BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 30 OKTOBER 2013, VOORTGEZET OP 31 OKTOBER 2013

Voorzitter:

A.A.M.M. Heijmans (burgemeester)

Griffier:

mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de raadsleden:

F.L.J.A. Adriaens (Weert Lokaal), S. Altun (VVD) (niet aanwezig op 31-10), I.F.A.J. Beenders-van Dooren (PvdA) (niet aanwezig op 31-10), L.J. Boonen (VVD) (niet aanwezig op 31-10), G.J. Van Buuren (VVD), A.J. Egging (fractie Egging) (niet aanwezig op 31-10), M.A. Engelen-Weijen (Weert Lokaal), drs. G.J.W. Gabrils (Weert Lokaal), A. Geurts (SP) (niet aanwezig op 31-10), J.W.J. Goubet (SP), A.G. Jacobs (CDA), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), mr. F. Kadra (PvdA), J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), H.P.M. Lempens (VVD), H.J.W.M. van de Loo (fractie Van de Loo), G.J.A. Marechal (PvdA), T.W.G. Meulen (CDA), M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA) (niet aanwezig op 31-10), H.H.M. Peters RA (VVD), B. Peterse (SP), P.J.H. Sijben (CDA), H. Stals (CDA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66) (op 31-10 vanaf agendapunt 16 aanwezig) , S.M.L. Struving (CDA) (niet aanwezig op 31-10), L.M.J.C. Tullemans (VVD) en M. Zaboul (PvdA) (op 30-10 aanwezig tot agendapunt 18).

Afwezig de raadsleden:

V.A. van Brussel (VVD)

 

 

Aanwezig de wethouders:

A.F. van Eersel (VVD), H.W.J. Coolen (CDA), H.A. Litjens (Weert Lokaal) (niet aanwezig op 30-10) en J.M. Cardinaal (VVD)

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel, bijlagen en de moties en amendementen. Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder de gasten van de raad. Hij vermeldt de berichten van verhindering en feliciteert de heer Gabrils (Weert Lokaal), mevrouw Beenders (PvdA) en de heer Adriaens (Weert Lokaal) met hun verjaardagen. Ook verwelkomt hij de nieuwe fractie Van de Loo.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

 

De volgorde van de agendapunten wordt gewijzigd. Op 30 oktober zijn behandeld de agendapunten 1 tot en met 12, 22B, 19, 14, 15, 17, 18 en 25A. Op 31 oktober zijn behandeld de agendapunten 13, 16, 21, 22a, 22c, 22d, 23, 24, 25 en 26.

Agendapunt 14 (legesheffing) wordt als hamerstuk behandeld, maar de fracties CDA en D66 willen hierbij een stemverklaring afleggen. Agendapunt 15 (pilot omvang rekenkamer) wordt als hamerstuk behandeld. Agendapunt 20 (deelneming in stichting Keyport) is niet rijp voor behandeling en wordt van de agenda afgehaald.

De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

Agenda 30-10-2013

Gewijzigde agenda 30-10-2013

Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

Er is spreekrecht aangevraagd door dhr. Adriaens m.b.t. agendapunt 22b (art. 40 RvO-brief inzake Bospop).

 

Bestanden

Geluidsfragment spreekrecht door de heer Adriaens

 

 

 

4.

Onderwerp

Mededelingen.

 

 

De voorzitter doet een mededeling over een ingekomen brief waarmee informatie wordt opgevraagd over de nevenfuncties van wethouder Van Eersel.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

5.

Onderwerp

a. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 25 september 2013;

b.     Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 25 september 2013.

(geen spreekrecht)

 

 

De notulen en besluitenlijst worden ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

Notulen Weert 25 sept. 2013 (in pdf)

Notulen Weert 25 sept. 2013 in E-book versie (in epub)

 

Besluitenlijst Weert 25 sept. 2013 (in pdf)

Originele Besluitenlijst Weert 25 sept. 2013 (in htm)

Geluidsfragment

 

Benoemingen

 

6.

Onderwerp

Benoemen van de heer H.J.W.M. van de Loo tot lid van de raadscommissies Economische Zaken en Ruimtelijke Ordening, namens de fractie Van de Loo (initiatiefvoorstel).

