BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 9 OKTOBER 2014

Voorzitter:

A.A.M.M. Heijmans (burgemeester)

Griffier:

mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de raadsleden

I.F.A.J. Beenders-van Dooren (PvdA), H.W.J. Coolen (CDA), H.C.M. Duijsters (SP), drs. W.P.J. van Eijk (VVD), J.J.F. Engelen (VVD), T.E.C. Geelen MSc (CDA), J.W.J. Goubet (SP), M.J. van den Heuvel MSc (Weert Lokaal), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), mr. F. Kadra (PvdA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), P.A.M. Ksters (Weert Lokaal), N.S.J. Linskens MSc (CDA), A.J. Lobregt (SP), J.M. Nouwen (CDA), P.J.H. Sijben (CDA), H. Stals (CDA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), P.J.R.L. Verheggen (Weert Lokaal), J.H.F. Vossen (D66), F.B.C. Werps (D66), S.A.M. Winters (Weert Lokaal), F. Ycel (Weert Lokaal) en ing. R.L.A.T. Zincken (VVD)

 

 

Afwezig de raadsleden

G.J. van Buuren (VVD), J.M. Cardinaal (VVD), en M.A. Engelen-Weijen (Weert Lokaal), B. Peterse (SP) en M. Zaboul (PvdA)

 

 

Aanwezig de wethouders:

H.A. Litjens (Weert Lokaal), A.F. van Eersel (VVD), drs. P.P.H. Sterk (SP) en drs. G.J.W. Gabrils (Weert Lokaal)

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel, bijlagen en de moties en amendementen. Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Er worden bij wijze van test opnames met beeld gemaakt van de raadsvergadering. De voorzitter meldt de berichten van verhindering.

 

Bestanden 

Geluidsfragment 

 

 

 

2.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

 

Op verzoek van de CDA-fractie wordt de situatie rondom de wijkraad Rond de Kazerne geagendeerd (agendapunt 6A). Op verzoek van D66 wordt het voorstel van het college n.a.v. de motie participatief bezuinigen geagendeerd (agendapunt 6B). De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

Agenda 09-10-2014

Geluidsfragment 

 

 

 

3.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

Er is een verzoek om spreekrecht ontvangen van de heer M. Scheijven. Dit betreft agendapunt 6 (WMO-verordening).

 

 

Geluidsfragment  

Geluidsfragment spreekrecht de heer Scheijven

 

 

 

4.

Onderwerp

Mededelingen.

 

 

De voorzitter deelt mede dat hij en de griffier bij mw. A. Geurts, voormalig raadslid van de SP-fractie, op kraamvisite zijn geweest. Er is nog een brief van het college over de WMO uitgedeeld als aanvullende informatie. Wethouder Litjens doet een mededeling over het onderdeel hondenbelasting van de begroting 2015.

 

 

Geluidsfragment  

 

 

 

 

Raadsvoorstellen

Hamerstukken

 

5.

Onderwerp

Vaststellen van de verordening jeugdhulp gemeente Weert 2015.

 

Voorstel

Vaststellen van de verordening jeugdhulp gemeente Weert 2015.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Verordening jeugdhulp gemeente Weert 2015

Geluidsfragment spreekrecht de heer Schreijven

Geluidsfragment 

 

Bespreekstukken

 

6. 

Onderwerp

Vaststellen ingaande 1 januari 2015 de nieuwe Wmo-verordening 2015 en in te trekken de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2013.

 

Voorstel

Aan de raad voorstellen:

1. Besluiten vast te stellen ingaande 1 januari 2015, de nieuwe Wmo verordening 2015, met daarbij opgenomen de wijzigingsvoorstellen voortkomende uit de inspraakprocedure.

2. Besluiten in te trekken de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2013, per 1 januari 2015.

 

Besluitvorming

Het amendement van de fracties PvdA en CDA wordt met voorstemmen van de fracties PvdA en CDA (8 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD, SP en D66 (16 stemmen tegen) verworpen.

Het amendement van de fractie Weert Lokaal wordt met voorstemmen van de fracties Weert Lokaal, CDA en PvdA (15 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties VVD, SP en D66 (9 stemmen tegen) aanvaard.

De motie van CDA en PvdA wordt unaniem aanvaard.

Stemverklaringen van de fracties D66 en PvdA vr het voorstel. Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit (30-09-2014)

B&W-besluit (02-09-2014)

Verordening maatschappelijke ondersteuning Weert 2015

Brief wijzigingen Wmo-verordening 2015

Amendement PvdA en CDA Wmo-verordening

Amendement Weert Lokaal Wmo-verordening

Motie CDA en PvdA Wmo grijs gebied

Geluidsfragment spreekrecht de heer Schreijven

Geluidsfragment 1e termijn

Geluidsfragment 2e termijn

Geluidsfragment 3e termijn

 

 

 

6A.

Onderwerp

Onderwerp vreemd aan de orde van de dag:

Wijkraad rond de Kazerne.

 

 

Er wordt een bijeenkomst georganiseerd van de raad met alle wijk- en dorpsraden. De documenten over de positie van de wijk- en dorpsraden worden daarbij betrokken.

 

Bestanden

Geluidsfragment 

 

 

 

6B.

Onderwerp

Onderwerp vreemd aan de orde van de dag:

Motie participatief bezuinigen en persbericht rondom de begroting.

 

 

Het college zal de raad zo spoedig mogelijk een procesvoorstel voorleggen, inclusief de kosten van BMC.

 

Bestanden

Geluidsfragment 

 

 

 

7.

Onderwerp

Sluiting.

 

 

De voorzitter sluit om 21.30 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

Geluidsfragment 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 26 november 2014,

 

 

 

De Griffier,

De Voorzitter,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans