BESLUITENLIJST VAN DE EXTRA VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 04 APRIL 2013

Voorzitter:

A.A.M.M. Heijmans (burgemeester)

Griffier:

mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de raadsleden:

F.L.J.A. Adriaens (Weert Lokaal), S. Altun (VVD), I.F.A.J. Beenders-van Dooren (PvdA), V.A. van Brussel (D66), G.J. Van Buuren (VVD), A.F. van Eersel (VVD), drs. G.J.W. Gabrils (Weert Lokaal), J.W.J. Goubet (SP), A.G. Jacobs (CDA), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), mr. F. Kadra (PvdA), J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), H.P.M. Lempens (VVD), H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal), G.J.A. Marechal (PvdA), T.W.G. Meulen (CDA), M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA), H.H.M. Peters RA (VVD), P.J.H. Sijben (CDA), H. Stals (CDA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), S.M.L. Struving (VVD) en M. Zaboul (PvdA)

Afwezig:

L.J. Boonen (VVD), A.J. Egging (VVD), M.A. Engelen-Weijen (Weert Lokaal), P.P.E. Lempens (SP) en B. Peterse (SP)

 

 

Aanwezig de wethouders:

A.W.P. Kirkels (VVD), H.W.J. Coolen (CDA), H.A. Litjens (Weert Lokaal) en J.M. Cardinaal (VVD)

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel, bijlagen en de moties en amendementen. Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij vermeldt de berichten van verhindering. 

 

Bestanden

Geluidsfragment 

 

 

 

2.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

Agenda 04-04-2013

Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.

 

Bestanden

Geluidsfragment 

/BestuurlijkeInformatieWeert/Raadsvergaderingen/Documenten/Raadsvergaderingen 2013/2013-04-04/RAAD 2013-04-04 01.mp3

4.

Onderwerp

Mededelingen.

 

 

Er zijn geen mededelingen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

Raadsvoorstellen en raadsconsultaties

Liggen niet voor.

 

Raadsinformatie (brieven)

Bespreekstukken

5.

Onderwerp

Bespreken van het advies van de landsadvocaat d.d. 26 maart 2013 inzake Poort van Limburg.

 

Voorstel

Bespreken van het advies van de landsadvocaat d.d. 26 maart 2013 inzake Poort van Limburg.

 

Besluitvorming

De SP-fractie neemt het advies van de landsadvocaat voor kennisgeving aan. D66 en PvdA zijn niet tevreden met het advies en blijven bij hun eerder ingenomen standpunten. De fracties VVD, CDA en Weert Lokaal zijn tevreden met het advies en concluderen dat hiermee aan de wensen en bedenkingen van de raad van 12 december 2012 en 13 maart 2013 is voldaan.

 

De fracties PvdA, SP en D66 zijn tegen het ondertekenen van de huurovereenkomst met Lindeboom Bierbrouwerij bv door het college (7 stemmen tegen). De fracties VVD, CDA en Weert Lokaal zijn vr (17 stemmen vr).

 

Bestanden

Advies landsadvocaat inzake Complex Poort van Limburg

B&W-besluit

Geluidsfragment 1e termijn raad

Geluidsfragment 1e termijn college

Geluidsfragment 2e termijn raad

Geluidsfragment afsluiting door burgemeester (conclusie)

 

 

 

6.

Onderwerp

Sluiting.

 

 

De voorzitter sluit om 20.30 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 22 mei 2013.

 

De Griffier,

 

De Voorzitter,

 

 

 

 

Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

 A.A.M.M. Heijmans