BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 28 MEI 2014

Voorzitter:

A.A.M.M. Heijmans (burgemeester)

Griffier:

mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de raadsleden:

I.F.A.J. Beenders-van Dooren (PvdA), G.J. van Buuren (VVD), H.W.J. Coolen (CDA), H.C.M. Duijsters (SP), drs. W.P.J. van Eijk (VVD), M.A. Engelen-Weijen (Weert Lokaal), T.E.C. Geelen MSc (CDA), A. Geurts (SP), J.W.J. Goubet (SP), M.J. van den Heuvel MSc (Weert Lokaal), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), mr. F. Kadra (PvdA), A.W.P. Kirkels (VVD), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), P.A.M. Ksters (Weert Lokaal), N.S.J. Linskens MSc (CDA), J.M. Nouwen (CDA), B. Peterse (SP), P.J.H. Sijben (CDA), H. Stals (CDA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), J.H.F. Vossen (D66), F.B.C. Werps (D66), S.A.M. Winters (Weert Lokaal), F. Ycel (Weert Lokaal), M. Zaboul (PvdA) en ing. R.L.A.T. Zincken (VVD)

Afwezig de raadsleden:

J.M. Cardinaal (VVD) en P.J.R.L. Verheggen (Weert Lokaal)

 

 

Aanwezig de wethouders:

H.A. Litjens (Weert Lokaal), A.F. van Eersel (VVD), drs. P.P.H. Sterk (SP) en drs. G.J.W. Gabrils (Weert Lokaal)

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel, bijlagen en de moties en amendementen. Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Er zijn berichten van verhindering ontvangen van de raadsleden Cardinaal en Verheggen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

 

Mw. Beenders zal namens de PvdA-fractie een stemverklaring afleggen bij agendapunt 6 (beeldkwaliteitsplan Kampershoek noord).

Agendapunt 9 (notitie erfgoedruimte) wordt van de agenda afgehaald; de commissie achtte het niet rijp voor behandeling in de raad.

De agendapunten 12a, 12c en 12d worden als hamerstuk behandeld.

De moties vreemd aan de orde van de dag van de PvdA over het coalitieprogramma (zorgdossier en arbeidsgehandicapten) worden aangehouden.

De motie vreemd aan de orde van de dag van het CDA over een compensatieregeling voor chronisch zieken en gehandicapten wordt behandeld als agendapunt 15A.

De motie vreemd aan de orde van de dag van de fractie PvdA over fietsverbindingen en verkeersveiligheid wordt behandeld als agendapunt 15B.

De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

Agenda 28-05-2014
Motie PvdA coalitieprogramma zorgdossier
Motie PvdA coalitieprogramma WSW

Geluidsfragment

 

 

3.

Onderwerp

Spreekrecht.

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Mededelingen.

Er worden filmopnames gemaakt t.b.v. een film over het nieuwe stadhuis.

De officile opening van het nieuwe stadhuis vindt plaats op 27 juni a.s. Op 28 en 29 juni zijn er open dagen. De voorzitter roept de raadsleden op hierbij aanwezig te zijn.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

5.

Onderwerp

a. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 25 maart 2014;

b.     Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 25 maart 2014;

c.      Vaststellen van de notulen van de vergadering van 27 maart 2014;

d.     Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 27 maart 2014;

e.     Vaststellen van de notulen van de vergadering van 8 mei 2014;

f.       Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 8 mei 2014.

(geen spreekrecht)

 

 

Er zijn geen wijzigingsverzoeken binnengekomen. De notulen en besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

Notulen Weert 25 maart 2014 (in pdf)

Notulen Weert 25 maart 2014 in E-book versie (in epub)

 

Besluitenlijst Weert 25 maart 2014 (in pdf)

Originele Besluitenlijst Weert 25 maart 2014 (in htm)

 

Notulen Weert 27 maart 2014 (in pdf)

Notulen Weert 27 maart 2014 in E-book versie (in epub)

 

Besluitenlijst Weert 27 maart 2014 (in pdf)

Originele Besluitenlijst Weert 27 maart 2014 (in htm)

 

Notulen Weert 8 mei 2014 (in pdf)

Notulen Weert 8 mei 2014 in E-book versie (in epub)

 

Besluitenlijst Weert 8 mei 2014 (in pdf)

Originele Besluitenlijst Weert 8 mei 2014 (in htm)

 

Geluidsfragment

 

 

 

 

 

 

Raadsvoorstellen

Hamerstukken

 

6.

Onderwerp

Vaststellen van het beeldkwaliteitsplan Kampershoek 2.0 en intrekken van het beeldkwaliteitsplan Kampershoek-Noord d.d. 18 februari 2011, vastgesteld op 6 juli 2011.

 

Voorstel

Vaststellen van het beeldkwaliteitsplan Kampershoek 2.0 en intrekken van het beeldkwaliteitsplan Kampershoek-Noord d.d. 18 februari 2011, vastgesteld op 6 juli 2011.

 

Besluitvorming

Stemverklaring fractie PvdA vr het voorstel. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Bijlage 1 Huidige verkavelingsschets 06-07-2011

Bijlage 2 verkavelingsschets 15042014 met aanduiding Proptimize

Bijlage 3 Beeldkwaliteitsplan Kampershoek 2 15042014

Geluidsfragment

 

7. 

Onderwerp

Vaststellen van de nota evaluatie en herijking hondenpoepbeleid.

 

Voorstel

De raad voorstellen de nota evaluatie en herijking van het hondenpoepbeleid vast te stellen.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Nota Hondenpoepbeleid

Geluidsfragment

 

 

Bespreekstukken

 

8.

Onderwerp

1.    Besluiten om het voormalig stadhuis aan de Beekstraat te behouden;

2.    Kennisnemen van de intentie-overeenkomst met CMagne BV.

 

Voorstel

1.  Besluiten om het voormalig stadhuis aan de Beekstraat te behouden.

2.  Kennisnemen van de intentie-overeenkomst met CMagne BV.

 

Besluitvorming

Het amendement van de fracties CDA en PvdA wordt unaniem aanvaard. De motie van de PvdA wordt unaniem aanvaard. De ter vergadering gewijzigde motie van de fracties D66 en PvdA wordt unaniem aanvaard. De motie van D66 en PvdA wordt unaniem aanvaard. Het geamendeerde voorstel wordt met voorstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD, SP, CDA en PvdA (24 stemmen vr) en tegenstemmen van de fractie D66 (3 stemmen tegen) aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Bijlage 1 Herziene bestuursopdracht

Bijlage 2 Tijdelijke invulling Beekstraatkwartier

Bijlage 3 Risicoanalyse scenario's Beekstraatkwartier Weert

Bijlage 3 Risicoanalyse Bijlage C

Bijlage 3 Risicoanalyse Bijlage D

Bijlage 4 Intentieovereenkomst

Amendement CDA en PvdA

Motie PvdA intentieovereenkomst

Motie D66 en PvdA exploitatie-overeenkomst

Motie D66 en PvdA maximale meerkosten

Geluidsfragment indienen moties en amendementen

Geluidsfragment 1e termijn raad

Geluidsfragment 1e termijn college

Geluidsfragment 2e termijn raad

Geluidsfragment 2e termijn raad (tijdens en na schorsing)

 

 

 

 

9.

Onderwerp

Vaststellen van de notitie De erfgoedruimte in nieuw perspectief en deze als richtinggevend kader te gebruiken in de beoordeling van locaties in de erfgoedruimte.

De algemene commissie acht het voorstel niet rijp voor behandeling in de raad.

 

Dit voorstel is van de agenda afgehaald en niet behandeld.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Notitie De erfgoedruimte in nieuw perspectief

Bijlagen bij notitie De erfgoedruimte in nieuw perspectief

 

 

 

10.

Onderwerp

Instemmen met de 1e rapportage 2014 (financile bijstelling).

 

Voorstel

In te stemmen met de 1e rapportage 2014 en de daarin opgenomen bijstellingen van de exploitatie en de kredieten.

 

Besluitvorming

Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

1e rapportage 2014 Weert (financile bijstelling)

Geluidsfragment

 

Raadsconsultaties

Hamerstukken

 

11.

Onderwerp

1.   Kennisnemen van de (concept)begrotingen 2015 van het Werkvoorzieningschap Weert e.o. De Risse en De Risse Holding B.V.;

2.   Al dan niet zienswijzen uiten ten aanzien van de (concept)begrotingen 2015.

 

Voorstel

1.   kennis te nemen van bijgevoegde (concept)begrotingen;

2.   Al dan niet zienswijzen uiten ten aanzien van de (concept)begrotingen van De Risse.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

Bespreekstukken

Liggen niet voor

 

 

Raadsinformatie (brieven)

Bespreekstukken

 

12.

Onderwerp

Vragen en verzoeken om inlichtingen ex artikel 40 van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Weert.

a.      Brief van mevrouw M. Stokbroeks namens de fractie D66 d.d. 17 februari 2014 inzake vragen aan het college over 600 jaar Weert, met het verzoek om schriftelijke beantwoording.

b.      Brief van mevrouw M. Stokbroeks namens de fractie D66 d.d. 27 februari 2014 inzake vragen aan het college over individuele topsporters, met het verzoek om schriftelijke beantwoording.

c.      Brief van mevrouw M. Stokbroeks namens de fractie D66 d.d. 8 maart 2014 inzake vragen aan het college over rotonde Onzelievevrouwenstraat/ Maaseikerweg/Sint Maartenslaan, met het verzoek om schriftelijke beantwoording.

d.      Brief van mevrouw M. Stokbroeks namens de fractie D66 d.d. 17 maart 2014 inzake vragen aan het college over gymlessen onderwijs, met het verzoek om schriftelijke beantwoording.

 

Voorstel

Vragen en antwoorden bespreken.

 

Besluitvorming

Vragen en antwoorden sub b zijn besproken. De overige vragen waren reeds afdoende beantwoord.

 

Bestanden

12a Brief D66 inzake 600 jaar Weert

12a Brief uitstel beantwoording aan D66 inzake 600 jaar Weert

12a Antwoordbrief aan D66 inzake 600 jaar Weert

12b Brief D66 inzake individuele sporters

12b Antwoordbrief aan D66 inzake individuele sporters

12c Brief D66 inzake rotonde Onzelievevrouwenstraat-Maaseikerweg-Sint Maartenslaan

12c Antwoordbrief aan D66 inzake rotonde Onzelievevrouwenstraat-Maaseikerweg-Sint Maartenslaan

12d Brief D66 inzake gymlessen onderwijs

12d Antwoordbrief aan D66 inzake gymlessen onderwijs

Geluidsfragment

 

 

 

13. 

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 12 februari tot en met 15 april 2014.

 

Voorstel

Kennisnemen van de ingekomen brieven.

 

Besluitvorming

Er is kennis genomen van de ingekomen brieven.

 

Bestanden

Overzicht

Geluidsfragment

 

 

 

14.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover het college nog een voorstel moet doen.

 

Voorstel

Voor kennisgeving aannemen van voornoemde lijst.

 

Besluitvorming

De lijst is voor kennisgeving aangenomen.

 

Bestanden

Overzicht

Geluidsfragment

 

 

 

15.

Onderwerp

Kennisnemen van de onderstaande overzichten:

a. Overzicht benvloeding onvoorziene lasten 2014;

b. Overzicht begrotingsuitkomsten 2014;

c. Overzicht reserves en voorzieningen 2014.

 

Voorstel

Kennisnemen van de overzichten.

 

Besluitvorming

Er is kennis genomen van de overzichten.

 

Bestanden

Overzicht benvloeding onvoorziene lasten 2014

Overzicht begrotingsuitkomsten 2014

Overzicht reserves en voorzieningen 2014

Geluidsfragment

 

 

 

15A.

Onderwerp

Motie vreemd aan de orde van de dag van de fractie CDA inzake compensatieregeling voor chronisch zieken en gehandicapten.

 

Voorstel

Motie aannemen.

 

Besluitvorming

De motie wordt aangehouden.

 

Bestanden

Motie vreemd aan de orde van de dag van het CDA

Geluidsfragment

 

 

 

15B.

Onderwerp

Motie vreemd aan de orde van de dag van de fractie PvdA inzake fietsverbindingen en verkeersveiligheid.

 

Voorstel

Motie aannemen.

 

Besluitvorming

De motie wordt niet in stemming gebracht.

 

Bestanden

Motie vreemd aan de orde van de dag van het PvdA

Geluidsfragment

 

 

 

16.

Onderwerp

Sluiting.

 

 

De voorzitter sluit om 22.00 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 9 juli 2014.

 

De Griffier,

 

De Voorzitter,

 

 

 

 

Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

 A.A.M.M. Heijmans