BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 6 NOVEMBER 2013

Voorzitter:

A.A.M.M. Heijmans (burgemeester)

Griffier:

mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de raadsleden:

F.L.J.A. Adriaens (Weert Lokaal), I.F.A.J. Beenders-van Dooren (PvdA), L.J. Boonen (VVD), V.A. van Brussel (VVD) (aanwezig vanaf 17.30 uur), G.J. Van Buuren (VVD), M.A. Engelen-Weijen (Weert Lokaal), drs. G.J.W. Gabrils (Weert Lokaal), A. Geurts (SP), J.W.J. Goubet (SP), A.G. Jacobs (CDA), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), mr. F. Kadra (PvdA), J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), H.P.M. Lempens (VVD), H.J.W.M. van de Loo (fractie Van de Loo), G.J.A. Marechal (PvdA), T.W.G. Meulen (CDA), M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA), H.H.M. Peters RA (VVD), B. Peterse (SP), P.J.H. Sijben (CDA), H. Stals (CDA), M.M.C.F.  Stokbroeks (D66), S.M.L. Struving (CDA), L.M.J.C. Tullemans (VVD) en M. Zaboul (PvdA)

Afwezig de raadsleden:

S. Altun (VVD), A.J. Egging (fractie Egging)

 

 

Aanwezig de wethouders:

A.F. van Eersel (VVD), H.W.J. Coolen (CDA), H.A. Litjens (Weert Lokaal) en J.M. Cardinaal (VVD)

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel, bijlagen en de moties en amendementen. Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent om 13.00 uur de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij vermeldt de berichten van verhindering.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

 

Agendapunt 5 (vaststellen subsidieplafonds Welzijn en Evenementen) dient na het vaststellen van de begroting (agendapunt 7) te worden behandeld. De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

Agenda en draaiboek begrotingsbehandeling 06-11-2013

Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

Er is geen verzoek om spreekrecht ontvangen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Mededelingen.

 

 

Er zijn geen mededelingen. 

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

Raadsvoorstellen

 

Bespreekstukken

5.

Onderwerp

Vaststellen van subsidieplafonds voor het jaar 2014 voor subsidies uit de Algemene Subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013 en bijbehorende deelsubsidieverordeningen en subsidies uit de Wijzigingsverordening subsidies welzijn en evenementen 2013.

 

Voorstel

A. 1. Besluiten om voor de navolgende subsidies uit de Algemene Subsidieverordening Welzijn en Evenementen 2013 en bijbehorende deelsubsidieverordeningen en uit de Wijzigingsverordening subsidies welzijn en evenementen 2013 voor het jaar 2014 de volgende subsidieplafonds vast te

stellen:

a. 7.000,- voor eenmalige subsidies voor kaderopleidingen;

b. 14.610,- voor de Subsidieregeling Investeringen;

c. 20.000,- voor de Subsidieregeling Evenementen;

d. 5.000,- voor de Subsidieregeling Tegemoetkoming bij calamiteiten.

2. Vaststellen dat de verdeling van de beschikbare subsidiemiddelen, tot een maximum van het vastgestelde plafond, gebeurt conform het bepaalde in de van toepassing zijnde (deel)subsidieverordening, te weten:

Ad. 1.a. artikel 14, lid 3 van de Deelsubsidieverordening Sport 2013;

Ad. 1.b. artikel 10, lid 1 c en lid 2c van de Deelsubsidie-verordening Investeringen 2013;

Ad. 1.c. artikel 5, lid 2 en 3 van de Deelsubsidieverordening Evenementen 2013;

Ad. 1.d. artikel 13, lid 3 van de Deelsubsidieverordening Welzijn en evenementen 2013 (onderdeel van de Wijzigings-verordening).

3. Bepalen dat dit besluit in werking treedt met ingang van de eerste dag na publicatie in het Digitale gemeenteblad van de gemeente Weert.

B. Aanpassen van het voorstel onder A voor zover dit ten gevolge van de besluitvorming over de vaststelling van de "Wijzigingsverordening Subsidies welzijn en evenementen 2013" (voor het onderdeel Subsidieregeling Tegemoetkoming bij calamiteiten) van toepassing is (besluit raad 30

oktober 2013).

C. Aanpassen van het voorstel onder A. voor zover dit ten gevolge van de vaststelling van de Begroting 2014 noodzakelijk is (besluit raad 6 november 2013).

 

Besluitvorming

Stemverklaring van de fractie Weert Lokaal vr het voorstel. Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

Bespreekstukken

6.

Onderwerp

Behandelen van de begroting 2014 van de gemeente Weert.

