BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 9 JULI 2014, VOORTGEZET OP 10 JULI 2014

Voorzitter:

A.A.M.M. Heijmans (burgemeester)

Griffier:

mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de raadsleden:

I.F.A.J. Beenders-van Dooren (PvdA), G.J. van Buuren (VVD), J.M. Cardinaal (VVD), H.W.J. Coolen (CDA) (niet aanwezig op 10 juli), H.C.M. Duijsters (SP), drs. W.P.J. van Eijk (VVD), J.J.F. Engelen (VVD) (aanwezig vanaf agendapunt 7), M.A. Engelen-Weijen (Weert Lokaal), T.E.C. Geelen MSc (CDA), J.W.J. Goubet (SP), M.J. van den Heuvel MSc (Weert Lokaal), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), mr. F. Kadra (PvdA), A.W.P. Kirkels (VVD) (aanwezig tot agendapunt 7), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), P.A.M. Ksters (Weert Lokaal), N.S.J. Linskens MSc (CDA), A.J. Lobregt (SP) (aanwezig vanaf agendapunt 8), J.M. Nouwen (CDA), B. Peterse (SP), P.J.H. Sijben (CDA), H. Stals (CDA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), P.J.R.L. Verheggen (Weert Lokaal), J.H.F. Vossen (D66), F.B.C. Werps (D66), S.A.M. Winters (Weert Lokaal), F. Ycel (Weert Lokaal), M. Zaboul (PvdA) en ing. R.L.A.T. Zincken (VVD)

Afwezig de raadsleden:

A. Geurts (SP)

 

 

Aanwezig de wethouders:

H.A. Litjens (Weert Lokaal), A.F. van Eersel (VVD), drs. P.P.H. Sterk (SP) en drs. G.J.W. Gabrils (Weert Lokaal)

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel, bijlagen en de moties en amendementen. Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij stelt voor de raadsvergadering om 21.00 uur te schorsen in verband met de WK-voetbalwedstrijd van het Nederlands elftal. De raadsvergadering wordt dan op 10 juli om 20.00 uur voortgezet. De raad stemt hiermee in. Er is bericht van verhindering ontvangen van mw. A. Geurts (SP). De raad zal op een later moment afscheid nemen van mw. Geurts.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

2.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

 

         Agendapunt 19 (sport- en beweegbeleid) werd door de commissie niet rijp geacht voor behandeling in de raad. De raad besluit dit voorstel niet te behandelen.

         Er zijn enkele moties vreemd aan de orde van de dag.

         Op verzoek van het CDA wordt agendapunt 12 (in gebruik geven grond tegen symbolisch bedrag) behandeld als bespreekstuk. Het CDA wil hierbij een motie indienen.

         De raad stemt niet in met het voorstel van de PvdA om agendapunt 16 (bestemmingsplan Roermondseweg 130) van de agenda af te halen.

         De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

Agenda 09-07-2014

Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

Er is een verzoek om spreekrecht binnengekomen van mw. Nouwen-Jacobs bij agendapunt 16 (bestemmingsplan Roermondseweg 130).

 

Bestanden

Geluidsfragment

Geluidsfragment spreekrecht mevr. Nouwen-Jacobs

 

 

 

4.

Onderwerp

Mededelingen.

 

 

Er zijn geen mededelingen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

5.

Onderwerp

a. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 28 mei 2014;

b.     Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 28 mei 2014. (geen spreekrecht)

 

 

Op pagina 5 wordt Gorinchem Lokaal vervangen door Weert Lokaal. De notulen worden voor het overige ongewijzigd vastgesteld. De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

Notulen Weert 28 mei 2014 (in pdf)

Notulen Weert 28 mei 2014 in E-book versie (in epub)

 

Besluitenlijst Weert 28 mei 2014 (in pdf)

Originele Besluitenlijst Weert 28 mei 2014 (in htm)

Geluidsfragment

 

Benoemingen

 

6.

Onderwerp

A. Afscheid raadslid de heer A.W.P. Kirkels.

B. Onderzoek geloofsbrieven.

Ingekomen zijn de geloofsbrieven van de tot lid van de raad benoemd verklaarde: de heer J.J.F. Engelen, Kloosterstraat 37, 6004 KM te Weert.

Het onderzoek van de geloofsbrieven dient te geschieden op grond van de artikelen V 4 en V 12 van de Kieswet.

Door de benoemde zijn overlegd:

a. geloofsbrief (kennisgeving en benoeming);

b. verklaring aanneming benoeming;

c. verklaring openbare betrekkingen;

d. uittreksel uit het bevolkingsregister.

