BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 24 SEPTEMBER 2014

Voorzitter:

A.A.M.M. Heijmans (burgemeester)

Griffier:

mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de raadsleden

G.J. van Buuren (VVD), J.M. Cardinaal (VVD), H.W.J. Coolen (CDA), H.C.M. Duijsters (SP), drs. W.P.J. van Eijk (VVD), J.J.F. Engelen (VVD), T.E.C. Geelen MSc (CDA), J.W.J. Goubet (SP), M.J. van den Heuvel MSc (Weert Lokaal), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), mr. F. Kadra (PvdA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), P.A.M. Küsters (Weert Lokaal), N.S.J. Linskens MSc (CDA), A.J. Lobregt (SP), J.M. Nouwen (CDA), B. Peterse (SP), P.J.H. Sijben (CDA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), P.J.R.L. Verheggen (Weert Lokaal), J.H.F. Vossen (D66), F.B.C. Werps (D66), S.A.M. Winters (Weert Lokaal), F. Yücel (Weert Lokaal), M. Zaāboul (PvdA) en ing. R.L.A.T. Zincken (VVD)

 

 

Afwezig de raadsleden

I.F.A.J. Beenders-van Dooren (PvdA), en M.A. Engelen-Weijen (Weert Lokaal) en H. Stals (CDA)

 

 

 

 

Aanwezig de wethouders:

H.A. Litjens (Weert Lokaal), A.F. van Eersel (VVD), drs. P.P.H. Sterk (SP) en drs. G.J.W. Gabriėls (Weert Lokaal)

 

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel, bijlagen en de moties en amendementen. Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij vermeldt de berichten van verhindering. De film, die in Canada aan de jury van Groenste Regio van de Wereld is getoond, wordt gedraaid. De voorzitter spreekt een dankwoord uit.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

 

De agendapunten 15 en 16 worden van de agenda gehaald, omdat de raad deze niet rijp voor behandeling acht. Agendapunt 13 (concept-nota binnensportaccommodaties) wordt na agendapunt 3 behandeld.

De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

¯ Agenda 24-09-2014

Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

Er zijn verzoeken om spreekrecht ontvangen van:

·         dhr. M. van der Loo;

·         dhr. P. de Laat,

beide aangaande de concept-nota binnensportaccommodaties (agendapunt 13).

 

Bestanden

Geluidsfragment

¯ Tekst spreekrecht de heren De Laat en Van de Loo

Geluidsfragment spreekrecht de heer De Laat

Geluidsfragment spreekrecht de heer Van der Loo

 

 

 

4.

Onderwerp

Mededelingen.

 

 

Er zijn geen mededelingen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

5.

Onderwerp

a.    Vaststellen van de notulen van de vergadering van 9 juli 2014;

b.     Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 9 juli 2014. (geen spreekrecht)

 

 

Er zijn geen wijzigingsvoorstellen ontvangen. Notulen en besluitenlijst worden ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

¯ Notulen Weert 9 juli 2014 (in pdf)

¯ Notulen Weert 9 juli 2014 in E-book versie (in epub)

 

¯ Besluitenlijst Weert 9 juli 2014 (in pdf)

¯ Originele Besluitenlijst Weert 9 juli 2014 (in htm)

Geluidsfragment

 

Raadsvoorstellen

Hamerstukken

 

6.

Onderwerp

Met beeld uitzenden van raadsvergaderingen

(initiatiefvoorstel fractievoorzittersoverleg).

 

Voorstel

1. Instemmen met het live met beeld uitzenden van de raadsvergaderingen.

2. De raadsvergaderingen van 11 september en 24 september, die zijn opgenomen door de publieke omroep, gebruiken als ‘oefenvergaderingen’ en deze tijdens een bijeenkomst in oktober analyseren.

3. Vanaf de raadsvergadering van 29 oktober starten met het live met beeld uitzenden van de raadsvergaderingen op internet, via GemeenteOplossingen en tevens op TV door de publieke omroep (variant 1a).

4. Vanaf 29 oktober het signaal aan iedereen beschikbaar stellen.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

7.

Onderwerp

Kennisnemen van de voorbereidingen op de Limburgse Bestuurdersdag 2014 in Weert en een eventueel tekort te dekken uit de post onvoorziene uitgaven.

 

Voorstel

De raad voorstellen:

a. Kennis te nemen van de voorbereidingen op de Limburgse Bestuurdersdag 2014 in Weert.

b. Een eventueel financieel tekort te dekken uit de post onvoorziene uitgaven.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

8.

Onderwerp

Taakoverdracht heffing en invordering gemeentelijke belastingen

en uitvoering Wet WOZ aan de Belastingsamenwerking Gemeenten

en Waterschappen.

 

Voorstel

Besluiten tot toetreding met ingang van 1 januari 2015 tot gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking gemeenten en waterschappen (BsGW).

