BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 12 FEBRUARI 2014

Voorzitter:

A.A.M.M. Heijmans (burgemeester),

bij de agendapunten 16 t/m 21: F.L.J.A. Adriaens (Weert Lokaal)

Griffier:

mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de raadsleden:

F.L.J.A. Adriaens (Weert Lokaal), S. Altun (VVD), I.F.A.J. Beenders-van Dooren (PvdA), L.J. Boonen (VVD), V.A. van Brussel (VVD), G.J. Van Buuren (VVD), A.J. Egging (fractie Egging), M.A. Engelen-Weijen (Weert Lokaal), drs. G.J.W. Gabrils (Weert Lokaal), A. Geurts (SP) (aanwezig tot 20.55 uur, aanvang agendapunt 14), J.W.J. Goubet (SP), A.G. Jacobs (CDA), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), mr. F. Kadra (PvdA), J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), H.P.M. Lempens (VVD), H.J.W.M. van de Loo (fractie Van de Loo), M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA), H.H.M. Peters RA (VVD), B. Peterse (SP), P.J.H. Sijben (CDA), H. Stals (CDA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), L.M.J.C. Tullemans (VVD) en M. Zaboul (PvdA).

Afwezig de raadsleden:

G.J.A. Marechal (PvdA), T.W.G. Meulen (CDA) en S.M.L. Struving (CDA)

 

 

Aanwezig de wethouders:

A.F. van Eersel (VVD), H.W.J. Coolen (CDA), H.A. Litjens (Weert Lokaal) en J.M. Cardinaal (VVD)

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel, bijlagen en de moties en amendementen. Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder de gasten van de raad.

Er zijn berichten van verhindering ontvangen van de heren Marechal (PvdA) en Meulen (CDA) en mw. Struving (CDA).

Weert TV maakt de uitslag bekend van de verkiezing meest Talentvolle politicus (dhr. B. Peterse (SP)), de winnaar van de publieksprijs (mw. C. Beenders-van Dooren (PvdA)) en de Beste politicus van Weert van de periode 2010-2014

(mw. C. Beenders-van Dooren (PvdA)).

Mw. Engelen (Weert Lokaal) is vandaag jarig.

 

Bestanden

Geluidsfragment opening

Geluidsfragment prijsuitreikingen

 

 

 

2.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

 

         de bespreekstukken 17 (verordening gegevensverstrekking basisregistratie), 18 (legesverordening) en agendapunt 19 (afschrijvingstermijnen vaste activa) worden als hamerstuk behandeld;

         agendapunt 20 (criteria art. 160 Gemeentewet) wordt van de agenda gehaald omdat het niet rijp is voor behandeling;

         SP en D66 hebben een motie vreemd aan de orde van de dag ingediend over verkiezingsborden, deze is geagendeerd als agendapunt 25A;

         de PvdA dient een motie vreemd aan de orde van de dag in over gastvrouwen, deze wordt geagendeerd als agendapunt 25B;

         Weert Lokaal dient een motie vreemd aan de orde van de dag in over spoedeisende hulp in Weert, deze wordt geagendeerd als agendapunt 25C;

         de brief van de PvdA over Beekstraatkwartier (agendapunt 22a) wordt betrokken bij de extra informatiebijeenkomst over Beekstraatkwartier op 19 februari a.s. en niet vandaag behandeld;

         de SP zal een motie indienen (werken voor uitkering) bij agendapunt 22f;

         de agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

Agenda 12-02-2014

Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

         Verzoek om spreekrecht van de heer Marzouk namens de Stichting Islamitische Moskee Weert m.b.t. agendapunt 13 (bestemmingsplan Kloosterstraat).

         Verzoek om spreekrecht van de heer B. Meijboom van Groen Links bij agendapunt 14 (combinatiefunctionarissen).

 

Bestanden

Tekst spreekrecht de heer Marzouk

Geluidsfragment spreekrecht de heer Marzouk

Geluidsfragment spreekrecht de heer Meijboom

 

 

 

4.

Onderwerp

Mededelingen.

 

 

De gast van de burgemeester wordt gentroduceerd: Yasmine Maqdache.

Yasmine Maqdache, geboren en getogen in Weert, is achttien jaar en vorig jaar geslaagd voor het VWO op het Philips van Horne. Dit jaar begon zij aan de studie Internationaal en Europees recht op de Universiteit van Tilburg. Ze werkt momenteel als politiejunior in Weert. Yasmine is van jongs af aan genteresseerd in politiek, recht, bestuur en besluitvorming. In 2014 bezoekt Yasmine samen met de burgemeester een aantal officile bijeenkomsten en activiteiten uit de agenda van de burgemeester. Daarmee betrekt de burgemeester Yasmine actief bij het burgemeesterschap.

Yasmine vertelt kort iets over zichzelf en haar motivatie.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

5.

Onderwerp

a. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 6 november 2013;

b.     Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 6 november 2013;

c.      Vaststellen van de notulen van de vergadering van 11 december 2013;

d.     Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 11 december 2013.

(geen spreekrecht)

 

 

Notulen en besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

Notulen Weert 6 november 2013 (in pdf)

Notulen Weert 6 november 2013 in E-book versie (in epub)

 

Besluitenlijst Weert 6 november 2013 (in pdf)

Originele Besluitenlijst Weert 6 november 2013 (in htm)

 

Notulen Weert 11 december 2013 (in pdf)

Notulen Weert 11 december 2013 in E-book versie (in epub)

 

Besluitenlijst Weert 11 december 2013 (in pdf)

Originele Besluitenlijst Weert 11 december 2013 (in htm)

 

Geluidsfragment

 

 

 

Raadsvoorstellen

Hamerstukken

 

6.

Onderwerp

Kennisnemen van de decembercirculaire 2013 over de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de daaruit voortvloeiende financile gevolgen voor de jaren 2011, 2013 en 2014.

 

Voorstel

Kennisnemen van de circulaire van 9 december 2013 inzake de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de daaruit voortvloeiende financile gevolgen voor de uitkeringsjaren 2011,

2013 en 2014.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Decembercirculaire gemeentefonds 2013

Geluidsfragment

 

7. 

Onderwerp

Instellen commissie onderzoek geloofsbrieven nieuwe raad.

 

Voorstel

A. Besluiten tot het instellen van een commissie die de geloofsbrieven van alle raadsleden, die op 19 maart 2014 worden gekozen, onderzoekt.

B. De raadsleden F.L.J.A. Adriaens, A.J. Egging en J.C.M.I. Op den Kamp-Smans te benoemen tot lid van deze commissie.

C. Raadslid S.M.L. Struving te benoemen tot plaatsvervangend lid van deze commissie.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

Geluidsfragment

 

8.

Onderwerp

Instemmen met de locatiekeuze voor de (ver)nieuwbouw van de St. Franciscusschool voor Laar / Laarveld.

 

Voorstel

1. Kennisnemen van de Locatiestudie Basisschool St. Franciscus

2. Kennisnemen van de brief van schoolbestuur Meerderweert waarin argumenten worden aangedragen voor de bouw van een nieuwe school aan de Rietstraat

3. Instemmen met de locatie Aldenheerd als locatie voor de (ver)nieuwbouw van een school voor Laar / Laarveld.

 

Besluitvorming

Stemverklaringen VVD en CDA vr het voorstel. Voorstel zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Locatiestudie

Notulen informatiebijeenkomst

Geluidsfragment

 

 

 

9.

Onderwerp

Vaststellen van de Erfgoedverordening Weert 2014 onder intrekking van de Erfgoedverordening 2012.

 

Voorstel

Besluiten om de Erfgoedverordening Weert 2014 vast te stellen onder intrekking van de Erfgoedverordening 2012.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Erfgoedverordening 2014

Geluidsfragment

 

 

 

10.

Onderwerp

Vaststellen Monumentenbeleidsplan 2014.

 

Voorstel

Besluiten om het Monumentenbeleidsplan 2014 vast te stellen.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Monumentenbeleidsplan 2014

Geluidsfragment

 

 

 

11.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet ad 65.000,-- voor de realisatie van een publiek WiFi-netwerk in de binnenstad.

 

Voorstel

Beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet ad 65.000,00 voor de realisatie van een publiek WiFi-netwerk in de binnenstad.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

12.

Onderwerp

Gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Molenweg 23 Stramproy.

 

Voorstel

De raad voorstellen om:

1. het bestemmingsplan 'Molenweg 23 Stramproy' gewijzigd vast te stellen;

2. het bestemmingsplan 'Molenweg 23 Stramproy' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan, gebaseerd op de kadastrale ondergrond en grootschalige basiskaart van Nederland (GBKN) van september 2013;

3. geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan 'Molenweg 23 Stramproy';

4. Gedeputeerde Staten te verzoeken zo spoedig mogelijk te berichten of eerder dan de voorgeschreven termijn van zes weken tot bekendmaking van het vastgestelde plan mag worden overgegaan.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

 

Bespreekstukken

 

13. 

Onderwerp

Vaststellen van het bestemmingsplan Kloosterstraat, integrale herziening.

 

Voorstel

1. Het bestemmingsplan 'Kloosterstraat, integrale herziening, ongewijzigd vast te stellen.

2. Het bestemmingsplan 'Kloosterstraat, integrale herziening' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan, gebaseerd op de GBKN en kadastrale ondergrond van oktober 2013.

3. Geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan 'Kloosterstraat, integrale herziening'.

 

Besluitvorming

Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties VVD (met uitzondering van dhr. Altun), CDA, Weert Lokaal, SP, D66, Egging en Van de Loo (22 stemmen vr) en tegenstemmen van de fractie PvdA en dhr. Altun (VVD) (4 stemmen tegen) aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment 1e termijn raad

Geluidsfragment 1e termijn college

Geluidsfragment 2e termijn

 

 

 

14.

Onderwerp

Instemmen met het voorstel over de evaluatie combinatiefunctionarissen.

 

Voorstel

1. Kennisnemen van de evaluaties "Let's Move anno 2012", evaluatie cultuurcoach en het onderzoek van Kennispraktijk.

2. Besluiten om de deelname aan de Impulsregeling te continueren vanaf 1 september 2014 en de daarvoor bestemde rijksgelden ( 186.000) en accresgelden ( 68.372) vanaf 2015 structureel hiervoor in te zetten.

3. Besluiten om vanuit het beschikbare budget vanaf 1 september 2014 aanvullende middelen beschikbaar te stellen voor Punt Welzijn, stichting Rick, basisscholen en breedtesportverenigingen om de combinatiefunctionarissen / buurtsportcoaches te continueren.

4. Besluiten om bij de prioriteitafweging in 2014 af te wegen of vanaf 2015 structureel 135.000 beschikbaar kan worden gesteld voor combinatiefunctionarissen.

 

Besluitvorming

Het amendement van de fracties CDA, D66, VVD en Weert Lokaal wordt gewijzigd en met voorstemmen van de fracties VVD, CDA, Weert Lokaal, SP, D66, Egging en Van de Loo (22 stemmen vr) en tegenstemmen van de fractie PvdA (3 stemmen tegen) aanvaard. Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Bijlagen evaluatie combinatiefunctionarissen

Brief inzake combinatiefunctionarissen

Amendement CDA, D66, VVD, Weert Lokaal inzake combinatiefunctionarissen

Geluidsfragment 1e termijn raad

Geluidsfragment 1e termijn college

Geluidsfragment 2e termijn

 

 

 

15.

Onderwerp

Instemmen met het voorstel over de bestuursopdracht Samenwerken en Uitbesteden, deelopdracht: Belastingen.

 

Voorstel

1. De in het rapport "Nulmeting Belastingen"voorgesteld optie I samenwerken met BsGW verder uit te werken in fase III;

2. na uitwerking van Fase III een definitief besluit te nemen;

3. de door het college van B&W opgelegde geheimhouding met betrekking tot het rapport "Nulmeting Belastingen"op grond van artikel 10 lid 2 sub b en g WOB bekrachtigen tot na de definitieve besluitvorming door de gemeenteraad.

 

Besluitvorming

Het amendement van de fractie Weert Lokaal wordt unaniem aanvaard. Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties VVD, CDA, Weert Lokaal, PvdA, D66, Egging en Van de Loo (23 stemmen vr) en tegenstemmen van de fractie SP (2 stemmen tegen) aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Amendement Weert Lokaal bestuursopdracht Belastingen

Geluidsfragment

 

 

 

16.

Onderwerp

A. Instemmen met het voorstel over te gaan tot een nadere uitwerking van de bestuursopdracht 'samenwerken en uitbesteden' voor het onderdeel 'Stadstoezicht'.

B. Instemmen met de door het college van B&W opgelegde geheimhouding met betrekking tot de bijlage (tabel 2.2.) uit de rapportage van BMC d.d. september 2013 nr. 448082 op grond van artikel 10, lid 2, sub b en g WOB.

 

Voorstel

Besluiten om:

1. de in het rapport voorgestelde uitwerkingsrichting voor uitbesteding in fase III verder te onderzoeken;

2. na afronding van fase III een definitief besluit te nemen;

3. in te stemmen met de door het college van B&W opgelegde geheimhouding met betrekking tot de bijlage (tabel 2.2.) uit de rapportage van BMC d.d. september 2013 nr. 448082.

 

Besluitvorming

Het amendement van de fractie SP wordt met voorstemmen van de fractie SP (2 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties VVD, CDA, Weert Lokaal, PvdA, D66, Egging en Van de Loo (23 stemmen tegen) verworpen. Het amendement van de fracties CDA, Weert Lokaal, VVD, PvdA en SP wordt unaniem aanvaard. Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties VVD, CDA, Weert Lokaal, PvdA, D66, Egging en Van de Loo (23 stemmen vr) en tegenstemmen van de fractie SP (2 stemmen tegen) aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Amendement CDA, Weert Lokaal, VVD, PvdA, SP inzake bestuursopdracht Stadstoezicht

Amendement SP bestuursopdracht Stadstoezicht

Geluidsfragment

 

 

 

17. 

Onderwerp

Vaststellen van de verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Weert 2014.

 

Voorstel

Vaststellen van de "Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Weert 2014".

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen

Brief inzake verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen

Geluidsfragment

 

 

 

18.

Onderwerp

Vaststellen van de Legesverordening 2014, versie 2, en de daarbijbehorende tarieventabel.

 

Voorstel

Instemmen met de legesverordening 2014, versie 2.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Legesverordening 2014, versie 2

Tarieventabel Legesverordening 2014, versie 2

Geluidsfragment

 

 

 

19.

Onderwerp

Aanpassen afschrijvingstermijnen vaste activa.

 

Voorstel

1. Aanpassen van de afschrijvingstermijnen van vaste activa met ingang van 1 januari 2013;

2. Vaststellen van de verordening ex artikel 212 Gemeentewet met terugwerkende kracht per 1 januari 2013.

 

Besluitvorming

Stemverklaring van de SP tegen het voorstel. Voorstel zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Financile beheersverordening gemeente Weert (ex art. 212 GW)

Geluidsfragment

 

 

 

20.

Onderwerp

Verruimen van criteria artikel 160 Gemeentewet ten aanzien van transacties onroerend goed.

 

Voorstel

Besluiten om de grens van 300.000,00 bij verkoop van grond met opstallen te verruimen naar 500.000,00 en als voorwaarde te stellen dat een taxatierapport voorhanden is en niet meer dan

10% naar beneden wordt afgeweken van de taxatiewaarde.

 

Besluitvorming

Dit voorstel is van de agenda verwijderd en niet behandeld.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

 

 

 

Raadsconsultaties

Hamerstukken

Liggen niet voor

 

Bespreekstukken

 

21. 

Onderwerp

Kenbaar maken van onze zienswijze met betrekking tot ontwikkelingen binnen de brandweerzorg Limburg-Noord.

 

Voorstel

De raad voorstellen:

1. Kennis nemen van

a. het ontwerp dekkingsplan Brandweer Limburg-Noord; versie 2.0;

b. de ontwerpvisie repressie;

c. de ontwerpvisie brandweervrijwilligers; en

d. de notitie informatie Brandveilig Leven; van en voor iedereen.

2. Geen wensen en bedenkingen inbrengen m.b.t. de documenten c en d.

3. m.b.t. de documenten a en b het college opdragen de volgende bedenkingen kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord:

* de uitkomsten van de landelijke evaluatiecommissie dekkingsplan af te wachten;

* eerst het harmonisatieproces m.b.t. de gemeentelijke bijdrage af te ronden;

* in overleg te treden met het Ministerie van VeJ inzake de opkomsttijden en risicoprofief;

* gebruik te maken van de wettelijke mogelijkheid om gemotiveerd af te wijken van de opkomsttijden.

 

Besluitvorming

De afzonderlijk schriftelijk door de fracties Weert Lokaal, SP, PvdA en CDA ingediende zienswijzen worden unaniem aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Bestanden inzake brandweerzorg

Zienswijze CDA brandweerzorg

Zienswijze PvdA brandweerzorg

Zienswijze SP brandweerzorg

Zienswijze Weert Lokaal brandweerzorg

Geluidsfragment

 

Geluidsfragment bespreken doorgaan met vergaderen

 

 

 

Raadsinformatie (brieven)

Bespreekstukken

 

22.

Onderwerp

Vragen en verzoeken om inlichtingen ex artikel 40 van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Weert.

a.     Brief van mevrouw C. Beenders - van Dooren namens de fractie PvdA d.d. 16 december 2013 inzake vragen aan het college over het Beekstraatkwartier, met het verzoek om schriftelijke beantwoording.

b.    Brief van de heer H. Marechal namens de fractie PvdA d.d. 25 december 2013 inzake vragen aan het college over de waterdruk, met het verzoek om schriftelijke beantwoording.

c.     Brief van de heer H. Marechal namens de fractie PvdA d.d. 25 december 2013 inzake vragen aan het college over de A2 fileleed, met het verzoek om schriftelijke beantwoording.

d.    Brief van de heer G. Gabrils namens de fractie Weert Lokaal d.d. 3 januari 2014 inzake vragen aan het college over de internationale verbinding openbaar vervoer Nederland-Belgi, met het verzoek om schriftelijke beantwoording.

e.    Brief van mevrouw F. Kadra en de heer H. Marechal namens de fractie PvdA d.d. 10 januari 2014 inzake vragen aan het college over Maatman zorg, met het verzoek om schriftelijke beantwoording.

f.      Brief van mevrouw A. Geurts en de heren J. Goubet en B. Peterse namens de fractie SP d.d. 19 januari 2014 inzake vragen aan het college over werklozen aan de slag in de wijk, met het verzoek om schriftelijke beantwoording.

 

Voorstel

Vragen en antwoorden bespreken.

 

Besluitvorming

De vragen en antwoorden zijn besproken. Bij de behandeling van de motie van de fractie SP inzake werken voor uitkering bij agendapunt 22f neemt dhr. Van de Loo (fractie Van de Loo) niet deel aan de beraadslagingen en besluitvorming vanwege mogelijke belangenverstrengeling. De motie wordt met voorstemmen van de fractie SP en dhr. Gabrils van Weert Lokaal (3 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties VVD, CDA, Weert Lokaal met uitzondering van dhr. Gabrils, PvdA, D66 en Egging (21 stemmen tegen) verworpen.

