BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 25 MAART 2014

Voorzitter:

A.A.M.M. Heijmans (burgemeester)

Griffier:

mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de raadsleden:

F.L.J.A. Adriaens (Weert Lokaal), I.F.A.J. Beenders-van Dooren (PvdA), L.J. Boonen (VVD), V.A. van Brussel (VVD), G.J. Van Buuren (VVD), A.J. Egging (fractie Egging), M.A. Engelen-Weijen (Weert Lokaal), drs. G.J.W. Gabrils (Weert Lokaal) (aanwezig vanaf 20.00 uur), A. Geurts (SP), J.W.J. Goubet (SP), A.G. Jacobs (CDA), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), mr. F. Kadra (PvdA), J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), H.P.M. Lempens (VVD), H.J.W.M. van de Loo (fractie Van de Loo), G.J.A. Marechal (PvdA), T.W.G. Meulen (CDA), M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA) (aanwezig vanaf 17.45 uur; agendapunt 16), H.H.M. Peters RA (VVD), B. Peterse (SP), P.J.H. Sijben (CDA), H. Stals (CDA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66) en L.M.J.C. Tullemans (VVD)

Afwezig de raadsleden:

S. Altun (VVD), M. Zaboul (PvdA) en S.M.L. Struving (CDA)

 

 

Aanwezig de wethouders:

A.F. van Eersel (VVD), H.W.J. Coolen (CDA), H.A. Litjens (Weert Lokaal) en J.M. Cardinaal (VVD)

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel, bijlagen en de moties en amendementen. Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent om 17.00 uur de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij vermeldt de berichten van verhindering.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

 

         agendapunt 10 (actieprogramma integratie) wordt op verzoek van de SP-fractie als bespreekstuk behandeld;

         agendapunt 14 (integriteitstoets) wordt behandeld als hamerstuk; D66 zal een stemverklaring afleggen;

         bij agendapunt 15 (bestemmingsplan Kerkstraat 99 t/m 101) onthoudt mw. Stokbroeks (D66) zich van deelname aan discussie en stemming vanwege persoonlijke betrokkenheid;

         agendapunten 17 E (brief grondverliezen), 17 F (brief fietsenstalling binnenstad) en 17 H (brief failissement Nieuwe Borg) worden als hamerstuk behandeld;

         het voorstel van de PvdA-fractie om agendapunt 16 (overeenkomst waterskibaan) van de agenda af te voeren wordt niet aanvaard;

         de SP-fractie dient een motie vreemd aan de orde van de dag in over hondenpoepbeleid; deze wordt behandeld als agendapunt 20A;

         de agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

Agenda 25-03-2014

Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Mededelingen.

 

 

De voorzitter vermeldt dat de heer Van de Loo is ingevallen als lid van de commissie onderzoek geloofsbrieven, omdat zowel een van de leden als het plaatsvervangend lid niet konden deelnemen vanwege ziekte.

De burgemeester roept de partijen op de verkiezingsborden op te ruimen. Als de gemeente de borden maandag moet opruimen zullen de kosten daarvan in rekening worden gebracht bij de betreffende partijen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

5.

Onderwerp

a. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 12 februari 2014;

b. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 12 februari 2014.

(geen spreekrecht)

 

 

Notulen en besluitenlijst worden ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

Notulen Weert 12 februari 2014 (in pdf)

Notulen Weert 12 februari 2014 in E-book versie (in epub)

 

Besluitenlijst Weert 12 februari 2014 (in pdf)

Originele Besluitenlijst Weert 12 februari 2014 (in htm)

 

Geluidsfragment

 

Raadsvoorstellen

Hamerstukken

 

6.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een bijdrage van maximaal 60.000,= voor afronding van herstelwerkzaamheden aan de St. Martinuskerk.

 

Voorstel

Beschikbaar stellen van een bijdrage van maximaal 60.000,- voor afronding van herstelwerkzaamheden aan de St. Martinuskerk onder voorwaarde van een voorts sluitende

financiering en ten laste brengen van de algemene reserve.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

7. 

Onderwerp

Ontwerpbegroting en jaarrekening inzet leerplicht Nederweert in het kader van de gemeenschappelijke regeling 'regionale samenwerking Leerplicht RMC Nederweert-Weert'.

 

Voorstel

Vaststellen van de ontwerpbegroting 2015 en jaarrekening 2013 voor de inzet leerplicht Nederweert in het kader van de gemeenschappelijke regeling 'regionale samenwerking Leerplicht RMC Nederweert-Weert'.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

8.

Onderwerp

Gewijzigd vaststellen van de subsidieplafonds voor de subsidieregeling investeringen uit de Deelsubsidieverordening Investeringen 2013.

 

Voorstel

1. Besluiten om de subsidieplafonds voor de subsidieregeling voor investeringen gewijzigd vast te stellen:

a. 13.000,- voor investeringen tot 20.000,-

b. 13.252,- voor investeringen groter dan 20.000,-

2. Besluiten om de onder 1. genoemde wijzigingen in werking te laten treden met ingang van de dag na publicatie.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

9.

Onderwerp

Wijzigen uiterste termijnen voor het aanvragen van subsidies door vrijwilligersorganisaties.

 

Voorstel

1. Besluiten om de uiterste termijn voor het aanvragen van een jaarlijkse subsidie, zoals vastgelegd in artikel 6, lid 2 van de "Algemene Subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013", te wijzigen van 1 september naar 15 september.

2. Besluiten om de uiterste termijn voor het aanvragen van een eenmalige subsidie voor kaderopleidingen, zoals vastgelegd in artikel 13, lid 1 van de "Deelsubsidieverordening Sport 2013", te wijzigen van uiterlijk 8 weken voor de start van de opleiding naar uiterlijk 1 week voor de start van de opleiding.

3. Besluiten om de uiterste termijn voor het aanvragen van een eenmalige subsidie voor investeringen tot 20.000,-, zoals vastgelegd in artikel 6, lid 3 van de "Algemene Subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013", te wijzigen van uiterlijk 12 weken voor de start van de activiteiten naar uiterlijk 1 week voor de start van de uitvoering.

4. Besluiten om de uiterste termijn voor het aanvragen van een eenmalige subsidie voor investeringen hoger dan 20.000,-, zoals vastgelegd in artikel 9, lid 2 van de "Deelsubsidieverordening Investeringen 2013", te wijzigen van uiterlijk 16 weken voor de start van de uitvoering naar uiterlijk 1 week voor de start van de uitvoering.

5. Besluiten om de ingangsdatum van de onder 1., 2., 3. en 4. genoemde wijzigingen te bepalen op de eerste dag na publicatie.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

10.

Onderwerp

Geen nieuw Actieprogramma Integratie opstellen na 2014, beindigen van de aanspraak op subsidies voor integratie per 1 januari 2015 en de subsidieverordening dienovereenkomstig aan te passen.

 

Voorstel

1. Geen nieuw Actieprogramma Integratie opstellen na 2014.

2. Beindigen van de aanspraak op subsidies voor integratie, zoals opgenomen in hoofdstuk 4 van de deelsubsidie verordening Welzijn 2013, per 1-1-2015 en de subsidieverordening dienovereenkomstig aan te passen.

 

Besluitvorming

De motie van de fractie SP wordt niet in stemming gebracht. Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Motie beleidskader diversiteit (SP)

Geluidsfragment

 

 

 

11.

Onderwerp

Verlengen van de startersregeling.

 

Voorstel

A. Beschikbaar stellen van een aanvullend krediet van 500.000,- ter uitvoering van de startersregeling.

B. De 'Verordening stimuleringsfonds startersregeling gemeente Weert 2007' in te trekken.

C. De 'Verordening starterslening gemeente Weert 2014' vast te stellen.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Verordening Starterslening Weert 2014

Geluidsfragment

 

 

 

12.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet ad 398.000,00 voor de herinrichting van de Passantenhaven, de inrichting van een tijdelijk park en de reconstructie van de Kollergang.