 

Besluitvorming

Stemverklaring van de fractie SP vóór het voorstel. Voorstel is zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

9.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet ter hoogte van maximaal

€ 264.715,00 voor de uitbreiding van de  Openbare Jenaplan basisschool De Duizendpoot met één lokaal.

 

Voorstel

Beschikbaar stellen van een krediet ter hoogte van maximaal

€ 264.715,00 voor de uitbreiding van de Openbare Jenaplan basisschool De Duizendpoot met één lokaal.

 

Besluitvorming

Stemverklaring van de fractie VVD vóór het voorstel. Voorstel is zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

Bespreekstukken

 

10. 

Onderwerp

1. Vaststellen van de “Verordening op de vertrouwenscommissie, die de aanbeveling tot benoeming van de burgemeester voorbereidt, op de raadscommissie, die functioneringsgesprekken met de burgemeester houdt en op de raadscommissie, die de aanbeveling tot herbenoeming van de burgemeester voorbereidt”.

2. Intrekken van het “Protocol voortgangsgesprekken Burgemeester gemeente Weert”, vastgesteld door de raad van de gemeente Weert op 2 juli 2008. (initiatiefvoorstel fractievoorzittersoverleg).

 

Voorstel

1. Vaststellen van de “Verordening op de vertrouwenscommissie, die de aanbeveling tot benoeming van de burgemeester voorbereidt, op de raadscommissie, die functioneringsgesprekken met de burgemeester houdt en op de raadscommissie, die de aanbeveling tot herbenoeming van de burgemeester voorbereidt”.

2. Intrekken van het “Protocol voortgangsgesprekken Burgemeester gemeente Weert”, vastgesteld door de raad van de gemeente Weert op 2 juli 2008.

 

Besluitvorming

Het amendement van alle fracties wordt unaniem aanvaard. Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

¯ Verordening Vertrouwenscommissie 2014

¯ Amendement van alle raadsfracties

Geluidsfragment

 

 

 

11. 

Onderwerp

Verlengen woonplaatsontheffing burgemeester Heijmans tot 1 oktober 2015 (initiatiefvoorstel fractievoorzittersoverleg).

 

Voorstel

De woonplaatsontheffing van burgemeester Heijmans verlengen met één jaar, tot 1 oktober 2015, waarbij de burgemeester zich dient in te spannen om alsnog zo spoedig mogelijk te kunnen voldoen aan het woonplaatsvereiste en hij de raad op de hoogte houdt van zijn inspanningen en de resultaten daarvan.

 

Besluitvorming

Het voorstel wordt unaniem verworpen.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

12.

Onderwerp

Instemmen met de jaarrekening 2013 en begroting 2015 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord en instemmen met de concept reactie.

 

Voorstel

De raad voorstellen:

1. In te stemmen met de jaarrekening 2013 en de begroting 2015 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord.

2. In te stemmen met de concept reactie.

 

Besluitvorming

De motie van de SP-fractie wordt unaniem aanvaard. De motie van de CDA-fractie wordt unaniem aanvaard. Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

¯ Motie van de fractie SP

¯ Motie van de fractie CDA

Geluidsfragment

 

 

 

13.

Onderwerp

Vaststellen van de concept-nota “Binnensportaccommodaties, ontwikkelingen 2015-2020” en hiervoor inspraak verlenen conform het in het raadsvoorstel opgenomen schema.

 

Voorstel

Besluiten om de concept-nota "Binnensportaccommodaties, ontwikkelingen 2015-2020" vast te stellen en hiervoor inspraak te verlenen conform het in het raadsvoorstel opgenomen schema.

 

Besluitvorming

Het amendement van de fractie D66 over de sportzaal aan de Beatrixlaan en het amendement van de fracties D66 en PvdA over de gymzaal Leuken worden niet in stemming gebracht, maar aan de concept-nota binnensportaccommodaties gehecht t.b.v. de inspraak. Het amendement van de fractie D66 over de dekking van baten en lasten van het uitvoeringsprogramma wordt aangehouden tot de begrotingsbehandeling. Het amendement van de fracties VVD en Weert Lokaal wordt unaniem aanvaard. De motie van D66 wordt met voorstemmen van de fracties D66, PvdA, SP, VVD en Weert Lokaal (21 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fractie CDA (5 stemmen tegen) aanvaard. Het aldus geamendeerde voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

¯ Nota Binnensportaccommodaties, ontwikkelingen 2015-2020

¯ Amendement van de fractie D66 (sportzaal Beatrixlaan)

¯ Amendement van de fracties D66 en PvdA

¯ Amendement van de fractie D66 (dekking uitvoeringsprogramma)

¯ Amendement van de fracties VVD en Weert Lokaal

¯ Motie van de fractie D66

Geluidsfragment spreekrecht de heer De Laat

Geluidsfragment spreekrecht de heer Van der Loo

Geluidsfragment 1e termijn raad

Geluidsfragment 1e termijn college

Geluidsfragment 2e termijn

14.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet ad € 75.000,00 voor het automatiseren van de inning van havengelden ten behoeve van het gebruik van de Passantenhaven.

