BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 30 JANUARI 2013

Voorzitter:

P.J.H. Sijben (CDA, tweede plaatsvervangend raadsvoorzitter)

Griffier:

mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de raadsleden:

S. Altun (VVD), L.J. Boonen (VVD), V.A. van Brussel (D66), G.J. Van Buuren (VVD) (aanwezig vanaf 20.25 uur), A.F. van Eersel (VVD), A.J. Egging (VVD), drs. G.J.W. Gabrils (Weert Lokaal), J.W.J. Goubet (SP), A.G.  Jacobs (CDA), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), mr. F. Kadra (PvdA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), H.P.M. Lempens (VVD), P.P.E. Lempens (SP), H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal), G.J.A. Marechal (PvdA), T.W.G. Meulen (CDA), M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA) (aanwezig vanaf 20.30 uur), J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA), H.H.M. Peters RA (VVD), B. Peterse (SP), P.J.H. Sijben (CDA), H. Stals (CDA), S.M.L. Struving (VVD) en M. Zaboul (PvdA)

Afwezig:

A.A.M.M. Heijmans (burgemeester), F.L.J.A. Adriaens (Weert Lokaal), I.F.A.J. Beenders-van Dooren (PvdA), M.A. Engelen-Weijen (Weert Lokaal), M.M.C.F. Stokbroeks (D66) en H.W.J. Coolen (wethouder, CDA)

 

 

Aanwezig de wethouders:

A.W.P. Kirkels (VVD), H.A. Litjens (Weert Lokaal) en J.M. Cardinaal (VVD)

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel, bijlagen en de moties en amendementen. Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij vermeldt de berichten van verhindering.

 

Bestanden

Geluidsfragment 

 

 

 

2.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

 

De SP-fractie wil stemverklaringen afleggen bij de agendapunten 10 en 11 (bestemmingsplan en onteigening Kaaskampweg). De SP dient mede namens de fracties Weert Lokaal, D66 en PvdA een motie vreemd aan de orde van de dag in betreffende de lokatie voor de dodenherdenking. Deze wordt behandeld als agendapunt 21A. De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

Agenda 30-01-2013

Geluidsfragment 

 

 

 

3.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

Er zijn geen verzoeken om gebruik te maken van het spreekrecht ontvangen.

 

Bestanden

Geluidsfragment  

 

 

 

4.

Onderwerp

Mededelingen.

 

 

Er zijn geen mededelingen. 

 

Bestanden

Geluidsfragment  

 

5.

Onderwerp

a.        Vaststellen van de notulen van de vergadering van 7 november 2012;

b.        Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 7 november 2012;

c.         Vaststellen van de notulen van de vergadering van 12 december 2012;

d.        Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 12 december 2012. (geen spreekrecht)

 

 

De VVD-fractie verzoekt de notulen van de raadsvergadering van 7 november op pagina 84 te wijzigen. Er staat bij de heer Peters: De VVD was, en dat zal voor menig ander in de zaal gelden, bijzonder onaangenaam toen zij werd geconfronteerd met ....... . Achter het woord onaangenaam dient het woord verrast te worden toegevoegd. De raad stemt in met deze wijziging. De notulen en besluitenlijsten worden voor het overige ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

Notulen Weert 7 november 2012 (in pdf)

Notulen Weert 7 november 2012 in E-book versie (in epub)

 

Besluitenlijst Weert 7 november 2012 (in pdf)

Originele Besluitenlijst Weert 7 november 2012 (in htm)

 

Notulen Weert 31 oktober 2012 (in pdf)

Notulen Weert 31 oktober 2012 in E-book versie (in epub)

 

Besluitenlijst Weert 31 oktober 2012 (in pdf)

Originele Besluitenlijst Weert 31 oktober 2012 (in htm)

 

Geluidsfragment 

 

 

 

Benoemingen

 

6.  

Onderwerp

Wijzigen commissiebemensing VVD-fractie (initiatiefvoorstel fractie VVD).