C. Beslissen tot toelating als lid van de raad van de gemeente Weert van de heer J.J.F. Engelen.

D. Bedigen van het toegelaten raadslid de heer J.J.F. Engelen.

 

Voorstel

Afscheid nemen van de heer Kirkels, geloofsbrieven van de heer Engelen onderzoeken, toelaten en bedigen van de heer Engelen.

 

Besluitvorming

Er wordt afscheid genomen van de heer Kirkels, hij spreekt een dankwoord uit richting raad. De geloofsbrieven van de heer Engelen worden onderzocht en in orde bevonden en de heer Engelen wordt toegelaten en bedigd.

 

Bestanden

Geluidsfragment afscheid raadslid Kirkels

Geluidsfragment (6 en 7 samen)

 

7. 

Onderwerp

A. Afscheid raadslid mevrouw A. Geurts.

B. Onderzoek geloofsbrieven.

Ingekomen zijn de geloofsbrieven van de tot lid van de raad benoemd verklaarde: de heer A.J. Lobregt, Twijnderstraat 24 C, 6006 NW te Weert.

Het onderzoek van de geloofsbrieven dient te geschieden op grond van de artikelen V 4 en V 12 van de Kieswet.

Door de benoemde zijn overlegd:

a. geloofsbrief (kennisgeving en benoeming);

b. verklaring aanneming benoeming;

c. verklaring openbare betrekkingen;

d. uittreksel uit het bevolkingsregister.

C. Beslissen tot toelating als lid van de raad van de gemeente Weert van de heer A.J. Lobregt.

D. Bedigen van het toegelaten raadslid de heer A.J. Lobregt.

 

Voorstel

Afscheid nemen van mevrouw Geurts, geloofsbrieven van de heer Lobregt onderzoeken, toelaten en bedigen van de heer Lobregt.

 

Besluitvorming

Vanwege de afwezigheid van mw. Geurts kan geen afscheid worden genomen. De geloofsbrieven van de heer Lobregt worden onderzocht en in orde bevonden en de heer Lobregt wordt toegelaten en bedigd.

 

Bestanden

Geluidsfragment (6 en 7 samen)

 

Raadsvoorstellen

Hamerstukken

 

8.

Onderwerp

Vaststellen bestemmingsplan 'Rietstraat 28' en afzien van vaststelling exploitatieplan.

 

Voorstel

De raad voorstellen om:

1. het bestemmingsplan 'Rietstraat 28' ongewijzigd vast te stellen;

2. het bestemmingsplan 'Rietstraat 28' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan, gebaseerd op de kadastrale ondergrond en GBKN-kaart d.d. maart 2014;

3. geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan 'Rietstraat 28'.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

9.

Onderwerp

Vaststellen aanwijzingsbesluit in het kader van de Mededingingswet.

 

Voorstel

Besluiten om:

1. de volgende economische activiteiten aan te wijzen als activiteiten die plaatsvinden in het algemeen belang als bedoeld in artikel 25h, lid 5 van de Mededingingswet:

a. exploitatie sportaccommodaties;

b. exploitatie parkeergarages;

c. exploitatie maatschappelijk vastgoed;

d. exploitatie fietsenstallingen.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

10.

Onderwerp

Vaststellen van het bestemmingsplan Vrakkerstraat ong. te Weert.

 

Voorstel

1. Besluiten het bestemmingsplan 'Vrakkerstraat ong. te Weert' ongewijzigd vast te stellen.

2. Besluiten het bestemmingsplan 'Vrakkerstraat ong. te Weert' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan, gebaseerd op de kadastrale ondergrond van december 2013.

3. Besluiten geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan 'Vrakkerstraat ong. te Weert'.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

11.

Onderwerp

Onttrekken aan het openbaar verkeer van de Krommeveldweg.

 

Voorstel

De raad voorstellen krachtens de Wegenwet te besluiten tot onttrekking aan het openbaar verkeer van het kadastrale perceel, sectie AE, nr. 615, opgenomen in de wegenlegger als Krommeveldweg en gelegen aan de Bocholterweg tussen huisnummers 6 en 10, een en ander zoals aangegeven op de bij het raadsbesluit behorende situatietekening.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Bespreekstukken

 

12.

Onderwerp

In gebruik geven van grond tegen symbolisch bedrag.

 

Voorstel

Besluiten om:

1. in afwijking van het vastgestelde grondprijsbeleid een symbolische bijdrage van 23 per jaar te rekenen voor het in bruikleen geven van grond aan de Industriekade voor een periode van 5 jaar aan de Roeivereniging Weert.

