BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 30 MEI 2013

Voorzitter:

A.A.M.M. Heijmans (burgemeester)

Griffier:

mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de raadsleden:

F.L.J.A. Adriaens (Weert Lokaal), S. Altun (VVD), I.F.A.J. Beenders-van Dooren (PvdA), L.J. Boonen (VVD), V.A. van Brussel (D66), G.J. Van Buuren (VVD), A.F. van Eersel (VVD), M.A. Engelen-Weijen (Weert Lokaal), drs. G.J.W. Gabrils (Weert Lokaal), A. Geurts (SP), J.W.J. Goubet (SP), A.G. Jacobs (CDA), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), mr. F. Kadra (PvdA), J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA). L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), H.P.M. Lempens (VVD), H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal), G.J.A. Marechal (PvdA), T.W.G. Meulen (CDA), M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA), H.H.M. Peters RA (VVD), B. Peterse (SP), P.J.H. Sijben (CDA), H. Stals (CDA) en M. Zaboul (PvdA)

Afwezig:

A.J. Egging (VVD), M.M.C.F. Stokbroeks (D66) en S.M.L. Struving (CDA)

 

 

Aanwezig de wethouders:

H.W.J. Coolen (CDA), H.A. Litjens (Weert Lokaal) en J.M. Cardinaal (VVD)

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel, bijlagen en de moties en amendementen. Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder mevrouw Geurts als nieuw raadslid. Hij bedankt dhr. Adriaens die de vorige raadsvergadering heeft voorgezeten.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Mededelingen.

 

 

Er zijn geen mededelingen. 

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

 

Het voorstel van de VVD-fractie om de benoeming van de wethouder aan het einde van de vergadering te laten plaatsvinden wordt met voorstemmen van de fracties VVD, CDA, Weert Lokaal en D66 (19 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties PvdA en SP (7 stemmen tegen) aanvaard.

De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

Agenda en werkwijze 30-05-2013

Geluidsfragment

 

 

Benoemingen

 

5.

Onderwerp

a. Invullen vacature wethouder (initiatiefvoorstel coalitie).

b. Onderzoek wettelijke vereisten m.b.t. de als wethouder kandidaat gestelde heer A.F. van Eersel;

c. Benoeming wethouder: door de coalitie is kandidaat gesteld de heer A.F. van Eersel, St. Antoniusstraat 46, 6001 BZ Weert.

d. Bediging wethouder.

 

Voorstel

a. Instemmen met:

1. het invullen van de opengevallen wethoudersfunctie;

2. het handhaven van het aantal wethouders op vier en de formatie van het college (exclusief burgemeester) op 4 fte;

3. het invullen van de opengevallen wethoudersfunctie voor 1 fte.

b. De wettelijke vereisten van de kandidaat gestelde heer A.F. van Eersel onderzoeken.

c. Benoemen wethouder.

d. De wethouder bedigen.

 

Besluitvorming

a. Stemverklaring fractie SV vr het voorstel. Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

b. De wettelijke vereisten van de kandidaat gestelde heer A.F. van Eersel zijn onderzocht en akkoord bevonden.

c. De heer A.F. van Eersel wordt na een schriftelijke stemronde met 26 stemmen vr en 0 stemmen tegen benoemd tot wethouder.

d. De heer A.F. van Eersel wordt bedigd als wethouder.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsvoorstellen

 

Bespreekstukken

6.

Onderwerp

Vaststellen Voorjaarsnota 2013.

 

Voorstel

Besluiten om de voorjaarsnota 2013 vast te stellen.

 

Besluitvorming

Programma 1

Motie I.M.1 (communicatie) van de fractie PvdA wordt met voorstemmen van de fractie PvdA (4 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties VVD, CDA, Weert Lokaal, SP en D66 (22 stemmen tegen) verworpen.

 

Programma 2

Amendement II.A.1 (China en economie) van de fracties SP en PvdA wordt met voorstemmen van de fracties SP en PvdA (7 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties VVD, CDA, Weert Lokaal en D66 (19 stemmen met tegen) verworpen.

 

Motie II.M.1 (innovatie en ondernemerschap) van de fracties D66 en PvdA: stemverklaring SP tegen de motie; motie wordt met voorstemmen van de fracties D66 en PvdA (5 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties VVD, CDA, Weert Lokaal en SP (21 stemmen tegen) verworpen.

 

Motie II.M.2 (passantenhaven) van de fractie Weert Lokaal: stemverklaring VVD tegen de motie; motie wordt met voorstemmen van de fractie Weert Lokaal (6 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties VVD, CDA, PvdA, SP en D66 (20 stemmen tegen) verworpen.

 

Programma 3

Motie III.M.1 (instandhouding Lichtenberg) van de fracties CDA, PvdA, VVD en D66 wordt met voorstemmen van de fracties VVD, CDA, PvdA, SP en D66 (20 stemmen vr) en tegenstemmen van de fractie Weert Lokaal (6 stemmen tegen) aanvaard.

 

Motie III.M.2 (dubbel gebruik onderwijslokalen) van de fracties SP en PvdA wordt met voorstemmen van de fracties SP en PvdA (7 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties VVD, CDA, Weert Lokaal en D66 (19 stemmen tegen) verworpen.

 

Motie III.M.3 (verdeelsleutel topsport en breedtesport) van de fracties SP en PvdA: stemverklaring SP vr de motie; motie wordt met voorstemmen van de fracties SP en PvdA (7 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties VVD, CDA, Weert Lokaal en D66 (19 stemmen tegen) verworpen.

 

Programma 4

Motie IV.M.1 (centra voor jeugd en gezin) van de fracties D66 en PvdA wordt met voorstemmen van de fracties D66 en PvdA (5 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties VVD, CDA, Weert Lokaal en SP (21 stemmen tegen) verworpen.

 

Motie IV.m.2 (armoede in beeld) van de fracties SP en PvdA wordt gewijzigd en unaniem aanvaard.

 

Motie IV.M.3 (bezuiniging subsidies) van de fracties SP en PvdA wordt met voorstemmen van de fracties SP en PvdA (7 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties VVD, CDA, Weert Lokaal en D66 (19 stemmen tegen) verworpen.

 

Programma 5

Motie V.M.1 (Beekstraatkwartier) van de fracties PvdA, SP en D66 wordt aangehouden.

 

Motie V.M.2 (Weert energie) van de fracties SP en PvdA wordt ingetrokken.

 

Motie V.M.3 (woningbouwpact) van de fracties SP, PvdA en Weert Lokaal wordt gewijzigd en met voorstemmen van de fracties SP, PvdA, Weert Lokaal en D66 (14 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties VVD en CDA (12 stemmen tegen) aanvaard.

 

Motie V.M.4 (centrale zandwinning Weert) van de fracties SP en PvdA wordt aangehouden.

 

Programma 6

Amendement VI.A.1 (prioriteit IJzeren Rijn) van de fracties SP en PvdA wordt unaniem aanvaard.

 

Amendement VI.A.2 (prioriteit spoorse doorsnijding) van de fracties SP en PvdA wordt met voorstemmen van de fracties SP, PvdA en Weert Lokaal alsmede raadslid Lempens van de VVD-fractie (14 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties CDA en D66 alsmede de overige 5 leden van de VVD-fractie (12 stemmen tegen) aanvaard.

 

Amendement VI.A.3 (prioriteit spoorzone) van de fracties SP en PvdA wordt met voorstemmen van de fracties SP, PvdA, Weert Lokaal alsmede raadslid Meulen van de CDA-fractie (14 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties VVD, D66 en de overige 5 raadsleden van de CDA-fractie (12 stemmen tegen) aanvaard.

 

Motie VI.M.1 (fietsenstalling) van de fracties D66, PvdA, CDA en SP wordt unaniem aanvaard.

 

Motie VI.M.2 (straatnamen) van de fracties Weert Lokaal en PvdA: stemverklaring CDA tegen de motie; motie wordt met voorstemmen van de fracties Weert Lokaal, PvdA, SP, D66 en VVD (20 stemmen vr) en tegenstemmen van de fractie CDA (6 stemmen tegen) aanvaard.

 

Motie IV.M.3 (parkeren) van de fracties CDA, VVD en PvdA wordt aangehouden.

 

Programma 7

Motie VII.M.1 (aanvullen reserves) van de fracties PvdA en D66: stemverklaring SP tegen de motie; motie wordt met voorstemmen van de fracties PvdA, D66, Weert Lokaal, CDA en VVD (23 stemmen vr) en tegenstemmen van de fractie SP (3 stemmen tegen) aanvaard.

 

Motie VII.M.2 (aanwending incidentele baten) van de fracties CDA, VVD en Weert Lokaal: stemverklaring SP tegen de motie; motie wordt met voorstemmen van de fracties PvdA, D66, Weert Lokaal, CDA en VVD (23 stemmen vr) en tegenstemmen van de fractie SP (3 stemmen tegen) aanvaard.

 

Voorstel

Stemverklaringen van SP en PvdA vr het voorstel. Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Voorjaarsnota 2013

 

Algemene beschouwingen CDA

Algemene beschouwingen D66

Algemene beschouwingen PvdA

Algemene beschouwingen SP

Algemene beschouwingen VVD

Algemene beschouwingen Weert Lokaal

 

Programma 1

Motie I.M.1- PvdA communicatie

 

Programma 2

Amendement II.A.1- SP,PvdA prioriteiten China en economie

Motie II.M.1- D66, PvdA innovatief ondernemerschap

Motie II.M.2- WL passantenhaven

 

Programma 3

Motie III.M.1- CDA,PvdA,VVD,D66 Lichtenberg

Motie III.M.2- SP,PvdA dubbel gebruik onderwijsgebouwen

Motie III.M.3- SP,PvdA verdeelsleutel sport

 

Programma 4

Motie IV.M.1- D66, PvdA centra kind en gezin bredeschool

Motie IV.M.2- SP,PvdA armoede in beeld

Motie IV.M.3- SP,PvdA bezuiniging subsidies

 

Programma 5

Motie V.M.1- PvdA,SP, D66 Beekstraatkwartier

Motie V.M.2- SP, PvdA Weert Energie

Motie V.M.3- SP,PvdA woningbouwpact

Motie V.M.4- SP, PvdA zandwinning

 

Programma 6

Amendement VI.A.1- SP, PvdA prioriteiten spoorzone

Amendement VI.A.2- SP, PvdA prioriteiten spoorzone

Amendement VI.A.3- SP, PvdA prioriteiten spoorzone

Motie VI.M.1- D66, PvdA, CDA, SP fietsenstallingen

Motie VI.M.2- WL, PvdA straatnamen

Motie VI.M.3- CDA, VVD, PvdA parkeren

 

Programma 7

Motie VII.M.1- PvdA,D66 reserves

Motie VII.M.2- CDA, VVD, WL incidentele baten

 

 

Geluidsfragment deel 1 Algemene beschouwingen VVD

Geluidsfragment deel 1 Algemene beschouwingen CDA

Geluidsfragment deel 1 Algemene beschouwingen WL

Geluidsfragment deel 1 Algemene beschouwingen PvdA

Geluidsfragment deel 1 Algemene beschouwingen SP

Geluidsfragment deel 1 Algemene beschouwingen D66

 

Geluidsfragment deel 2 Reactie College programma 1

Geluidsfragment deel 2 Reactie College programma 2

Geluidsfragment deel 2 Reactie College programma 3

Geluidsfragment deel 2 Reactie College programma 4

Geluidsfragment deel 2 Reactie College programma 5

Geluidsfragment deel 2 Reactie College programma 6

Geluidsfragment deel 2 Reactie College programma 7

Geluidsfragment deel 2 discussie reactie College op AB

 

Geluidsfragment deel 3 Reactie College op vragen uit AB

Geluidsfragment deel 3 Raadsdebat programma 1

Geluidsfragment deel 3 Raadsdebat programma 2

Geluidsfragment deel 3 Raadsdebat programma 3

Geluidsfragment deel 3 Raadsdebat programma 4

Geluidsfragment deel 3 Raadsdebat programma 5

Geluidsfragment deel 3 Raadsdebat programma 6

Geluidsfragment deel 3 Raadsdebat programma 7

 

Geluidsfragment besluitvorming

 

 

 

7.

Onderwerp

Sluiting.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen. 

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 26 juni 2013.

 

De Griffier,

 

De Voorzitter,

 

 

 

 

Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

 A.A.M.M. Heijmans