BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 22 MEI 2013

Voorzitter:

F.L.J.A. Adriaens (waarnemend raadsvoorzitter, Weert Lokaal)

Griffier:

mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de raadsleden:

F.L.J.A. Adriaens (Weert Lokaal), S. Altun (VVD), I.F.A.J. Beenders-van Dooren (PvdA), L.J. Boonen (VVD), V.A. van Brussel (D66), G.J. Van Buuren (VVD), A.F. van Eersel (VVD), M.A. Engelen-Weijen (Weert Lokaal), drs. G.J.W. Gabrils (Weert Lokaal), A. Geurts (SP) (vanaf agendapunt 7), J.W.J. Goubet (SP), A.G. Jacobs (CDA), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), mr. F. Kadra (PvdA), J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA). L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), H.P.M. Lempens (VVD), P.P.E. Lempens (SP) (tot agendapunt 7), H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal), G.J.A. Marechal (PvdA), T.W.G. Meulen (CDA), M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA), H.H.M. Peters RA (VVD), B. Peterse (SP), P.J.H. Sijben (CDA) en M. Zaboul (PvdA)

Afwezig:

A.A.M.M. Heijmans (burgemeester, voorzitter), A.J. Egging (VVD), H. Stals (CDA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66) en S.M.L. Struving

 

 

Aanwezig de wethouders:

H.W.J. Coolen (CDA), H.A. Litjens (Weert Lokaal) en J.M. Cardinaal (VVD)

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel, bijlagen en de moties en amendementen. Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder de heer P. Lempens en zijn familie en bekenden, mevrouw Geurts en haar familie en bekenden, alsmede de gasten van de raad.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

 

Het verzoek van de fractie SP om agendapunt 14 (eerste kwartaalrapportage 2013) van de agenda af te voeren wordt met voorstemmen van de fracties SP, PvdA en D66 (8 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties VVD, CDA en Weert Lokaal (17 stemmen tegen) verworpen.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

Agenda 22-05-2013

Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Mededelingen.

 

 

Er zijn geen mededelingen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

5.

Onderwerp

a. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 4 april 2013;

b.     Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van

4 april 2013;

c.      Vaststellen van de notulen van de vergadering van

10 april 2013;

d.     Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 10 april 2013.

(geen spreekrecht)

 

 

Er zijn geen wijzigingsverzoeken binnengekomen. De notulen en besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

Notulen Weert 04 april 2013 (in pdf)

Notulen Weert 04 april 2013 in E-book versie (in epub)

 

Besluitenlijst Weert 04 april 2013 (in pdf)

Originele Besluitenlijst Weert 04 april 2013 (in htm)

 

Notulen Weert 10 april 2013 (in pdf)

Notulen Weert 10 april 2013 in E-book versie (in epub)

 

Besluitenlijst Weert 10 april 2013 (in pdf)

Originele Besluitenlijst Weert 10 april 2013 (in htm)

 

Geluidsfragment

 

 

 

Benoemingen

 

6.

Onderwerp

A. Afscheid raadslid P.P.E. Lempens.

B. Onderzoek geloofsbrieven.

Ingekomen zijn de geloofsbrieven van de tot lid van de raad benoemd verklaarde: mevrouw A. Geurts, Mauritsstraat 35, 6006 EJ te Weert.

Het onderzoek van de geloofsbrieven dient te geschieden op grond van de artikelen V 4 en V 12 van de Kieswet.

Door de benoemde zijn overlegd:

a. geloofsbrief (kennisgeving en benoeming);

b. verklaring aanneming benoeming;

c. verklaring openbare betrekkingen;

d. uittreksel uit het bevolkingsregister.

C. Beslissen tot toelating als lid van de raad van de gemeente Weert van mevrouw A. Geurts.

D. Bedigen van het toegelaten raadslid mevrouw A. Geurts.

 

 

Er is afscheid genomen van de heer P. Lempens (SP).

De geloofsbrieven van mw. A. Geurts werden door de commissie onderzoek geloofsbrieven onderzocht en in orde bevonden.

De raad heeft besloten mw. A. Geurts toe te laten als lid van de raad. Mw. Geurts is bedigd.

 

Bestanden

Tekst toespraak van de heer P. Lempens

Geluidsfragment speech afscheid raadslid P. Lempens

Geluidsfragment toespraak van de heer P. Lempens

Geluidsfragment toelaten en bedigen mevrouw Geurts

 

 

 

7. 

