Geluidsfragment stemming moties en amendementen

Geluidsfragment vaststellen Begroting Weert 2013

 

 

 

7.

Onderwerp

Vaststellen van subsidieplafonds voor het jaar 2013 voor subsidies uit de Algemene Subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013 en bijbehorende deelsubsidieverordeningen.

 

Voorstel

A. 1. Besluiten om voor navolgende subsidies uit de Algemene Subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013 en bijbehorende deelsubsidieverordeningen, voor het jaar 2013 de volgende subsidieplafonds vast te stellen:

a. € 7.000,- voor eenmalige subsidies voor kaderopleidingen;

b. € 14.610.- voor de Subsidieregeling Investeringen en

c. € 20.000.- voor de Subsidieregeling Evenementen.

2. Vaststellen dat de verdeling van de beschikbare subsidiemiddelen tot een maximum van het vastgestelde subsidieplafond gebeurt conform het bepaalde in de van toepassing zijnde (deel)verordening te weten:

Ad 1.a. artikel 14, lid 3 van de Deelsubsidieverordening Sport 2013, Ad 1.b. artikel 10, lid 1 c en lid 2c van de Deelsubsidieverordening Investeringen 2013, en: Ad 1.c. artikel 5, lid 2 en lid 3 van de Deelsubsidieverordening Evenementen 2013.

3. Bepalen dat dit besluit in werking treedt met ingang van de eerste dag na de publicatie in het Digitale gemeenteblad van de gemeente Weert.

B. Aanpassen van het voorstel onder A. voor zover dit ten gevolge van de besluitvorming over de vaststelling van Algemene Subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013 met bijbehorende deelsubsidieverordeningen, noodzakelijk is.

C. Aanpassen van het voorstel onder A. voor zover dit ten gevolge van de vaststelling van de Begroting 2013, noodzakelijk is.

 

Besluitvorming

Stemverklaringen van de fracties D66, SP en PvdA tegen het voorstel. Het voorstel wordt met 19 stemmen voor (VVD, CDA en WL) en 9 stemmen tegen (PvdA, SP en D66) aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

8.

Onderwerp

a.   Kennisnemen van de circulaires van 13 juni 2012 en 18 september 2012 van de minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties inzake de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de daaruit voortvloeiende gevolgen voor de uitkeringsjaren 2011, 2012 en 2013;

b.   Vaststellen van de eerste wijziging van de begroting 2013.

 

Voorstel

a. Kennisnemen van de circulaire van 13 juni 2012 en 18 september 2012 van de minister van Binnenlandse Zaken en koninkrijksrelaties inzake de algemene uitkering uit het gemeentefondsen de daaruit voortvloeiende gevolgen voor de uitkeringsjaren 2011, 2012 en 2013;

b. Vaststellen van de eerste wijziging van de begroting 2013.

 

Besluitvorming

Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Bijlage begrotingswijziging 2013001

 Junicirculaire gemeentefonds 2012

 Septembercirculaire gemeentefonds 2012

Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsinformatie

 

9. 

Onderwerp

Kennisnemen van de onderstaande overzichten:

a.   Overzicht beοnvloeding onvoorziene lasten 2013;

b.      Overzicht begrotingsuitkomsten 2013;

c.    Overzicht nieuw beleid als gevolg van verlenging

       afschrijvingstermijnen;

d.    Overzicht reserves en voorzieningen 2013.

 

Voorstel

Kennisnemen van de overzichten. 

 

Besluitvorming

Van de overzichten is kennis genomen.

 

Bestanden

 Overzicht beοnvloeding onvoorziene lasten 2013

 Overzicht begrotingsuitkomsten 2013

 Overzicht nieuw beleid als gevolg van verlenging

    afschrijvingstermijnen

 Overzicht reserves en voorzieningen 2013

Geluidsfragment

 

 

 

10. 

Onderwerp

Sluiting.

 

 

De voorzitter sluit om 21.35 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

Geluidsfragment 

 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 30 januari 2013.

 

De Griffier,

 

De Voorzitter,

 

 

 

 

Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

 A.A.M.M. Heijmans