 

Voorstel

a. te bepalen dat de VVD-fractie in de raadscommissie AZ maximaal 2 leden mag hebben en in de raadscommissie RO maximaal 3 leden;

b. de heer A.F. van Eersel (VVD) te ontslaan als lid van de raadscommissie AZ.

 

Besluitvorming

Conform het voorstel besloten. 

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment 

 

 

 

 

Raadsvoorstellen

Hamerstukken 

 

7.

Onderwerp

Vaststellen actieplan integraal veiligheidsbeleid 2013.

 

Voorstel

Vaststellen van het Integraal veiligheidsbeleid 2013, Weer(t) veiliger!

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Actieplan integraal veiligheidsbeleid 2013

Geluidsfragment 

 

 

 

8. 

Onderwerp

a) Instemmen met de gewijzigde openingstijden van de publieksbalies en het werken op afspraak per 1 maart 2013.

b) Instemmen met het financieren van de kosten ( 8.710,- per jaar) ten laste van de post "onvoorziene uitgaven incidenteel 2013".

 

Voorstel

a)   Instemmen met de volgende openingstijden van de publieksbalies en het werken op afspraak per 1 maart 2013:

      - zonder afspraak: maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur (alle balies) en op donderdag van 17.00 tot 19.30 uur (balies burgerzaken);

      - met afspraak: maandag van 17.00 tot 19.30 uur en woensdag van 13.30 tot 16.00 uur (voor burgerzaken, afspraak zowel via internet als telefonisch te maken). Bij de overige balies is het mogelijk de hele week op afspraak te komen (afspraak telefonisch te maken).

b)   instemmen met het financieren van de kosten ( 8.710,- per jaar) ten laste van de post "onvoorziene uitgaven incidenteel 2013".

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment 

 

 

 

9. 

Onderwerp

Instemmen met de Nota Lokaal Gezondheidsbeleid Weert en Nederweert 2013-2016.

 

Voorstel

Besluiten om in te stemmen met de Nota Lokaal Gezondheidsbeleid Weert en Nederweert 2013-2016.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2013-2016

Geluidsfragment 

 

 

 

10. 

Onderwerp

Vaststellen van het bestemmingsplan Kaaskampweg ongenummerd.

 

Voorstel

1. Besluiten het bestemmingsplan 'Kaaskampweg ongenummerd' ongewijzigd vast te stellen.

2. Besluiten dit bestemmingsplan aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan, gebaseerd op de grootschalige basiskaart van Nederland (GBKN) en de kadastrale ondergrond van september 2012.

 

Besluitvorming

Stemverklaring fractie SP vr het voorstel (vraagtekens bij ontsluiting sportcomplex). Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment 

 

 

 

11. 

Onderwerp

De Kroon verzoeken een onteigeningsbesluit te nemen voor een perceel grond aan de Kaaskampweg ten behoeve van de realisering van een sportcomplex.

 

Voorstel

Besluiten om de Kroon te verzoeken een onteigeningsbesluit te nemen voor het perceel met de bestemming 'sport' in het bestemmingsplan 'Kaaskampweg ongenummerd'.

 

Besluitvorming

Stemverklaring fractie SP vr het voorstel (vraagtekens bij ontsluiting sportcomplex). Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment 

 

 

 

 

Bespreekstukken 

 

12. 

Onderwerp

Verstrekken van een krediet van 30.500,00 met betrekking tot het opwaarderen van de dependance Burgerzaken in Stramproy.

 

Voorstel

Verstrekken van een krediet van 30.500,00 voor het opwaarderen van de dependance Burgerzaken in Stramproy.

 

Besluitvorming

Na hoofdelijke stemming wordt het voorstel met 19 stemmen vr en 4 stemmen tegen aanvaard. 

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment 

 

 

 

13. 

Onderwerp

Vaststellen van de evaluatie Internationale samenwerking Weert-Hangzhou (China) inclusief de daaruit voortvloeiende adviezen.

