BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 26 JUNI 2013, VOORTGEZET OP 27 JUNI 2013

Voorzitter:

A.A.M.M. Heijmans (burgemeester)

Griffier:

mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de raadsleden:

S. Altun (VVD), I.F.A.J. Beenders-van Dooren (PvdA) (op 27 juni niet aanwezig), L.J. Boonen (VVD) (niet deelgenomen aan de besluitvorming over agendapunt 35 inzake Poort van Limburg), V.A. van Brussel (VVD), G.J. Van Buuren (VVD), A.J. Egging (fractie Egging), M.A. Engelen-Weijen (Weert Lokaal), drs. G.J.W. Gabrils (Weert Lokaal) (op 27 juni niet aanwezig), A. Geurts (SP), J.W.J. Goubet (SP), A.G. Jacobs (CDA), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), mr. F. Kadra (PvdA), J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA) (op 27 juni niet aanwezig), H.P.M. Lempens (VVD), H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal), G.J.A. Marechal (PvdA), M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA) (op 27 juni niet aanwezig), H.H.M. Peters RA (VVD) (op 27 juni aanwezig vanaf 19.48 uur), B. Peterse (SP) (op 27 juni niet aanwezig), P.J.H. Sijben (CDA), H. Stals (CDA), M.M.C.F.  Stokbroeks (D66) (op 27 juni niet aanwezig), S.M.L. Struving (CDA), L.M.J.C. Tullemans (VVD) (aanwezig vanaf agendapunt 7) en M. Zaboul (PvdA)

Afwezig op 26 en 27 juni 2013:

F.L.J.A. Adriaens (Weert Lokaal), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal) en T.W.G. Meulen (CDA)

 

 

Aanwezig de wethouders:

A.F. van Eersel (VVD), H.W.J. Coolen (CDA), H.A. Litjens (Weert Lokaal) en J.M. Cardinaal (VVD)

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel, bijlagen en de moties en amendementen. Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering, vermeldt de berichten van verhindering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder de gasten van de raad en de heer en mevrouw Kirkels.

De raad neemt afscheid van de heer Kirkels als wethouder van de gemeente Weert.  

 

Bestanden

Geluidsfragment opening

Geluidsfragment afscheid de heer A. Kirkels

 

 

 

2.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

 

         Er is een aanvullende agenda uitgedeeld waarop agendapunt 37c staat vermeld: art. 40 RvO-brief CDA over scholen Laar-Laarveld en Leuken.

         De voorzitter stelt voor om agendapunt 36 (verordening vertrouwenscommissie) van de agenda af te halen en aan de nieuwe raad voor te leggen. De raad stemt hiermee unaniem in.

         Op verzoek van de fractie SP worden de agendapunten 37a en b (artikel 40 RvO-brieven inzake cameratoezicht) van de agenda afgehaald en geagendeerd voor de raadscommissie Algemene Zaken.

         Agendapunt 33 (bestemmingsplan Kampershoek-noord, 1e partile herziening) wordt als hamerstuk behandeld.

         De raad stemt niet in met het voorstel van de SP-fractie om agendapunt 30 (krediet projektplan paardensport) als hamerstuk te behandelen.

         De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

Agenda 26-06-2013

Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

Er wordt gebruik gemaakt van het spreekrecht door de heer B. Meijboom namens Groen Links Weert m.b.t. agendapunt 31 (winkeltijdenverordening).

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Mededelingen.

 

 

Er zijn geen mededelingen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

5.

Onderwerp

a. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 22 mei 2013;

b.     Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 22 mei 2013;

c.      Vaststellen van de notulen van de vergadering van 30 mei 2013;

Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 30 mei 2013. (geen spreekrecht)

 

 

De notulen en besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

Notulen Weert 22 mei 2013 (in pdf)

Notulen Weert 22 mei 2013 in E-book versie (in epub)

 

Besluitenlijst Weert 22 mei 2013 (in pdf)

Originele Besluitenlijst Weert 22 mei 2013 (in htm)

 

Notulen Weert 30 mei 2013 (in pdf)

Notulen Weert 30 mei 2013 in E-book versie (in epub)

 

Besluitenlijst Weert 30 mei 2013 (in pdf)

Originele Besluitenlijst Weert 30 mei 2013 (in htm)

Geluidsfragment

 

 

 

 

Personele aangelegenheden

 

6.

