BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 11 DECEMBER 2013

Voorzitter:

A.A.M.M. Heijmans (burgemeester)

Griffier:

mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de raadsleden:

S. Altun (VVD), I.F.A.J. Beenders-van Dooren (PvdA), L.J. Boonen (VVD), V.A. van Brussel (VVD), G.J. Van Buuren (VVD), M.A. Engelen-Weijen (Weert Lokaal), drs. G.J.W. Gabrils (Weert Lokaal), A. Geurts (SP), J.W.J. Goubet (SP), A.G. Jacobs (CDA), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), mr. F. Kadra (PvdA), J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), H.P.M. Lempens (VVD), G.J.A. Marechal (PvdA), M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA), H.H.M. Peters RA (VVD), B. Peterse (SP), P.J.H. Sijben (CDA), H. Stals (CDA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), S.M.L. Struving (CDA), L.M.J.C. Tullemans (VVD) en M. Zaboul (PvdA).

Afwezig de raadsleden:

F.L.J.A. Adriaens (Weert Lokaal), A.J. Egging (fractie Egging), H.J.W.M. van de Loo (fractie Van de Loo) en T.W.G. Meulen (CDA)

 

 

Aanwezig de wethouders:

A.F. van Eersel (VVD), H.W.J. Coolen (CDA), H.A. Litjens (Weert Lokaal) en J.M. Cardinaal (VVD)

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel, bijlagen en de moties en amendementen. Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

 

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder de gasten van de raad. Hij vermeldt de berichten van verhindering.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

 

De agendapunten 19 (najaarsnota), 20 (3e rapportage) en 29 (raadsconsultatie Molenweg 14 Stramproy) worden behandeld als hamerstukken. Agendapunt 22 (uitwerking aanbevelingen rekenkamerrapport Poort van Limburg) wordt van de agenda afgehaald. Het voorstel van SP en PvdA om agendapunt 17 van de agenda af te halen wordt niet aanvaard. D66 dient een motie vreemd aan de orde van de dag in (verkoopregisseur); deze wordt behandeld als agendapunt 33A. De PvdA dient een motie vreemd aan de orde van de dag in (overzicht externe uitbesteding); deze wordt behandeld als agendapunt 33B. De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

Agenda 11-12-2013

Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

Van het spreekrecht wordt geen gebruik gemaakt.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Mededelingen.

 

 

De voorzitter meldt dat de Commissaris van de Koning vandaag een werkbezoek aan de gemeente Weert heeft gebracht. Op 12 december 2013 is er een hoorzitting in Den Haag over de KMS.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

5.

Onderwerp

a. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 30 oktober 2013;

b.     Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 30 oktober 2013;

(geen spreekrecht)

 

 

Er zijn geen wijzigingsverzoeken ontvangen. De notulen en besluitenlijst worden ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

Notulen Weert 30 oktober 2013 2013 (in pdf)

Notulen Weert 30 oktober 2013 in E-book versie (in epub)

 

Besluitenlijst Weert 30 oktober 2013 (in pdf)

Originele Besluitenlijst Weert 30 oktober 2013 (in htm)

Geluidsfragment

 

 

 

Raadsvoorstellen

Hamerstukken

 

6.

Onderwerp

Kennisnemen van het fusieonderzoek De Risse-Westrom, instemmen met de aandachtpunten voor het vervolgonderzoek en het vervolgonderzoek onder regie van de stuurgroep regionaal arbeidsmarktbeleid laten uitvoeren.

 

Voorstel

1. De raad voorstellen kennis te nemen van het fusieonderzoek.

2. De raad verzoeken de aangedragen aandachtspunten voor het vervolgonderzoek over te nemen en mogelijk nog andere aandachtspunten aan te dragen voor het vervolgonderzoek.

3. De raad voorstellen de opdracht voor het vervolgonderzoek onder de regie van de stuurgroep regionaal arbeidsmarktbeleid te laten uitvoeren.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

7. 

Onderwerp

Vaststellen van de begroting 2014 Stichting Zwembad de IJzeren Man en instemmen met de uitvoeringsovereenkomst 2014 Stichting Zwembad de IJzeren Man.