 

 

De fracties starten met het voorlezen van de Algemene Beschouwingen en het aankondigen van moties en amendementen. Vervolgens reageert het college hierop. Daarna worden de begrotingsprogrammas besproken aan de hand van de moties en amendementen.

 

Bestanden

Begroting Weert 2014

Antwoorden op vragen begroting Weert 2014

 

Algemene Beschouwingen VVD

Algemene Beschouwingen CDA

Algemene Beschouwingen Weert Lokaal

Algemene Beschouwingen PvdA

Algemene Beschouwingen SP

Algemene Beschouwingen D66

Algemene Beschouwingen Van de Loo

 

Geluidsfragment Algemene Beschouwingen VVD

Geluidsfragment Algemene Beschouwingen CDA

Geluidsfragment Algemene Beschouwingen Weert Lokaal

Geluidsfragment Algemene Beschouwingen PvdA

Geluidsfragment Algemene Beschouwingen SP

Geluidsfragment Algemene Beschouwingen D66

Geluidsfragment Algemene Beschouwingen Van de Loo

Geluidsfragment schorsing vergadering 14:45 uur

 

Geluidsfragment aankondiging reactie per portefeuillehouder

Geluidsfragment reactie wethouder Coolen

Geluidsfragment reactie wethouder Van Eersel

Geluidsfragment reactie wethouder Litjens

Geluidsfragment reactie wethouder Cardinaal

Geluidsfragment reactie burgemeester Heijmans

 

Geluidsfragment reactie college programma 1

Geluidsfragment reactie college programma 2

Geluidsfragment reactie college programma 3

Geluidsfragment reactie college programma 4

Geluidsfragment reactie college programma 5

Geluidsfragment reactie college programma 6

Geluidsfragment reactie college programma 7

Geluidsfragment stellen vraag per fractie

Geluidsfragment schorsing vergadering 17:00 uur

 

Geluidsfragment aankondiging raadsdebat per programma

Geluidsfragment raadsdebat programma 1

Geluidsfragment raadsdebat programma 2

Geluidsfragment raadsdebat programma 3 deel 1

Geluidsfragment raadsdebat programma 3 deel 2

Geluidsfragment raadsdebat programma 4

Geluidsfragment schorsing vergadering (pauze)

Geluidsfragment heropening

Geluidsfragment raadsdebat programma 5

Geluidsfragment raadsdebat programma 6 deel 1

Geluidsfragment raadsdebat programma 6 deel 2

Geluidsfragment raadsdebat programma 7

 

 

 

7. 

Onderwerp

Vaststellen van de begroting 2014 van de gemeente Weert.

 

Voorstel

Vaststellen van de begroting 2014 van de gemeente Weert.

 

Besluitvorming

Programma 1

Motie I.M.1 (ereburgers) van de fracties PvdA, VVD en fractie Van de Loo wordt unaniem aanvaard.

 

Motie I.M.2 (hogere kwaliteit dienstverlening) van de fracties PvdA en VVD wordt met voorstemmen van de fracties VVD, CDA, Weert Lokaal, PvdA, SP en D66 (26 stemmen vr) en tegenstemmen van de fractie Van de Loo (1 stem tegen) aanvaard.

 

Programma 2

 

Motie II.M.1 (evenementen) van de fracties D66 en Van de Loo wordt unaniem aanvaard.

 

Stemverklaringen van de fracties SP en CDA vr motie II.M.2 (schaliegas) van de fracties Weert Lokaal, PvdA, SP, Van de Loo en D66. De motie wordt unaniem aanvaard.

 

Motie II.M.3 (winkelruimte binnenstad) van de fractie D66 wordt met voorstemmen van de fractie D66 (1 stem vr) en tegenstemmen van de fracties VVD, CDA, Weert Lokaal, PvdA, SP en Van de Loo (26 stemmen tegen) verworpen.

 

Motie II.M.4 (beleefbaarheid binnenstad) van de fracties Van de Loo en D66 wordt unaniem aanvaard.

 

Programma 3

 

Amendement III.A.1 (combinatiefunctionaris) van de fractie SP wordt met voorstemmen van de fractie SP (3 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties VVD, CDA, Weert Lokaal, PvdA, D66 en Van de Loo (24 stemmen tegen) verworpen.

 

Amendement III.A.2 (Lichtenberg) van de fracties D66, CDA, PvdA, SP en Van de Loo wordt unaniem aanvaard.

 

Amendement III.A.3 (topsportsubsidie) van de fractie D66 wordt aangehouden.

 

Stemverklaring van de fractie SP vr amendement III.A.4 (combinatiefunctionaris-2) van de fractie SP. Het amendement wordt ingetrokken.

 

Stemverklaring van raadslid Gabrils (fractie Weert Lokaal) vr motie III.M.2 (maatschappelijke stage) van de fracties D66 en PvdA. De motie wordt met voorstemmen van de fracties VVD, Van de Loo, D66 en PvdA alsmede raadslid Gabrils (Weert Lokaal) (13 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties CDA, SP en de overige raadsleden van de fractie Weert Lokaal (14 stemmen tegen) verworpen.

 

Motie III.M.3 (nieuwbouw Laarveld) van de fractie D66 wordt met voorstemmen van de fracties VVD, CDA, Weert Lokaal, PvdA, D66 en Van de Loo (24 stemmen vr) en tegenstemmen van de fractie SP (3 stemmen tegen) aanvaard.

 

Motie III.M.4 (expertisecentrum) van de fractie D66 wordt met voorstemmen van de fractie D66 (1 stem vr) en tegenstemmen van de fracties VVD, CDA, Weert Lokaal, PvdA, SP en Van de Loo (26 stemmen tegen) verworpen.

 

Bij motie III.M.5 (provinciaal budget Fatimakerk) van de fracties VVD, CDA, PvdA, Weert Lokaal en SP onthoudt raadslid Marechal van de fractie PvdA zich van stemming vanwege een persoonlijk belang. De motie wordt unaniem aanvaard.

 

Motie III.M.6 (scholen Leuken en Laar) van de fracties PvdA en SP wordt met voorstemmen van de fracties PvdA en SP (7 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties VVD, CDA, Weert Lokaal, D66 en Van de Loo (20 stemmen tegen) verworpen.

 

Motie III.M.7 (projectsubsidie St. Martinusmonument) van de fracties PvdA, SP, Van de Loo en VVD wordt unaniem aanvaard.

 

Programma 4

 

Stemverklaring van de fractie CDA vr amendement IV.A.1 (niet uitkeringsgerechtigde mensen zonder werk) van de fracties Weert Lokaal, VVD, PvdA, Van de Loo, SP en D66. Het amendement wordt unaniem aanvaard.

 

Programma 5

 

Motie V.M.1 (groepswoningen) van de fracties SP, PvdA, Weert Lokaal, Van de Loo en D66 wordt unaniem aanvaard.

 

Motie V.M.3 (herbestemming stadhuis) van de fractie D66 wordt met voorstemmen van de fractie D66 (1 stem vr) en tegenstemmen van de fracties VVD, CDA, Weert Lokaal, PvdA, SP en Van de Loo (26 stemmen tegen) verworpen.

 

Motie V.M.4 (vastgoedbeheer) van de fracties Van de Loo, D66 en PvdA wordt aangehouden.

 

Programma 6

 

Stemverklaring van de fractie Weert Lokaal vr amendement VI.A.1 (aankleding binnenstad Weert) van de fracties Weert Lokaal, PvdA, SP, VVD en D66. Het amendement wordt unaniem aanvaard.

 

Amendement VI.A.2 (voortuinen Moesel) van de fracties PvdA en SP wordt met voorstemmen van de fracties PvdA en SP (7 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties VVD, CDA, Weert Lokaal, D66 en Van de Loo (20 stemmen tegen) verworpen.

 

Motie VI.M.2 (parkeerbedrijf) van de fractie VVD wordt met voorstemmen van de fracties VVD, CDA, Weert Lokaal, SP, D66 en Van de Loo (23 stemmen vr) en tegenstemmen van de fractie PvdA (4 stemmen tegen) aanvaard.

 

Motie VI.M.3 (fietstunnel) van de fracties VVD en Weert Lokaal wordt aangehouden.

 

Stemverklaringen van de fracties SP en D66 vr motie VI.M.4 (WIFI binnenstad) van de fracties VVD, PvdA, Weert Lokaal en SP. De motie wordt unaniem aanvaard.

 

Motie VI.M.5 (onderzoek dagparkeerkaart) van de fracties SP en PvdA wordt unaniem aanvaard.

 

Motie VI.M.6 (loop- en fietsroutes ouderen en gehandicapten) van de fracties Weert Lokaal, PvdA en D66 wordt unaniem aanvaard.

 

Motie VI.M.7 (fietsenstallingen) van de fractie D66 wordt aangehouden.

 

Motie VI.M.8 (aanpak lelijke plekken) van de fractie D66 wordt met voorstemmen van de fracties D66, Van de Loo, SP, Weert Lokaal, CDA en VVD (23 stemmen vr) en tegenstemmen van de fractie PvdA (4 stemmen tegen) aanvaard.

 

Motie VI.M.9 (BOAs) ingediend door alle fracties wordt unaniem aanvaard.

 

Motie VI.M.10 (parkeerontheffing thuiszorgmedewerkers) van de fracties PvdA en SP wordt ingetrokken.

 

Programma 7

 

Amendement VII.A.2 (OZB) van de fracties CDA, Weert Lokaal, Van de Loo, SP en PvdA wordt met voorstemmen van de fracties CDA, Weert Lokaal, Van de Loo, SP en PvdA (20 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties VVD en D66 (7 stemmen tegen) aanvaard.

 

Amendement VII.A.3 (aparte besluitvorming prioriteiten) van de fracties CDA, VVD, Weert Lokaal, Van de Loo en PvdA wordt unaniem aanvaard.

 

Voorstel

Stemverklaringen van de fracties SP en PvdA vr het voorstel. Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Begroting Weert 2014

 

Overzicht moties en amendementen per programma

 

Programma 1

Motie I.M.1 (ereburgers)

Motie I.M.2 (hogere kwaliteit dienstverlening)

 

Programma 2

Motie II.M.1 (evenementen)

Motie II.M.2 (schaliegas)

Motie II.M.3 (winkelruimte binnenstad)

Motie II.M.4 (beleefbaarheid binnenstad)

 

Programma 3

Amendement III.A.1 (combinatiefunctionaris)

Amendement III.A.2 (Lichtenberg)

Amendement III.A.3 (topsportsubsidie)

Amendement III.A.4 (combinatiefunctionaris-2)

Motie III.M.2 (maatschappelijke stage)

Motie III.M.3 (nieuwbouw Laarveld)

Motie III.M.4 (expertisecentrum)

Motie III.M.5 (provinciaal budget Fatimakerk)

Motie III.M.6 (scholen Leuken en Laar)

Motie III.M.7 (projectsubsidie St. Martinusmonument)

 

Programma 4

Amendement IV.A.1 (niet uitkeringsgerechtigde mensen zonder werk)

 

Programma 5

Motie V.M.1 (groepswoningen)

Motie V.M.3 (herbestemming stadhuis)

Motie V.M.4 (vastgoedbeheer)

 

Programma 6

Amendement VI.A.1 (aankleding binnenstad Weert)

Amendement VI.A.2 (voortuinen Moesel)

Motie VI.M.2 (parkeerbedrijf)

Motie VI.M.3 (fietstunnel)

Motie VI.M.4 (WIFI binnenstad)

Motie VI.M.5 (onderzoek dagparkeerkaart)

Motie VI.M.6 (loop- en fietsroutes ouderen en gehandicapten) Motie VI.M.7 (fietsenstallingen)

Motie VI.M.8 (aanpak lelijke plekken)

Motie VI.M.9 (BOAs)

Motie VI.M.10 (parkeerontheffing thuiszorgmedewerkers)

 

Programma 7

Amendement VII.A.2 (OZB)

Amendement VII.A.3 (aparte besluitvorming prioriteiten)

 

Geluidsfragment stemming moties en amendementen

Geluidsfragment vaststellen Begroting Weert 2014

 

 

 

8.

Onderwerp

a. Kennisnemen van de circulaire van 17 september 2013 van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de daaruit voortvloeiende gevolgen voor de jaren 2013 en 2014;

b. Vaststellen van de eerste wijziging van de begroting 2014.

 

Voorstel

a. Kennisnemen van de circulaire van 17 september 2013 van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de daaruit voortvloeiende gevolgen voor de jaren 2013 en 2014;

b. Vaststellen van de eerste wijziging van de begroting 2014.

 

Besluitvorming

Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

1e wijziging begroting Weert 2014

Septembercirculaire gemeentefonds 2013

Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsinformatie

 

9.

Onderwerp

Kennisnemen van de onderstaande overzichten:

a. Overzicht benvloeding onvoorziene lasten 2014;

b. Overzicht begrotingsuitkomsten 2014;

c. Overzicht nieuw beleid als gevolg van verlenging afschrijvingstermijnen 2014;

d. Overzicht reserves en voorzieningen 2014.

 

Voorstel

Kennisnemen van de financile overzichten.

 

Besluitvorming

Van de overzichten is kennis genomen.

 

Bestanden

Overzicht benvloeding onvoorziene lasten 2014

Overzicht begrotingsuitkomsten 2014

Overzicht nieuw beleid agv verlenging afschrijvingstermijnen

Overzicht reserves en voorzieningen 2014

Geluidsfragment

 

 

 

10.

Onderwerp

Sluiting.

 

 

De voorzitter sluit om 21.50 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 12 februari 2014.

 

De Griffier,

 

De Voorzitter,

 

 

 

 

Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

 A.A.M.M. Heijmans