Onderwerp

Verlenen van ontslag aan de voorzitter van de rekenkamer Weert (initiatiefvoorstel fractievoorzittersoverleg).

 

Voorstel

De heer G. van Vugt, Nieuwstraat 56 te Gilze, per 1 juni 2013 ontslag te verlenen als voorzitter en lid van de rekenkamer van de gemeente Weert.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

Geluidsfragment

 

7. 

Onderwerp

A. Onderzoek geloofsbrieven.

Ingekomen zijn de geloofsbrieven van de tot lid van de raad benoemd verklaarde:

de heer L.M.J.C. Tullemans, Mellenakkerweg 10, 6005 NC te Weert.

Het onderzoek van de geloofsbrieven dient te geschieden op grond van de artikelen V4 en V12 van de Kieswet.

Door de benoemde zijn overgelegd:

a. geloofsbrief (kennisgeving en benoeming);

b. verklaring aanneming benoeming;

c. verklaring openbare betrekkingen;

d. uittreksel uit het bevolkingsregister.

B.    Beslissen tot toelating als lid van de raad van de gemeente Weert van de heer L.M.J.C. Tullemans.

C.   Bedigen van het toegelaten raadslid de heer L.M.J.C. Tullemans.

 

Voorstel

De geloofsbrieven van de heer Tullemans onderzoeken, besluiten tot toelating van de heer Tullemans tot lid van de raad en de heer Tullemans bedigen.

 

Besluitvorming

De geloofsbrieven van de heer Tullemans zijn onderzocht en in orde bevonden. De raad heeft besloten tot toelating van de heer Tullemans. De heer Tullemans is bedigd.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

8.

Onderwerp

Wijzigen aantal commissieleden fracties VVD en CDA en benoemen commissieleden (initiatiefvoorstel fractievoorzittersoverleg).

 

Voorstel

Te besluiten:

1. dat de fractie VVD in de raadscommissies AZ, EZ en RO twee zetels mag hebben en in de commissie WZ n zetel;

2. dat de fractie CDA in de commissies AZ, WZ en RO twee zetels mag hebben en in de commissie EZ n zetel;

3. dat dhr. V. van Brussel (VVD) wordt benoemd tot lid van de raadscommissie Ruimtelijke Ordening;

4. dat dhr. R. Tullemans (VVD) wordt benoemd tot lid van de raadscommissie Economische Zaken;

5. dat dhr. H. Lempens (VVD) wordt ontslagen als lid van de raadscommissie Economische Zaken en benoemd tot lid van de raadscommissie Ruimtelijke Ordening;

6. dat mw. S. Struving (CDA) wordt benoemd tot lid van de raadscommissie Algemene Zaken;

7. dat mw. M. Stokbroeks (D66) wordt benoemd tot lid van de raadscommissies Economische Zaken en Ruimtelijke Ordening;

8. dat dhr. A. Egging (fractie Egging) wordt benoemd tot lid van de raadscommissie Ruimtelijke Ordening.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsvoorstellen

Hamerstukken

 

9.

Onderwerp

Kennisnemen van het jaarverslag welstandscommissie 2012.

 

Voorstel

Het jaarverslag welstandscommissie 2012 ter kennisname voorleggen aan de Gemeenteraad conform het bijgevoegd raadsvoorstel.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

10.

Onderwerp

Vaststellen Nota reserves en voorzieningen.

 

Voorstel

Vaststellen van de nota "Reserves en Voorzieningen" en de daarin opgenomen beslispunten.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Nota reserves en voorzieningen (geactualiseerde versie)

Geluidsfragment

 

 

 

11.

Onderwerp

Opdracht verstrekken aan Deloitte Accountants voor het verrichten van accountantswerkzaamheden voor het jaar 2014.

 

Voorstel

Besluiten om af te wijken van het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid en aan Deloitte Accountants opdracht te verstrekken voor het verrichten van accountantswerkzaamheden voor het jaar 2014.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

12.

Onderwerp

In principe vaststellen van de verordening gunning opdrachten door toekenning van een uitsluitend recht 2013.

 

Voorstel

1. In principe vaststellen van de verordening gunning opdrachten door toekenning van een uitsluitend recht.

2. Gedurende een periode van 4 weken gelegenheid bieden tot het indienen van zienswijzen op de in principe vastgestelde verordening als bedoeld onder 1.