 

Voorstel

Besluiten tot:

a. Vaststelling van de begroting 2014 van Zwembad De IJzeren Man.

b. Vaststelling van de voorlopige exploitatiesubsidie op 536.952,-.

c. Vaststelling van de tarieven 2014 conform bijgevoegd besluit.

d. Vaststelling van de onderhoudssubsidies 2014 voor de technische installaties op nihil en voor het gebouw op 13.284,-.

e. Instemmen met de uitvoeringsovereenkomst 2014.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

8.

Onderwerp

Vaststellen van de 'Verordening Verzamelwet SZW 2013' en deze met terugwerkende kracht in werking te laten treden met ingang van 1 juli 2013.

 

Voorstel

De raad adviseren de 'Verordening Verzamelwet SZW 2013' vast te stellen en deze met terugwerkende kracht in werking te laten treden vanaf 1 juli 2013 (bijlage 1).

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Bijlage 1 Verordening Verzamelwet SZW 2013

Bijlage 2 Advies CPM Weert

Geluidsfragment

 

 

 

9.

Onderwerp

Vaststellen van het beleidsplan jeugdhulp 2014-2016.

 

Voorstel

Vaststellen van het beleidsplan Jeugdhulp 2014-2016.

 

Besluitvorming

Stemverklaring fractie SP vr het voorstel. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Beleidsplan jeugdhulp 2014-2016

Geluidsfragment

 

 

 

10.

Onderwerp

Vaststellen van de Kadernota en actieprogramma 2014 Wmo Begeleiding en Persoonlijke Verzorging.

 

Voorstel

Besluiten om:

1. de Kadernota en actieprogramma 2014 Wmo Begeleiding en Persoonlijke Verzorging vast te stellen;

2. de raad voor te stellen de Kadernota en actieprogramma 2014 Wmo Begeleiding en Persoonlijke Verzorging vast te stellen conform bijgevoegd concept-raadsvoorstel.

 

Besluitvorming

Stemverklaring fractie SP vr het voorstel. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Kadernota en actieprogramma 2014

Geluidsfragment

 

 

 

11.

Onderwerp

Instemmen met de samenwerking binnen het sociale domein in Midden-Limburg West (Nederweert, Leudal en Weert).

 

Voorstel

Met het oog op de in ontwikkeling zijnde samenwerking binnen het sociale domein in Midden-Limburg West:

1. besluiten om:

a. in te stemmen met het aangaan een publiekrechtelijke samenwerking tussen de colleges van de gemeenten Nederweert, Leudal en Weert ("de regeling zonder meer" op basis van artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen in de vorm van een convenant zonder openbaar lichaam, gemeenschappelijk orgaan of centrumgemeente, conform het bijgevoegde convenant);

b. het netwerkconcept te hanteren als werkmodel dat geldt tot 1 januari 2015 bij de regionale samenwerking binnen het sociale domein;

c. het netwerkconcept aan het einde van 2014 te evalueren en, zo nodig, aanpassing van de vormgeving van de regionale samenwerking per 1 januari 2015.

2. besluiten om de notitie "Naar een samenhangend beleid binnen het sociale domein in Midden-Limburg West (Nederweert, Leudal en Weert)" vast te stellen;

3.kennisnemen van het besluit van het college van 5 november 2013, samen met de colleges van Nederweert en Leudal een regiegroep "sociale domein Midden-Limburg West" in te stellen en de portefeuillehouder Wmo en Jeugdzorg aan te wijzen als cordinerend wethouder voor het sociale domein ten behoeve van de regiegroep;

4.kennisnemen van de projectopdracht "Quick-scan risicobeheersing decentralisatieopgaven sociale domein".

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Samenwerking sociaal domein BIJLAGEN 1 tot en met 4

Geluidsfragment

 

 

 

12.

Onderwerp

Vaststellen van de leidraad Agenda 22 voor inclusief beleid in Weert en instemmen met het opstellen van een eerste voortgangsrapportage in de tweede helft van 2015.

 

Voorstel

Besluiten om in te stemmen met de leidraad om te komen tot inclusief beleid in Weert op basis van Agenda 22.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

13. 

