BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 12 DECEMBER 2012, VOORTGEZET OP 17 EN 18 DECEMBER 2012

Voorzitter:

A.A.M.M. Heijmans (burgemeester)

Griffier:

mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de raadsleden:

F.L.J.A. Adriaens (Weert Lokaal) (niet aanwezig bij agendapunt 22), S. Altun (VVD), I.F.A.J. Beenders-van Dooren (PvdA), L.J. Boonen (VVD) (niet aanwezig op 17 december vanaf agendapunt 32 en op 18 december), V.A. van Brussel (D66), G.J. Van Buuren (VVD) (niet aanwezig op 17 en 18 december), A.F. van Eersel (VVD), A.J. Egging (VVD) (niet aanwezig op 17 en 18 december), M.A. Engelen-Wijen (VVD), drs. G.J.W. Gabrils (Weert Lokaal), J.W.J. Goubet (SP), A.G.  Jacobs (CDA), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), mr. F. Kadra (PvdA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal) (niet aanwezig bij agendapunt 27), H.P.M. Lempens (VVD), P.P.E. Lempens (SP) (op 17 december tot 21.47 uur niet aanwezig), H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal), G.J.A. Marechal (PvdA), T.W.G. Meulen (CDA) (niet aanwezig op 18 december), M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA), J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA), H.H.M. Peters RA (VVD), B. Peterse (SP), P.J.H. Sijben (CDA), H. Stals (CDA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), S.M.L. Struving (VVD) (niet aanwezig op 17 en 18 december) en M. Zaboul (PvdA)

 

 

Aanwezig de wethouders:

H.W.J. Coolen (CDA), A.W.P. Kirkels (VVD), H.A. Litjens (Weert Lokaal) (niet aanwezig op 17 december) en J.M. Cardinaal (VVD)

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel, bijlagen en de moties en amendementen. Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder de gasten van de raad. Er zijn geen berichten van verhindering.

 

Bestanden

Geluidsfragment 

 

2.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

 

De agenda zal op 12 december niet geheel behandeld kunnen worden. In dat geval wordt de vergadering voortgezet op 17 december a.s., aangezien op 13 december een regiobijeenkomst GOML plaatsvindt. Omdat wethouder Litjens verhinderd is op 17 december, worden na agendapunt 6 eerst de agendapunten vanaf 24 behandeld. Het voorstel van de PvdA om het onderwerp Poort van Limburg van de agenda af te halen wordt met voorstemmen van de fracties PvdA en Weert Lokaal (9 stemmen voor) en tegenstemmen van de fracties VVD, CDA, SP en D66 (20 stemmen tegen) verworpen. Besloten wordt om het onderwerp Poort van Limburg op 17 december te behandelen. Diverse fracties kondigen stemverklaringen aan bij agendapunten. Het CDA dient een motie vreemd aan de orde van de dag in over paracommercie. Deze zal als agendapunt 36A worden behandeld.

De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

Agenda 12-12-2012

Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.

 

Bestanden

Geluidsfragment 

 

 

 

4.

Onderwerp

Mededelingen.

 

 

Er zijn geen mededelingen.

 

Bestanden

Geluidsfragment 

 

 

 

5.

Onderwerp

a. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 31 oktober 2012;

b.  Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 31 oktober 2012; (geen spreekrecht)

 

 

Er zijn geen wijzigingsverzoeken binnengekomen. Notulen en besluitenlijst worden ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

Notulen Weert 31 oktober 2012 (in pdf)

Notulen Weert 31 oktober 2012 in E-book versie (in epub)

 

Besluitenlijst Weert 31 oktober 2012 (in pdf)

Originele Besluitenlijst Weert 31 oktober 2012 (in htm)

 

Geluidsfragment  

 

 

 

Benoemingen

 

6.  

Onderwerp

Ontslaan van de heer H.H.M. Peters (VVD) als lid van de raadscommissie Welzijn (initiatiefvoorstel fractie VVD).

 

Voorstel

De heer H.H.M. Peters (VVD) ontslaan als lid van de raadscommissie Welzijn.

 

Besluitvorming

Conform het voorstel besloten.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

Geluidsfragment

 

 

Raadsvoorstellen

Hamerstukken 

7.

Onderwerp

Instemmen met de visie op publieke gezondheid 2011-2016 en het Meerjarenbeleid publieke gezondheid 2013-2016 GGD Limburg Noord.

