BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 13 MAART 2013

Voorzitter:

A.A.M.M. Heijmans (burgemeester)

Griffier:

mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de raadsleden:

F.L.J.A. Adriaens (Weert Lokaal), S. Altun (VVD), I.F.A.J. Beenders-van Dooren (PvdA), L.J. Boonen (VVD) (niet meer aanwezig vanaf agendapunt 15), V.A. van Brussel (D66), G.J. Van Buuren (VVD), A.F. van Eersel (VVD), A.J. Egging (VVD), drs. G.J.W. Gabrils (Weert Lokaal), J.W.J. Goubet (SP), A.G.  Jacobs (CDA), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), mr. F. Kadra (PvdA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), H.P.M. Lempens (VVD), P.P.E. Lempens (SP), G.J.A. Marechal (PvdA), T.W.G. Meulen (CDA), M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA), H.H.M. Peters RA (VVD), B. Peterse (SP), P.J.H. Sijben (CDA), H. Stals (CDA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), S.M.L. Struving (VVD) en M. Zaboul (PvdA)

Afwezig:

M.A. Engelen-Weijen (Weert Lokaal), H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal) en J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA)

 

 

Aanwezig de wethouders:

A.W.P. Kirkels (VVD), H.W.J. Coolen (CDA), H.A. Litjens (Weert Lokaal) en J.M. Cardinaal (VVD)

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel, bijlagen en de moties en amendementen. Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij vermeldt de berichten van verhindering.

 

Bestanden

Geluidsfragment 

 

 

 

2.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

 

          Het voorstel van de PvdA om agendapunt 15 (huurovereenkomst met Lindenboom Bierbrouwerij bv voor de verhuur en exploitatie van het zalencentrum Poort van Limburg) van de agenda af te voeren wordt met voorstemmen van de PvdA (4 stemmen voor) en tegenstemmen van de fracties VVD, CDA, Weert Lokaal, SP en D66 (22 stemmen tegen) verworpen.

          Agendapunt 16c (art. 40 RvO-brief blowverbod) wordt als hamerstuk behandeld.

          Agendapunt 14 (criteria besteding sociaal-maatschappelijke reserve) wordt als hamerstuk behandeld.

          Agendapunt 9 (kadernota binnensportaccommodaties) wordt op verzoek van de PvdA als bespreekstuk behandeld.

          De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

Agenda 13-03-2013

Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

Er zijn geen verzoeken om gebruik te maken van het spreekrecht ontvangen. 

 

Bestanden

Geluidsfragment 

 

 

 

4.

Onderwerp

Mededelingen.

 

 

Geen. 

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

5.

Onderwerp

a. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 30 januari 2013;

b. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 30 januari 2013. (geen spreekrecht)

 

 

De notulen en besluitenlijst worden ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

Notulen Weert 30 januari 2013 (in pdf)

Notulen Weert 30 januari 2013 in E-book versie (in epub)

 

Besluitenlijst Weert 30 januari 2013 (in pdf)

Originele Besluitenlijst Weert 30 januari 2013 (in htm)

Geluidsfragment

 

 

 

 

Benoemingen

6.  

Onderwerp

Wijzigen verdeling commissiezetels over de fracties en benoemen commissieleden (initiatiefvoorstel fractievoorzittersoverleg).

 

Voorstel

Te besluiten:

1. dat de fractie VVD in elke raadscommissie twee leden kan hebben;

2. dat de fractie Weert Lokaal in de raadscommissie Economische Zaken twee leden kan hebben;

3. dat dhr. S. Altun (VVD) wordt ontslagen als lid van de raadscommissie Ruimtelijke Ordening en wordt benoemd als lid van de raadscommissie Economische Zaken;

4. dat mw. M. Engelen (Weert Lokaal) wordt benoemd als lid van de raadscommissie Economische Zaken.

 

Besluitvorming

Conform het voorstel besloten.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsvoorstellen

Hamerstukken 

7.