Onderwerp

Benoemen van mevrouw A. Geurts tot lid van de raadscommissielid Welzijn, onderwijs, sociale zaken en arbeidsmarktbeleid, integratie, volksgezondheid, cultuur en sport, namens de fractie SP (initiatiefvoorstel fractie SP).

 

Voorstel

Benoemen van mevrouw A. Geurts tot lid van de raadscommissie Welzijn, onderwijs, sociale zaken en arbeidsmarktbeleid, integratie, volksgezondheid, cultuur en sport namens de fractie SP.

 

Besluitvorming

Conform voorstel besloten.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

Raadsvoorstellen

Hamerstukken

 

8.

Onderwerp

Vaststellen van de bestuursopdracht Sport- en beweegbeleid 2.0.

 

Voorstel

Vaststellen van de bestuursopdracht Sport- en beweegbeleid 2.0.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

9.

Onderwerp

Vaststellen van de Analyse en opgaven als zijnde deel 1 van de Structuurvisie Weert 2025.

 

Voorstel

Vaststellen van de Analyse en opgaven als zijnde deel 1 van de Structuurvisie Weert 2025.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Structuurvisie Weert fase 2 deel 1: analyse en opgaven

Structuurvisie Weert deel 1 bijlage 1

Structuurvisie Weert deel 1 bijlage 2

Structuurvisie Weert deel 1 bijlage 3

Structuurvisie Weert deel 1 bijlage 4

Structuurvisie Weert deel 1 bijlage 5

Geluidsfragment

 

 

 

10.

Onderwerp

Vaststellen bestemmingsplan Woning Ittervoorterweg 104, Swartbroek en afzien van vaststelling exploitatieplan.

 

Voorstel

1. het bestemmingsplan 'Woning Ittervoorterweg 104, Swartbroek' ongewijzigd vast te stellen;

2. het bestemmingsplan 'Woning Ittervoorterweg 104, Swartbroek' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan, gebaseerd op de kadastrale ondergrond en GBKN-kaart d.d. januari 2013;

3. geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan 'Woning Ittervoorterweg 104, Swartbroek'.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

11.

Onderwerp

Wijzigen van het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan Industrieterrein Leuken-Noord.

 

Voorstel

Besluiten om het besluit van 21 maart 2012 tot vaststelling van het bestemmingsplan 'Industrieterrein Leuken Noord' (RAD-000587) te wijzigen en als volgt vast te stellen:

I.a. de 2e alinea van paragraaf 4.4 Geur van de plantoelichting, conform de bij 'oplossingsrichtingen' aangehaalde tekst aanvullen en het onderzoek van M&A Milieu adviesbureau BV van 12 maart 2013 als bijlage bij de toelichting opnemen.

b.artikel 1 van de regels bij het begrip bestemmingsplan de naam van het GML-bestand wijzigen in NL.IMRO.0988.BOIndustrLeukenNrd-VA02.

c. de "milieuzone-geurzone" op de verbeelding gewijzigd vaststellen zoals aangegeven op het GMLbestand

NL.IMRO.0988.BOIndustrLeukenNrd-VA02;

II.voor het overige het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan 'Industrieterrein Leuken Noord" (RAD-000587) in tact te laten.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

12.

Onderwerp

Vaststellen van het bestemmingsplan Beekstraatkwartier.

 

Voorstel

Besluiten om het het bestemmingsplan 'Beekstraatkwartier' gewijzigd vast te stellen en af te zien van het vaststellen van een exploitatieplan.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

13. 

Onderwerp

Beschikbaar stellen van aanvullend krediet in verband met de uitbreiding van de gemeentelijke begraafplaats.

 

Voorstel

1. Besluiten om de raad voor te stellen om een aanvullend krediet van 13.500,- beschikbaar te stellen voor de aankoop van een perceel en het oprichten van een erfafscheiding ten behoeve van

de uitbreiding van de gemeentelijke begraafplaats en in te stemmen met de gewijzigde inzet van het restant van 80.000,-- van het al beschikbaar gestelde krediet voorbereiding nieuwe

begraafplaats.

2. Besluiten om de raad voor te stellen om een krediet van 7.500,- beschikbaar te stellen voor de inrichting van het perceel als parkeervoorziening.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

 

Bespreekstukken

 

14.

Onderwerp

Instemmen met de 1e rapportage 2013 van de bijstelling van de exploitatie en de kredieten.

 

Voorstel

Instemmen met de 1e rapportage 2013 van de bijstelling van de exploitatie en de kredieten.

 

Besluitvorming

Stemverklaringen PvdA en D66 tegen het voorstel, maar vr de systematiek.

Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties VVD, CDA, Weert Lokaal en SP (20 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties PvdA en D66 (5 stemmen tegen) aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

1e rapportage 2013 (financile bijstellingen)

Geluidsfragment 1e termijn raad

Geluidsfragment 1e termijn college

Geluidsfragment 2e termijn

 

 

 

15.

Onderwerp

a) Beschikbaar stellen van een bedrag ter hoogte van 575.000,00 voor de bouwvoorbereiding ten behoeve een gezamenlijke onderwijsvoorziening voor SBO Het Palet, De Widdonck, De Wijnberg en De Maaskei en een tweetal gymzalen op de locatie Beatrixlaan conform het benoemde normatieve programma van eisen en

b) het verstrekken van de bevoegdheid aan het college om via het verkrijgen van subsidie externe dekkingsmiddelen in te zetten ten behoeve van deze huisvesting.

 

Voorstel

a) een bedrag ter hoogte van 575.000,00 beschikbaar stellen voor de bouwvoorbereiding ten behoeve een gezamenlijke onderwijsvoorziening voor SBO Het Palet, De Widdonck, De Wijnberg en De Maaskei en een tweetal gymzalen op de locatie Beatrixlaan conform het benoemde normatieve programma van eisen en

b) aan het college de bevoegdheid verstrekken om via het verkrijgen van subsidie externe dekkingsmiddelen in te zetten ten behoeve van deze huisvesting.

 

Besluitvorming

Het amendement van de fracties Weert Lokaal, VVD, PvdA en CDA wordt met voorstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD, PvdA en CDA (21 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties D66 en SP (4 stemmen tegen) aanvaard.

Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties VVD, CDA, Weert Lokaal, PvdA en SP (24 stemmen vr) en tegenstemmen van de fractie D66 (1 stem tegen) aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Amendement

Geluidsfragment 1e termijn raad

Geluidsfragment 1e termijn college

Geluidsfragment 2e termijn

 

 

 


Raadsconsultaties

Liggen niet voor.

 

Raadsinformatie (brieven)

Bespreekstukken

 

16.

Onderwerp

Vragen en verzoeken om inlichtingen ex artikel 40 van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Weert.

a.     Brief van mevrouw L. Struving namens de fractie VVD d.d. 21 maart 2013 inzake vragen aan het college over spookburgers, met het verzoek om schriftelijke beantwoording.

b.    Brief van de heer P. Sijben namens de fractie CDA d.d. 7 mei 2013 inzake vragen aan het college over gebruik pand Roermondseweg 109, met het verzoek om mondelinge beantwoording.

 

Voorstel

De vragen en antwoorden bespreken.

 

Besluitvorming

De vragen en antwoorden zijn besproken.

 

Bestanden

16a Brief VVD over spookburgers

16a Antwoord aan VVD over spookburgers

16b Brief CDA over gebruik pand Roermondseweg 109

16b Antwoord aan CDA over pand Roermondseweg 109

Geluidsfragment

 

 

 

17.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 6 maart tot en met 2 april 2013.

 

Voorstel

Kennisnemen van de ingekomen brieven.

 

Besluitvorming

Er is kennisgenomen van de ingekomen brieven.

 

Bestanden

Overzicht

Geluidsfragment

 

 

 

18.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover het college nog een voorstel moet doen.

 

Voorstel

Voor kennisgeving aannemen van voornoemde lijst.

 

Besluitvorming

De lijst is voor kennisgeving aangenomen.

 

Bestanden

Overzicht

Geluidsfragment

 

 

 

19.

Onderwerp

Kennisnemen van de onderstaande overzichten:

a. Overzicht benvloeding onvoorziene lasten 2013;

b. Overzicht begrotingsuitkomsten 2013;

c. Overzicht nieuw beleid als gevolg van verlenging afschrijvingstermijnen;

d. Overzicht reserves en voorzieningen 2013.

 

Voorstel

Kennisnemen van de overzichten.

 

Besluitvorming

Er is kennisgenomen van de overzichten.

 

Bestanden

Overzicht benvloeding onvoorziene lasten 2013

Overzicht begrotingsuitkomsten 2013

Overzicht nieuw beleid agv verlenging afschrijvingstermijnen

Overzicht reserves en voorzieningen 2013

Geluidsfragment

 

20.

Onderwerp

Sluiting.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden 

Geluidsfragment 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 26 juni 2013.

 

De Griffier,

 

De Voorzitter,

 

 

 

 

Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

 A.A.M.M. Heijmans