BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 10 APRIL 2013, VOORTGEZET OP 11 EN 15 APRIL 2013

Voorzitter:

A.A.M.M. Heijmans (burgemeester)

Griffier:

mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de raadsleden:

F.L.J.A. Adriaens (Weert Lokaal), S. Altun (VVD), I.F.A.J. Beenders-van Dooren (PvdA), L.J. Boonen (VVD), V.A. van Brussel (D66), G.J. Van Buuren (VVD) (niet aanwezig op 10 april), A.F. van Eersel (VVD), A.J. Egging (VVD), drs. G.J.W. Gabrils (Weert Lokaal), J.W.J. Goubet (SP), A.G.  Jacobs (CDA), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), mr. F. Kadra (PvdA), J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA). L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), H.P.M. Lempens (VVD), P.P.E. Lempens (SP) (op 11 april tot agendapunt 22A aanwezig en niet aanwezig op 15 april), H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal), G.J.A. Marechal (PvdA), T.W.G. Meulen (CDA) (op 11 april aanwezig vanaf 20.05 uur), M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA), H.H.M. Peters RA (VVD) (niet aanwezig op 15 april), B. Peterse (SP), P.J.H. Sijben (CDA), H. Stals (CDA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), S.M.L. Struving (VVD) en M. Zaboul (PvdA) (op 10 april aanwezig tot circa 22.00 uur)

Afwezig:

M.A. Engelen-Weijen (Weert Lokaal)

 

 

Aanwezig de wethouders:

A.W.P. Kirkels (VVD), H.W.J. Coolen (CDA), H.A. Litjens (Weert Lokaal) en J.M. Cardinaal (VVD)

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel, bijlagen en de moties en amendementen. Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent op 10 april 2013 de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder de gasten van de raad. Er is bericht van verhindering ontvangen van mw. Engelen (Weert Lokaal). De heer Van Buuren (VVD) heeft laten weten later te komen. 

 

Bestanden

Geluidsfragment 

 

2.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

 

          Vanwege het spreekrecht (zie 3) wordt agendapunt 15 (bestemmingsplan Kloosterstraat) na agendapunt 3 behandeld.

          Agendapunt 12 (rekenkamerrapport Poort van Limburg) wordt als laatste agendapunt behandeld. 

          D66 wil een stemverklaring afleggen bij agendapunt 13 (bestuursopdracht Beekstraatkwartier).

          Het verzoek van de SP-fractie om agendapunt 10 (GOML) van de agenda af te halen wordt met voorstemmen van de fracties SP en D66 (5 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties VVD, CDA, Weert Lokaal en PvdA (22 stemmen tegen) verworpen.

          Het voorstel van de fractie PvdA om agendapunt 9 (controleprotocol 2012) van de agenda af te halen wordt met voorstemmen van de fracties PvdA, Weert Lokaal en D66 (11 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties SP, CDA en VVD (16 stemmen tegen) verworpen.

          De PvdA dient een motie vreemd aan de orde van de dag in over de inrichting van het stadhuisgebied en het stationskwartier; deze zal als agendapunt 22A worden behandeld.

          Op verzoek van Weert Lokaal wordt het agendapunt 13 (bestuursopdracht Beekstraatkwartier) als bespreekstuk behandeld.

          De agenda wordt met inachtname van het bovenstaande vastgesteld.

 

Bestanden

Agenda 10-04-2013

Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

Er is een verzoek om spreekrecht ontvangen bij agendapunt 15 (bestemmingsplan Kloosterstraat) van het bestuur van de stichting Islamitische Moskee Weert en namens hun leden. Het spreekrecht wordt uitgeoefend door dhr. Marzouk, die de leden van de moskee vertegenwoordigt.

 

Bestanden

Geluidsfragment

Geluidsfragment spreekrecht de heer Marzouk

 

 

 

4.

Onderwerp

Mededelingen.

 

 

De burgemeester zal op 22 april a.s. in de vergadering van de raadscommissie AZ uitleg geven over de actuele inzet van cameratoezicht.  

 

Bestanden

Geluidsfragment 

 

 

 

5.

Onderwerp

a. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 13 maart 2013;

b. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 13 maart 2013. (geen spreekrecht)

 

 

De notulen en besluitenlijst worden ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

Notulen Weert 13 maart 2013 (in pdf)

Notulen Weert 13 maart 2013 in E-book versie (in epub)

 

Besluitenlijst Weert 13 maart 2013 (in pdf)

Originele Besluitenlijst Weert 13 maart 2013 (in htm)

 

Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsvoorstellen

Hamerstukken 

6.

Onderwerp

Vaststellen van de verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening.

 

Voorstel

Besluiten om de raad voor te stellen de Algemene plaatselijke verordening te wijzigen conform concept.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

7. 

Onderwerp

Verlenen maatwerksubsidie aan Stichting Gemeenschapscentrum Stramproy.

 

Voorstel

Besluiten om de raad voor te stellen om:

- voor het jaar 2013 een extra maatwerksubsidie te verlenen aan Stichting Gemeenschapscentrum Stramproy van 11.964,00 voor groot onderhoud aan het gemeenschapscentrum;

- een eenmalige subsidie te verlenen en vast te stellenvan 10.845,00 als zijnde "nabetaling" over de jaren 2010 t/m 2012.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

8.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet ad 776.000,00 voor de herinrichting van een gedeelte van de Werthaboulevard en een gedeelte van het Bassin.

 

Voorstel

De raad voorstellen een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen ad 776.000,00.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

Bespreekstukken 

 

9.

Onderwerp

Vaststellen controleprotocol 2012.

 

Voorstel

1) Besluiten het Controleprotocol 2012 vast te stellen;

2) Besluiten de rechtmatigheid van het inkoop- en aanbestedingsbeleid eenmalig voor 2012 niet te toetsen aan de interne regegeving. Deze uitsluiting zal niet worden toegepast voor de Europese aanbestedingen.

 

Besluitvorming

Stemverklaring van raadslid Stals van de fractie CDA vr het voorstel. Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties VVD, CDA, Weert Lokaal, SP en D66 (23 stemmen vr) en tegenstemmen van de fractie PvdA (4 stemmen tegen) aanvaard. 

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Controleprotocol 2012

Geluidsfragment 1e termijn raad

Geluidsfragment 1e termijn college

Geluidsfragment 2e termijn

 

 

 

10.

Onderwerp

Instemmen met het vijfde Meerjareninvesteringsprogramma GOML (MIP5) en het Meerjarenprogramma (MP) van de Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg en de hiervoor benodigde middelen beschikbaar stellen respectievelijk reserveren vanuit het Regiofonds GOML.

 

Voorstel

1. Instemmen met het vijfde Meerjareninvesteringsprogramma GOML en hiervoor een bedrag van 384.499,- beschikbaar stellen uit de algemene reserve (bestemde GOML-gelden 1e en 2e tranche);

2. Instemmen met het Meerjaren Programma GOML (MP) en hiervoor het bedrag reserveren in de algemene reserve van 2.343.461,- (bestemde GOML-gelden 1e en 2e tranche);

3. Instemmen met de Weerter bijdrage aan het Regionaal Ruiternetwerk Midden-Limburg en hiervoor een bedrag van 9.706,- beschikbaar stellen uit de algemene reserve (bestemde GOML-gelden 1e en 2e tranche);

4. Kennisnemen van de notitie "Toelichting op projecten MIP5 en MP";

5. Kennisnemen van de notitie "Voortgang projecten MIP1 t/m MIP4";

6. Kennisnemen van de Jaarrekening procesmiddelen GOML 2012;

7. Kennisnemen van de Begroting procesmiddelen GOML 2013.

 

Besluitvorming

Het amendement van de fracties SP en PvdA wordt met voorstemmen van de fracties SP en PvdA (6 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties VVD, CDA, Weert Lokaal en D66 (20 stemmen tegen) verworpen.

De motie van de fracties SP en PvdA wordt aangehouden. 