Onderwerp

Vaststellen beleidskader ten behoeve van besluitvorming gemeente Weert bij humanitaire rampen in het buitenland.

 

Voorstel

Besluiten om over te gaan tot het vaststellen van bijgaand concept Beleidskader gemeente Weert "Een humanitaire ramp in het buitenland, en dan?".

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Beleidskader bij humanitaire rampen in het buitenland

Geluidsfragment

 

 

 

8. 

Onderwerp

Vaststellen van de eindnotitie Voorzieningenplan Stramproy en instemmen met het voorkeursscenario 1.

 

Voorstel

Vaststellen van de eindnotitie Voorzieningenplan Stramproy en instemmen met het voorkeursscenario 1.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Eindnotitie Voorzieningenplan Stramproy

Geluidsfragment

 

 

 

9.

Onderwerp

Vaststellen van de kadernota "Gemeentelijke binnensportaccommodaties, ontwikkelingsrichtingen 2013-2020" en instemmen met uitwerking van de voorgestelde ontwikkelingsrichtingen.

 

Voorstel

Vaststellen van de kadernota "Gemeentelijke binnensport-accommodaties, ontwikkelingsrichtingen 2013-2020" en instemmen met uitwerking van de ontwikkelingsrichtingen.

 

Besluitvorming

Het amendement van de PvdA wordt ingetrokken.

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Kadernota Gemeentelijke binnensportaccommodaties, ontwikkelingsrichtingen 2013-2020

Amendement PvdA

Geluidsfragment

 

 

 

10.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet 750.000,= voor de herinrichting van het openbaar gebied van de Noordkade.

 

Voorstel

Besluiten om een uitvoeringskrediet 750.000 beschikbaar te stellen voor de herinrichting van het openbaar gebied van de Noordkade. Geheimhouding opleggen met betrekking tot de directieraming als niet-openbare bijlage.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

11.

Onderwerp

Vaststellen bestemmingsplan Bocholterweg 134.

 

Voorstel

De raad voorstellen om:

1. het bestemmingsplan 'Bocholterweg 134' ongewijzigd vast te stellen;

2. het bestemmingsplan 'Bocholterweg 134' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan, gebaseerd op de grootschalige basiskaart van Nederland (GBKN) en de kadastrale ondergrond van januari 2012 ;

3. geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan 'Bocholterweg 134'.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

12.

Onderwerp

Vaststellen bestemmingsplan Maaseikerweg 188 te Weert en afzien van vaststelling exploitatieplan.

 

Voorstel

De raad voorstellen om:

1. het bestemmingsplan 'Maaseikerweg 188 te Weert' ongewijzigd vast te stellen;

2. het bestemmingsplan 'Maaseikerweg 188 te Weert' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan, gebaseerd op de kadastrale ondergrond en GBKN-kaart d.d. 24 oktober 2012;

3. geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan 'Maaseikerweg 188 te Weert'.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

 

Bespreekstukken 

13.

Onderwerp

Vaststellen Inkoop- en Aanbestedingsbeleid van de gemeenten Leudal, Nederweert, Roermond en Weert (LNRW) 2013.

 

Voorstel

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid LNRW 2013 vaststellen.

 

Besluitvorming

De motie van de SP wordt met voorstemmen van de fracties SP en PvdA (7 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties VVD, CDA, Weert Lokaal en D66 (19 stemmen tegen) verworpen.

Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Inkoop- en aanbestedingsbeleid LNRW 2013

Motie SP

Geluidsfragment

 

 

 

14. 

Onderwerp

Vaststellen criteria besteding reserve sociaal maatschappelijke doeleinden (initiatiefvoorstel Weert Lokaal).

 

Voorstel

1. Vast te stellen welk beleid valt onder de noemer sociaal maatschappelijke doeleinden (SMD) in het algemeen en waarvoor de reserve ( 885.000,--) ingezet kan worden.

Beleid definiren.

Beleid vallend onder taakvelden WMO (zie: bijlage 2).