Onderwerp

Instemmen met de aanleg van een voorrangskruising ter plaatse van de aansluiting Rietstraat, Hushoverweg en Floralaan ter verbetering van de ontsluiting van Laarveld op de Eindhovenseweg.

 

Voorstel

De Raad voorstellen in te stemmen met de aanleg van een voorrangskruising met inritconstructie ter plaatse van de aansluiting Rietstraat, Hushoverweg en Floralaan ter verbetering van de ontsluiting van Laarveld op de Eindhovenseweg.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel (gewijzigd)

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Bijlagen varianten 1 en 2

Geluidsfragment

 

 

 

14.

Onderwerp

Vaststellen bestemmingsplan Biest 112 te Weert en afzien van vaststelling exploitatieplan.

 

Voorstel

1. Besluiten het bestemmingsplan "Biest 112" vast te stellen.

2. Besluiten het bestemmingsplan "Biest 112" aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan, gebaseerd op de grootschalige basiskaart van Nederland (GBKN) en de kadastrale ondergrond van september 2013.

3. Besluiten geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan "Biest 112".

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

15.

Onderwerp

Vaststellen van de Structuurvisie Weert 2025, deel 2 Visie en deel 3 Uitvoering alsmede de Visie op het Stadshart en intrekken van de Structuurvisie fase 1 uit 2009, inclusief de bijlage 'Bouwen van woningen op open plekken in bestaand stedelijk gebied'.

 

Voorstel

A. Intrekken Structuurvisie Weert fase 1 uit 2009 met de bijlage Bouwen van woningen op open plekken in bestaand stedelijk gebied.

B. Vaststellen Structuurvisie Weert 2025, deel 2 Visie en deel 3 Uitvoering met bijbehorende bijlagen en daarbij kennis te nemen van het Eindverslag inspraak.

C. Vaststellen Visie op het Stadshart, als bouwsteen van en bijlage bij de Structuurvisie Weert 2025, deel 2 Visie.

D. Besluiten de door het college opgelegde geheimhouding te bekrachtigen met betrekking tot het volledige advies van VD2 Advies op grond van artikel 10 lid 2 sub b. en g. van de Wet

Openbaarheid van Bestuur.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Structuurvisie Weert 2025 - deel 2 Visie

Deel 2 Bijlage 1 Samenvatting discussieavonden Visie

Deel 2 Bijlage 2 Samenvatting rondje langs de velden

Deel 2 Bijlage 3 Visie op stadshart

Deel 2 Bijlage 5 Hoogbouwvisie

Advies VD2

Structuurvisie Weert 2025 - deel 3 Uitvoeringsprogramma

Deel 3 Bijlage 1 Uitvoeringsprogramma

Deel 3 Bijlage 2 Gemeentelijk Kwaliteitsmenu Weert

Kaart Visie

Eindverslag inspraak

Geluidsfragment

 

 

 

16.

Onderwerp

Gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Dijkerpeelweg 14.

 

Voorstel

De raad voorstellen om:

1. het bestemmingsplan 'Dijkerpeelweg 14' gewijzigd vast te stellen.

2. het bestemmingsplan 'Dijkerpeelweg 14' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijke plan, gebaseerd op de grootschalige basiskaart van Nederland (GBKN) van september 2013.

3. geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan 'Dijkerpeelweg 14';

4. Gedeputeerde Staten te verzoeken zo spoedig mogelijk te berichten of eerder dan de voorgeschreven termijn van zes weken tot bekendmaking van het vastgestelde plan mag worden

overgegaan.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

Bespreekstukken

 

17. 

Onderwerp

A. Instemmen met de Bestuursopdracht Samenwerken en uitbesteden, deelopdracht: Uitvoerende taken in het openbaar gebied.

B. De door het college van B&W opgelegde geheimhouding met betrekking tot de rapportage deelopdracht: Uitvoerende taken in het openbaar gebied op grond van artikel 10 lid 2 sub b en g bekrachtigen tot na de definitieve besluitvorming door de gemeenteraad.

 

Voorstel

besluiten om :

1. de in het rapport voorgestelde uitwerkingsrichtingen voor uitbesteding in Fase III verder te laten uitwerken;

2. na uitwerking van Fase III een definitief besluit te nemen;

3. de door het college van B&W opgelegde geheimhouding met betrekking tot de rapportage deelopdracht 'Uitvoerende taken in het openbaar gebied' op grond van artikel 10 lid 2 sub b en g

WOB bekrachtigen tot na de definitieve besluitvorming door de gemeenteraad.

 

Besluitvorming

Het amendement van de fractie SP wordt ingetrokken. Het amendement van de fractie CDA wordt ingetrokken. Het amendement van de fracties SP, CDA, VVD, D66, PvdA en Weert Lokaal wordt unaniem aanvaard. Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties VVD, CDA, Weert Lokaal, PvdA en D66 (22 stemmen vr) en tegenstemmen van de fractie SP (3 stemmen tegen) aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Brief informatie bestuursopdracht

CDA amendement bestuursopdracht

SP amendement bestuursopdracht

CDA,SP,VVD,WL,PvdA,D66 amendement bestuursopdracht

Geluidsfragment 1e termijn raad

Geluidsfragment 1e termijn college

Geluidsfragment 2e termijn

 

 

 

18.

Onderwerp

Instemmen met de opkomstbevorderende activiteiten voor de gemeenteraadsverkiezingen 2014

(initiatiefvoorstel Fractievoorzittersoverleg).

 

Voorstel

1. een verkiezingskrant te doen uitbrengen door Herman Litjens Vormgeving-WTV;

2. een pakket van verkiezingsdebatten en uitslagenavond te laten verzorgen door Weert FMWeertdegekste;

3. de kosten van de verkiezingsdebatten, groot 2.500,-, te bekostigen door de fracties uit de reserve fractiebudget 2013 of het fractiebudget 2014, op voorwaarde dat alle fracties hiermee

instemmen, waarbij bovenstaande financile verdeelsleutel zal worden gehanteerd naar fractiegrootte.

 

Besluitvorming

De PvdA-fractie neemt niet deel aan de beraadslagingen en de besluitvorming vanwege de opmerking die raadslid Van Buuren (VVD) tijdens de behandeling van het voorstel in de commissie AZ heeft gemaakt over de verkiezingskrant.

Het voorstel wordt van de agenda afgehaald. De politieke partijen zullen de kosten voor de verkiezingsdebatten ten laste brengen van hun partijkas in plaats van het fractiebudget.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

19.

Onderwerp

Instemmen met de najaarsnota 2013 van de gemeente Weert.

 

Voorstel

1) Behandelen van de najaarsnota 2013;

2) Akkoord gaan met de beleidsbijstellingen van de programma's van de begroting 2013.

 

Besluitvorming

Stemverklaringen van de fracties VVD, CDA en PvdA vr het voorstel (zorgen over financile situatie Weert). Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Najaarsnota Weert 2013

Geluidsfragment

 

 

 

20.

Onderwerp

Instemmen met de 3e rapportage (financile bijstellingen).

 

Voorstel

Instemmen met de 3e rapportage 2013 en de daarin opgenomen bijstellingen van de exploitatie en kredieten.

 

Besluitvorming

Stemverklaringen van de fracties VVD, CDA en PvdA vr het voorstel (zorgen over financile situatie Weert). Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

3e rapportage 2013 (financile bijstellingen) Weert

Geluidsfragment

 

 

 

21. 

Onderwerp

Vaststellen van de verordeningen 2014 met bijbehorende tarieventabellen.

 

Voorstel

Instemmen met de navolgende verordeningen:

- "Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2014";

- "Verordening op de heffing en invordering van onroerende zaakbelastingen 2014";

- "Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2014";

- "Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2014";

- "Verordening op de heffing en invordering van reinigingsheffingen 2014";

- "Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2014";

- "Verordening op de heffing en invordering van scheepvaartrechten 2014";

- "Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2014";

- "Verordening op de heffing en invordering van leges 2014";

- "Verordening op de heffing en invordering van staangeld 2014";

- "Verordening op de heffing en invordering van graf- en begraafrechten 2014";

- "Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2014";

- "Parkeerverordening 2014".

Instemmen met de navolgende tarieventabellen:

- "Tarieventabel precariobelasting 2014";

- "Tarieventabel reinigingsheffingen 2014";

- "Tarieventabel parkeerbelastingen 2014";

- "Tarieventabel legestarieven 2014";

- "Tarieventabel graf- en begraafrechten 2014";

- "Tarieventabel rioolheffing 2014".

Akkoord gaan met de delegatie aan het college voor vaststelling van de tarieven reisdocumenten en rijbewijzen uit de legesverordening.

 

Besluitvorming

Stemverklaring fracties VVD en D66 tegen de OZB-verhoging. Stemverklaring fractie CDA vr de OZB-verhoging. Stemverklaring fractie SP tegen de procentuele verhoging van de parkeertarieven. Stemverklaring fractie PvdA tegen de verhoging van de parkeertarieven. Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

22.

Onderwerp

Instemmen met de uitwerking van de aanbevelingen uit het eindrapport van de Rekenkamer Weert in het onderzoek naar de Poort van Limburg.

De commissie AZ acht het voorstel niet rijp voor behandeling in de raad.

 

Voorstel

- Instemmen met de uitwerking van het rapport "onderzoek naar de Poort van Limburg" van de Rekenkamer Weert.

- Voorleggen van de uitwerking aan de gemeenteraad.

 

Besluitvorming

Dit voorstel is van de agenda afgehaald en niet behandeld.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Onderzoek De Poort van Limburg - Eindrapport

 

 

 

23.

Onderwerp

Kennisnemen van en overnemen van conclusies en aanbevelingen van de Rekenkamer Weert naar aanleiding van het onderzoek De aansturing van Punt Welzijn door de gemeente Weert (initiatiefvoorstel raadscommissie Welzijn).

 

Voorstel

Kennisnemen van en overnemen van conclusies en aanbevelingen van de Rekenkamer Weert naar aanleiding van het onderzoek "De aansturing van Punt Welzijn door de gemeente Weert".

 

Besluitvorming

Raadslid Peterse (SP) verlaat de raadzaal vanwege mogelijke belangenverstrengeling met zijn hoofdfunctie. Raadslid Lempens (VVD) is bij de besluitvorming niet aanwezig. Het amendement van de PvdA (aanbevelingen 6 en 7) wordt met voorstemmen van de fractie PvdA (4 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties VVD, CDA, Weert Lokaal, SP en D66 (19 stemmen tegen) verworpen. Het amendement van de PvdA (aanbeveling 8) wordt met voorstemmen van de fractie PvdA (4 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties VVD, CDA, Weert Lokaal, SP en D66 (19 stemmen tegen) verworpen. De motie van de PvdA wordt gewijzigd en unaniem aanvaard. Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

Onderzoek Stichting Punt Welzijn - Eindrapport

PvdA amendement aanbevelingen rekenkamer

PvdA amendement aanbevelingen rekenkamer-2

PvdA motie rekenkamer

Geluidsfragment 1e termijn raad

Geluidsfragment 1e termijn college

Geluidsfragment 2e termijn

 

Geluidsfragment ordevoorstel doorgaan met vergaderen

 

 

 

24.

Onderwerp

Instemmen met het Meerjareninvesteringsprogramma 6 Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg.

 

Voorstel

a. Instemmen met het zesde en laatste Meerjareninvesteringsprogramma GOML.

b. Een bedrag van 2.407.280,- beschikbaar te stellen uit de gereserveerde GOML-gelden (1e en 2e tranche).

 

Besluitvorming

Stemverklaring fractie SP tegen het voorstel. Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties VVD, CDA, Weert Lokaal, PvdA en D66 (22 stemmen vr) en tegenstemmen van de fractie SP (3 stemmen tegen) aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Bijlagen MIP6

Geluidsfragment

 

 

 

25. 

Onderwerp

Vaststellen bestemmingsplan Waterskibaan De IJzeren Man te Weert.

 

Voorstel

De raad voorstellen om:

1. het bestemmingsplan 'Waterskibaan De IJzeren Man te Weert' gewijzigd vast te stellen;

2. het bestemmingsplan 'Waterskibaan De IJzeren Man te Weert' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan, gebaseerd op de kadastrale ondergrond en GBKN-kaart d.d. juli 2013;

3. geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan 'Waterskibaan De IJzeren Man te Weert';

4. Gedeputeerde Staten te verzoeken zo spoedig mogelijk te berichten of eerder dan de voorgeschreven termijn van zes weken tot bekendmaking van het vastgestelde plan mag worden

overgegaan.

 

Besluitvorming

Raadslid Marechal (PvdA) neemt niet deel aan de besluitvorming. Stemverklaring raadslid Beenders (PvdA) tegen het voorstel. Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties VVD, CDA, Weert Lokaal, PvdA (m.u.v. raadslid Beenders), SP en D66 (23 stemmen vr) en tegenstemmen van raadslid Beenders (1 stem tegen) aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

Raadsconsultaties

Hamerstukken

 

26.

Onderwerp

Kenbaar maken van eventuele wensen en/of bedenkingen betreffende de verkoop van de onroerende zaak aan de Kaaskampweg 3 te Weert.

 

Voorstel

1. Kennisnemen van en wensen en/of bedenkingen kenbaar maken betreffende de verkoop van de onroerende zaak aan de Kaaskampweg 3 te Weert.

2. Bekrachtigen van de geheimhouding van het onderliggende taxatierapport zonder eindtermijn op basis van artikel 10 lid 2 sub b en sub g WOB.

 

Besluitvorming

De raad brengt geen wensen en/of bedenkingen uit. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

 

Bespreekstukken

 

27.

Onderwerp

Kenbaar maken van wensen en/of bedenkingen over deelneming van collegeleden van gemeente Weert in het Algemeen Bestuur van de op te richten Stichting Keyport 2020.

 

Voorstel

De raad in de gelegenheid stellen wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van het voornemen om de burgemeester en de wethouder van economische zaken zitting te laten nemen in

het bestuur van de Stichting Keyport 2020.

 

Besluitvorming

Van de schriftelijk ingediende wensen en bedenkingen van de fracties SP en PvdA wordt alleen wens nummer 2 in stemming gebracht. De raad stemt daar unaniem mee in.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Financieel overzicht Keyport

SP, PvdA wensen en bedenkingen Keyport

Geluidsfragment

 

 

 

28.

Onderwerp

Kenbaar maken van wensen en/of bedenkingen ten aanzien van de uitgangspunten voor de Samenwerking Midden-Limburg als vervolg op de Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg, de proceskosten beschikbaar stellen en de structurele middelen voor toekomstige samenwerking Midden-Limburg bij de afweging van de prioriteiten 2015-2018 te betrekken.

 

Voorstel

1. Zienswijzen en/of bedenkingen kenbaar maken ten aanzien van de uitgangspunten voor de Samenwerking Midden-Limburg als vervolg op de Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg.

2. De raad voorstellen de proceskosten van 1,50 per inwoner ad. 72.882,-- beschikbaar te stellen uit de jaarschijf 2014 van het gereserveerde budget voor economische structuurversterking

en promotie 2011-2014.

3. De raad voorstellen om het beschikbaar stellen van structurele middelen voor de toekomstige samenwerking Midden-Limburg bij de afweging van de prioriteiten 2015-2018 te betrekken.

 

Besluitvorming

Van de schriftelijk door de VVD-fractie ingediende wensen en bedenkingen wordt alleen wens nummer 6 in stemming gebracht. Deze wens wordt met voorstemmen van de fractie VVD (7 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties CDA, Weert Lokaal, PvdA, SP en D66 (18 stemmen tegen) verworpen. De schriftelijk door de fracties CDA, VVD en SP ingediende wensen en bedenkingen worden unaniem aanvaard. Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Stand van zaken procesmiddelen GOML 2013

Begroting GOML 1e half jaar 2014

CDA, VVD, SP wensen en bedenkingen bij SML

28 VVD wensen en bedenkingen SML

Geluidsfragment 1e termijn raad

Geluidsfragment 1e termijn college

Geluidsfragment 2e termijn

 

 

 

29. 

Onderwerp

Kenbaar maken van eventuele wensen en/of bedenkingen betreffende de verkoop van de onroerende zaak aan de Molenweg 14 te Stramproy, beter bekend als voormalige basisschool "De Duizendpoot".

 

Voorstel

1. Kennisnemen van en wensen en/of bedenkingen kenbaar maken betreffende de verkoop van de onroerende zaak aan de Molenweg 14 te Stramproy.

2. Bekrachtigen van de geheimhouding van het onderliggende taxatierapport zonder eindtermijn op basis van artikel 10 lid 2 sub b en sub g W.O.B.

 

Besluitvorming

De raad brengt geen wensen en/of bedenkingen uit. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsinformatie (brieven)

Bespreekstukken

 

30.

Onderwerp

Vragen en verzoeken om inlichtingen ex artikel 40 van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Weert.

a.      Brief van mevrouw A. Geurts en de heer J. Goubet namens de fractie SP d.d. 18 november 2013 inzake vragen aan het college over het niet verlengen of omzetten contracten medewerkers De Risse, met het verzoek om mondelinge beantwoording.

 

Voorstel

Vragen en antwoorden bespreken.

 

Besluitvorming

De vragen en antwoorden zijn besproken.

 

Bestanden

30a Brief SP over het niet verlengen of omzetten contracten medewerkers De Risse

30a Antwoordbrief aan SP over het niet verlengen of omzetten contracten medewerkers De Risse

Geluidsfragment

 

31.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode
18 september tot en met 5 november 2013.

 

Voorstel

Kennisnemen van de ingekomen brieven.

 

Besluitvorming

Van de ingekomen brieven is kennisgenomen.

 

Bestanden

Overzicht

Geluidsfragment

 

 

 

32.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover het college nog een voorstel moet doen.

 

Voorstel

Voor kennisgeving aannemen van voornoemde lijst.

 

Besluitvorming

De lijst is voor kennisgeving aangenomen.

 

Bestanden

Overzicht

Geluidsfragment

 

 

 

33.

Onderwerp

Kennisnemen van de onderstaande overzichten:

a. Overzicht benvloeding onvoorziene lasten 2013;

b. Overzicht begrotingsuitkomsten 2013;

c. Overzicht nieuw beleid als gevolg van verlenging afschrijvingstermijnen 2013;

d. Overzicht reserves en voorzieningen 2013;

e. Overzicht benvloeding onvoorziene lasten 2014;

f. Overzicht begrotingsuitkomsten 2014;

g. Overzicht nieuw beleid als gevolg van verlenging afschrijvingstermijnen 2014;

h. Overzicht reserves en voorzieningen 2014.

 

Voorstel

Kennisnemen van de overzichten.

 

Besluitvorming

Van de overzichten is kennisgenomen.

 

Bestanden

Overzicht benvloeding onvoorziene lasten 2013

Overzicht begrotingsuitkomsten 2013

Overzicht nieuw beleid agv verlenging afschrijvingsterm. 2013

Overzicht reserves en voorzieningen 2013

Overzicht benvloeding onvoorziene lasten 2014

Overzicht begrotingsuitkomsten 2014

Overzicht nieuw beleid agv verlenging afschrijvingsterm. 2014

Overzicht reserves en voorzieningen 2014

Geluidsfragment

 

 

 

33A.

Onderwerp

Motie vreemd aan de orde van de dag van de fracties Van de Loo, D66 en PvdA (verkoopregisseur).

 

Voorstel

Motie aannemen.

 

Besluitvorming

Raadslid Boonen is niet aanwezig bij de besluitvorming. De motie wordt met voorstemmen van de fracties D66 en PvdA (5 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties VVD, CDA, Weert Lokaal en SP (19 stemmen tegen) verworpen.

 

Bestanden

D66, FL en PvdA motie verkoopregiseur

Geluidsfragment

 

 

 

33B.

Onderwerp

Motie vreemd aan de orde van de dag van de fractie PvdA (overzicht externe uitbesteding).

 

Voorstel

Motie aannemen.

 

Besluitvorming

Motie wordt gewijzigd en unaniem aanvaard.

 

Bestanden

PvdA, D66 motie overzicht externe uitbesteding

Geluidsfragment

 

 

 

 

 

 

34.

Onderwerp

Sluiting.

 

 

De voorzitter sluit op 12 december 2013 om 00.05 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 12 februari 2014.

 

De Griffier,

 

De Voorzitter,

 

 

 

 

Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

 A.A.M.M. Heijmans