Stemverklaring van raadslid Peterse van de fractie SP tegen het voorstel.

Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties VVD, CDA en Weert Lokaal (18 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties PvdA, SP en D66 (8 stemmen tegen) aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Bijlage 1 Rapport Grondmij ruiterpaden

Bijlage 2 Kaart Weert ruiterpaden

Amendement SP en PvdA GOML

Motie SP en PvdA GOML

Geluidsfragment 1e termijn raad

Geluidsfragment 1e termijn college

Geluidsfragment 2e termijn

 

Geluidsfragment schorsing vergadering (10-04-2013)

Geluidsfragment hervatting vergadering (11-04-2013)

 

11.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van 200.000,- voor 2013 uit het

gereserveerde budget van 800.000,- voor economische

structuurversterking en promotie 2011-2014.

 

Voorstel

Beschikbaar stellen van 200.000,- voor 2013 uit het gereserveerde budget van 800.000,- voor economische structuurversterking en promotie 2011-2014.

 

Besluitvorming

Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties VVD, CDA en Weert Lokaal (18 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties PvdA, SP en D66 (9 stemmen tegen) aanvaard. 

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

12.

Onderwerp

Kennisnemen van en overnemen van conclusies en aanbevelingen van de Rekenkamer Weert naar aanleiding van het onderzoek naar de Poort van Limburg "Vertrouwen is goed, risicobeheersing is beter!" (initiatiefvoorstel raadscommissie Ruimtelijke Ordening).

 

Voorstel

Kennisnemen van en overnemen van conclusies en aanbevelingen van de Rekenkamer Weert naar aanleiding van het onderzoek naar de Poort van Limburg "Vertrouwen is goed, risicobeheersing is beter!".

 

Besluitvorming

          De motie inzake het rekenkamerrapport, ingediend door alle fracties, wordt unaniem aangenomen. 

          Het raadsvoorstel wordt unaniem aanvaard.

          Het voorstel van orde van de PvdA om de raadsvergadering voort te zetten op 16 april, zodat de reactie van het college op de motie van wantrouwen van de fractie SP tegen het college exclusief de voorzitter bij de beraadslagingen kan worden betrokken, wordt met voorstemmen van de fractie PvdA (4 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties D66, SP, Weert Lokaal, CDA en VVD (22 stemmen tegen) verworpen.

          Stemverklaring van de fractie PvdA vr de motie van wantrouwen van de fractie SP tegen het college exclusief de voorzitter. De motie wordt met voorstemmen van de fracties SP en PvdA (6 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties VVD, CDA, Weert Lokaal en D66 (20 stemmen tegen) verworpen.

 

Bestanden

Geluidsfragment behandeling agendapunt 12 (11-04-2013)

Geluidsfragment schorsing vergadering (11-04-2013)

 

Raadsvoorstel

Motie (alle fracties) rekenkamerrapport

Geluidsfragment heropening vergadering (16-04-2013)

Geluidsfragment verklaring wethouder Kirkels

Geluidsfragment vervolg vergadering na schorsing

Geluidsfragment 1e termijn D66

Geluidsfragment 1e termijn SP

Geluidsfragment 1e termijn Weert Lokaal

Geluidsfragment 1e termijn PvdA

Geluidsfragment 1e termijn CDA

Geluidsfragment 1e termijn VVD

Geluidsfragment 1e termijn college

Geluidsfragment 2e termijn

Geluidsfragment besluitvorming

 

Motie van wantrouwen (SP)

Geluidsfragment (deel 2 vergadering) 1e termijn raad

Geluidsfragment (deel 2 vergadering) 1e termijn college

Geluidsfragment (deel 2 vergadering) 2e termijn (1e gedeelte)

Geluidsfragment (deel 2 vergadering) 2e termijn (2e gedeelte)

 

13.

Onderwerp

1. Vaststellen van de herziene bestuursopdracht voor het Beekstraatkwartier.

2. Beschikbaar stellen van een krediet van 847.000,- voor de al gemaakte kosten en te maken kosten tot 1 juli 2014.

 

Voorstel

1. Vaststellen van de herziene bestuursopdracht voor het Beekstraatkwartier.

2. Beschikbaar stellen van een krediet van 847.000,- voor de al gemaakte en te maken plankosten tot 1 juli 2014.

 

Besluitvorming

Stemverklaring raadslid Beenders (PvdA) vr het voorstel.

Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties VVD, CDA, Weert Lokaal, PvdA en SP (25 stemmen vr) en tegenstemmen van de fractie D66 (2 stemmen tegen) aanvaard. 

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

Hamerstukken 

 

 

 

 

14. 

Onderwerp

Vaststellen van het bestemmingsplan Princenweg ongenummerd.

 

Voorstel

1. Besluiten het bestemmingsplan "Princenweg ongenummerd" gewijzigd vast te stellen;

2. Besluiten het bestemmingsplan "Princenweg ongenummerd" aan te merken als een authentiek digitaal ruimtelijk plan;

3. Besluiten geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan "Princenweg ongenummerd".

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

 

Bespreekstukken 

 

15.

Onderwerp

Vaststellen van het bestemmingsplan Kloosterstraat en afzien van de vaststelling van een exploitatieplan.

 

Voorstel

Besluiten om het het bestemmingsplan 'Kloosterstraat' vast te stellen en af te zien van het vaststellen van een exploitatieplan.

 

Besluitvorming

Stemverklaringen van de raadsleden P. Lempens en Goubet van de fractie SP en raadslid Gabrils van de fractie Weert Lokaal, alsmede de raadsleden Beenders en Marechal van de fractie PvdA vr het voorstel.

Stemverklaringen van de raadsleden Kadra en Zaaboul van de PvdA tegen het voorstel.

Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties VVD, CDA, Weert Lokaal, SP en D66 alsmede de raadsleden Beenders en Marechal van de PvdA (25 stemmen vr) en tegenstemmen van de raadsleden Kadra en Zaaboul van de PvdA (2 stemmen tegen) aanvaard. 

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment spreekrecht de heer Marzouk

Geluidsfragment 1e termijn raad

Geluidsfragment 1e termijn college

Geluidsfragment 2e termijn

 

 

 

16.

Onderwerp

Instemmen met de waardering van de grondexploitaties.

 

Voorstel

Kennis te nemen van de uitgangspunten waardeberekening grondexploitatie.

Vaststellen berekeningen grondexploitaties voor de jaarrekening 2012.

De door het college van B&W opgelegde geheimhouding met betrekking tot bijlagen 2, 3 en 4 op grond van artikel 10 lid 2 sub b en g van de Wet Openbaarheid van Bestuur bekrachtigen.

 

Besluitvorming

Het voorstel wordt unaniem aanvaard. 

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment 1e termijn raad

Geluidsfragment 1e termijn college

Geluidsfragment 2e termijn

 

 

 

17.

Onderwerp

Vaststellen van de Welstandsnota 2013.

 

Voorstel

Besluiten tot:

1. Het kennisnemen van de ingediende zienswijzen en instemmen met de reactie daarop.

2. Het vaststellen van de Welstandsnota 2013.

3. Het aanwijzen van gebieden en bepaalde bouwwerken, zoals aangegeven op kaart 2 van genoemde Welstandsnota, waarbij in afwijking van artikel 2.10 eerste lid onder d. van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, geen redelijke eisen van welstand van toepassing zijn, met dien verstande dat de bevoegdheid op grond van artikel 13a van de Woningwet om aan te schrijven tot het treffen van voorzieningen, zodat wordt voldaan aan artikel 12 eerste lid van de Woningwet, van kracht blijft.

 

Besluitvorming

Het amendement van de fracties PvdA en CDA wordt met voorstemmen van de fracties PvdA en CDA (10 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties VVD, Weert Lokaal, SP en D66 (18 stemmen tegen) verworpen.