 

Voorstel

De heer H.J.W.M. van de Loo benoemen tot lid van de raadscommissies Economische Zaken en Ruimtelijke Ordening, namens de fractie Van de Loo.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

7. 

Onderwerp

Wijzigen commissiebemensing fractie Weert Lokaal (initiatiefvoorstel fractie Weert Lokaal).

 

Voorstel

1. Te besluiten dat de fractie Weert Lokaal 5 commissieleden mag hebben, nl. in de raadscommissie AZ 1 lid, in de commissie WZ 1 lid, in de raadscommissie EZ 2 leden en in de commissie RO 1 lid.

2. De heer G.W.J. Gabrils te ontslaan als lid van de raadscommissie Welzijn.

3. De heer G.W.J. Gabrils te benoemen tot lid van de raadscommissie Ruimtelijke Ordening.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

Raadsvoorstellen

Hamerstukken

 

8.

Onderwerp

Besluiten over de verantwoording van de besteding van de fractiebudgetten 2012 en aanpassen van de toelichting bij artikel 6 van de verordening (initiatiefvoorstel fractievoorzittersoverleg).

 

Voorstel

a. m.b.t. de subsidiebedragen vaststellen:

- de uitgaven van de fracties die ten laste van de fractiebudgetten 2012 komen;

- de wijziging van de reserve;

- de resterende reserve;

- de te verrekenen bedragen van de budgetten 2012 (voorschot 2012 + te reserveren bedrag 2011 -/- verantwoorde kosten 2012 -/- te reserveren bedrag 2012).

b. ermee in te stemmen dat de terugbetalingen zullen worden verrekend met het voorschot van de in 2014 uit te keren fractiebudgetten.

c. in de toelichting bij artikel 6 van de verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2003 de zin: "het inhuren van externe deskundigen, voor advies en contra-expertise;" vervangen door:"het inhuren van externe deskundigen voor advies niet zijnde controle, contra-expertise of second opinion;".

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

9.

Onderwerp

Definitief vaststellen "Wijzigingsverordening Subsidies Welzijn en evenementen 2013".

 

Voorstel

a. de bijgevoegde "Wijzigingsverordening Subsidies Welzijn en evenementen 2013" en de bijgevoegde notitie "Toelichting Wijzigingsverordening Subsidies Welzijn en evenementen" definitief vast te stellen en als bijlage 5 toe te voegen aan de nota "Subsidiebeleid Welzijn en evenementen".

b. nmalig een extra bedrag van 11.000,- beschikbaar te stellen voor de aanpassing van het subsidietijdvak voor topsportorganisaties vanaf het subsidiejaar 2013.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

10.

Onderwerp

Incidenteel beschikbaar stellen van 62.000,- voor de pilot generalisten in het kader van de decentralisatie Jeugdzorg in 2014.

 

Voorstel

Instemmen met het voorstel om incidenteel 62.000 ten laste te brengen van de algemene middelen voor verlenging van de pilot generalisten in 2014.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

11.

Onderwerp

Vaststellen bestemmingsplan Oud Boshoven ongenummerd en afzien van vaststelling exploitatieplan.

 

Voorstel

1. Besluiten het bestemmingsplan "Oud Boshoven ong." vast te stellen.

2. Besluiten het bestemmingsplan "Oud Boshoven ong." aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan, gebaseerd op de grootschalige basiskaart van Nederland (GBKN) en de kadastrale

ondergrond van augustus 2013.

3. Besluiten geen expolitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan "Oud Boshoven ong."

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

12. 

Onderwerp

Kennelijk niet-ontvankelijk verklaren van bezwaar van Salemans Vastgoed, namens dhr. Van Ratingen en mevr. Van Hoef.

 

Voorstel

Besluiten om bezwaar kennelijk niet ontvankelijk te verklaren.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

Bespreekstukken

 

 

 

Geluidsfragment schorsing vergadering 30-10-2013

Geluidsfragment hervatting vergadering 31-10-2013

 

 

 

13.

Onderwerp

Instemmen met de 2e rapportage 2013 (financile bijstellingen).

 

Voorstel

Instemmen met de 2e rapportage 2013 van de bijstelling van de exploitatie en de kredieten.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

2e rapportage 2013

Brief beantwoording vragen 2e rapportage 2013

Geluidsfragment

 

 

 

14.

Onderwerp

- Kennis nemen van de beantwoording van de motie: "herstel evenwicht inkomsten/kosten legesheffing gemeente Weert";

- Kennis nemen van de opgestelde kostenonderbouwing voor alle leges;

- Instemmen met de voorgestelde heffingsgrondslag en tarifering 'bouwleges'.

 

Voorstel

- Kennis nemen van de resultaten van het onderzoek kostenonderbouwing leges;

- Instemmen met de voorgestelde heffingsgrondslag / kostentoerekening en nieuwe tarifering 'bouwleges';

- De resultaten van het onderzoek en de voorstellen ten aanzien van de 'bouwleges' te hanteren als uitgangspunt voor de begroting 2014 en de tarieventabel 2014.

 

Besluitvorming

Stemverklaringen fracties CDA en D66 vr het voorstel.

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

15.

Onderwerp

Wijzigen omvang rekenkamer en vergoeding leden gedurende een proefperiode van n jaar (initiatiefvoorstel fractievoorzitters-overleg).

 

Voorstel

1.Tot 1 november 2014 niet te voorzien in de vacature binnen de rekenkamer.

2. De omvang van de rekenkamer van 1 november 2013 tot 1 november 2014 te bepalen op 2 personen.

3. De heer Van Drunen gedurende deze periode aan te wijzen als voorzitter.

4. De vergoeding van het niet ingevulde derde lid gedurende deze periode te verdelen over voorzitter en lid.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Brief Rekenkamer Weert 10 oktober 2013

Brief Rekenkamer Weert t.b.v. raadsvergadering

Geluidsfragment

 

 

 

16. 

Onderwerp

Kennis nemen van de Inventarisatienota jeugdhulp (september 2013) en vaststellen van de Visienota en het toekomstmodel jeugdhulp (september 2013).

 

Voorstel

Vaststellen van de Visienota en het toekomstmodel jeugdhulp, september 2013.

Kennisnemen van de Inventarisatienota jeugdhulp, september 2013.

 

Besluitvorming

Motie uitwerking visienota jeugdhulp van de fractie PvdA wordt ingetrokken. Motie pleegzorg van de fracties SP en PvdA wordt aangehouden. Motie nazorg van de fracties SP en PvdA wordt aangehouden. Motie netwerk rondom gezin van de fracties SP en PvdA wordt aangehouden.

Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Visienota jeugdhulp

Inventarisatienota jeugdzorg

Motie PvdA uitwerking visienota jeugdhulp

Motie SP en PvdA pleegzorg

Motie SP en PvdA nazorg

Motie SP en PvdA netwerk rondom gezin

Geluidsfragment 1e termijn raad

Geluidsfragment 1e termijn college

Geluidsfragment 2e termijn

 

 

 

17.

Onderwerp

A. Besluiten om de nota Grondprijsbeleid 2013 - 2014 vast te stellen.

B. De door het college van B&W opgelegde geheimhouding met betrekking tot de bijlagen 1, 2 en 3 op grond van artikel 10 lid 2 sub b en g van de Wet Openbaarheid van Bestuur bekrachtigen.

 

Voorstel

Besluiten om het Grondprijsbeleid 2013 - 2014 vast te stellen.

De door het college van B&W opgelegde geheimhouding met betrekking tot de bijlagen 1, 2 en 3 op grond van artikel 10 lid 2 sub b en g van de Wet Openbaarheid van Bestuur bekrachtigen.

 

Besluitvorming

Het amendement van de fracties SP en PvdA wordt met voorstemmen van de fracties SP en PvdA (7 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties VVD, CDA, Weert Lokaal, D66, Egging en Van de Loo (21 stemmen tegen) verworpen.

Het amendement van D66 wordt met voorstemmen van D66 (1 stem vr) en tegenstemmen van de fracties VVD, CDA, Weert Lokaal, PvdA, SP, Egging en Van de Loo (27 stemmen tegen) verworpen.

De motie van de fractie CDA wordt unaniem aanvaard.

De motie van de fractie Van de Loo wordt met voorstemmen van de fractie Van de Loo (1 stem vr) en tegenstemmen van de fracties VVD, CDA, Weert Lokaal, PvdA, SP, D66 en Egging (27 stemmen tegen) verworpen.

Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Nota Grondprijsbeleid 2013-2014

Amendement SP en PvdA Grondprijsbeleid

Amendement D66 Grondprijsbeleid

Motie CDA Grondprijsbeleid

Motie Van de Loo Grondprijsbeleid

Geluidsfragment 1e termijn raad

Geluidsfragment 1e termijn college

Geluidsfragment 2e termijn

 

 

 

 

Raadsconsultaties

Hamerstukken

Liggen niet voor

 

Bespreekstukken

 

18.

Onderwerp

Vaststellen van de Integrale woonvisie Leuken.

 

Voorstel

1. Vaststellen van de Integrale woonvisie Leuken en besluiten vooralsnog geen actieve maar een faciliterende rol te nemen in de herontwikkeling van de locatie hoek Achterstestraat/ Beemdenstraat.

2. Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding met betrekking tot de verschillende grondexploitatieberekeningen voor diverse scenario's op grond van artikel 10 lid 2 sub b. en g. van de Wet Openbaarheid van Bestuur.

 

Besluitvorming

Het amendement van de fracties Egging, PvdA, SP, Weert Lokaal, D66 en CDA wordt met voorstemmen van de fracties Egging, PvdA, SP, Weert Lokaal, D66 en CDA (20 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties VVD en Van de Loo (7 stemmen tegen) aanvaard.

Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Integrale woonvisie Leuken

Verkenning groen sporthalgebied

Verkenning locatie Swinnen

Amendement woonvisie Leuken

Geluidsfragment 1e termijn

Geluidsfragment 2e termijn

 

 

 

19.

Onderwerp

Kenbaar maken van eventuele wensen en bedenkingen aangaande de verkoop brandweerkazerne aan Veiligheidsregio Limburg Noord onder de voorwaarde dat er geen sprake is van een verplichting of toezegging tot terugkoop.

 

Voorstel

Kenbaar maken van een wensen en bedenkingen aangaande de verkoop Brandweerkazerne aan de Veiligheidsregio Limburg Noord onder voorwaarde dat er geen sprake is van een verplichting of toezegging tot terugkoop.

 

Besluitvorming

De schriftelijk door de fractie SP ingebrachte wensen en bedenkingen worden vanwege toezeggingen van de burgemeester niet in stemming gebracht. De mondeling door de fractie Van de Loo ingediende wensen en bedenkingen worden evenmin in stemming gebracht. De raad brengt geen wensen en bedenkingen uit.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Bedenking SP verkoop brandweerkazerne

Geluidsfragment

 

 

 

20. 

Onderwerp

Kenbaar maken van eventuele wensen en bedenkingen over deelneming van collegeleden van gemeente Weert in het Algemeen Bestuur van de op te richten Stichting Keyport 2020.

 

Voorstel

De raad in de gelegenheid stellen wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van het voornemen om de burgemeester en de wethouder van economische zaken zitting te laten nemen in

het bestuur van de Stichting Keyport 2020.

 

Besluitvorming

Dit voorstel is van de agenda afgehaald en niet behandeld.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

 

 

 

21.

Onderwerp

Kenbaar maken van eventuele wensen en bedenkingen over het voornemen van het college om een regionaal transitiearrangement jeugdhulp Midden-Limburg vast te stellen.

 

Voorstel

Kenbaar maken van eventuele wensen en bedenkingen over het regionaal transitiearrangement jeugdhulp Midden-Limburg.

 

Besluitvorming

De schriftelijk ingediende wens van de fractie PvdA wordt aangehouden. De raad brengt geen wensen en/of bedenkingen uit.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Regionaal Transitiearrangement ML

Wens PvdA

Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsinformatie (brieven)

Bespreekstukken

 

22.

Onderwerp

Vragen en verzoeken om inlichtingen ex artikel 40 van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Weert.

a.      Brief van de heren H. Marechal en P. Sijben d.d. 25 augustus 2013 inzake vragen aan het college over de Centrale Zandwinning Weert, met het verzoek om schriftelijke beantwoording.

b.     Brief van mevrouw M. op den Kamp-Smans en de heer P. Sijben namens de fractie CDA d.d. 16 oktober 2013 inzake vragen aan het college over Bospop, met het verzoek om mondelinge beantwoording.

c.      Brief van de heer B. Peterse namens de fractie SP d.d. 21 oktober 2013 inzake vragen aan het college over bladkorven, met het verzoek om mondelinge beantwoording.

d. Brief van mevrouw L. Struving en de heer T. Meulen namens de fractie CDA d.d. 21 oktober 2013 inzake vragen aan het college over plaatsing bladkorven, met het verzoek om mondelinge beantwoording.

 

Voorstel

Vragen beantwoorden en bespreken.

 

Besluitvorming

De vragen zijn beantwoord en besproken. De motie Bospop van de fracties CDA en SP bij agendapunt 22b wordt aangehouden.

 

Bestanden

22a Brief van de heren H. Marechal en P. Sijben over de Centrale Zandwinning Weert

22a Antwoordbrief Marechal over Centrale Zandwinning Weert

22a Antwoordbrief Sijben over Centrale Zandwinning Weert

22a Geluidsfragment

 

22b Brief CDA over Bospop

22b Antwoordbrief aan CDA over Bospop

22b Motie Bospop

22b Geluidsfragment spreekrecht door de heer Adriaens

22b Geluidsfragment 1e termijn raad

22b Geluidsfragment 1e termijn college

22b Geluidsfragment 2e termijn

 

22c Brief SP over bladkorven

22d Brief CDA over plaatsing bladkorven

22c en d Antwoordbrief aan SP en CDA over Bospop

22c en d Geluidsfragment

 

 

 

23.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 21 augustus tot en met 17 september 2013. Kennisnemen van de ingekomen brieven.

 

Voorstel

Kennisnemen van de ingekomen brieven.

 

Besluitvorming

Van de ingekomen brieven is kennisgenomen.

 

Bestanden

Overzicht

Geluidsfragment

 

 

 

24. 

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover het college nog een voorstel moet doen. Voor kennisgeving aannemen van voornoemde lijst.

 

Voorstel

Voor kennisgeving aannemen van voornoemde lijst.

 

Besluitvorming

De lijst is voor kennisgeving aangenomen.

 

Bestanden

Overzicht

Geluidsfragment

 

 

 

25.

Onderwerp

Kennisnemen van de onderstaande overzichten:

a. Overzicht benvloeding onvoorziene lasten 2013;

b. Overzicht begrotingsuitkomsten 2013;

c. Overzicht nieuw beleid als gevolg van verlenging

afschrijvingstermijnen 2013;

d. Overzicht reserves en voorzieningen 2013.

 

Voorstel

Kennisnemen van de overzichten.

 

Besluitvorming

Van de overzichten is kennisgenomen.

 

Bestanden

Overzicht benvloeding onvoorziene lasten 2013

Overzicht begrotingsuitkomsten 2013

Overzicht nieuw beleid agv verlenging afschrijvingstermijnen

Overzicht reserves en voorzieningen 2013

Geluidsfragment

 

 

 

25A.

Onderwerp

Motie vreemd aan de orde van de dag van de fracties SP, PvdA, Van de Loo en D66 inzake de invulling van het Beekstraatkwartier.

 

Voorstel

Motie aannemen.

 

Besluitvorming

De motie wordt ingetrokken.

 

Bestanden

Motie Beekstraatkwartier

Geluidsfragment

 

 

 

26.

Onderwerp

Sluiting.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering op 31 oktober 2013 om 21.20 uur onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 11 december 2013.

 

De Griffier,

 

De Voorzitter,

 

 

 

 

Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

 A.A.M.M. Heijmans