Sociaal beleid waar het gaat om werk- activeringsdoeleinden c.q. participatiebudget.

Besteding niet voor:

Bestaand beleid waarvoor al eerder dekking is gevonden.

Beleid wat al onder een andere beleidstak bekostigd wordt.

Ter voorkoming dat er op beleid bezuinigd wordt wat vervolgens

vanuit deze voorziening bekostigd wordt.

Overlegtafels of communicatie: dit valt al onder het regulier beleid.

Onroerend goed en openbare ruimte.

Sport en cultuur.

2. Vast te stellen hoe we dit geld inzetten ten behoeve van bovenstaand beleid onder 1.

Nadrukkelijk is gesteld dat deze reserve eenmalig geld is en daarmee niet bestemd is voor structureel beleid. Dit zorgt voor een verdere afbakening ten aanzien van de bestedingsdoeleinden maar ook voor een afbakening van de wijze van inzet. Besteding mag immers niet leiden tot structurele inzet waarvoor later geen dekking meer is. Dit leidt tot de volgende keuze:

Experimentele projectmatige inzet ten behoeve van WMO en Sociaal beleid onder 1.

Reserve inzetten voor nieuw of aanvullend beleid waaronder maatwerk projecten.

3. Besluiten tot een eventuele onderverdeling in doeleinden en niet in een jaarlijkse besteding van het bedrag.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsconsultaties

Hamerstukken

Liggen niet voor

 

Bespreekstukken

 

15.

Onderwerp

1. Kennisnemen van en eventuele wensen of bedenkingen kenbaar maken betreffende de gewijzigde huurovereenkomst met Lindenboom Bierbrouwerij bv voor de verhuur en exploitatie van het zalencentrum Poort van Limburg;

2. Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding met betrekking tot de bij het raadsvoorstel bijgevoegde side letter op grond van artikel 10 lid 2 sub b. en g. van de Wet Openbaarheid van Bestuur.

 

Voorstel

1. kennisnemen van en eventuele wensen of bedenkingen kenbaar maken betreffende de gewijzigde huurovereenkomst met Lindenboom Bierbrouwerij bv voor de verhuur en exploitatie van

het zalencentrum Poort van Limburg;

2. bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding met betrekking tot de bij het raadsvoorstel bijgevoegde side letter op grond van artikel 10 lid 2 sub b. en g. van de Wet Openbaarheid van Bestuur.

 

Besluitvorming

Raadslid L.J. Boonen verlaat de zaal vanwege persoonlijke betrokkenheid bij dit agendapunt.

De wensen en bedenkingen van de fracties PvdA en D66 worden met voorstemmen van de fracties PvdA, D66 en SP (9 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties VVD, CDA en Weert Lokaal (16 stemmen tegen) verworpen.

De wensen en bedenkingen ingediend door alle fracties worden unaniem aanvaard.

Het voorstel sub 1 wordt met voorstemmen van de fracties VVD, CDA, Weert Lokaal en D66 (18 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties PvdA en SP (7 stemmen tegen) aanvaard.

Het voorstel sub 2 wordt met voorstemmen van de fracties VVD, CDA, Weert Lokaal, PvdA en D66 (22 stemmen vr) en tegenstemmen van de fractie SP (3 stemmen tegen) aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Wensen en bedenkingen PvdA en D66

Wensen en bedenkingen alle fracties

Geluidsfragment inleiding

Geluidsfragment 1e termijn raad

Geluidsfragment 1e termijn college

Geluidsfragment 2e termijn raad

Geluidsfragment 2e termijn college

Geluidsfragment stemming en besluitvorming

 

Raadsinformatie (brieven)

Bespreekstukken

 

16.

