BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 27 MAART 2014

Voorzitter:

A.A.M.M. Heijmans (burgemeester)

Griffier:

mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de raadsleden:

I.F.A.J. Beenders-van Dooren (PvdA), G.J. van Buuren (VVD), J.M. Cardinaal (VVD), H.W.J. Coolen (CDA), H.C.M. Duijsters (SP), drs. W.P.J. van Eijk (VVD), M.A. Engelen-Weijen (Weert Lokaal), drs. G.J.W. Gabrils (Weert Lokaal), A. Geurts (SP), J.W.J. Goubet (SP), M.J. van den Heuvel MSc (Weert Lokaal), mr. F. Kadra (PvdA), A.W.P. Kirkels (VVD), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), P.A.M. Ksters (Weert Lokaal), N.S.J. Linskens (CDA), H.A. Litjens (Weert Lokaal), J.M. Nouwen (CDA), B. Peterse (SP), P.J.H. Sijben (CDA), H. Stals (CDA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), J.H.F. Vossen (D66), F.B.C. Werps (D66), S.A.M. Winters (Weert Lokaal), F. Ycel (Weert Lokaal), M. Zaboul (PvdA) en ing. R.L.A.T. Zincken (VVD).

Afwezig de raadsleden:

T.E.C. Geelen (CDA; nog niet bedigd)

 

 

Aanwezig de demissionaire wethouders:

A.F. van Eersel (VVD), H.W.J. Coolen (CDA), H.A. Litjens (Weert Lokaal) en J.M. Cardinaal (VVD)

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel, bijlagen en de moties en amendementen. Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Mw. Geelen (CDA) is niet aanwezig.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

2.

Onderwerp

Installatie nieuwe raad.

 

 

De raadsleden Cardinaal, Coolen, Duijsters, Engelen, Kirkels, Kusters, Ksters, Litjens, Nouwen, Sijben, Stals, Winters, Ycel en Zincken leggen in handen van de voorzitter de eed af.

De raadsleden Beenders, Van Buuren, Van Eijk, Gabrils, Geurts, Goubet, Van den Heuvel, Kadra, Linskens, Peterse, Stokbroeks, Vossen, Werps en Zaboul leggen in handen van de voorzitter de verklaring en belofte af.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

Agenda 27-03-2014

Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Bespreken verkiezingsuitslag.

 

 

De lijsttrekkers geven een korte reactie op de verkiezingsuitslag.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

5.

Onderwerp

Bespreken proces coalitievorming.

● Eventuele benoeming (in-)formateur.

● Welke partijen willen regeringsverantwoordelijkheid?

● Terugkoppelmomenten in openbaarheid in de raad of niet-openbaar proces tot vorming coalitie en opstellen coalitie-akkoord of bestuursprogramma?

● Ondersteuning coalitieproces.

● Bespreking op 28 mei 2014 van coalitie-akkoord of bestuurs-programma.

 

 

De heer Gabrils (Weert Lokaal) licht de procedure en stand van zaken toe. Ook introduceert hij de informateur, de heer Laenen.

 

Bestanden

Memo Ambtelijke ondersteuning coalitieonderhandelingen

Geluidsfragment

 

6.

Onderwerp

Behandelen raadsvoorstel Instellen commissie onderzoek geloofsbrieven wethouders en raadsleden.

 

Voorstel

Een commissie onderzoek geloofsbrieven instellen, bestaande uit n persoon per fractie, aan te wijzen door de betreffende fractievoorzitter, waarvan vier personen, twee uit de coalitie en twee uit de oppositie, door de griffier worden verzocht de geloofsbrieven te onderzoeken van de te benoemen wethouders en de personen die hen in de raad opvolgen.

 

Besluitvorming

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

7.

Onderwerp

Sluiting.

 

 

De voorzitter sluit om 20.05 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 28 mei 2014.

 

De Griffier,

 

De Voorzitter,

 

 

 

 

Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

 A.A.M.M. Heijmans