 

Voorstel

De raad voorstellen een uitvoeringskrediet ter beschikking te stellen ad 398.000,00 voor de herinrichting van de Passantenhaven, de inrichting van een tijdelijk park en de reconstructie van de Kollergang.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

 

Bespreekstukken

 

13. 

Onderwerp

Vaststellen controleprotocol 2013.

 

Voorstel

Besluiten het Controleprotocol 2013 vast te stellen.

 

Besluitvorming

Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Controleprotocol 2013 Weert

Geluidsfragment

 

 

 

14.

Onderwerp

Aanpassen Reglement van Orde raad ten behoeve van het invoeren van een integriteitstoets voor kandidaat-wethouders.

 

Voorstel

Het "Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad 2010" als volgt te wijzigen:

1. aan artikel 7 lid 6 wordt toegevoegd:

De commissie toetst de benoembaarheid van een wethouder aan de hand van de volgende zaken:

- de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG);

- de benoembaarheidsvereisten: artikelen 36a, 10 en 41a Gemeentewet;

- de onverenigbare functies: artikelen 36a lid 3, 36b en 46 Gemeentewet;

- de nevenfuncties: artikel 41b Gemeentewet;

- de verboden handelingen: artikelen 41c en 15 Gemeentewet;

- de gedragscode bestuurlijke integriteit van de gemeente Weert op grond van artikel 41c Gemeentewet.;

2. een nieuw lid 7 in te voegen, dat als volgt luidt: In opdracht van de burgemeester wordt voor de aanvang van iedere ambtstermijn ten behoeve van de wethouder(s) een risicoanalyse integriteit uitgevoerd. De burgemeester brengt over het eindresultaat van deze risicoanalyse via de geloofsbrieven verslag uit aan de raad. De risicoanalyse en de eindconclusie zijn niet-openbaar.;

3. aan de toelichting bij artikel 7 toe te voegen:

De Kieswet bevat geen specifieke bepalingen voor wethouders. De wetgever heeft in de Gemeentewet slechts enkele specifieke eisen voor wethouders opgenomen: de benoembaarheids- vereisten (artikelen 36a, 10 en 41a Gemeentewet), de onverenigbare functies (artikelen 36a lid 3, 36b en 46 Gemeentewet), de nevenfuncties (artikel 41b Gemeentewet), de

verboden handelingen (artikelen 41c en 15 Gemeentewet) en de gedragscode bestuurlijke integriteit (artikel 41c Gemeentewet). Vanuit de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is er bij brief van 16 maart 2006 op aangedrongen om in het RvO een bepaling op te nemen dat de kandidaat-wethouder een VOG dient te overleggen. Deze VOG kan dan worden meegenomen in de lijst van te beoordelen zaken en worden betrokken bij de totale afweging over de benoembaarheid. Vr de benoeming van wethouders wordt een risicoanalyse uitgevoerd. De resultaten hiervan spelen zowel een rol vr de benoeming (preventieve werking), als in de fase van collegevorming en portefeuilleverdeling als tijdens de functie-uitoefening door de wethouder. Wanneer de integriteitsrisicos in beeld zijn is de kandidaat-wethouder zich bewust van mogelijke belemmeringen voor zijn functievervulling. Ook kunnen er risicobeperkende maatregelen worden getroffen. Nadat een bestuurder is benoemd kan de risicoanalyse tevens een handvat zijn om binnen het college integriteit bespreekbaar te houden. Het is primair een taak van de politieke groeperingen om bij werving en selectie van voor te dragen politieke ambtsdragers toe te zien op de morele geschiktheid van de kandidaten. De politieke partij dient voor het voordragen van een kandidaat-bestuurder zich ervan te vergewissen of een integriteitanalyse tot onoverkomelijke belemmeringen ten aanzien van een benoeming zou kunnen leiden. De risicoanalyse integriteit beoogt een hulpmiddel ten aanzien van het toekomstig functioneren van een bestuurder te zijn en is in eerste instantie niet ontwikkeld om als barrire te dienen. De benoembaarheid van een kandidaat-wethouder is ter beoordeling aan de gemeenteraad. Daartoe wordt een door raadsleden bemenste commissie ingesteld, de zogenaamde commissie onderzoek geloofsbrieven, die de benoembaarheid toetst aan de geldende voorschriften en daarvan aan de raad verslag doet. De burgemeester heeft (niet als raadsvoorzitter, maar als bestuursorgaan burgemeester) op grond van de hierboven genoemde wetswijziging een versterkte rol ten aanzien van het bevorderen van integriteit in de gemeente. Vanuit die rol wordt de risicoanalyse in opdracht en onder verantwoordelijkheid van de burgemeester uitgevoerd en het eindresultaat door de burgemeester ingebracht in de benoemingsprocedure. De burgemeester heeft hierbij een procesmatige rol. Het toetsingskader van de risicoanalyse bestaat uit de kernbegrippen uit de gedragscode bestuurlijke integriteit, belangenverstrengeling, financile belangen (bedrijven of instellingenzeggenschap- relatie met gemeente-persoonlijke financin), nevenfuncties (organisaties-functietijdsbesteding- vergoeding), persoonlijke omstandigheden en handhaving van de onafhankelijke positie.

De provincie Limburg geeft in de Handreiking risicoanalyse integriteit openbaar bestuur van januari 2014 aan dat het doen van onderzoek, het analyseren van vertrouwelijke gegevens en het maken van een vertaalslag naar een passend advies binnen de politiek-bestuurlijke context vaardigheden vereist die in geringe mate bij gemeenten aanwezig zijn. Bovendien is onafhankelijkheid bij het opstellen van een integriteitstoets belangrijk. Daarom wordt geadviseerd deze werkzaamheden aan gespecialiseerde externe bureaus uit te besteden. In artikel 7 van het RvO is expliciet opgenomen aan welke criteria kandidaat-wethouders door de raad (commissie onderzoek geloofsbrieven) worden getoetst en bepaald dat kandidaat-wethouders een VOG overleggen bij de geloofsbrieven. De eindconclusie van de risicoanalyse terzake van de kandidaat-wethouders wordt onderdeel gemaakt van de benoemingsprocedure doordat de burgemeester deze stukken bij de geloofsbrieven voegt en de raad deze betrekt bij de beslissing omtrent benoeming. Deze eindconclusie begeeft zich op het terrein van de persoonlijke levenssfeer van betrokkene en is daarom niet-openbaar. De toelichting in het RvO wordt aan bovenstaande aangepast.

Het benoemingsproces ziet er als volgt uit:

zodra in het kader van de coalitieonderhandelingen duidelijk wordt welke partijen de coalitie gaan vormen en welke personen worden voorgedragen als wethouderskandidaat of, bij tussentijdse benoemingen, zodra duidelijk is wie de beoogd wethouder is, verstrekt de burgemeester de opdracht voor het uitvoeren van een risicoanalyse aan een extern bureau en leveren de betreffende kandidaten een VOG aan;

het extern bureau levert een vragenformulier aan de kandidaten aan;

het bureau onderzoekt de aangeleverde gegevens, stelt een open bronnenonderzoek in en stelt per kandidaat een risicoanalyse op;

het bureau bespreekt in het kader van hoor en wederhoor met de kandidaat-wethouder de bevindingen, de risicoanalyse en de daarin eventuele opgenomen aanbeveling tot risicobeperkende maatregelen (de risicoanalyse begeeft zich op het terrein van de privacy van betrokkene en wordt alleen aan de kandidaat verstrekt);

na dit gesprek ontvangt de burgemeester de eindconclusie m.b.t. de kandidaat. De eindconclusie heeft de vorm van een rapportage met uitsluitend de voor de benoembaarheid relevante bevindingen. In de rapportage wordt aangegeven dat deze is besproken met de kandidaat-wethouder en dat hij zich kan vinden in de bevindingen.

de burgemeester rapporteert aan de raad via de geloofsbrieven;

indien de eindconclusie van de risicoanalyse dusdanig is dat de kandidaat zich terugtrekt, rapporteert de burgemeester niet over deze kandidaat aan de raad, maar wordt de procedure herhaald met een andere kandidaat (omwille van de privacy van de eerste kandidaat maken zijn kandidatuur en de bevindingen van de risicoanalyse geen onderdeel meer uit van de procedure). Dat betekent overigens wel dat de raad in de meeste gevallen alleen kandidaten ter benoeming voorgelegd krijgt waaromtrent geen onaanvaardbare integriteitsrsisicos aangetroffen zijn. Dat is alleen anders in het geval de betreffende kandidaat ondanks onaanvaardbare integriteitsrisicos zijn kandidatuur toch wenst door te zetten..