2. het tegen een symbolische bedrag in gebruik geven van gemeentegrond aan maatschappelijke organisaties tevens aan te wijzen als activiteit die plaatsvindt in het algemeen belang als bedoeld

in artikel 25 h, lid 5 van de Mededingingswet.

 

Besluitvorming

De motie van de fracties CDA en PvdA wordt met voorstemmen van de fracties CDA en PvdA (9 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD, SP en D66 (20 stemmen tegen) verworpen. De motie van D66 wordt unaniem aanvaard.

Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Motie CDA en PvdA huisvesting maatschappelijke organisaties

Motie D66 maatschappelijk vastgoed

Geluidsfragment

 

13. 

Onderwerp

Vaststellen van de jaarstukken 2013.

 

Voorstel

A. Vaststelling van de jaarstukken 2013;

B. In te stemmen met de resultaatbestemming 2013.

 

Besluitvorming

De voorzitter van de commissie onderzoek jaarrekening, de heer M. van den Heuvel (Weert Lokaal), legt een verklaring af.

De motie van de SP wordt unaniem aanvaard. De motie van Weert Lokaal wordt met voorstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD, SP, CDA en PvdA (25 stemmen vr) en tegenstemmen van de fractie D66 (3 stemmen) tegen aanvaard.

Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Jaarrekening Weert 2013

Verslag commissie onderzoek jaarrekening 2013

Antwoorden op vragen mbt jaarrekening 2013

Toelichting mbt aanpassing na review door accountant

Verklaring voorzitter commissie onderzoek jaarrekening 2013

Motie SP kaderstelling

Motie Weert Lokaal participatief bezuinigen

Geluidsfragment mededeling wethouder Litjens

 

 

Geluidsfragment schorsing vergadering tot 10-07

Geluidsfragment 1e termijn (voortzetting vergadering op 10-07)

Geluidsfragment 2e termijn

 

 

 

14.

Onderwerp

Vaststellen nieuwe verklaring van geen bedenkingen om af te wijken van het bestemmingsplan.

 

Voorstel

Nieuwe lijst van gevallen vaststellen om af te mogen wijken van het bestemmingsplan zonder dat daarbij een verklaring van geen bedenkingen van de raad voor nodig is en de lijst van gevallen van

14 juli 2010 intrekken.

 

Besluitvorming

Het amendement van de fracties CDA en PvdA wordt met voorstemmen van de fracties CDA, PvdA en SP (12 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD en D66 (16 stemmen tegen) verworpen.

Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD en SP (17 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties CDA, PvdA en D66 (11 stemmen tegen) aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Amendement CDA en PvdA WABO

 

 

Geluidsfragment

 

15.

Onderwerp

Vaststellen Meerjarenperspectief Grondexploitaties.

 

Voorstel

1. Vaststellen Meerjarenperspectief Grondexploitaties

2. Verhogen Risicobuffer Grondexploitatie, groot 5,5 miljoen, met toekomstige winsten uit de grondexploitaties tot een bedrag van 8,2 miljoen.

 

Besluitvorming

Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Meerjaren Perspectief Grondexploitaties Weert 2014

Geluidsfragment

 

 

 

16.

Onderwerp

Gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Roermondseweg 130.

 

Voorstel

De raad voorstellen om:

1. het bestemmingsplan 'Roermondseweg 130' gewijzigd vast te stellen;

2. het bestemmingsplan 'Roermondseweg 130' aan te merken als authentiek digitaal ruimelijk plan, gebaseerd op de grootschalige basiskaart van Nederland (GBKN) van oktober 2013;

3. geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan 'Roermondseweg 130';

4. Gedeputeerde Staten te verzoeken om zo spoedig mogelijk te berichten of eerder dan de voorgeschreven termijn van zes weken tot bekendmaking van het vastgestelde plan mag worden overgegaan.

 

Besluitvorming

De fracties PvdA en CDA verzoeken om de deuren te sluiten. Dit gebeurt. In beslotenheid beslist de raad of met gesloten deuren zal worden vergaderd. Hierna worden de deuren geopend en wordt de raadsvergadering in openbaarheid voortgezet.

De fractie D66 is niet aanwezig bij de stemming. Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Vragen mbt bestemmingsplan Roermondseweg 130

Geluidsfragment spreekrecht mevr. Nouwen-Jacobs

Geluidsfragment verzoek beslotenheid en uitstel bespreking

Geluidsfragment

 

 

 

17. 

Onderwerp

Beschikbaar stellen van de jaarschijf voor 2014 uit het gereserveerde budget van 800.000.- voor economische structuurversterking en promotie 2011-2014.

 

Voorstel

Beschikbaar stellen van 200.000,- voor 2014 uit het gereserveerde budget van 800.000,- voor economische structuurversterking en promotie 2011-2014.

 

Besluitvorming

Mw. Kadra (PvdA) is niet aanwezig bij de stemmingen.

De ter vergadering mondeling gewijzigde motie van de fracties CDA en PvdA wordt met voorstemmen van de fracties CDA en PvdA (7 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD, SP en D66 (20 stemmen tegen) verworpen.

Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Motie CDA en PvdA economische structuurversterking

Geluidsfragment

 

 

 

18.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet voor het verbeteren van verkeersknelpunten 2014.

 

Voorstel

A) De raad voorstellen kredieten beschikbaar te stellen van in totaal 115.000,-- voor het verbeteren van verkeersknelpunten 2014.

B) De raad kennis laten nemen van projecten verkeersknelpunten 2015 ad 140.000,--.

 

Besluitvorming

Het amendement van de fractie D66 wordt met voorstemmen van D66 (3 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD, SP, CDA en PvdA (25 stemmen tegen) verworpen.

Het amendement van de fracties VVD en PvdA wordt unaniem aanvaard.

Stemverklaring van de fractie SP vr de motie van D66. De motie van D66 wordt met voorstemmen van de fracties D66, CDA, SP en VVD (17 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal en PvdA (11 stemmen tegen) aanvaard.

De motie van de PvdA (Keentersteeg) wordt met voorstemmen van de fracties PvdA en CDA (8 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD, SP en D66 (20 stemmen tegen) verworpen.

De motie van de PvdA (fietsstrook) wordt met voorstemmen van de fractie PvdA (3 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD, SP, CDA en D66 (25 stemmen tegen) verworpen.

Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Amendement D66 Gouverneurlaan Ringbaan Noord

Amendement VVD en PvdA verkeer 2014

Motie D66 visie Ringbanen

Motie PvdA verkeersveiligheid Ringbaan Zuid - Keentersteeg

Motie PvdA fietsstrook

Geluidsfragment 1e termijn

Geluidsfragment 2e termijn

19.

Onderwerp

Vaststellen nota Sport- en beweegbeleid 2.0 en het bijbehorende uitvoeringsprogramma.

 

Voorstel

Aan de raad voorstellen te besluiten:

Vaststellen van de nota Sport- en beweegbeleid 2.0. en het bijbehorende uitvoeringsprogramma.

 

Besluitvorming

De raad acht dit voorstel niet rijp voor behandeling en heeft het niet behandeld.

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Sport- en Beweegbeleid 2.0 Weert

20.

Onderwerp

Instemmen met de vergaderstructuur en het vergaderschema september-december 2014 (initiatiefvoorstel fractievoorzittersoverleg).

 

Voorstel

Instemmen met:

1. De vergaderstructuur, zoals hierboven beschreven en schematisch weergegeven in bijlage 1.

2. Het vergaderschema september-december 2014 (bijlage 2).

3. De volgende taakvelden van de informatiebijeenkomsten en de raadscommissies:

Informatiebijeenkomsten: n avond voor onderwerpen betreffende bedrijfsvoering en inwoners; n avond voor onderwerpen inzake ruimte.

Raadscommissies:

 

Bedrijfsvoering en inwoners

Algemene Zaken, openbare orde en veiligheid, personeel, integriteit, communicatie, wijk- en dorpsraden, financin, duurzaamheid (natuur- en milieu-educatie), regionale samenwerking (algemeen);

Welzijn, arbeid en inkomen, decentralisaties participatie, jeugdhulp en WMO-begeleiding, zorg en WMO, volksgezondheid, onderwijs, accommodatiebeleid, cultuur en sport.

Ruimte

Economische zaken, regionale samenwerking, openbaar gebied, verkeer, toerisme en recreatie, stadspromotie, evenementen;

Ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, stadsontwikkeling, grondzaken, agrarische zaken inclusief milieu, demografische ontwikkeling.

 

4. Het benoemen van alle raadsleden tot lid van beide raadscommissies.

5. Het laten benoemen door elke fractie van n commissielid-niet-raadslid in n raadscommissie. Dit lid moet bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen op de kandidatenlijst van de betreffende partij hebben gestaan en in Weert woonachtig zijn.