Onderwerp

Vragen en verzoeken om inlichtingen ex artikel 40 van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Weert.

a.      Brief van de heer Van Brussel namens de fractie D66 d.d. 4 januari 2013 inzake vragen aan het college over het grondbedrijf, met het verzoek om schriftelijke beantwoording.

b.      Brief van de heer Van Brussel namens de fractie D66 d.d. 14 januari 2013 inzake vragen aan het college over Weert 600 jaar stad, met het verzoek om schriftelijke beantwoording.

c.       Brief van de heer P. Lempens namens de fractie SP d.d. 4 februari 2013 inzake vragen aan het college over blowverbod, met het verzoek om schriftelijke beantwoording.

d.      Brief van de heer H. van de Loo namens de fractie Weert Lokaal d.d. 4 februari 2013 inzake vragen aan het college over tarieven OZB, met het verzoek om mondelinge beantwoording.

e.      Brief van de heer P. Lempens namens de fractie SP d.d. 6 februari 2013 inzake vragen aan het college over zorgbezuinigingen, met het verzoek om schriftelijke beantwoording.

f.    Brief van mevrouw F. Kadra namens de fractie PvdA d.d. 8 februari 2013 inzake vragen aan het college over financile beleggingen van Limburgse basisscholen, met het verzoek om schriftelijke beantwoording.

 

Voorstel

Vragen en antwoorden bespreken. 

 

Besluitvorming

Vragen en antwoorden zijn besproken.

 

Bestanden

16a Brief D66 over het grondbedrijf

16a Antwoordbrief aan D66 over het grondbedrijf

16b Brief D66 over Weert 600 jaar stad

16b Antwoordbrief aan D66 over Weert 600 jaar stad

16c Brief SP over blowverbod

16c Antwoordbrief aan SP over blowverbod

16d Brief Weert Lokaal over tarieven OZB

16d Antwoordbrief aan Weert Lokaal over tarieven OZB

16e Brief SP over zorgbezuinigingen

16e Antwoordbrief aan SP over zorgbezuinigingen

16f Brief PvdA over beleggingen door scholen

16f Antwoordbrief aan PvdA over beleggingen door scholen

Geluidsfragment

 

 

 

17.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode
1 januari tot en met 29 januari 2013. Kennisnemen van de ingekomen brieven.

 

Voorstel

Kennisnemen van de ingekomen brieven.

 

Besluitvorming

De burgemeester licht toe dat de accountant vertrouwelijk op de boardletter (aan de raad gerichte brief nr. 34) heeft gezet. De raad bepaalt of er geheimhouding op een document rust of niet. Het rapport is niet geheim, daarom staat het op onderhavige lijst. Het naar de pers lekken van het rapport wordt besproken in het fractievoorzittersoverleg van 14 maart 2013.

Van de ingekomen brieven is kennis genomen. 

 

Bestanden

Overzicht

Geluidsfragment

 

 

 

18.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover het college nog een voorstel moet doen. Voor kennisgeving aannemen van voornoemde lijst.

 

Voorstel

Voor kennisgeving aannemen van voornoemde lijst.

 

Besluitvorming

De lijst is voor kennisgeving aangenomen. 

 

Bestanden

Overzicht

Geluidsfragment

 

 

 

19.

Onderwerp

Kennisnemen van de onderstaande overzichten:

a. Overzicht benvloeding onvoorziene lasten 2013;

b. Overzicht begrotingsuitkomsten 2013;

c. Overzicht nieuw beleid als gevolg van verlenging afschrijvingstermijnen;

d. Overzicht reserves en voorzieningen 2013.

 

Voorstel

Kennisnemen van de overzichten. 

 

Besluitvorming

Van de overzichten is kennis genomen.

 

Bestanden

Overzicht benvloeding onvoorziene lasten 2013

Overzicht begrotingsuitkomsten 2013

Overzicht nieuw beleid agv verlenging afschrijvingstermijnen

Overzicht reserves en voorzieningen 2013

Geluidsfragment

 

20.

Onderwerp

Sluiting.

 

 

De voorzitter sluit om 23.40 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen. 

 

Bestanden

Geluidsfragment 

 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 10 april 2013.

 

De Griffier,

 

De Voorzitter,

 

 

 

 

Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

 A.A.M.M. Heijmans