 

Voorstel

De raad voorstellen:

a. Voortzetten en intensiveren van de samenwerking tussen de gemeente Weert en het district Yuhang van de stad Hangzhou in de Volksrepubliek China;

b. Het in 2013 aangaan van een officile verzustering met het district Yuhang met bijzondere aandacht voor de economische samenwerking naast samenwerking op het gebied van toerisme,

cultuur en onderwijs;

c. Het jaarlijks brengen van een bezoek aan Yuhang evenals het jaarlijks fungeren als gastheer voor het tegenbezoek vanuit Yuhang als vast onderdeel van het relatiebeheer tussen Weert en

Yuhang;

d. Door middel van een gestructureerd onderzoek inzicht krijgen in de daadwerkelijke kansen om tot een economische samenwerking tussen (de regio) Weert en Yuhang/Hangzhou te komen en dit

laten vertalen in een concreet actieplan om zodoende focus aan te brengen;

e. Het beschikbaar stellen van structurele middelen om inhoud te kunnen blijven geven aan de bestuurlijke samenwerking tussen Weert en Yuhang inclusief het bevorderen van de economische

samenwerking tussen Weert en Yuhang en het jaarlijks budget hiervoor bepalen op 30.000,-;

f. Voor 2013 dit bedrag financieren uit het budget economische structuurversterking middels herprioritering binnen dat budget;

g. Voor 2014 en volgende jaren dit bedrag betrekken bij de verdere financiering van de economische structuurversterking na 2013;

h. Tweejaarlijkse evaluaties, te beginnen in 2015.

 

Besluitvorming

Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties VVD, CDA, Weert Lokaal en D66 (18 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties SP en PvdA (6 stemmen tegen) aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Evaluatie samenwerking Weert-Hangzhou (China)

Geluidsfragment 

 

 

 

14.

Onderwerp

Instemmen met het uitvoeren van een klanttevredenheids-onderzoek bij clinten van de afdeling Werk, Inkomen en Zorgverlening en de kosten hiervan te betalen uit de reserve sociaal maatschappelijke doeleinden.

 

Voorstel

Besluiten om een klanttevredenheidsonderzoek bij clinten van de afdeling Werk, Inkomen en Zorgverlening uit te voeren en de kosten hiervan te betalen uit de reserve sociaal maatschappelijk

doeleinden.

 

Besluitvorming

Het amendement van de PvdA-fractie wordt ingetrokken.

Het voorstel wordt unaniem aanvaard. 

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Amendement klanttevredenheidsonderzoek afdeling WIZ

Geluidsfragment 

 

 

 

15.

Onderwerp

Instemmen met het financieren van de quickscan stadsvisie deelproces cultuurspoor, ten bedrage van 15.000,- exclusief BTW, uit de stelpost Onderzoeken.

 

Voorstel

Besluiten om in te stemmen met het financieren van de quickscan stadsvisie deelproces cultuurspoor, ten bedrage van 15.000,- exclusief BTW, uit de stelpost Onderzoeken.

 

Besluitvorming

Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties VVD, CDA, Weert Lokaal, PvdA en SP (24 stemmen vr) en tegenstemmen van de fractie D66 (1 stem tegen) aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment 

 

 

 

 

Raadsconsultaties

Hamerstukken

Liggen niet voor.

 

Bespreekstukken

 

16.

Onderwerp

1. Kennis nemen van de evaluatie van de pilot cameratoezicht Oelemarkt tijdens Weert Kermis.

2. Wensen en bedenkingen uitspreken ten aanzien van de aanschaf van de mobiele camera.

 

Voorstel

1. Kennis nemen van de evaluatie van de pilot cameratoezicht Oelemarkt tijdens Weert Kermis.

2. Wensen en bedenkingen uitspreken ten aanzien van de aanschaf van de mobiele camera.

 

Besluitvorming

De (mondeling ingediende) wens van de fractie Weert Lokaal dat geen mobiele camera wordt aangeschaft zolang er geen wettelijk kader is voor het gebruik van mobiele cameras en zodra dat wettelijk kader er wel is de aanschaf van een mobiele camera opnieuw aan de raad wordt voorgelegd wordt met voorstemmen van de fracties Weert Lokaal en PvdA (7 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties VVD, CDA, SP en D66 (18 stemmen tegen) verworpen.

De (schriftelijk ingediende) wens van de CDA-fractie dat geen mobiele camera wordt aangeschaft zolang er geen wettelijk kader is voor het gebruik van mobiele cameras en de toepassing in Weert daaraan is getoetst wordt met voorstemmen van de fracties VVD, CDA, PvdA, SP en D66 (21 stemmen vr) en tegenstemmen van de fractie Weert Lokaal (4 stemmen tegen) aanvaard.

Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Evaluatie pilot cameratoezicht Oelemarkt

Wens aanschaf mobiele camera

Geluidsfragment 

 

 

 

 

Raadsinformatie (brieven)

Bespreekstukken

 

17.

Onderwerp

Vragen en verzoeken om inlichtingen ex artikel 40 van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Weert.

a.        Brief van de heer Marechal namens de fractie PvdA d.d. 7 januari 2013 inzake vragen aan het college over de bomenrij van de Roermondseweg, met het verzoek om schriftelijke beantwoording.

b.        Brief van de heer P. Sijben namens de fractie CDA d.d. 25 januari 2013 inzake vragen aan het college over voorwaarden Bospop, met het verzoek om mondelinge beantwoording.

 

Voorstel

Vragen en antwoorden bespreken. 

 

Besluitvorming

Vragen en antwoorden zijn besproken.

 

Bestanden

17a Brief PvdA inzake bomenrij Roermondseweg

17a Antwoordbrief aan PvdA inzake bomenrij Roermondseweg

17b Brief PvdA inzake bomenrij Roermondseweg

Geluidsfragment 

 

 

 

18.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode
7 november tot en met 31 december 2012.

 

Voorstel

Kennisnemen van de ingekomen brieven.

 

Besluitvorming

Van de ingekomen brieven is kennis genomen. 

 

Bestanden

Overzicht

Geluidsfragment 

 

 

 

19.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover het college nog een voorstel moet doen.

 

Voorstel

Voor kennisgeving aannemen van voornoemde lijst.

 

Besluitvorming

De lijst is voor kennisgeving aangenomen. 

 

Bestanden

Overzicht

Geluidsfragment 

 

 

 

20.

Onderwerp

Kennisnemen van de onderstaande overzichten:

a. Overzicht benvloeding onvoorziene lasten 2013;

b. Overzicht begrotingsuitkomsten 2013;

c. Overzicht nieuw beleid als gevolg van verlenging afschrijvingstermijnen;

d. Overzicht reserves en voorzieningen 2013.

 

Voorstel

Kennisnemen van de overzichten. 

 

Besluitvorming

Van de overzichten is kennis genomen.

 

Bestanden

Overzicht benvloeding onvoorziene lasten 2013

Overzicht begrotingsuitkomsten 2013

Overzicht nieuw beleid agv verlenging afschrijvingstermijnen

Overzicht reserves en voorzieningen 2013

Geluidsfragment 

 

 

 

21.

Onderwerp

Motie vreemd aan de orde van de dag:  paracommercie.

 

Voorstel

Motie aannemen.

 

Besluitvorming

De motie wordt op 18 februari 2013 in de vergadering van de raadscommissie Algemene Zaken met de portefeuillehouder besproken. De besluitvorming omtrent de motie wordt aangehouden.

 

Bestanden

Motie paracommercie

Geluidsfragment 

 

21A.

Onderwerp

Motie vreemd aan de orde van de dag: lokatie dodenherdenking.

 

Voorstel

Motie aannemen.

 

Besluitvorming

De motie wordt gewijzigd en unaniem aanvaard.

 

Bestanden

Motie lokatie dodenherdenking

Geluidsfragment

 

 

 

22.

Onderwerp

Sluiting.

 

 

De voorzitter sluit om 22.25 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

Geluidsfragment 

 

 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 13 maart 2013.

 

De Griffier,

 

De Voorzitter,

 

 

 

 

Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

 A.A.M.M. Heijmans