 

Besluitvorming

Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

Bijlage bij raadsvoorstel

Geluidsfragment voortzetten vergadering gezien tijdstip

Geluidsfragment

 

Raadsconsultaties

Liggen niet voor.

 

Raadsinformatie (brieven)

Bespreekstukken

 

21.

Onderwerp

Vragen en verzoeken om inlichtingen ex artikel 40 van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Weert.

a.  Brief van de heer A. Kirkels namens de fractie VVD d.d. 6 mei 2014 inzake vragen aan het college over de actuele situatie op terrein Biest 47-49-51 en de te nemen maatregelen, met het verzoek om schriftelijke beantwoording.

b.  Brief van de heer B. Peterse namens de fractie SP d.d. 19 mei 2014 inzake vragen aan het college over bereikbaarheid Weert, met het verzoek om schriftelijke beantwoording.

c.  Brief van de heer H. Stals namens de fractie CDA d.d. 26 mei 2014 inzake vragen aan het college over ontwikkelingen KMS terrein, met het verzoek om mondelinge beantwoording.

d. Brief van de heer P. Sijben namens de fractie CDA d.d. 16 juni 2014 inzake aanvullende vragen aan het college over ontwikkelingen KMS terrein, met het verzoek om mondelinge beantwoording.

 

Voorstel

Vragen beantwoorden en bespreken.

 

Besluitvorming

Vragen en antwoorden zijn afdoende besproken.

 

Bestanden

21a Brief VVD

21a Antwoordbrief aan VVD

21b Brief SP

21b Antwoordbrief aan SP

21c Brief CDA

21d Brief CDA

21c en d Antwoordbrief aan CDA

Geluidsfragment

 

 

 

22.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode
16 april tot en met 3 juni
2014.

 

Voorstel

Kennisnemen van de ingekomen brieven.

 

Besluitvorming

De raad heeft kennis genomen van de ingekomen brieven.

 

Bestanden

Overzicht

Geluidsfragment

 

 

 

23.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover het college nog een voorstel moet doen.

 

Voorstel

Voor kennisgeving aannemen van voornoemde lijst.

 

Besluitvorming

De lijst is voor kennisgeving aangenomen.

 

Bestanden

Overzicht

Geluidsfragment

 

 

 

24.

Onderwerp

Kennisnemen van de onderstaande overzichten:

a. Overzicht benvloeding onvoorziene lasten 2014;

b. Overzicht begrotingsuitkomsten 2014;

c. Overzicht reserves en voorzieningen 2014.

 

Voorstel

Kennisnemen van de overzichten.

 

Besluitvorming

Van de overzichten is kennis genomen.

 

Bestanden

Overzicht benvloeding onvoorziene lasten 2014

Overzicht begrotingsuitkomsten 2014

Overzicht reserves en voorzieningen 2014

Geluidsfragment

 

 

 

24.1

Onderwerp

Motie vreemd aan de orde van de dag van de fracties D66 en PvdA over de parkeergarage van het voormalig stadhuis aan de Beekstraat.

 

Voorstel

Motie aannemen.

 

Besluitvorming

Stemverklaring CDA vr de motie. Stemverklaring SP tegen de motie. De motie wordt met voorstemmen van de fracties D66, PvdA en CDA (11 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD en SP (17 stemmen tegen) verworpen.

 

Bestanden

Motie D66 en PvdA parkeergarage Beekstraat

Geluidsfragment

 

 

 

24.2

Onderwerp

Motie vreemd aan de orde van de dag van de fractie PvdA inzake arbeidsgehandicapten.

 

Voorstel

Motie aannemen.

 

Besluitvorming

Stemverklaring CDA tegen de motie. De motie wordt met voorstemmen van de fractie PvdA (3 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD, SP, CDA en D66 (25 stemmen tegen) verworpen.

 

Bestanden

Motie PvdA arbeidsgehandicapten

Geluidsfragment

 

 

 

24.3

Onderwerp

Motie vreemd aan de orde van de dag van de fractie PvdA inzake zorgdossier.

 

Voorstel

Motie aannemen.

 

Besluitvorming

Stemverklaring SP tegen de motie. De motie wordt met voorstemmen van de fractie PvdA (3 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD, SP, CDA en D66 (25 stemmen tegen) verworpen.

 

Bestanden

Motie PvdA zorgdossier

Geluidsfragment

 

 

 

25.

Onderwerp

Sluiting.

 

 

De voorzitter sluit op 10 juli om 23.47 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 24 september 2014.

 

De Griffier,

 

De Voorzitter,

 

 

 

 

Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

 A.A.M.M. Heijmans