3. Besluiten om de verordening als definitief vastgesteld te beschouwen op datum van dit raadsbesluit indien geen zienswijzen zijn ontvangen.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

13. 

Onderwerp

Instemmen met de jaarrekening 2012 en de begroting 2014 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord.

 

Voorstel

1. De raad voor te stellen:

a. in te stemmen met de jaarrekening 2012 en de resultaatbestemming 2012 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord en het rekeningresultaat naar rato terug te laten storten naar de

gemeenten;

b. onder voorwaarden in te stemmen met de begroting 2014 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord;

2. Instemmen met bijgevoegd schrijven aan de Veiligheidsregio Limburg-Noord.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

14.

Onderwerp

Aanpassen Algemene Subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013 en bijbehorende Deelsubsidieverordeningen.

 

Voorstel

De raad voorstellen te besluiten:

1. bijgevoegde concept-wijzigingsverordening Subsidies Welzijn en evenementen 2013 vast te stellen en bijgevoegde concept-notitie "Toelichting wijzigingen Subsidies Welzijn en evenementen

2013" vast te stellen en - na definitieve besluitvorming - als bijlage 5 toe te voegen aan de Nota Subsidiebeleid Welzijn en evenementen;

2. op beide concepten inspraak te verlenen conform het in bijgevoegd concept-raadsvoorstel opgenomen voorstel.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

15.

Onderwerp

1. Kennisnemen van de (concept)begrotingen 2014 van het Werkvoorzieningschap Weert e.o. De Risse en De Risse Holding BV.

2. Al dan niet zienswijzen uiten ten aanzien van de (concept)begrotingen 2014.

3. Het bedrag dat het rijk via het Participatiebudget beschikbaar stelt voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening in 2014 ter beschikking te stellen aan de Risse.

 

Voorstel

1. Kennisnemen van de (concept)begrotingen 2014 van het Werkvoorzieningschap Weert e.o. De Risse en De Risse Holding B.V..

2. Het Algemeen bestuur van De Risse adviseren om deze (concept)begrotingen vast te stellen.

3. De raad voorstellen kennis te nemen van de (concept)begrotingen 2014 van het Werkvoorzieningschap Weert e.o. De Risse en De Risse Holding B.V. ten einde de raad in de

gelegenheid te stellen om haar zienswijzen te uiten.

4. De raad voorstellen het bedrag dat het Rijk via het Participatiebudget beschikbaar stelt voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening in 2014 ter beschikking te stellen aan de Risse.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

16.

Onderwerp

Wijzigen en vaststellen verordeningen en beleidsregels in verband met Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving en verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd.

 

Voorstel

De raad adviseren

a. de Verordening fraudewet (bijlage 1) vast te stellen en deze met terugwerkende kracht in werking te laten treden met ingang van 1 januari 2013;

b. de verordening recidive bestuurlijke boete Weert 2013 (bijlage 2) vast te stellen en deze met terugwerkende kracht in werking te laten treden met ingang van 1 januari 2013;

c. het Fraudebeleidsplan Werk, Inkomen en Zorgverlening 2013 (bijlage 3) vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van het op 15 december 2010 door de raad vastgestelde fraudebeleidsplan.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

17. 

Onderwerp

Instemmen met regionale samenwerking Leerplicht RMC gemeenten Nederweert en Weert.

 

Voorstel

1. Instemmen met de uitvoering van de gehele Leerplicht van de gemeente Nederweert door de gemeente Weert.

2. Toestemming te geven om - bij dit raadsontwerp gevoegde - Gemeenschappelijke Regeling 'Regionale Samenwerking Leerplicht RMC Nederweert-Weert' aan te gaan. Het college van

burgemeester en wethouders en de burgemeester gaan niet over tot het treffen van een regeling dan na verkregen toestemming van de gemeenteraden. De toestemming kan slechts worden

onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

18.

Onderwerp

Positief adviseren inzake verlenging zendtijdtoewijzing Stichting Streekomroep Weert.

 

Voorstel

Besluiten om positief te adviseren aan het Commissariaat voor de Media inzake verlenging zendtijdtoewijzing Stichting Streekomroep Weert.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

19.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet van 170.000,- voor de realistatie van een C Tech Lab in Weert.

 

Voorstel

Wij stellen voor om een eenmalig budget van 50.000,- beschikbaar te stellen voor de realisatie van het C tech Lab in Weert en gedurende 4 jaar een exploitatiebudget van maximaal 30.000,-- per jaar te verstrekken.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

20.

Onderwerp

Vaststellen van het ontwerp voor de herinrichting van het openbaar gebied van de stadhuis- en stationsomgeving.

 

Voorstel

Vaststellen van het bijgevoegde ontwerp voor de herinrichting van het openbaar gebied van de stadhuis- en stationsomgeving.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

21. 

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet van 2.878.159,= excl. btw voor het realiseren van de herinrichting van het openbaar gebied van de stationsomgeving.

 

Voorstel

Wij stellen voor om een krediet van 2.878.159, - excl. btw beschikbaar te stellen voor de herinrichting van het openbaar gebied en rioolvervanging van de stationsomgeving.

Bekrachtigen van de geheimhouding met betrekking tot de kostenramingen van de herinrichting van de stationsomgeving.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit 14-05-2013

B&W-besluit 28-05-2013

Geluidsfragment

 

 

 

22.

Onderwerp

Instemmen met kredietvoorstel reconstructie vier kruisingen en groene golf Ringbaan Noord, ten bedrage van 3.566.679,=.

 

Voorstel

Instemmen met kredietvoorstel reconstructie vier kruisingen en groene golf Ringbaan Noord, ten bedrage van 3.566.679,=.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

23.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet van 206.586,= voor het verbeteren van acute verkeersknelpunten.

 

Voorstel

De raad voorstellen een krediet beschikbaar te stellen van 206.586,-- voor het verbeteren van acute verkeersknelpunten.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

24.

Onderwerp

Vaststellen bestemmingsplan Binnenstad 2009, 1e partile herziening.

 

Voorstel

Besluiten om het bestemmingsplan Binnenstad 2009, 1e partile herziening ongewijzigd vast te stellen.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

25. 

Onderwerp

Vaststellen van het bestemmingsplan Sporthalgebied Leuken.

 

Voorstel

Besluiten om het bestemmingsplan 'Sporthalgebied Leuken' ongewijzigd vast te stellen.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

26.

Onderwerp

Vaststellen bestemmingsplan Altweerterheide, Stramproy, Swartbroek en Tungelroy.

 

Voorstel

De raad voorstellen om:

1. het bestemmingsplan 'Altweerterheide, Stramproy, Swartbroek en Tungelroy' gewijzigd vast te stellen;

2. het bestemmingsplan 'Altweerterheide, Stramproy, Swartbroek en Tungelroy' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan, gebaseerd op de kadastrale ondergrond en GBKN-kaart d.d.

maart 2013;

3. geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan 'Altweerterheide, Stramproy, Swartbroek en Tungelroy'.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

 

Bespreekstukken

 

27.

Onderwerp

Vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied 2011 en af te zien van het vaststellen van een exploitatieplan.

 

Voorstel

1. Het bestemmingplan 'Buitengebied' gewijzigd vast te stellen overeenkomstig de overwegingen ten aanzien van de zienswijzen en de ambtshalve overwegingen.

2. Het bestemmingsplan 'Buitengebied 2011' aan te merken als authentiek digitaal plan, gebaseerd op de Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN) en kadastrale ondergrond van april 2013.

3. Geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan 'Buitengebied 2011'.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

28.

Onderwerp

Vaststellen van het bestemmingsplan Bedrijventerreinen 2013.

 

Voorstel

1. Besluiten het bestemmingsplan 'Bedrijventerreinen 2013' gewijzigd vast te stellen.

2. Besluiten het bestemmingsplan 'Bedrijventerreinen 2013' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijke plan, gebaseerd op de grootschalige basiskaart (GBKN) van december 2012 en de

kadastrale ondergrond van december 2012.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

29. 

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een aanvullend raadskrediet ad 592.000,= ten behoeve van de uitvoering van het jubileumprogramma Weert 600 jaar stad.

 

Voorstel

1. Kennis nemen van het jubileumprogramma en de sponsoraanpak Weert 600 jaar stad (W600) van de stichting W600.

2. Instemmen met de aanvullende kredietstelling ad 592.000,= voor het jubileumprogramma W600 (2e fase).

3. Dit krediet door middel van een subsidie ter beschikking stelling aan de stichting W600.

4. De stichting W600 de bevoegdheid geven om binnen deze kredietstelling en het programmatisch kader de noodzakelijke onderliggende keuzes te maken.

 

Besluitvorming

Het amendement van de fracties Weert Lokaal, CDA, PvdA, Egging en SP wordt met voorstemmen van de fracties Weert Lokaal, CDA, PvdA, Egging en SP (18 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties VVD en D66 (8 stemmen tegen) aanvaard.

Het amendement van de fractie D66 wordt met voorstemmen van de fracties D66 en VVD (8 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, CDA, PvdA, Egging en SP (18 stemmen tegen) verworpen.

De motie van de CDA-fractie (service voor organisaties) wordt met voorstemmen van de fracties CDA, Weert Lokaal, VVD, PvdA, Egging en SP (25 stemmen vr) en tegenstemmen van de fractie D66 (1 stem tegen) aanvaard.

 

Stemverklaringen van de fractie D66 tegen het voorstel en van de fracties SP, PvdA, Weert Lokaal, CDA, VVD en Egging vr het voorstel. Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties VVD, CDA, Weert Lokaal, PvdA, SP en Egging (25 stemmen vr) en tegenstemmen van de fractie D66 (1 stem tegen) aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Jubileumprogramma Weert 600 jaar stad

Totaalprogramma Weert 600 jaar stad

Sponsorbrochure Weert 600 jaar stad

Sponsorkaart Weert 600 jaar stad

Antwoordbrief nav commissie AZ inzake Weert 600 jaar stad

Amendement D66 Weert 600 jaar stad

Amendement WL, CDA, PvdA, Egging en SP Weert 600 jr stad

Motie CDA service voor organisaties.pdf

Geluidsfragment 1e termijn raad

Geluidsfragment 1e termijn college

Geluidsfragment 2e termijn

 

30.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een bedrag van 32.400,= uit het budget voor economische structuurversterking en promotie voor de uitvoering van het Projectplan Paardensport Gemeente Weert.

 

Voorstel

Wij stellen voor om 32.400,- uit het budget voor economische structuurversterking en promotie beschikbaar te stellen voor het Projectplan Paardensport Gemeente Weert.

 

Besluitvorming

Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties D66, PvdA, Weert Lokaal, CDA en VVD (22 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties Egging en SP (4 stemmen tegen) aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment 1e termijn raad

Geluidsfragment 1e termijn college

Geluidsfragment 2e termijn

 

 

 

31.

Onderwerp

Instemmen met aanpassing Winkeltijdenverordening Weert.

 

Voorstel

De Winkeltijdenverordening zodanig aanpassen dat er vrijstelling wordt verleend van het winkelopeningsverbod op zon- en feestdagen.

 

Besluitvorming

Het amendement van de fractie CDA wordt met voorstemmen van de fracties CDA en SP (9 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, PvdA, Egging, D66 en VVD (17 stemmen tegen) verworpen.

Het amendement van de fractie SP wordt met voorstemmen van de fractie SP (3 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties VVD, CDA, Weert Lokaal, PvdA, D66 en Egging (23 stemmen tegen) verworpen.

De motie van de fractie SP wordt met voorstemmen van de fracties SP, CDA, PvdA en Weert Lokaal (17 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties Egging, D66 en VVD (9 stemmen tegen) aanvaard.

 

Stemverklaringen van de fracties SP en CDA tegen het voorstel.

Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties VVD, Weert Lokaal, PvdA, D66 en Egging (17 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties CDA en SP (9 stemmen tegen) aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Winkeltijdenverordening

Amendement CDA winkeltijdenverordening

Amendement SP winkeltijdenverordening

Motie CDA koopavond en parkeertarief

Motie SP winkeltijdenverordening

Geluidsfragment spreekrecht de heer Meijboom

Geluidsfragment 1e termijn raad

Geluidsfragment 1e termijn college

Geluidsfragment 2e termijn

 

Geluidsfragment schorsing vergadering

Geluidsfragment voortzetting vergadering op 27 juni 2013

 

32. 

Onderwerp

Dynamiek betaald parkeren: beschikbaar stellen van een krediet van 823.000,= voor de realisatie van het uitvoeringsprogramma "Basis gewenst".

 

Voorstel

- Besluiten om een krediet van 823.000,- ter beschikking te stellen voor de realisatie van het uitvoeringsprogramma "Basis gewenst",

- Besluiten tot het bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding ten aanzien van het dossieronderdeel Uitvoeringsnota "Dynamiek in het betaald parkeren", financile paragraaf op grond van artikel 25, derde lid van de Gemeente wet. De geheimhouding geldt tot het moment van gunning van de leveringen.

 

Besluitvorming

Het amendement van de fractie SP wordt ingetrokken.

Stemverklaringen van de fracties PvdA en SP vr de motie van de fracties VVD, CDA en Weert Lokaal. De motie van de fracties VVD, CDA en Weert Lokaal wordt unaniem aanvaard.

De motie van de CDA-fractie over koopavond en parkeertarief wordt aangehouden.

De motie van de CDA-fractie over de formatie van stadstoezicht wordt aangehouden.

 

Stemverklaring fractie PvdA vr het voorstel. Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Nota Dynamiek betaald parkeren

Amendement SP dynamisch parkeren

Motie CDA formatie stadstoezicht

Motie VVD, CDA en WL dynamisch parkeren

Geluidsfragment 1e termijn raad

Geluidsfragment 1e termijn college

Geluidsfragment 2e termijn

 

33.

Onderwerp

Vaststellen van het bestemmingsplan Kampershoek-Noord 2010, 1e partile herziening.

 

Voorstel

1.    Het bestemmingsplan Kampershoek-Noord 2010, 1e partile herziening ongewijzigd vast te stellen.

2.    Het bestemmingsplan Kampershoek-Noord 2010, 1e partile herziening aan te merken als authentiek digitaal plan, gebaseerd op de kadastrale ondergrond en de Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN) van januari 2013.

3.    Geen gewijzigd exploitatieplan vast te stellen.

 

Besluitvorming

Stemverklaring van de fractie Weert Lokaal vr het voorstel met uitzondering van de verwijzing in het voorstel naar het bestemmingsplan Beekstraatkwartier, waar is besloten het aantal vierkante meters kantooroppervlak te verminderen.

Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

34.

Onderwerp

Vaststellen van de jaarstukken 2012.

 

Voorstel

A. Vaststelling van de jaarstukken 2012;

B. In te stemmen met de resultaatbestemming 2012.

 

Besluitvorming

De voorzitter van de commissie onderzoek jaarrekening leest een verklaring voor. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Jaarrekening Weert 2012

Erratum Jaarrekening Weert 2012 (definitieve versie)

Verslag commissie onderzoek jaarrekening 2012

Geluidsfragment

 

 

 

35. 

Onderwerp

1. Kennisnemen van de kosten van exploitatie van het Complex Poort van Limburg en de wijze van financile dekking;

2. Instemmen met het voorstel om eenmalig de egalisatiereserve Complex Poort van Limburg op te hogen tot 4.000.000 als dekking voor de exploitatie;

3. Instemmen met het voorstel om een reserve te treffen van 6.400.000 ten behoeve van het Complex Poort van Limburg voor mogelijke afwaardering;

4. Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding met betrekking tot de bij het raadsvoorstel ter inzage gelegde bijlagen 1 en 2 op grond van artikel 10 lid 2 sub b. en g. van de Wet Openbaarheid van Bestuur.

 

Voorstel

1. kennisnemen van de kosten van exploitatie van het Complex Poort van Limburg en de wijze van financile dekking;

2. instemmen met het voorstel om eenmalig de egalisatiereserve Complex Poort van Limburg op te hogen tot 4.000.000 als dekking voor de exploitatie;

3. instemmen met het voorstel om een reserve te treffen van 6.400.000 ten behoeve van het Complex Poort van Limburg voor mogelijke afwaardering;

4. bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding met betrekking tot de bij het raadsvoorstel ter inzage gelegde bijlagen 1 en 2 op grond van artikel 10 lid 2 sub b. en g. van de Wet Openbaarheid van Bestuur.

 

Besluitvorming

Stemverklaringen van de fracties PvdA en SP tegen onderdeel 2 van het voorstel en vr de overige onderdelen van het voorstel. Raadslid L. Boonen (VVD) onthoudt zich van deelname aan de stemming. Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

36.

Onderwerp

1. Vaststellen van de Verordening op de vertrouwenscommissie, die de aanbeveling tot benoeming van de burgemeester voorbereidt, op de raadscommissie, die functioneringsgesprekken met de burgemeester houdt en op de raadscommissie, die de aanbeveling tot herbenoeming van de burgemeester voorbereidt.

2. Intrekken van het Protocol voortgangsgesprekken Burgemeester gemeente Weert, vastgesteld door de raad van de gemeente Weert op 2 juli 2008. (initiatiefvoorstel fractievoorzittersoverleg).

 

Voorstel

1. Vaststellen van de Verordening op de vertrouwenscommissie, die de aanbeveling tot benoeming van de burgemeester voorbereidt, op de raadscommissie, die functioneringsgesprekken met de burgemeester houdt en op de raadscommissie, die de aanbeveling tot herbenoeming van de burgemeester voorbereidt.

2. Intrekken van het Protocol voortgangsgesprekken Burgemeester gemeente Weert, vastgesteld door de raad van de gemeente Weert op 2 juli 2008.

 

Dit agendapunt is van de agenda afgehaald en niet behandeld.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Verordening

 

 

 

 

Raadsconsultaties

Liggen niet voor

 

 

Raadsinformatie (brieven)

Bespreekstukken

 

37.

Onderwerp

Vragen en verzoeken om inlichtingen ex artikel 40 van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Weert.

a.      Brief van de heren J. Goubet en B. Peterse namens de fractie SP d.d. 9 april 2013 inzake vragen aan het college over cameratoezicht in de openbare ruimte, met het verzoek om schriftelijke beantwoording.

b.     Brief van de heren J. Goubet en B. Peterse namens de fractie SP d.d. 29 april 2013 inzake vragen aan het college over evaluatie cameratoezicht Boender, met het verzoek om schriftelijke beantwoording.

c.      Brief van mevrouw M. op den Kamp-Smans en de heer P. Sijben namens de fractie CDA d.d. 21 juni 2013 inzake vragen aan het college over voorbereiding scholen Laar-Laarveld en Leuken, met het verzoek om mondelinge beantwoording.

 

Voorstel

Vragen en antwoorden bespreken.

 

Besluitvorming

De vragen en antwoorden zijn besproken.

 

Bestanden

37a Brief SP over cameratoezicht openbare ruimte

37a Antwoordbrief SP over cameratoezicht openbare ruimte

37b Brief SP over evaluatie cameratoezicht Boender

37b Antwoordbrief SP over evaluatie cameratoezicht Boender

37c Brief CDA over voorbereiding scholen Laar en Leuken

Geluidsfragment

 

38.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 3 april tot en met 21 mei 2013.

 

Voorstel

Kennisnemen van de ingekomen brieven.

 

Besluitvorming

Van de ingekomen brieven is kennis genomen.

 

Bestanden

Overzicht

Geluidsfragment

 

 

 

39.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover het college nog een voorstel moet doen.

 

Voorstel

Voor kennisgeving aannemen van voornoemde lijst.

 

Besluitvorming

De lijst is voor kennisgeving aangenomen.

 

Bestanden

Overzicht

Geluidsfragment

 

 

 

40.

Onderwerp

Kennisnemen van de onderstaande overzichten:

a. Overzicht benvloeding onvoorziene lasten 2013;

b. Overzicht begrotingsuitkomsten 2013;

c. Overzicht nieuw beleid als gevolg van verlenging afschrijvingstermijnen;

d. Overzicht reserves en voorzieningen 2013.

 

Voorstel

Kennisnemen van de overzichten.

 

Besluitvorming

Van de overzichten is kennis genomen.

 

Bestanden

Overzicht benvloeding onvoorziene lasten 2013

Overzicht begrotingsuitkomsten 2013

Overzicht nieuw beleid agv verlenging afschrijvingstermijnen

Overzicht reserves en voorzieningen 2013

Geluidsfragment

 

 

 

41.

Onderwerp

Sluiting.

 

 

De voorzitter sluit op 27 juni 2013 om 21.00 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 25 september 2013.

 

De Griffier,

 

De Voorzitter,

 

 

 

 

Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

 A.A.M.M. Heijmans