 

Voorstel

De raad voorstellen een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen ad € 75.000,00 voor het automatiseren van de inning van havengelden ten behoeve van het gebruik van de Passantenhaven.

 

Besluitvorming

Het mondeling ingediende amendement van alle fracties wordt unaniem aanvaard. Dit amendement houdt in dat er toestemming wordt gegeven voor de uitvoering van het grondwerk zoals voorzien in het projektplan ten behoeve van de herinrichting van de Passantenhaven, de kosten hiervan zijn te beschouwen als meerwerk ten opzichte van het krediet voor de Passantenhaven. Het college krijgt de opdracht om de automaat en de genoemde alternatieven in december nogmaals aan de raad voor te leggen. Stemverklaringen van de fracties PvdA en SP vóór het geamendeerde voorstel. Het aldus geamendeerde voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

Geluidsfragment 1e termijn

Geluidsfragment 2e termijn

 

 

15.

Onderwerp

Beschikbaar stellen budget aan raads- en commissieleden voor de aanschaf van computerapparatuur (initiatiefvoorstel fractievoorzittersoverleg).

 

Voorstel

1. Te besluiten om de raads- en commissieleden een bedrag van € 750,- beschikbaar te stellen voor aanschaf, gebruik en onderhoud van computerapparatuur met toebehoren ten behoeve van het raads-, c.q. commissiewerk. Dit budget dient voor de gehele raadsperiode van 4 jaar, dus tot aan de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018.

2. Te bepalen dat een raads- of commissielid, dat zijn functie voortijdig neerlegt, de gemeente het ontvangen bedrag naar rato van het tijdsverloop sinds zijn aantreden terugbetaalt.

 

Besluitvorming

Dit voorstel is van de agenda afgehaald en niet door de raad behandeld.

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

 

 

 

16.

Onderwerp

Instemmen met de bestuursopdracht communicatie.

 

Voorstel

Bijgevoegde bestuursopdracht voorleggen aan de gemeenteraad van Weert om te komen tot een visie met een concreet verbeterplan communicatie.

 

Besluitvorming

Dit voorstel is van de agenda afgehaald en niet door de raad behandeld.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

 

 

 

 

Raadsconsultaties

Hamerstukken

Liggen niet voor.

 

Bespreekstukken

 

17.

Onderwerp

Kennisnemen van het Concept beleidsplan Politie Limburg 2015-2018 “Betekenisvolle interventies: begrenzen, beschermen en bekrachtigen” en eventuele zienswijzen kenbaar maken.

 

Voorstel

Kennisnemen van het concept beleidsplan Politie Limburg 2015-2018 "Betekenisvolle interventies: begrenzen, beschermen en bekrachtigen" en eventuele zienswijzen kenbaar maken.

 

Besluitvorming

De zienswijze van de fractie SP wordt unaniem aanvaard. Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

¯ Concept beleidsplan Politie Limburg 2015-2018

¯ Zienswijze van de fractie SP

Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsinformatie

Bespreekstukken

 

18.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode
4 juni tot en met 19 augustus
2014.

 

Voorstel

Kennisnemen van de ingekomen brieven.

 

Besluitvorming

Stemverklaringen van de fracties D66, SP en VVD tegen de motie van de CDA-fractie naar aanleiding van de antwoorden van het college op de vragen over de restauratie van de Paterskerk. De motie wordt met voorstemmen van de fracties CDA en PvdA (7 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD, SP en D66 (19 stemmen tegen) verworpen.

Van de ingekomen brieven is kennis genomen.

 

Bestanden

¯ Overzicht

¯ Motie van de fractie CDA

Geluidsfragment

 

 

 

19.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover het college nog een voorstel moet doen.

 

Voorstel

Voor kennisgeving aannemen van voornoemde lijst.

 

Besluitvorming

De lijst is voor kennisgeving aangenomen.

 

Bestanden

¯ Overzicht

Geluidsfragment

 

 

 

20.

Onderwerp

Kennisnemen van de onderstaande overzichten:

a. Overzicht beļnvloeding onvoorziene lasten 2014;

b. Overzicht begrotingsuitkomsten 2014;

c. Overzicht reserves en voorzieningen 2014.

 

Voorstel

Kennisnemen van de overzichten.

 

Besluitvorming

Van de overzichten is kennis genomen.

 

Bestanden

¯ Overzicht beļnvloeding onvoorziene lasten 2014

¯ Overzicht begrotingsuitkomsten 2014

¯ Overzicht reserves en voorzieningen 2014

Geluidsfragment

 

 

 

21.

Onderwerp

Sluiting.

 

 

De voorzitter sluit om 22.10 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 29 oktober 2014,

 

 

 

De Griffier,

 De Voorzitter,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans