BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 25 SEPTEMBER 2013

Voorzitter:

A.A.M.M. Heijmans (burgemeester)

Griffier:

mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de raadsleden:

F.L.J.A. Adriaens (Weert Lokaal) (niet aanwezig bij agendapunt 21), S. Altun (VVD), I.F.A.J. Beenders-van Dooren (PvdA), L.J. Boonen (VVD), V.A. van Brussel (VVD), G.J. Van Buuren (VVD), A.J. Egging (fractie Egging), drs. G.J.W. Gabrils (Weert Lokaal), A. Geurts (SP), J.W.J. Goubet (SP), A.G. Jacobs (CDA), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), mr. F. Kadra (PvdA), J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal), G.J.A. Marechal (PvdA), T.W.G. Meulen (CDA), M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA), H.H.M. Peters RA (VVD), B. Peterse (SP), P.J.H. Sijben (CDA), M.M.C.F.  Stokbroeks (D66), S.M.L. Struving (CDA), L.M.J.C. Tullemans (VVD) en M. Zaboul (PvdA)

Afwezig de raadsleden:

H.P.M. Lempens (VVD), M.A. Engelen-Weijen (Weert Lokaal) en H. Stals (CDA)

 

 

Aanwezig de wethouders:

A.F. van Eersel (VVD), H.W.J. Coolen (CDA), H.A. Litjens (Weert Lokaal) en J.M. Cardinaal (VVD)

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel, bijlagen en de moties en amendementen. Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder de gasten van de raad. Hij vermeldt de berichten van verhindering.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

 

         De PvdA wenst bij agendapunt 7 een stemverklaring af te leggen.

         Met het voorstel van de PvdA om agendapunt 13 van de agenda af te voeren vanwege de late ontvangst van de stukken wordt ingestemd.

         De PvdA dient een motie vreemd aan de orde van de dag in (motie extra middelen voor armoedebestrijding-gemeentelijk armoedebeleid).

         Het CDA dient twee moties vreemd aan de orde van de dag in (motie basisscholen voor Leuken en Laar-Laarveld en motie Nelissenhofweg). Vanwege de aanwezigheid van publiek wordt de motie basisscholen als agendapunt 13 behandeld.

         De SP geeft aan dat de antwoorden op de brieven onder agendapunt 22b en d niet meer besproken hoeven te worden.

De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

Agenda 25-09-2013

Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Mededelingen.

 

 

De burgemeester deelt mede, dat op 1 oktober een hoorzitting plaatsvindt bij de Tweede Kamer over de bezuinigingen op vastgoed. Daarbij komt de KMS aan de orde. De burgemeester zal deze hoorzitting bijwonen.

Wethouder Cardinaal deelt beschuit met muisjes uit vanwege de geboorte van zijn derde zoon.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

5.

Onderwerp

a. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 26 juni 2013;

b.     Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 26 juni 2013;

(geen spreekrecht)

 

 

Notulen en besluitenlijst worden ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

Notulen Weert 26 juni 2013 (in pdf)

Notulen Weert 26 juni 2013 in E-book versie (in epub) 

Besluitenlijst Weert 26 juni 2013 (in pdf)

Originele Besluitenlijst Weert 26 juni 2013 (in htm)

Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsvoorstellen

Hamerstukken

 

6.

Onderwerp

Het college toestemming verlenen voor de oprichting van en deelname aan de "Gemeenschappelijke Regeling ICT-Samenwerkingsverband Noord- en Midden-Limburg".

 

Voorstel

1. Akkoord te gaan met de oprichting van en deelname aan de "Gemeenschappelijke Regeling ICT Samenwerkingsverband

Noord- en Midden-Limburg" d.m.v. het aangaan van bijgaande

gemeenschappelijke regeling en dienstverleningsovereenkomst.

2. Deelnemen aan ICT-samenwerking Noord- en Midden-Limburg ter goedkeuring voor te leggen aan raad voor het verkrijgen van toestemming voor de gemeenschappelijke regeling.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Gemeenschappelijke regeling ICT-samenwerking

Geluidsfragment

 

7.

Onderwerp

Besluiten om voor 2 jaar subsidie voor in totaal maximaal 33.600,- euro te verlenen aan het pilot project Kamers met Uitzicht.

 

Voorstel

De raad adviseren om akkoord te gaan met de subsidieverstrekking voor 2 jaar aan het pilot project Kamers met Uitzicht vanuit de reserve 'sociaal maatschappelijke doeleinden'.

 

Besluitvorming

Stemverklaring PvdA vr het voorstel.

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Brief wethouder Coolen werktitel Kamers met Uitzicht

Geluidsfragment

 

 

 

8.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet van 31.000,- exclusief BTW voor het realiseren van 9 vissteigers.

 

Voorstel

Beschikbaar stellen van een krediet van 31.000,- excl. BTW.

 

Besluitvorming

Stemverklaring fractie SP tegen het voorstel.

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

9.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een aanvullend krediet van 480.000,- exclusief BTW, om de bedieningsoverdracht van de Stads- en Biesterbrug aan Rijkswaterstaat te realiseren.

 

Voorstel

Beschikbaar stellen van een aanvullend krediet 480.000,- exclusief btw om de bedieningsoverdracht te realiseren.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

10. 

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een budget van 126.192,= ter terugbetaling van een ontvangen voorschot in het kader van de tijdelijke stimuleringsregeling SUWI-bedrijfsverzamelgebouw (BVG-regeling) door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 

Voorstel

Akkoord gaan met terugbetaling van het ontvangen voorschotbedrag van 126.192,00 en hiervoor budget beschikbaar te stellen ten laste van de Algemene Reserve.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

11.

Onderwerp

Vaststellen bestemmingsplan Molenweg 17 Stramproy en afzien van vaststelling exploitatieplan.

 

Voorstel

De raad voorstellen om:

1. het bestemmingsplan 'Molenweg 17 Stramproy' ongewijzigd vast te stellen;

2. het bestemmingsplan 'Molenweg 17 Stramproy' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan, gebaseerd op de kadastrale ondergrond en GBKN-kaart d.d. april 2013;

3. geen exploitaitieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan 'Molenweg 17 Stramproy'.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

12.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet van 183.708,= aan Wonen Limburg als bijdrage aan de onrendabele investering van het Woonzorgcomplex Hushoven.

 

Voorstel

Beschikbaar stellen van een krediet van 183.708,- aan Wonen Limburg als bijdrage aan de onrendabele investering van het Woonzorgcomplex Hushoven en het krediet ten laste brengen van de reserve Volkshuisvesting.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

 

Bespreekstukken

 

13.

Onderwerp

Instemmen met de 2e rapportage 2013 (financile bijstellingen).

 

Voorstel

Instemmen met de 2e rapportage 2013 van de bijstelling van de exploitatie en de kredieten.

 

Dit agendapunt is van de agenda afgevoerd en niet behandeld.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

2e rapportage 2013

Brief beantwoording vragen 2e rapportage 2013

 

 

 

13.

Onderwerp

Motie vreemd aan de orde van de dag basisscholen voor Leuken en Laar-Laarveld (ingediend door de fracties CDA, SP, PvdA, VVD en Weert Lokaal).

 

Voorstel

Motie aanvaarden.

 

Besluitvorming

De oorspronkelijke motie van CDA, SP en PvdA wordt ter vergadering ingetrokken en vervangen door een andere motie, ingediend door vijf fracties.

Stemverklaringen van de fracties SP en PvdA vr de motie. De motie wordt met voorstemmen van de fracties CDA, VVD, Weert Lokaal, PvdA en SP (24 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties D66 en Egging (2 stemmen tegen) aanvaard.

 

Bestanden

Motie CDA, SP en PvdA basisscholen Leuken en Laar

Motie CDA, SP, PvdA, VVD, WL basisscholen Leuken en Laar

Geluidsfragment inleiding

Geluidsfragment 1e termijn

Geluidsfragment 2e termijn

 

 

 

14. 

Onderwerp

Verlengen woonplaatsontheffing burgemeester Heijmans

(initiatiefvoorstel fractievoorzittersoverleg).

 

Voorstel

De woonplaatsontheffing van burgemeester Heijmans verlengen met n jaar, tot 1 oktober 2014, waarbij de burgemeester zich dient in te spannen om alsnog zo spoedig mogelijk te kunnen voldoen aan het woonplaatsvereiste en hij de raad op de hoogte houdt van zijn inspanningen en de

resultaten daarvan.

 

Besluitvorming

Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

15.

Onderwerp

Instemmen met het verstrekken van een eenmalige subsidie van 15.000,- aan Stichting Volleybal Promotion Weert.

 

Voorstel

1. Aan de raad voorstellen om de door het college voor de bijlagen 2,3,4 en 5 opgelegde geheimhouding te bekrachtigen.

2. Aan de raad voorstellen om te besluiten in 2013 een eenmalige extra subsidie te verstrekken aan Stichting Volleybal Promotion Weert en dit bedrag vast te stellen op 15.000,- .

 

Besluitvorming

Stemverklaring van de fractie SP tegen het voorstel. Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties VVD, CDA, Weert Lokaal, PvdA, D66 en Egging (23 stemmen vr) en tegenstemmen van de fractie SP (3 stemmen tegen) aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

16.

Onderwerp

Vervangen sfeerverlichting binnenstad.

 

Voorstel

1. Instemmen met het advies van de commissie EZ aan de gemeenteraad om fase 1 en 2 van de vervanging van de sfeerverlichting in 2013 uit te voeren.

2. Beschikbaar stellen van een krediet ad 70.000,00 voor de vervanging van de sfeerverlichting in 2013.

 

Besluitvorming

Het amendement van de PvdA-fractie wordt unaniem aanvaard. Het aldus gewijzigde voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

TILS-742

Amendement PvdA sfeerverlichting binnenstad

Geluidsfragment

 

17.

Onderwerp

Kennisnemen van en instemmen met het evaluatierapport Regionale sloopregeling GOML.

 

Voorstel

De raad voor te stellen om kennis te nemen van en in te stemmen met het evaluatierapport 'Regionale sloopregeling GOML'.

 

Besluitvorming

Het amendement van alle fracties wordt unaniem aanvaard. Het aldus gewijzigde voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Evaluatierapport Regionale sloopregeling GOML

Brief inzake evaluatie sloopregeling GOML

Amendement alle fracties evaluatie sloopregeling GOML

Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsconsultaties

Hamerstukken

 

18. 

Onderwerp

Instemmen met begrotingswijziging 2013 nr. 2 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord.

 

Voorstel

De raad voor te stellen: in te stemmen met de begrotingswijziging 2013 nr. 2 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord.

 

Besluitvorming

De raad brengt geen wensen en/of bedenkingen uit en stemt in met het voorstel.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

19.

Onderwerp

Kennisnemen van en eventuele wensen of bedenkingen kenbaar maken betreffende de samenwerkings-/anterieure overeenkomst met Jac Cox Vastgoed B.V. inzake de herontwikkeling van het gebied rondom de Gamma (Moesdijk).

 

Voorstel

1. Kennisnemen van en eventuele wensen of bedenkingen kenbaar maken betreffende de samenwerkings-/anterieure overeenkomst met Jac Cox Vastgoed B.V. inzake de herontwikkeling van het gebied rondom de Gamma (Moesdijk).

2. Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding met betrekking tot het externe advies op grond van artikel 10 lid 2 sub b. en g. van de Wet Openbaarheid van Bestuur.

 

Besluitvorming

Stemverklaring van de fractie SP vr het voorstel. De raad brengt geen wensen en/of bedenkingen uit. Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Bijlage onderzoek locatie TNT Cox Holding

Geluidsfragment

 

 

 

 

Bespreekstukken

 

20.

Onderwerp

Kenbaar maken van wensen en bedenkingen ten aanzien van de Prestatieafspraken met Wonen Limburg.

 

Voorstel

Kenbaar maken van eventuele wensen en/of bedenkingen met betrekking tot de Prestatieafspraken tussen Gemeente Weert en Wonen Limburg voor de periode 2013-1016.

 

Besluitvorming

De raad brengt geen wensen en/of bedenkingen uit.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit (met bijlagen)

Geluidsfragment

 

 

 

21.

Onderwerp

Kenbaar maken van wensen en bedenkingen aangaande de koopoptieovereenkomst met Proptimize Nederland B.V.

 

Voorstel

1. Kenbaar maken van wensen en bedenkingen aangaande de koopoptieovereenkomst met Proptimize Nederland BV.

2. Bekrachtigen van de geheimhouding van het onderliggen taxatierapport van Arcadis van 15 augustus 2013 zonder eindtermijn op basis van artikel 10 lid 2 sub b en sub g WOB.

 

Besluitvorming

Raadslid F. Adriaens (Weert Lokaal) verlaat de vergadering vanwege zijn betrokkenheid bij de molenstichting.

De schriftelijk ingediende wensen van de fractie SP worden met voorstemmen van de fracties SP en PvdA (7 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties VVD, CDA, Weert Lokaal, D66 en Egging (18 stemmen tegen) verworpen.

De mondeling ingebrachte wens van de fractie PvdA om vr het aangaan van de koopoptieovereenkomst overleg te voeren met de molenstichting wordt met voorstemmen van de fracties PvdA en SP (7 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties VVD, CDA, Weert Lokaal, D66 en Egging (18 stemmen tegen) verworpen.

De mondeling ingebrachte wens van de fracties Egging en D66 om tijdens het vervolg op de koopoptieovereenkomst zo spoedig mogelijk in overleg te treden met de molenstichting wordt unaniem aanvaard.

Alle fracties stemmen in met het voorstel en wensen de wethouder veel succes.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit (met bijlagen)

Brief Molenstichting Weerterland

Wensen SP koopoptieovereenkomst Proptimize

Geluidsfragment 1e termijn raad

Geluidsfragment 1e termijn college

Geluidsfragment 2e termijn raad

Geluidsfragment 2e termijn college

 

 

 

 

Raadsinformatie (brieven)

Bespreekstukken

 

22.

Onderwerp

Vragen en verzoeken om inlichtingen ex artikel 40 van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Weert.

a.   Brief van de heer V. van Brussel namens de fractie VVD d.d. 31 juli 2013 inzake vragen aan het college over leeftijdsdiscriminatie, met het verzoek om schriftelijke beantwoording.

b.   Brief van de heren J. Goubet en B. Peterse namens de fractie SP d.d. 31 juli 2013 inzake vragen aan het college over leeftijdsgrens vrijwilligers stembureau, met het verzoek om mondelinge beantwoording.

c.   Brief van mevrouw M. Stokbroeks namens de fractie D66 d.d. 26 juli 2013 inzake vragen aan het college over waterschades, met het verzoek om schriftelijke beantwoording.

d.   Brief van de heer B. Peterse namens de fractie SP d.d. 7 augustus 2013 inzake vragen aan het college over indirecte gevolgen noodweer, met het verzoek om schriftelijke beantwoording.

e.   Brief van mevrouw M. Stokbroeks namens de fractie D66 d.d. 19 augustus 2013 inzake vragen aan het college over wateroverlast en riool Maaseikerweg, met het verzoek om schriftelijke beantwoording.

f.    Brief van mevrouw A. Geurts namens de fractie SP d.d. 1 september 2013 inzake vragen aan het college over vroeg- en voorschoolse educatie, met het verzoek om schriftelijke beantwoording.

 

Voorstel

Vragen en antwoorden bespreken.

 

Besluitvorming

Vragen en antwoorden zijn afdoende besproken.

 

Bestanden

22a Brief VVD inzake leeftijdsdiscriminatie

22a Antwoord aan VVD inzake leeftijdsdiscriminatie

22b Brief SP inzake leeftijdsgrens vrijwilligers stembureau

22b Antw. aan SP inz. leeftijdsgrens vrijwilligers stembureau

22b Aanvullend antwoord aan SP inzake leeftijdsgrens vrijwilligers stembureau

22c Brief D66 inzake waterschades

22c Antwoord aan D66 inzake waterschades

22d Brief SP inzake indirecte gevolgen noodweer

22d Antwoord aan SP inzake indirecte gevolgen noodweer

22e Brief D66 inzake aanvullende vragen wateroverlast

22e Antw. aan D66 inzake aanvullende vragen wateroverlast

22f Brief SP inzake vroeg- en voorschoolse educatie

22f Antwoord aan SP inzake vroeg- en voorschoolse educatie

Geluidsfragment

 

23.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 22 mei tot en met 20 augustus 2013.

 

Voorstel

Kennisnemen van de ingekomen brieven.

 

Besluitvorming

Van de ingekomen brieven is kennisgenomen.

 

Bestanden

Overzicht

Geluidsfragment

 

 

 

24.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover het college nog een voorstel moet doen.

 

Voorstel

Voor kennisgeving aannemen van voornoemde lijst.

 

Besluitvorming

De lijst is voor kennisgeving aangenomen.

 

Bestanden

Overzicht

Geluidsfragment

 

 

 

25.

Onderwerp

Kennisnemen van de onderstaande overzichten:

a. Overzicht benvloeding onvoorziene lasten 2013;

b. Overzicht begrotingsuitkomsten 2013;

c. Overzicht nieuw beleid als gevolg van verlenging afschrijvingstermijnen 2013;

d. Overzicht reserves en voorzieningen 2013.

 

Voorstel

Kennisnemen van de overzichten.

 

Besluitvorming

Van de overzichten is kennisgenomen.

 

Bestanden

Overzicht benvloeding onvoorziene lasten 2013

Overzicht begrotingsuitkomsten 2013

Overzicht nieuw beleid agv verl. afschrijvingstermijnen 2013

Overzicht reserves en voorzieningen 2013

Geluidsfragment

 

 

 

25A.

Onderwerp

Motie vreemd aan de orde van de dag Armoedebestrijding (ingediend door de fracties PvdA en SP).

 

Voorstel

Motie aanvaarden.

 

Besluitvorming

De motie wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

Motie PvdA en SP extra middelen armoedebestrijding

Geluidsfragment

 

25B.

Onderwerp

Motie vreemd aan de orde van de dag Nelissenhofweg (ingediend door de fracties CDA, VVD, Weert Lokaal, PvdA en D66).

 

Voorstel

Motie aanvaarden.

 

Besluitvorming

De motie wordt met voorstemmen van de fracties CDA, VVD, Weert Lokaal, PvdA, D66 en Egging (23 stemmen vr) en tegenstemmen van de fractie SP (3 stemmen tegen) aanvaard.

 

Bestanden

Motie CDA, VVD, Weert Lokaal, PvdA en D66 Nelissenhofweg

Geluidsfragment

 

 

 

26.

Onderwerp

Sluiting.

 

 

De voorzitter sluit om 23.25 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 30 oktober 2013.

 

De Griffier,

 

De Voorzitter,

 

 

 

 

Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

 A.A.M.M. Heijmans