 

Besluitvorming

Stemverklaring van de fractie D66 vr het voorstel. Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

15.

Onderwerp

Gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Kerkstraat 99 t/m 101.

 

Voorstel

1. Het bestemmingsplan 'Kerkstraat 99 t/m 101' gewijzigd vast te stellen.

2. Het bestemmingsplan 'Kerkstraat 99 t/m 101' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan, gebaseerd op de kadastrale ondergrond en Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN) van 7 juni 2006.

3. Geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan 'Kerkstraat 99 t/m 101'.

4. Gedeputeerde Staten te verzoeken zo spoedig mogelijk te berichten of eerder dan de voorgeschreven termijn van zes weken tot bekendmaking van het vastgestelde plan mag worden overgegaan.

 

Besluitvorming

Mw. Stokbroeks (D66) onthoudt zich van deelname aan discussie en stemming vanwege persoonlijke betrokkenheid. Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsconsultaties

Hamerstukken

Liggen niet voor

 

Bespreekstukken

 

16.

Onderwerp

Kenbaar maken van wensen en/of bedenkingen over de overeenkomst met Stichting ENTC en Stichting Zwembad De IJzeren Man over de overdracht van de waterskibaan.

 

Voorstel

Kenbaar maken van wensen en/of bedenkingen over de overeenkomst met Stichting ENTC en Stichting Zwembad De IJzeren Man over de overdracht van de waterskibaan.

 

Besluitvorming

De raadsleden mw. Beenders (PvdA) en dhr. Marechal (PvdA) brengen een stemverklaring uit tegen de waterskibaan en tegen alle voorliggende wensen en bedenkingen. De schriftelijk door de fractie PvdA ingediende wensen en bedenkingen worden ingetrokken. De schriftelijk door de fracties D66, Weert Lokaal, CDA, Van de Loo en VVD ingediende wensen en bedenkingen worden aanvaard met voorstemmen van de fracties VVD, CDA, Weert Lokaal, mw. Kadra van de PvdA, de SP, D66, fractie Egging en fractie Van de Loo (23 stemmen vr) en tegenstemmen van mw. Beenders en dhr. Marechal van de PvdA (2 stemmen tegen).

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Wensen en bedenkingen D66, WL, CDA, VVD, FL

Wensen en bedenkingen PvdA

Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsinformatie (brieven)

Bespreekstukken

 

17.

Onderwerp

Vragen en verzoeken om inlichtingen ex artikel 40 van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Weert.

a.      Brief van mevrouw M. Stokbroeks namens de fractie D66 en de heer G. van Buuren namens de fractie VVD d.d. 20 december 2013 inzake vragen aan het college over het Regionaal kennis- en expertisecentrum te Weert, met het verzoek om schriftelijke beantwoording.

b.     Brief van de heren J. Goubet en B. Peterse namens de fractie SP d.d. 10 januari 2014 inzake vragen aan het college over versobering openbaar vervoer in Weert, met het verzoek om schriftelijke beantwoording.

c.      Brief van mevrouw C. Beenders-van Dooren namens de fractie PvdA d.d. 22 januari 2014 inzake vragen aan het college over onleesbare straatnaambordjes en voorstel gedenkteken Johnny Hoes in Stationsstraatkwartier d.d. 18 augustus 2011, met het verzoek om schriftelijke beantwoording.

d.     Brief van mevrouw C. Beenders-van Dooren namens de fractie PvdA d.d. 4 februari 2014 inzake vragen aan het college over Gezondheidscentrum Oudenakkerstraat Weert, met het verzoek om schriftelijke beantwoording.