 

Bestanden

22a Brief PvdA over Beekstraatkwartier

22a Antwoordbrief aan PvdA over Beekstraatkwartier

22b Brief PvdA over waterdruk

22b Antwoordbrief aan PvdA over waterdruk

22c Brief PvdA over A2 fileleed

22c Antwoordbrief aan PvdA over A2 fileleed

22d Brief Weert Lokaal over openbaar vervoer NL-B

22d Antwoord aan Weert Lokaal over openbaar vervoer NL-B

22e Brief PvdA over Maatman zorg

22e Antwoordbrief aan PvdA over Maatman zorg

22f Brief SP over werklozen aan de slag in de wijk

22f Antwoord aan SP over werklozen aan de slag in de wijk

Motie SP werken voor uitkering

 

Geluidsfragment

 

 

 

23.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 6 november tot en met 31 december 2013.

 

Voorstel

Kennisnemen van de ingekomen brieven.

 

Besluitvorming

Van de ingekomen brieven is kennisgenomen.

 

Bestanden

Overzicht

Geluidsfragment

 

 

 

24.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover het college nog een voorstel moet doen.

 

Voorstel

Voor kennisgeving aannemen van voornoemde lijst.

 

Besluitvorming

De lijst is voor kennisgeving aangenomen.

 

Bestanden

Overzicht

Geluidsfragment

 

 

 

25. 

Onderwerp

Kennisnemen van de onderstaande overzichten:

a. Overzicht benvloeding onvoorziene lasten 2014;

b. Overzicht begrotingsuitkomsten 2014;

c. Overzicht nieuw beleid als gevolg van verlenging afschrijvingstermijnen 2014;

d. Overzicht reserves en voorzieningen 2014.

 

Voorstel

Kennisnemen van de overzichten.

 

Besluitvorming

Van de overzichten is kennisgenomen.

 

Bestanden

Overzicht benvloeding onvoorziene lasten 2014

Overzicht begrotingsuitkomsten 2014

Overzicht nieuw beleid agv verlenging afschrijvingsterm. 2014

Overzicht reserves en voorzieningen 2014

Geluidsfragment

 

 

 

25A.

Onderwerp

Motie vreemd aan de orde van de dag van de fracties SP en D66 inzake verkiezingsborden.

 

Voorstel

Motie aannemen.

 

Besluitvorming

De motie wordt door de indieners aangehouden.

 

Bestanden

Motie SP en D66 verkiezingsborden

Geluidsfragment

 

 

 

25B.

Onderwerp

Motie vreemd aan de orde van de dag van de fractie PvdA inzake gastvrouwen.

 

Voorstel

Motie aannemen.

 

Besluitvorming

De motie wordt met voorstemmen van de fractie PvdA (3 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties VVD, CDA, Weert Lokaal, SP, D66, Egging en Van de Loo (22 stemmen tegen) verworpen.

 

Bestanden

Motie PvdA gastvrouwen

Geluidsfragment

 

 

 

25C.

Onderwerp

Motie vreemd aan de orde van de dag van de fractie Weert Lokaal inzake het mogelijk verdwijnen van spoedeisende hulp uit Weert.

 

Voorstel

Motie aannemen.

 

Besluitvorming

Mw. Zaaboul (PvdA) en mw. Nouwen (CDA) onthouden zich van stemming vanwege persoonlijke betrokkenheid. De motie wordt met 23 stemmen vr unaniem aanvaard.

 

Bestanden

Motie Weert Lokaal spoedeisende hulp ziekenhuis Weert

Geluidsfragment

 

 

 

26.

Onderwerp

Sluiting.

 

 

De voorzitter sluit om 23.32 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 25 maart 2014.

 

De Griffier,

 

De Voorzitter,

 

 

 

 

Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

 A.A.M.M. Heijmans