Het amendement van de fracties Weert Lokaal en D66 wordt met voorstemmen van de fracties VVD, CDA, Weert Lokaal, SP en D66 (24 stemmen vr) en tegenstemmen van de fractie PvdA (4 stemmen tegen) aanvaard.

Stemverklaringen fracties D66 en PvdA vr het voorstel.

Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Welstandsnota 2013

Amendement PvdA en CDA welstandsnota

Amendement WL en D66 welstandsnota

Geluidsfragment 1e termijn raad

Geluidsfragment 1e termijn college

Geluidsfragment 2e termijn

 

 

 

 

Raadsconsultaties

Hamerstukken

 

18.

Onderwerp

Kenbaar maken van eventuele wensen en bedenkingen betreffende de verkoop van de onroerende zaak aan de Roermondseweg 109 te Weert.

 

Voorstel

Kennisnemen van de voorgenomen verkoop van de onroerende zaak aan de Roermondseweg 109 te Weert en wensen en/of bedenkingen kenbaar maken.

 

Besluitvorming

De raad heeft kennis genomen van de voorgenomen verkoop en besloten geen wensen en/of bedenkingen kenbaar te maken. 

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 


 

Raadsinformatie (brieven)

Bespreekstukken

 

19.

Onderwerp

Vragen en verzoeken om inlichtingen ex artikel 40 van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Weert.

a.      Brief van de heer B. Peterse namens de fractie SP d.d. 6 maart 2013 inzake vragen aan het college over kabelskibaan IJzeren Man en Maasplassen, met het verzoek om schriftelijke beantwoording.

b.      Brief van mevrouw M. Stokbroeks namens de fractie D66 d.d. 7 maart 2013 inzake vragen aan het college over onderwijs, met het verzoek om schriftelijke beantwoording.

 

Voorstel

Vragen en antwoorden bespreken.

 

Besluitvorming

Vragen en antwoorden zijn besproken. 

 

Bestanden

19a Brief SP

19a Antwoordbrief aan SP

19b Brief D66

19b Antwoordbrief aan D66

Geluidsfragment

 

 

 

20.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode
30 januari tot en met 5 maart 2013.

 

Voorstel

Kennisnemen van de ingekomen brieven.

 

Besluitvorming

Van de ingekomen brieven is kennisgenomen. 

 

Bestanden

Overzicht

Geluidsfragment

 

 

 

21.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover het college nog een voorstel moet doen.

 

Voorstel

Voor kennisgeving aannemen van voornoemde lijst.

 

Besluitvorming

De lijst is voor kennisgeving aangenomen. 

 

Bestanden

Overzicht

Geluidsfragment

 

 

 

22.

Onderwerp

Kennisnemen van de onderstaande overzichten:

a. Overzicht benvloeding onvoorziene lasten 2013;

b. Overzicht begrotingsuitkomsten 2013;

c. Overzicht nieuw beleid agv verlenging afschrijvingstermijnen;

d. Overzicht reserves en voorzieningen 2013.

 

Voorstel

Kennisnemen van de overzichten.

 

Besluitvorming

Van de overzichten is kennisgenomen.

 

Bestanden

Overzicht benvloeding onvoorziene lasten 2013

Overzicht begrotingsuitkomsten 2013

Overzicht nieuw beleid agv verlenging afschrijvingstermijnen

Overzicht reserves en voorzieningen 2013

Geluidsfragment

 

22A.

Onderwerp

Motie vreemd aan de orde van de dag, ingediend door alle fracties, inzake inrichting openbaar gebied stadhuis en stationskwartier.

 

Voorstel

Motie aannemen.

 

Besluitvorming

De motie is unaniem aangenomen.

 

Bestanden

Motie inrichting openbare ruimte stadhuis en stationskwartier

Geluidsfragment

 

 

 

23.

Onderwerp

Sluiting.

 

 

De voorzitter sluit op 15 april 2013 om 23.21 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen. 

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 22 mei 2013.

 

De Griffier,

 

De Voorzitter,

 

 

 

 

Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

 A.A.M.M. Heijmans