e.     Brief van mevrouw C. Beenders-van Dooren namens de fractie PvdA d.d. 12 februari 2014 inzake vragen aan het college over verhullen grondverliezen middels dubieuze boekhoudtrucs, met het verzoek om schriftelijke beantwoording.

f.       Brief van de heer V. van Brussel namens de fractie VVD d.d. 12 februari 2014 inzake vragen aan het college over fietsenstalling binnenstad, met het verzoek om schriftelijke beantwoording.

g.     Brief van mevrouw M. Stokbroeks namens de fractie D66 d.d. 16 februari 2014 inzake vragen aan het college over repetitieruimte lokale bands in De Bosuil, met het verzoek om schriftelijke beantwoording.

h.     Brief van mevrouw M. Stokbroeks namens de fractie D66 d.d. 22 februari 2014 inzake vragen aan het college over gevolgen faillissement projectontwikkelaar Nieuwe Borg, met het verzoek om schriftelijke beantwoording.

 

Voorstel

Vragen en antwoorden bespreken.

 

Besluitvorming

Vragen en antwoorden zijn besproken. De vragen en antwoorden onder 17 D (gezondheidscentrum Oudenakkerstraat) worden op verzoek van de PvdA geagendeerd voor de commissie RO.

 

Bestanden

17a Brief D66 over RKEC te Weert

17a Brief uitstel beantwoording aan D66 over RKEC te Weert

17a Antwoordbrief D66 over RKEC te Weert

17b Brief SP over versobering openbaar vervoer in Weert

17b Antwoordbrief SP over versobering openbaar vervoer

17c Brief PvdA over onleesbare straatnaamborden ed

17c Antwoordbrief PvdA onleesbare straatnaamborden ed

17d Brief PvdA over Gezondheidscentrum Oudeakkerstraat

17d Antwoordbrief PvdA Gezondheidscentrum Oudeakkerstr

17e Brief PvdA over verhullen grondverliezen

17e Antwoordbrief PvdA over verhullen grondverliezen

17f Brief VVD over fietsenstalling binnenstad Weert

17f Antwoordbrief VVD over fietsenstalling binnenstad Weert

17g Brief D66 over repetitieruimte lokale bands in de Bosuil

17g Antwoordbrief D66 over ruimte lokale bands in de Bosuil

17h Brief SP over gevolgen faillissement po Nieuwe Borg

17h Antwoordbrief SP over gevolgen faillissement po Nw Borg

 

Geluidsfragment

 

18.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 1 januari tot en met 11 februari 2014.

 

Voorstel

Kennisnemen van de ingekomen brieven.

 

Besluitvorming

Van de ingekomen brieven is kennisgenomen.

 

Bestanden

Overzicht

Geluidsfragment

 

 

 

19.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover het college nog een voorstel moet doen.

 

Voorstel

Voor kennisgeving aannemen van voornoemde lijst.

 

Besluitvorming

De lijst is voor kennisgeving aangenomen.

 

Bestanden

Overzicht

Geluidsfragment

 

 

 

20.

Onderwerp

Kennisnemen van de onderstaande overzichten:

a. Overzicht benvloeding onvoorziene lasten 2014;

b. Overzicht begrotingsuitkomsten 2014;

c. Overzicht nieuw beleid als gevolg van verlenging afschrijvingstermijnen 2014;

d. Overzicht reserves en voorzieningen 2014.

 

Voorstel

Kennisnemen van de overzichten.

 

Besluitvorming

Van de overzichten is kennisgenomen.

 

Bestanden

Overzicht benvloeding onvoorziene lasten 2014

Overzicht begrotingsuitkomsten 2014

Overzicht nieuw beleid agv verlenging afschrijvingsterm. 2014

Overzicht reserves en voorzieningen 2014

Geluidsfragment

 

 

 

20A.

Onderwerp

Motie vreemd aan de orde van de dag (SP): Hondenpoepbeleid

 

Voorstel

Motie aannemen.

 

Besluitvorming

De motie wordt met voorstemmen van de fracties VVD, CDA, Weert Lokaal, PvdA, SP, D66 en Van de Loo (24 stemmen vr) en tegenstem van de fractie Egging (1 stem tegen) aanvaard.

