BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 11 SEPTEMBER 2014

Voorzitter

A.A.M.M. Heijmans (burgemeester)

Griffier

P. Otten (Plv. Griffier)

 

 

Aanwezig de raadsleden

I.F.A.J. Beenders-van Dooren (PvdA), G.J. van Buuren (VVD), J.M. Cardinaal (VVD), H.W.J. Coolen (CDA), drs. W.P.J. van Eijk (VVD), J.J.F. Engelen (VVD), M.A. Engelen-Weijen (Weert Lokaal), T.E.C. Geelen MSc (CDA), J.W.J. Goubet (SP), M.J. van den Heuvel MSc (Weert Lokaal), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), mr. F. Kadra (PvdA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), P.A.M. Küsters (Weert Lokaal), N.S.J. Linskens MSc (CDA), A.J. Lobregt (SP), J.M. Nouwen (CDA), B. Peterse (SP), P.J.H. Sijben (CDA), H. Stals (CDA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), P.J.R.L. Verheggen (Weert Lokaal), J.H.F. Vossen (D66), F.B.C. Werps (D66), S.A.M. Winters (Weert Lokaal), F. Yücel (Weert Lokaal), M. Zaāboul (PvdA)

Afwezig de raadsleden

H.C.M. Duijsters (SP) en ing. R.L.A.T. Zincken (VVD)

 

 

Aanwezig de wethouders

H.A. Litjens (Weert Lokaal), drs. P.P.H. Sterk (SP) en drs. G.J.W. Gabriėls (Weert Lokaal)

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel, bijlagen en de moties en amendementen. Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Bericht van verhindering is ontvangen van mevrouw Duijsters.

 

Bestanden 

Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

¯ Agenda 11-09-2014

Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ingekomen.

 

Bestanden 

Geluidsfragment 

 

 

 

4.

Onderwerp

Mededelingen.

 

 

Het voorstel van het Fractievoorzittersoverleg (agendapunt 7)is aangevuld met de voorzitter voor de commissie Bedrijfsvoering-Inwoners.

Het College geeft aan dat de behandeling van de begroting op 8 oktober (informatief) en 13 oktober in de commissie niet haalbaar is. De door het college voorgestelde nieuwe datums voor behandeling worden niet overgenomen. In het Fractievoorzittersoverleg van 2 oktober a.s. zal besproken worden wanneer behandeling plaatsvindt.

 

Bestanden 

Geluidsfragment 

 

 

 

 

Raadsvoorstellen

Hamerstukken

 

5.

Onderwerp

Vaststellen van het bestemmingsplan ‘Roermondseweg 98-100’.

 

Voorstel

De raad voorstellen om:

1.    Het bestemmingsplan ‘Roermondseweg 98-100’ gewijzigd vast te stellen voor wat betreft de toelichting.

2.    Het bestemmingsplan ‘Roermondseweg 98-100’ aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan, gebaseerd op de grootschalige basiskaart van Nederland (GBKN) van oktober 2013.

3.    Geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan ‘Roermondseweg 98-100’.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

Geluidsfragment

 

6. 

Onderwerp

Vaststellen van het bestemmingsplan ‘Diesterbaan ongenummerd’.

 

Voorstel

1.    Besluiten het bestemmingsplan 'Diesterbaan ongenummerd' gewijzigd vast te stellen.

2.    Besluiten het bestemmingsplan 'Diesterbaan ongenummerd' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan.

3.    Besluiten geen exploitatieplan vast te stellen voor het

bestemmingsplan 'Diesterbaan ongenummerd'.

4.    Besluiten Gedeputeerde Staten te verzoeken om zo spoedig mogelijk te berichten of eerder dan de voorgeschreven termijn van zes weken tot bekendmaking van het vastgestelde plan mag worden overgegaan.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

Geluidsfragment

 

Bespreekstukken

 

7.

Onderwerp

Benoemen commissieleden-niet-raadsleden en (plv.) voorzitters van raadscommissies en informatiebijeenkomsten (initiatiefvoorstel fractievoorzittersoverleg).

 

Voorstel

1. Besluiten om te benoemen tot commissielid-niet-raadslid:

 

Naam

Fractie

Raadscommissie

T. (Tim) Nijs

D66

Ruimte

L.F.A. (Leon) Heuvelmans

PvdA

BV/IW

N.W. (Nico) Van den Bent

SP

Ruimte

V.A. (Vincent) van Brussel

VVD

Ruimte

H.L. (Henk) Stribos

CDA

Ruimte

 

WL maakt geen gebruik van de mogelijkheid tot het benoemen van een commissielid-niet-raadslid.

 

2. Besluiten dat commissieleden-niet-raadsleden presentiegeld voor elke bijgewoonde vergadering van hun raadscommissie (in de zin van artikel 82 Gemeentewet) ontvangen en niet voor het bijwonen van andere bijeenkomsten, zoals informatiebijeenkomsten.

 

3. Besluiten om te benoemen tot voorzitter dan wel plaatsvervangend voorzitter:

 

Naam

Informatiebijeenkomst en raadscommissie

Functie

H. Coolen (CDA)

BV/IW

Voorzitter

C. Jacobs (WL)

BV/IW

Plaatsvervangend voorzitter

R. Verheggen (WL)

Ruimte

Voorzitter

B. Peterse (SP)

Ruimte

Plaatsvervangend voorzitter

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

Geluidsfragment

 

8.

Onderwerp

Besluit vast te stellen het WMO Beleidsplan 2015-2016.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

¯ Bijlage 1 Beleidsplan Wmo 2015-2016

¯ Bijlage 2 Wijzigingen beleidsplan Wmo 2015-2016

¯ Bijlage 3 Inspraak reacties Beleidsplan Wmo 2015-2016

¯ Motie D66 innovatiefonds Wmo

¯ Motie PvdA ongewenste stapelingen

¯ Motie CDA, PvdA gebruikelijke zorg en stimulering mantelzorg

¯ Motie CDA voortzetting compensatieregeling voor chronisch zieken en gehandicapten

¯ Motie SP klachten WMO

¯ Amendement PvdA scholing en coaching

¯ Amendement PvdA inzet uitkeringsgerechtigden

¯ Amendement SP benadering uitgangspunten WMO

Geluidsfragment 1e termijn raad

Geluidsfragment 1e termijn college

Geluidsfragment 2e termijn raad

Geluidsfragment 2e termijn college

Geluidsfragment 3e termijn raad

Geluidsfragment besluitvorming

 

Voorstel

Besluiten om vast te stellen het Wmo Beleidsplan 2015-2016.

 

Besluitvorming

Het amendement van de PvdA inzet uitkeringsgerechtigden bij

Wmo wordt ingetrokken.

Het amendement van de SP benadering uitgangspunten Wmo

wordt ingetrokken.

 

Het amendement van de PvdA beleidsplan wmo scholing en

coaching wordt met voorstemmen van SP en PvdA (6 stemmen

voor) en tegenstemmen van D66, CDA, VVD en WL (21 stemmen

tegen) verworpen.

De motie van D66 innovatiefonds Wmo wordt met voorstemmen van D66, PvdA, CDA, WL (m.u.v. L. Kusters en M. Engelen) (18 stemmen voor) en tegenstemmen van SP, VVD, L. Kusters (WL) 

en M. Engelen (WL) (9 stemmen tegen) aanvaard.

De motie ongewenste stapeling van de PvdA  wordt unaniem aanvaard.

De motie van het CDA gebruikelijke zorg en stimulering

mantelzorg wordt met voorstemmen van PvdA, CDA,WL (17 stemmen voor) en tegenstemmen van D66, VVD en SP (10 stemmen tegen) aanvaard.

De motie van het CDA voortzetting compensatieregeling voor chronisch zieken en gehandicapten wordt unaniem aanvaard.

De motie klachtenafhandeling Wmo wordt met voorstemmen van SP, VVD en WL (15 stemmen voor) en tegenstemmen van D66, PvdA en CDA (12 stemmen tegen) aanvaard.

 

Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

9.

Onderwerp

Sluiting.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.17 uur onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 29 oktober 2014,

 

 

 

 

De Griffier,

 De Voorzitter,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans