BESLUITENLIJST VAN DE EXTRA VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 8 MEI 2014

Voorzitter:

A.A.M.M. Heijmans (burgemeester)

Griffier:

mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de raadsleden:

I.F.A.J. Beenders-van Dooren (PvdA), G.J. van Buuren (VVD), J.M. Cardinaal (VVD) (aanwezig vanaf agendapunt 5 tot agendapunt 9), H.W.J. Coolen (CDA), H.C.M. Duijsters (SP), drs. W.P.J. van Eijk (VVD), M.A. Engelen-Weijen (Weert Lokaal), drs. G.J.W. Gabrils (Weert Lokaal) (raadslid tot agendapunt 9), T.E.C. Geelen MSc (CDA) (raadslid vanaf agendapunt 5A), A. Geurts (SP), J.W.J. Goubet (SP), M.J. van den Heuvel MSc (Weert Lokaal), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal) (raadslid vanaf agendapunt 9), mr. F. Kadra (PvdA), A.W.P. Kirkels (VVD), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), P.A.M. Ksters (Weert Lokaal), N.S.J. Linskens MSc (CDA), H.A. Litjens (Weert Lokaal) (raadslid tot agendapunt 9), J.M. Nouwen (CDA), B. Peterse (SP), P.J.H. Sijben (CDA), H. Stals (CDA),M.M.C.F. Stokbroeks (D66), P.J.R.L. Verheggen (Weert Lokaal) (raadslid vanaf agendapunt 9), J.H.F. Vossen (D66), F.B.C. Werps (D66) (aanwezig vanaf agendapunt 5), S.A.M. Winters (Weert Lokaal), F. Ycel (Weert Lokaal), M. Zaboul (PvdA) en ing. R.L.A.T. Zincken (VVD)

 

 

Aanwezig de demissionaire wethouders:

A.F. van Eersel (VVD), H.W.J. Coolen (CDA), H.A. Litjens (Weert Lokaal) en J.M. Cardinaal (VVD)

Aanwezige de wethouders (vanaf agendapunt 8):

drs. G.J.W. Gabrils (Weert Lokaal), H.A. Litjens (Weert Lokaal), A.F. van Eersel (VVD) en drs. P.P.H. Sterk (SP)

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel, bijlagen en de moties en amendementen. Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder:

-de aanwezige leden van de raad 2010-2014 die afscheid hebben genomen;

-de familieleden, vrienden en bekenden van de afscheid nemende wethouders;

-de familieleden, vrienden en bekenden van de te benoemen wethouders;

-de familieleden, vrienden en bekenden van de te installeren raadsleden;

-mevrouw Els Maes uit Stramproy.

De heer Werps (D66) komt iets later ter vergadering.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

 

Mw. Geelen wordt na agendapunt 5 toegelaten en bedigd. De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

Agenda 08-05-2014

Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Mededelingen.

 

 

Er zijn geen mededelingen. 

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

5.

Onderwerp

Onthulling portret Koningspaar.

 

 

De burgemeester, mw. Maes en de griffier onthullen het portret van het Koningspaar in de raadzaal.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

5A.

Onderwerp

A. Uitbrengen rapport Commissie Onderzoek Geloofsbrieven inzake de geloofsbrieven van het toe te laten raadslid.

Ingekomen zijn de geloofsbrieven van de tot lid van de raad benoemd verklaarde:

- mevrouw T.E.C. Geelen.

 

Het onderzoek van de geloofsbrieven dient te geschieden op grond van de artikelen V4 en V12 van de Kieswet.

Door de benoemde zijn overgelegd:

a. geloofsbrief (kennisgeving en benoeming);

b. verklaring aanneming benoeming;

c. verklaring openbare betrekkingen;

d. uittreksel uit het bevolkingsregister.

 

B. Beslissing omtrent toelating als lid van de raad van de gemeente Weert van:

- mevrouw T.E.C. Geelen.

 

C. Bediging van het toegelaten raadslid:

- mevrouw T.E.C. Geelen.

 

Voorstel

A.    Rapport uitbrengen door de commissie onderzoek geloofsbrieven inzake de geloofsbrieven van mw. Geelen.

B.    Besluiten omtrent toelating van mw. Geelen.

C.    Bedigen van mw. Geelen.

 

Besluitvorming

A.    De voorzitter van de commissie onderzoek geloofsbrieven rapporteert dat de geloofsbrieven van mw. Geelen zijn onderzocht en in orde bevonden.

B.    De raad besluit mw. Geelen toe te laten als lid van de raad.

C.    Mw. Geelen legt de verklaring en belofte af.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

6.

Onderwerp

Afscheid van de niet terugkerende wethouders.

 

 

De raad neemt afscheid van de demissionaire wethouders Coolen en Cardinaal.

 

Bestanden

Geluidsfragment afscheid wethouder Coolen

Geluidsfragment speech wethouder Coolen

Geluidsfragment afscheid wethouder Cardinaal

Geluidsfragment speech wethouder Cardinaal

 

Raadsvoorstellen

 

7.

Onderwerp

Bepalen omvang college (initiatiefvoorstel coalitie).

 

Voorstel

1. De formatie van het college van burgemeester en wethouders te bepalen op 5 fte's;

2. Het aantal wethouders te bepalen op vier, allen voltijds.

 

Besluitvorming

Conform voorstel besloten.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

Geluidsfragment

 

8. 

Onderwerp

A. Uitbrengen rapport Commissie Onderzoek Geloofsbrieven inzake de wettelijke vereisten met betrekking tot de als wethouder kandidaat gestelden:

- de heer G.J.W. Gabrils;

- de heer H.A. Litjens;

- de heer A.F. van Eersel;

- de heer P.P.H. Sterk.

 

B. Benoeming van de wethouders die door de coalitie kandidaat zijn gesteld:

- de heer G.J.W. Gabrils (Weert Lokaal);

- de heer H.A. Litjens (Weert Lokaal);

- de heer A.F. van Eersel (VVD);

- de heer P.P.H. Sterk (SP).

 

C. Bediging van de wethouders:

- de heer G.J.W. Gabrils;

- de heer H.A. Litjens;

- de heer A.F. van Eersel;

- de heer P.P.H. Sterk.

 

Voorstel

A. Rapport uitbrengen door de commissie onderzoek geloofsbrieven inzake de geloofsbrieven van de als wethouder kandidaat gestelden.

B. Benoemen van de wethouders.

C. Bedigen van de wethouders.

 

Besluitvorming

De heren Gabrils (Weert Lokaal), Litjens (Weert Lokaal), Van Eersel (VVD) en Sterk (SP) worden kandidaat gesteld door de coalitie.

A. De voorzitter van de commissie onderzoek geloofsbrieven rapporteert dat de geloofsbrieven van de kandidaat gestelden zijn onderzocht en in orde bevonden.

B. De raad besluit na schriftelijke stemming te benoemen tot wethouder van de gemeente Weert:

de heer Gabrils: 26 stemmen vr en 3 ongeldige stemmen, waarvan 2 blanco stemmen;

de heer Litjens: 22 stemmen vr en 7 ongeldige stemmen, waarvan 5 blanco stemmen;

de heer Van Eersel: 28 stemmen vr en 1 ongeldige stem;

de heer Sterk: 26 stemmen vr en 3 ongeldige stemmen, waarvan 3 blanco stemmen.

C. De heren Gabrils, Van Eersel en Sterk aanvaarden hun benoeming en leggen de verklaring en belofte af; de heer Litjens aanvaardt zijn benoeming en legt de eed af.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

9.

Onderwerp

A. Uitbrengen rapport Commissie Onderzoek Geloofsbrieven inzake de geloofsbrieven van de toe te laten raadsleden.

Ingekomen zijn de geloofsbrieven van de tot lid van de raad benoemd verklaarden:

- mevrouw C.J.C. Jacobs-Verstappen;

- de heer P.J.R.L. Verheggen.

 

Het onderzoek van de geloofsbrieven dient te geschieden op grond van de artikelen V4 en V12 van de Kieswet.

Door de benoemden zijn overgelegd:

a. geloofsbrief (kennisgeving en benoeming);

b. verklaring aanneming benoeming;

c. verklaring openbare betrekkingen;

d. uittreksel uit het bevolkingsregister.

 

B. Beslissing omtrent toelating als lid van de raad van de gemeente Weert van:

- mevrouw C.J.C. Jacobs-Verstappen;

- de heer P.J.R.L. Verheggen.

 

C. Bediging van de toegelaten raadsleden:

- mevrouw C.J.C. Jacobs-Verstappen;

- de heer P.J.R.L. Verheggen.

 

Voorstel

A.    Rapport uitbrengen door de commissie onderzoek geloofsbrieven inzake de geloofsbrieven van mw. Jacobs en dhr. Verheggen.

B.    Besluiten omtrent toelating van mw. Jacobs en dhr. Verheggen.

C.    Bedigen van mw. Jacobs en dhr. Verheggen.

 

Besluitvorming

A.    De voorzitter van de commissie onderzoek geloofsbrieven rapporteert dat de geloofsbrieven van mw. Jacobs en dhr. Verheggen zijn onderzocht en in orde bevonden.

B. De raad besluit mw. Jacobs en dhr. Verheggen toe te laten als lid van de raad.

C. Mw. Jacobs legt de verklaring en belofte af; dhr. Verheggen legt de eed af.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

10.

Onderwerp

Kennisnemen van het coalitie-akkoord 2014-2018 (initiatiefvoorstel coalitie).

 

Voorstel

Kennisnemen van het coalitie-akkoord 2014-2018.

 

Besluitvorming

De PvdA-fractie dient twee moties in (arbeidsgehandicapten en zorgdossier); deze worden aangehouden. De raad neemt kennis van het coalitie-akkoord.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

Coalitieprogramma 2014-2018

Motie PvdA Coalitieprogramma WSW

Motie PvdA Coalitieprogramma zorgdossier

Geluidsfragment

 

 

 

11.

Onderwerp

Benoemen eerste en tweede waarnemend raadsvoorzitter (initiatiefvoorstel coalitie).

 

Voorstel

De heer P.J.H. Sijben (CDA) te benoemen tot eerste waarnemend raadsvoorzitter en de heer P.J.R.L. Verheggen (Weert Lokaal) te benoemen tot tweede waarnemend raadsvoorzitter.

 

Besluitvorming

De raad besluit na schriftelijke stemming te benoemen tot:

eerste waarnemend raadsvoorzitter: dhr. P. Sijben (CDA): 28 stemmen vr;

tweede waarnemend raadsvoorzitter: dhr. R. Verheggen (Weert Lokaal): 20 stemmen vr, 1 stem op een alternatieve kandidaat (dhr. J. Heijmans) en 7 ongeldige stemmen, waarvan 7 blanco stemmen.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

Geluidsfragment

 

 

 

12.

Onderwerp

Benoeming leden en plaatsvervangende leden van de commissie onderzoek jaarrekening
(initiatiefvoorstel fractievoorzittersoverleg).

 

Voorstel

Voorgesteld wordt de volgende leden en plaatsvervangende leden te benoemen:

Leden: dhr. M. van den Heuvel (Weert Lokaal), dhr. P. Sijben (CDA), mw. W. van Eijk (VVD), dhr. B. Peterse (SP), mw. F. Kadra (PvdA) en dhr. F. Werps (D66).

Plaatsvervangende leden: mw. C. Jacobs (Weert Lokaal, eerste plaatsvervanger), dhr. F. Ycel (Weert Lokaal, tweede plaatsvervanger), dhr. R. Zincken (VVD), dhr. J. Goubet (SP), mw. I. Beenders (PvdA) en mw. M. Stokbroeks (D66).

 

Besluitvorming

De raad besluit unaniem conform het voorstel.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

Geluidsfragment

 

 

 

13.

Onderwerp

Sluiting.

 

 

Dhr. G. Gabrils (Weert Lokaal) bedankt dhr. R. Laenen voor zijn werkzaamheden als (in-)formateur.

De voorzitter sluit de vergadering om 21.40 uur onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 28 mei 2014.

 

De Griffier,

 

De Voorzitter,

 

 

 

 

Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

 A.A.M.M. Heijmans