 

Bestanden

Motie Hondenpoepbeleid

Geluidsfragment

 

 

 

21.

Onderwerp

a. Kennis nemen van het proces-verbaal inzake de uitslag van de verkiezingen voor de gemeenteraad d.d. 19 maart 2014.

b. Verslag door de Commissie Onderzoek Geloofsbrieven met betrekking tot de tot lid van de raad benoemd verklaarden.

c. Beslissing omtrent toelating als lid van de raad van de gemeente Weert van de tot lid van de raad benoemd verklaarden.

 

Voorstel

a.  Kennis nemen van het proces-verbaal inzake de uitslag van de verkiezingen voor de gemeenteraad d.d. 19 maart 2014.

b. Kennisnemen van het verslag door de Commissie Onderzoek Geloofsbrieven met betrekking tot de tot lid van de raad benoemd verklaarden.

c.  Beslissen omtrent toelating als lid van de raad van de gemeente Weert van de tot lid van de raad benoemd verklaarden.

 

Besluitvorming

a.  De raad neemt kennis van het proces-verbaal inzake de uitslag van de verkiezingen voor de gemeenteraad d.d. 19 maart 2014.

b. De raad neemt kennis van het verslag door de voorzitter van de Commissie Onderzoek Geloofsbrieven met betrekking tot de 28 tot lid van de raad benoemd verklaarden.

c.  De raad beslist tot toelating als lid van de raad van de gemeente Weert van de 28 tot lid van de raad benoemd verklaarden.

 

Bestanden

Proces-verbaal verkiezingsuitslag Weert 2014

Geluidsfragment

 

Geluidsfragment schorsing

 

Na dit agendapunt wordt de vergadering geschorst.

Om 20.00 uur wordt de vergadering hervat.

 

22.

Onderwerp

Afscheid van de scheidende raadsleden.

 

 

Er wordt afscheid genomen van de raadsleden die op 19 maart 2014 niet gekozen zijn tot lid van de raad van de gemeente Weert.

 

Bestanden

Geluidsfragment opening door burgemeester Heijmans

Geluidsfragment speech Griffier

Geluidsfragment aankondiging afscheid raadsleden

Geluidsfragment toespraak de heer Tullemans

Geluidsfragment toespraak de heer Van Brussel

Geluidsfragment toespraak de heer Peters

Geluidsfragment speech door de heer Peters

Geluidsfragment toespraak de heer Marechal

Geluidsfragment speech door de heer Marechal

Geluidsfragment toespraak de heer Boonen

Geluidsfragment speech door de heer Boonen

Geluidsfragment toespraak mevrouw Op den Kamp-Smans

Geluidsfragment speech door mevrouw Op den Kamp-Smans

Geluidsfragment toespraak de heer Altun (en mevr. Struving)

Geluidsfragment toespraak de heer Jacobs

Geluidsfragment speech door de heer Jacobs

Geluidsfragment toespraak de heer Van de Loo

Geluidsfragment speech door de heer Van de Loo

Geluidsfragment toespraak de heer Egging

Geluidsfragment toespraak mevrouw Jacobs-Verstappen

Geluidsfragment speech door mevrouw Jacobs-Verstappen

Geluidsfragment toespraak de heer Lempens

Geluidsfragment speech door de heer Lempens

Geluidsfragment toespraak de heer Meulen

Geluidsfragment speech door de heer Meulen

Geluidsfragment toespraak mevrouw Nouwen-Jacobs

Geluidsfragment speech door mevrouw Nouwen-Jacobs

Geluidsfragment toespraak de heer Adriaens

Geluidsfragment speech door de heer Adriaens

 

 

 

23.

Onderwerp

Sluiting.

 

 

De voorzitter sluit om 22.00 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

Geluidsfragment eindwoord burgemeester

Geluidsfragment woord Weert Lokaal aan de heer Adriaens

Geluidsfragment sluiting

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 28 mei 2014.

 

De Griffier,

 

De Voorzitter,

 

 

 

 

Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

 A.A.M.M. Heijmans