 

Voorstel

Besluiten om in te stemmen met de Visie op publieke gezondheid 2011-2016 en het Meerjarenbeleid Publieke gezondheid 2013-2016 van de GGD Limburg Noord.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

8.

Onderwerp

Instemmen met een extra bijdrage aan Bantopa wegens slechte omstandigheden gedurende het jaarlijkse evenement Bantopa in 2012.

 

Voorstel

Instemmen met een eenmalige bijdrage aan het evenement Bantopa, editie 2012, ad 2.621,=.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

9.

Onderwerp

Instemmen met de verzelfstandiging weekmarkt Stramproy.

 

Voorstel

I. de Marktverordening zodanig aan te passen, dat die niet meer van toepassing is op de weekmarkt Stramproy en waardoor die weekmarkt verzelfstandigd wordt per 1 januari 2013;

II. de Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2013 wat betreft de genoemde tarieven voor de weekmarkt Stramproy niet van toepassing te verklaren op de weekmarkt Stramproy.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

10. 

Onderwerp

Het krachtens de Wegenwet onttrekken aan het openbaar verkeer van de Rietbroekweg te Stramproy.

 

Voorstel

Het krachtens de Wegenwet onttrekken aan het openbaar verkeer van de in bijlage 1 gearceerde Rietbroekweg.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

11.

Onderwerp

Vaststellen van het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan GRP 2012-2016 en het Afvalwaterplan Limburgse Peelen als richting gevend vaststellen.

 

Voorstel

1.) Het Afvalwaterplan " Limburgse Peelen" als richting gevend vaststellen.

2.) Het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan GRP Weert 2012- 2016 vaststellen.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

12. 

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet van 120.000,00 voor de bodemsanering nabij de IJzerenmanweg.

 

Voorstel

Een krediet beschikbaar te stellen ter hoogte van 120.000,00 voor de bodemsanering nabij de IJzerenmanweg en de kosten ten laste te brengen van de voorziening Bodemsanering.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

13. 

Onderwerp

Vaststellen van het bestemmingsplan Beltmolen ongenummerd.

 

Voorstel

1. Besluiten het bestemmingsplan 'Beltmolen ongenummerd' ongewijzigd vast te stellen.

2. Besluiten het bestemmingsplan 'Beltmolen ongenummerd' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan, gebaseerd op de grootschalige basiskaart van Nederland (GBKN) en de kadastrale

ondergrond van juli 2012.

3. Besluiten geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan 'Beltmolen ongenummerd'.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

14. 

Onderwerp

Vaststellen van het bestemmingsplan Hoefbemdenweg 4 en afzien van vaststelling van het exploitatieplan.

 

Voorstel

1. het bestemmingsplan 'Hoefbemdenweg 4' gewijzigd vast te stellen, een en ander op de wijze zoals aangegeven bij de zienswijzen in het bij het raadsvoorstel behorende conceptbesluit;

2. het bestemmingsplan 'Hoefbemdenweg 4' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan;

3. geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan 'Hoefbemdenweg 4'.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

15. 

Onderwerp

a. Beschikbaar stellen van een aanvullend krediet van 500.000,- ter uitvoering van de startersregeling.

b. Instemmen met aanpassing van de 'Verordening stimuleringsfonds startersregeling gemeente Weert 2007'.

 

Voorstel

A. Beschikbaar stellen van een aanvullend krediet van 500.000,- ter uitvoering van de startersregeling.

B. Instemmen met aanpassing van de 'Verordening stimuleringsfonds startersregeling gemeente Weert 2007'.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

16.

Onderwerp

Vaststellen van het concept Welstandsnota november 2012.

 

Voorstel

Besluiten tot:

1. Het vaststellen van het concept Welstandsnota november 2012.

2. Het aanwijzen van gebieden en bepaalde bouwwerken, zoals aangegeven op kaart 2 van genoemde Welstandsnota, waarbij in afwijking van artikel 2.10 eerste lid onder d. van de Wet

algemene bepalingen omgevingsrecht, geen redelijke eisen van welstand van toepassing zijn, met dien verstande dat de bevoegdheid op grond van artikel 13a van de Woningwet om aan te schrijven tot het treffen van voorzieningen, zodat wordt voldaan aan artikel 12 eerste lid van de Woningwet, van kracht blijft.

3. Het kennisnemen van het collegebesluit om voor aanvragen voor welstandplichtige bouwactiviteiten advies van de Welstandscommissie in te winnen zoals bedoeld in het nieuwe

artikel 6.2 lid 1 van het Besluit omgevingsrecht, met uitzondering van de aanvragen die op grond van de Welstandsnota door de ambtelijk secretaris van de Welstandscommissie kunnen worden

afgedaan.

4. Het voor inspraak vrijgeven van deze beleidswijziging, zoals vastgelegd in de Welstandsnota.

 

Besluitvorming

Stemverklaringen van de fractie D66 tegen het voorstel en van de fractie PvdA voor het voorstel. Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties VVD, CDA, Weert Lokaal, PvdA en SP (27 stemmen voor) en tegenstemmen van de fractie D66 (2 stemmen tegen) aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Concept Welstandsnota

Geluidsfragment

 

 

 

17.

Onderwerp

Vaststellen begroting en uitvoeringsovereenkomst 2013 van Stichting Zwembad De IJzeren Man.

 

Voorstel

a. Vaststellen van de begroting 2013 van Stichting Zwembad De IJzeren Man.

b. Vaststellen van de voorlopige exploitatiesubsidie op

518.514,-.

c. Vaststellen van de tarieven 2013 conform bijgevoegd besluit.

d. Vaststellen van de onderhoudssubsidies 2013 voor de technische installaties op 196.079,- en voor het gebouw

12.953,-.

e. Instemmen met de uitvoeringsovereenkomst 2013.

 

Besluitvorming

Stemverklaring van de fractie SP tegen het voorstel. Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties VVD, CDA, Weert Lokaal, PvdA en D66 (26 stemmen voor) en tegenstemmen van de fractie SP (3 stemmen tegen) aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

18.

Onderwerp

Besluiten tot het vaststellen van de Verordening op de rekenkamer gemeente Weert 2012 (initiatiefvoorstel FVO).

 

Voorstel

Besluiten tot het vaststellen van de Verordening op de rekenkamer gemeente Weert 2012.

 

Besluitvorming

Stemverklaring van de fractie Weert Lokaal tegen het voorstel. Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties VVD, CDA, PvdA, SP en D66 (24 stemmen voor) en tegenstemmen van de fractie Weert Lokaal (5 stemmen tegen) aanvaard. De raad verzoekt de burgemeester om contact op te nemen met de voorzitter van de rekenkamer Weert om erop aan te dringen dat de rekenkameronderzoeken Complex Poort van Limburg en Punt Welzijn worden opgeleverd.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

19.

Onderwerp

Instemmen met het verder doorvoeren van de Kanteling in de Wmo.

 

Voorstel

1. Instemmen met de notitie Uitwerking Kanteling Weert inclusief concept plan van aanpak.

2. Vaststellen van de nieuwe verordening Wmo, ingaande 01-01-2013.

3. Intrekken de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2012, per 01-01-2013.

 

Besluitvorming

Stemverklaringen van de fracties D66 en SP voor het voorstel. Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Aangepaste verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Weert 2013

Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsconsultaties

Hamerstukken

20.

Onderwerp

1.  Instemmen met de voorgestelde herstructurering van de front office dienstverlening VVV Weert bij de Bruna en de verwerking van de financiele consequenties (budgettair neutraal) in de begroting 2013.

2.  Kennisnemen van en eventuele wensen of bedenkingen kenbaar maken betreffende de exploitatieovereenkomst.

 

Voorstel

1. in te stemmen met de voorgestelde herstructurering van de front office dienstverlening VVV Weert bij de Bruna en de verwerking van de financiele consequenties (budgettair neutraal) in de begroting 2013;

2. kennis te nemen van beide overeenkomsten en eventuele wensen of bedenkingen kenbaar te maken.

 

Besluitvorming

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard. De raad brengt geen wensen en/of bedenkingen uit.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

 

 

De raadsvergadering wordt geschorst en op maandag 17 december vanaf 19.30 uur voortgezet.

 

 

Geluidsfragment schorsing vergadering

Geluidsfragment vervolg vergadering

 

Bespreekstukken

21.

Onderwerp

Kenbaar maken van bedenkingen en/of zienswijzen over de deelname aan de stichting Weert 600 jaar stad.

 

Voorstel

Geen wensen of bedenkingen te hebben op de participatie aan de stichting Weert 600 jaar stad. 

 

Besluitvorming

1. De bedenking m.b.t. artikel 9 lid 3 van de concept-statuten dat de externe controle van de jaarstukken niet door de accountant van de gemeente Weert dient plaats te vinden wordt met 21 stemmen voor en 4 stemmen tegen aanvaard.

2. De bedenking dat de burgemeester geen voorzitter en geen lid van het stichtingsbestuur dient te zijn wordt met voorstemmen van de fracties CDA, Weert Lokaal en PvdA (15 stemmen voor) en tegenstemmen van de fracties VVD, SP en D66 (10 stemmen tegen) aanvaard.

3. De wens m.b.t. artikel 12 lid 5 van de concept-statuten dat opbrengsten vanuit de stichting rechtstreeks naar de verenigingen vloeien in plaats van via de gemeente wordt met voorstemmen van de fracties Weert Lokaal en PvdA (9 stemmen voor) en tegenstemmen van de fracties VVD, CDA, SP en D66 (15 stemmen tegen) verworpen. Stemverklaring CDA tegen deze wens.

4. De bedenking tegen het woord internationaal in artikel 2 lid 1 sub b van de concept-statuten wordt met voorstemmen van de fractie PvdA (4 stemmen voor) en tegenstemmen van de fracties D66, SP, Weert Lokaal, CDA en VVD (21 stemmen tegen) verworpen.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsvoorstellen

Bespreekstukken

22.

Onderwerp

Instemmen met de garantiestelling van een krediet van 73.000,= voor twee initiatieven in verband met jubileumjaar Weert 600 jaar stad.

 

Voorstel

1. De beide initiatieven "De Rogstaekersoperette" en "NK stadstriatlon Weert" in het jubileumjaar 2014 ondersteunen.

2. Instemmen met gevraagde garantiestelling voor de Stichting Weert 600 jaar Stad i.o. en hiervoor een krediet ter beschikking te stellen ad 73.000,=.

3. Het krediet te dekken door aanwending van de Algemene Reserve. 

 

Besluitvorming

Raadslid F. Adriaens (Weert Lokaal) neemt niet deel aan beraadslagingen en besluitvorming vanwege zijn betrokkenheid bij dit onderwerp en verlaat de raadzaal.

 

Het voorstel van Weert Lokaal om het voorstel aan te houden wordt met voorstemmen van de fracties Weert Lokaal en PvdA (8 stemmen voor) en tegenstemmen van de fracties VVD, CDA, SP en D66 (16 stemmen tegen) verworpen.

Het voorstel wordt gesplitst en hoofdelijk in stemming gebracht:

1a. ondersteunen initiatief "De Rogstaekersoperette" wordt met 18 stemmen voor en 6 stemmen tegen aanvaard.

1b. ondersteunen initiatief "NK stadstriatlon Weert" wordt met 17 stemmen voor en 7 stemmen tegen aanvaard.

2a. krediet groot 49.000,- voor initiatief "De Rogstaekersoperette" wordt met 18 stemmen voor en 6 stemmen tegen aanvaard.

2b. krediet groot 24.000,- voor initiatief "NK stadstriatlon Weert" wordt met 17 stemmen voor en 7 stemmen tegen aanvaard.

Het voorstel sub 3 wordt met 20 stemmen voor en 4 stemmen tegen aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment 1e termijn raad

Geluidsfragment 1e termijn college

Geluidsfragment 2e termijn

Geluidsfragment besluitvorming

 

 

 

23. 

Onderwerp

Instemmen met de najaarsnota 2012 van de gemeente Weert.

 

Voorstel

1. Behandelen van de najaarsnota 2012;

2. Akkoord gaan met de voorgestelde bijstellingen van de exploitatie (de programma's) van de begroting 2012;

3. Akkoord gaan met de voorgestelde mutaties op reserves en voorzieningen;

4. Akkoord gaan met de voorgestelde bijstellingen van kredieten. 

 

Besluitvorming

De motie van de fracties D66 en PvdA wordt unaniem aanvaard.

Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties VVD, CDA, Weert Lokaal, SP en D66 (20 stemmen voor) en tegenstemmen van de fractie PvdA (4 stemmen tegen) aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Najaarsnota 2012 Weert

Motie financile positie

Geluidsfragment

 

 

 

24.

Onderwerp

Vaststellen van de verordeningen 2013 met bijbehorende tarieventabellen.

 

Voorstel

In stemmen met de navolgende verordeningen:

- "Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2013";

- "Verordening op de heffing en invordering van onroerende zaakbelastingen 2013";

- "Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2013";

- "Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2013";

- "Verordening op de heffing en invordering van reinigingsheffingen 2013";

- "Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2013";

- "Verordening op de heffing en invordering van scheepvaartrechten 2013";

- "Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2013";

- "Verordening op de heffing en invordering van leges 2013";

- "Verordening op de heffing en invordering van staangeld 2013";

- "Verordening op de heffing en invordering van graf- en begraafrechten 2013";

- "Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2013";

- "Parkeerverordening 2013".

In stemmen met de navolgende tarieventabellen:

- "Tarieventabel precariobelasting 2013";

- "Tarieventabel reinigingsheffingen 2013";

- "Tarieventabel parkeerbelastingen 2013";

- "Tarieventabel legestarieven 2013";

- "Tarieventabel graf- en begraafrechten 2013";

- "Tarieventabel rioolheffing 2013". 

 

Besluitvorming

Stemverklaringen van de fracties SP, PvdA en D66 tegen de parkeerbelastingen 2013 en van de fractie SP tegen de OZB 2013. Conform het voorstel besloten.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

25.

Onderwerp

Vaststellen van de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2012 (initiatiefvoorstel FVO).

 

Voorstel

Vaststellen van de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2012.

 

Besluitvorming

Het amendement van de fractie SP wordt met voorstemmen van de fractie SP (3 stemmen voor) en tegenstemmen van de fracties VVD, CDA, Weert Lokaal, PvdA en D66 (26 stemmen tegen) verworpen. Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties VVD, CDA, Weert Lokaal, PvdA en D66 (26 stemmen voor) en tegenstemmen van de fractie SP )3 stemmen tegen) aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Amendement

Geluidsfragment

 

 

 

26.

Onderwerp

Verlengen woonplaatsontheffing burgemeester Heijmans (initiatiefvoorstel FVO).

 

Voorstel

De woonplaatsontheffing van burgemeester Heijmans verlengen met n jaar, tot 1 oktober 2013, waarbij de burgemeester zich dient in te spannen om alsnog zo spoedig mogelijk te kunnen

voldoen aan het woonplaatsvereiste en hij de raad op de hoogte houdt van zijn inspanningen en de resultaten daarvan. 

 

Besluitvorming

Stemverklaring van alle fracties voor het voorstel. Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

27.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een werkkrediet van 150.000,= ten behoeve van het organiseren van het OLS 2013 in Stramproy.

 

Voorstel

1. Beschikbaar stellen van een werkkrediet van 150.000,-- ten laste van de algemene reserve i.v.m. de kosten voor het organiseren van het OLS 2013 in Stramproy.

2. Noodzakelijke maatregelen en kosten vanuit de werkgroep Overheid evenals een bovenmatige inzet van gemeentelijk personeel ten laste brengen van dit krediet; reguliere

uitvoerende werkzaamheden ten laste van de exploitatie. 

 

Besluitvorming

Raadslid L. Kusters (Weert Lokaal) neemt niet deel aan beraadslagingen en besluitvorming vanwege zijn betrokkenheid bij dit onderwerp en verlaat de raadzaal. Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

28.

Onderwerp

Instemmen met het initiatief kabelskibaan op de recreatieplas de IJzeren Man en het beschikbaar stellen van een maximale voorfinanciering van 295.000,--- voor de aanleg van de kabelskibaan.

 

Voorstel

1. Kennis nemen van de bijgevoegde notitie van de stichting IJzeren Man;

2. Instemmen met de aanleg van de kabelskibaan op de gemeentelijke recreatieplas de IJzeren Man;

3. Beschikbaar stellen van een maximale voorfinanciering van 295.000,---, voor de aanleg van de kabelskibaan;

4. Akkoord gaan met het beheer en exploitatie van de kabelskibaan door stichting IJzeren Man.

 

Besluitvorming

Het amendement van de PvdA wordt ingetrokken vanwege de toezegging van de wethouder. De 3 moties van de fractie SP worden ingetrokken; de moties 1 en 3 worden overgenomen door het college. Stemverklaring van mw. I. Beenders-Van Dooren (PvdA) tegen het voorstel. Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties VVD, CDA, Weert Lokaal, SP en D66 alsmede de raadsleden Marechal, Kadra en Zaaboul van de PvdA (28 stemmen voor) en tegenstem van mw. I. Beenders-Van Dooren (PvdA) (1 stem tegen) aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Amendement

Motie 1

Motie 2

Motie 3

Geluidsfragment 1e termijn raad

Geluidsfragment 1e termijn college

Geluidsfragment 2e termijn

 

29.

Onderwerp

Instemmen met de dekking van het tekort dat, als gevolg van het besluit over de verhoging van de tarieven van de gemeentelijke sportaccommodaties per 1-1-2013, ontstaat in de begroting 2013 en 2014.

 

Voorstel

1. Kennis nemen van ons besluit over de verhoging van de tarieven van de gemeentelijke sportaccommodaties per 1-1-2013.

2. Instemmen met de voorgestelde dekking van het tekort, dat als gevolg van dit besluit ontstaat in de begroting 2013 en 2014. 

 

Besluitvorming

Het amendement van de fracties VVD, CDA en Weert Lokaal wordt unaniem aanvaard. Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties VVD, CDA, Weert Lokaal, PvdA en D66 (26 stemmen voor) en tegenstemmen van de fractie SP (3 stemmen tegen) aanvaard. 

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Amendement

Geluidsfragment

 

 

 

30.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet van 250.000,=  voor het leveren en aanbrengen van een parkeervoorziening in de parkeergarage van het nieuwe stadhuis.

 

Voorstel

De raad voorstellen een krediet van 250.000,-- beschikbaar te stellen voor het leveren en installeren van een parkeervoorziening in de parkeergarage van het nieuwe stadhuis. 

 

Besluitvorming

Stemverklaring van de fractie SP tegen de motie van D66. De motie van de fractie D66 wordt met voorstemmen van de fractie D66 (2 stemmen voor) en tegenstemmen van de fracties VVD, CDA, Weert Lokaal, PvdA en SP (27 stemmen tegen) verworpen. Stemverklaring van de fractie PvdA voor het voorstel en tegen het achteraf betaald parkeren. Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties VVD, CDA, Weert Lokaal en PvdA (24 stemmen voor) en tegenstemmen van de fracties SP en D66 (5 stemmen tegen) aanvaard.  

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Motie

Geluidsfragment 1e termijn

Geluidsfragment 2e termijn

 

 

 

31.

Onderwerp

Afwijzen van het verzoek om de bestemming ter plaatse van de locatie Koenderstraat 1B te wijzigen, zodat ter plaatse een (inpandige) bedrijfswoning wordt toegestaan en de vorm van het bouwvlak wordt veranderd.

 

Voorstel

Afwijzen van het verzoek om de bestemming ter plaatse van de locatie Koenderstraat 1B te wijzigen, zodat ter plaatse een (inpandige) bedrijfswoning wordt toegestaan en de vorm van het bouwvlak wordt gewijzigd. 

 

Besluitvorming

Stemverklaringen van de fractie SP voor het voorstel en van de fractie D66 tegen het voorstel. Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties VVD, CDA, Weert Lokaal, PvdA en SP (27 stemmen voor) en tegenstemmen van de fractie D66 (2 stemmen tegen) aanvaard. 

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

32.

Onderwerp

a. beschikbaar stellen van een krediet groot 2.100.000 exclusief BTW ten behoeve van het bedrijfsklaar maken van het zalencentrum Poort van Limburg;

b. kennisnemen van en eventuele wensen of bedenkingen kenbaar maken betreffende de huurovereenkomst met Lindeboom Bierbrouwerij bv voor de verhuur en exploitatie van het zalencentrum Poort van Limburg;

c. bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding met betrekking tot de bij het raadsvoorstel bijgevoegde bijlagen met de nummers 5, 6, 9, en 10 op grond van artikel 10 lid 2 sub b. en g. van de Wet Openbaarheid van Bestuur.

 

Voorstel

1. beschikbaar stellen van een krediet groot 2.100.000 exclusief BTW ten behoeve van het bedrijfsklaar maken van het zalencentrum Poort van Limburg;

2. kennisnemen van en eventuele wensen of bedenkingen kenbaar maken betreffende de huurovereenkomst met Lindeboom Bierbrouwerij bv voor de verhuur en exploitatie van het

zalencentrum Poort van Limburg;

3. bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding met betrekking tot de bij het raadsvoorstel bijgevoegde bijlagen met de nummers 5, 6, 9, en 10 op grond van artikel 10 lid 2

sub b. en g. van de Wet Openbaarheid van Bestuur. 

 

Besluitvorming

Raadslid L. Boonen (VVD) neemt niet deel aan beraadslagingen en besluitvorming vanwege zijn betrokkenheid bij dit onderwerp en verlaat de raadzaal. 

 

Het amendement van Weert Lokaal wordt met voorstemmen van de fracties VVD, CDA en Weert Lokaal (15 stemmen voor) en tegenstemmen van de fracties PvdA, SP en D66 (9 stemmen tegen) aanvaard.

 

De motie van de fracties PvdA, SP en D66 (informeren en betrekken raad bij huurovereenkomst Poort van Limburg) wordt met voorstemmen van de fracties PvdA, SP en D66 (9 stemmen voor) en tegenstemmen van de fracties VVD, CDA en Weert Lokaal (15 stemmen tegen) verworpen.

 

De motie van de fracties PvdA, SP en D66 (paracommercie en advies BEM) wordt met voorstemmen van de fracties PvdA, SP en D66 (9 stemmen voor) en tegenstemmen van de fracties VVD, CDA en Weert Lokaal (15 stemmen tegen) verworpen.

 

De motie van D66 wordt met voorstemmen van de fracties PvdA, SP en D66 (9 stemmen voor) en tegenstemmen van de fracties VVD, CDA en Weert Lokaal (15 stemmen tegen) verworpen.

 

De wensen en bedenkingen van de VVD worden met voorstemmen van de fracties VVD, CDA en Weert Lokaal (15 stemmen voor) en tegenstemmen van de fracties PvdA, SP en D66 (9 stemmen tegen) aanvaard.

 

De punten 1 t/m 6 van de wensen en bedenkingen van het CDA worden met voorstemmen van de fracties VVD, CDA en Weert Lokaal (15 stemmen voor) en tegenstemmen van de fracties PvdA, SP en D66 (9 stemmen tegen) aanvaard. Wens/bedenking nummer 7 wordt met voorstemmen van de fracties CDA, PvdA, SP en D66 (14 stemmen voor) en tegenstemmen van de fracties VVD en Weert Lokaal (10 stemmen tegen) aanvaard. Punt 8 van de wensen/bedenkingen wordt unaniem aanvaard.

 

De wensen en bedenkingen van de PvdA worden met voorstemmen van de fracties PvdA, SP en D66 (9 stemmen voor) en tegenstemmen van de fracties VVD, CDA en Weert Lokaal (15 stemmen tegen) verworpen.

 

De wensen en bedenkingen van D66 worden met voorstemmen van de fracties PvdA, SP en D66 (9 stemmen voor) en tegenstemmen van de fracties VVD, CDA en Weert Lokaal (15 stemmen tegen) verworpen.

 

Stemverklaringen van de fracties D66, SP en PvdA tegen het voorstel. Het voorstel wordt na hoofdelijke stemming met voorstemmen van de fracties VVD, CDA en Weert Lokaal (15 stemmen voor) en tegenstemmen van de fracties PvdA, SP en D66 (9 stemmen tegen) aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment inleiding

Geluidsfragment 1e termijn VVD

Geluidsfragment 1e termijn CDA

Geluidsfragment 1e termijn Weert Lokaal

Geluidsfragment 1e termijn D66

Geluidsfragment 1e termijn PvdA

Geluidsfragment 1e termijn SP

Geluidsfragment 1e termijn college

 

Geluidsfragment schorsing vergadering

De vergadering wordt na de eerste termijn geschorst en voortgezet op 18 december 2012 om 19.30 uur.

 

 

Geluidsfragment voortzetting 1e termijn college

Geluidsfragment 2e termijn raad

Geluidsfragment 2e termijn college

Geluidsfragment indiening moties en woord wethouder

Geluidsfragment reactie fracties op amendement en moties

Geluidsfragment reactie wethouder op moties

Geluidsfragment stemmingen moties, amendement en wensen en bedenkingen

Geluidsfragment stemming raadsvoorstel

 

Amendement

Motie 1 (D66) verenigingen

Motie 2 (SP, PvdA en D66) huurovereenkomst

Motie 3 (PvdA, SP en D66) paracommercie en advies BEM

Wensen en bedenkingen VVD

Wensen en bedenkingen CDA

Wensen en bedenkingen PvdA

Wensen en bedenkingen D66

 

Raadsinformatie (brieven)

Bespreekstukken

33.

Onderwerp

Vragen en verzoeken om inlichtingen ex artikel 40 van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Weert.

a.        Brief van de heer Van Eersel namens de fractie VVD d.d. 4 oktober 2012 inzake vragen aan het college over functioneren, bekendheid en zichtbaarheid van de wijkagent, met het verzoek om schriftelijke beantwoording.

b.        Brief van de heer Van Brussel namens de fractie D66 d.d. 8 oktober 2012 inzake vragen aan het college over situatie kruispunt Roermondseweg / Ittervoorterweg, met het verzoek om schriftelijke beantwoording.

c.    Brief van mevrouw Beenders-Van Dooren namens de fractie PvdA d.d. 30 oktober 2012 inzake vragen aan het college over kunst in het nieuwe stadhuis, met het verzoek om schriftelijke beantwoording.

 

Voorstel

Vragen en antwoorden bespreken. 

 

Besluitvorming

Vragen en antwoorden zijn besproken.

 

Bestanden

33a Brief VVD inzake de wijkagent

33a Antwoord op brief VVD inzake de wijkagent

33b Brief D66 inzake situatie kruispunt

33b Antwoord op brief D66 inzake situatie kruispunt

33c Brief PvdA inzake kunst in nieuw stadhuis

33c Antwoord op brief PvdA inzake kunst in nieuw stadhuis

Geluidsfragment

 

 

 

34.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 19 september tot en met 6 november 2012.

Kennisnemen van de ingekomen brieven.

 

Voorstel

Kennisnemen van de ingekomen brieven. 

 

Besluitvorming

Van de ingekomen brieven is kennis genomen. 

 

Bestanden

Overzicht

Geluidsfragment

 

 

 

35.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover het college nog een voorstel moet doen.

Voor kennisgeving aannemen van voornoemde lijst.

 

Voorstel

Voor kennisgeving aannemen van voornoemde lijst. 

 

Besluitvorming

De lijst is voor kennisgeving aangenomen. 

 

Bestanden

Overzicht

Geluidsfragment

 

 

 

36.

Onderwerp

Kennisnemen van de onderstaande overzichten:

a. Overzicht benvloeding onvoorziene lasten 2012;

b. Overzicht begrotingsuitkomsten 2012;

c. Overzicht nieuw beleid als gevolg van verlenging afschrijvingstermijnen (2012);

d. Overzicht reserves en voorzieningen 2012;

e. Overzicht benvloeding onvoorziene lasten 2013;

f. Overzicht begrotingsuitkomsten 2013;

g. Overzicht nieuw beleid als gevolg van verlenging afschrijvingstermijnen (2013);

h. Overzicht reserves en voorzieningen 2013.

 

Voorstel

Kennisnemen van de overzichten. 

 

Besluitvorming

Van de overzichten is kennis genomen.

 

Bestanden

a. Overzicht benvloeding onvoorziene lasten 2012

b. Overzicht begrotingsuitkomsten 2012

c. Overzicht nieuw beleid als gevolg van verlenging afschrijvingstermijnen (2012)

d. Overzicht reserves en voorzieningen 2012

e. Overzicht benvloeding onvoorziene lasten 2013

f. Overzicht begrotingsuitkomsten 2013

g. Overzicht nieuw beleid als gevolg van verlenging afschrijvingstermijnen (2013)

h. Overzicht reserves en voorzieningen 2013

Geluidsfragment

 

 

 

36A.

Onderwerp

Motie vreemd aan de orde van de dag inzake paracommercie.

 

 

De behandeling van deze motie wordt aangehouden tot de volgende raadsvergadering.

 

Bestanden

Motie paracommercie

Geluidsfragment

 

 

 

37.

Onderwerp

Sluiting.

 

 

De voorzitter sluit op 18 december 2012 de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 30 januari 2013.

 

De Griffier,

 

De Voorzitter,

 

 

 

 

Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

 A.A.M.M. Heijmans