BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 29 OKTOBER 2014

De raadsvergadering is live te volgen op TV (via kanaal van Weert FM) en via internet (http://www.weertfm.nl/).

De beelden kunt u terug zien via de keuze “uitzending gemist” op http://www.weertfm.nl/.

 

Voorzitter:

A.A.M.M. Heijmans (burgemeester)

Griffier:

mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de raadsleden

I.F.A.J. Beenders-van Dooren (PvdA), G.J. van Buuren (VVD), J.M. Cardinaal (VVD), H.W.J. Coolen (CDA), H.C.M. Duijsters (SP), drs. W.P.J. van Eijk (VVD), T.E.C. Geelen MSc (CDA), J.W.J. Goubet (SP), M.J. van den Heuvel MSc (Weert Lokaal), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), mr. F. Kadra (PvdA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), P.A.M. Küsters (Weert Lokaal), N.S.J. Linskens MSc (CDA), A.J. Lobregt (SP), J.M. Nouwen (CDA), B. Peterse (SP), P.J.H. Sijben (CDA), H. Stals (CDA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), P.J.R.L. Verheggen (Weert Lokaal), J.H.F. Vossen (D66), F.B.C. Werps (D66), S.A.M. Winters (Weert Lokaal), F. Yücel (Weert Lokaal), M. Zaāboul (PvdA) en ing. R.L.A.T. Zincken (VVD)

 

 

Afwezig de raadsleden

J.J.F. Engelen (VVD) en M.A. Engelen-Weijen (Weert Lokaal)

 

 

 

 

Aanwezig de wethouders:

H.A. Litjens (Weert Lokaal), A.F. van Eersel (VVD), drs. P.P.H. Sterk (SP) en drs. G.J.W. Gabriėls (Weert Lokaal)

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel, bijlagen en de moties en amendementen. Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Deze raadsvergadering is de eerste die live met beeld wordt uitgezonden via WeertFM. De voorzitter vermeldt de berichten van verhindering.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

 

·         Het verzoek van het CDA om de brief van gemeenschapscentrum De Zaal in Stramproy als extra agendapunt te agenderen wordt met tegenstemmen van de fracties SP, VVD en Weert Lokaal verworpen.

·         Het verzoek van de SP om het onderwerp koopkrachttegemoet-koming lage inkomens als extra agendapunt te agenderen wordt unaniem aanvaard. Het onderwerp wordt behandeld als agendapunt 12A.

·         Er wordt door alle fracties een motie vreemd aan de orde van de dag ingediend over de verkeersveiligheid van de Sint Jozefslaan. Deze wordt geagendeerd als agendapunt 12B.

·         Er hebben zich twee personen aangemeld voor spreekrecht over het onderwerp van de motie vreemd aan de orde van de dag. De raad stemt ermee in, dat deze personen spreekrecht krijgen, ondanks de omstandigheid dat zij zich te laat hebben aangemeld.

·         De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

¯ Agenda 29-10-2014

Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

Er wordt van het spreekrecht gebruik gemaakt bij agendapunt 12B (motie vreemd aan de orde van de dag over de verkeersveiligheid aan de Sint Jozefslaan). Het spreekrecht wordt uitgeoefend door de heer L. van den Boogaard namens het Actiecomité Stop de Sint Jozef Racebaan en de heer B. Hessing namens hetzelfde actiecomité, namens de oudervereniging van basisschool Markeent en tevens op persoonlijke titel.

 

Bestanden

Geluidsfragment spreekrecht

 

 

 

4.

Onderwerp

Mededelingen.

 

 

De voorzitter roept de raadsleden op zich aan te melden voor de Limburgse Bestuurdersdag 2014 die op 19 november in Weert wordt gehouden.

Oud-raadslid Paul Lempens (SP) heeft vanmiddag een dochter gekregen, Vida.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

5.

Onderwerp

a.    Vaststellen van de notulen van de vergadering van 11 september 2014;

b.     Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 11 september 2014

c.      Vaststellen van de notulen van de vergadering van 24 september 2014;

d.     Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 24 september 2014.

 (geen spreekrecht)

 

 

Er zijn geen wijzigingsverzoeken ingediend. De notulen en besluitenlijst worden ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

¯ Notulen Weert 11 september 2014 (in pdf)

¯ Notulen Weert 11 september 2014 in E-book versie (in epub)

 

¯ Besluitenlijst Weert 11 september 2014 (in pdf)

¯ Originele Besluitenlijst Weert 11 september 2014 (in htm)

 

¯ Notulen Weert 24 september 2014 (in pdf)

¯ Notulen Weert 24 september 2014 in E-book versie (in epub)

 

¯ Besluitenlijst Weert 24 september 2014 (in pdf)

¯ Originele Besluitenlijst Weert 24 september 2014 (in htm)

 

Geluidsfragment

 

 

 

Raadsvoorstellen

Hamerstukken

 

6.

Onderwerp

Regelen rechtspositie griffie en instellen werkgeverscommissie (initiatiefvoorstel fractievoorzittersoverleg).

 

Voorstel

1. Het raadsbesluit van 28 april 2004 inzake de rechtspositie en arbeidsvoorwaarden van de griffie, alsmede delegatie en mandaat in te trekken.

2. De arbeidsvoorwaardenregelingen van de gemeente Weert, zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd, tot uiterlijk op de dag van de bekendmaking van het onderhavige raadsbesluit, ten behoeve van de griffier en de medewerker van de griffie over te nemen en vast te stellen.

3. Op grond van artikel 83 Gemeentewet een werkgeverscommissie griffie (bestuurscommissie) in te stellen.

4. Aan de onder 3 genoemde commissie de bevoegdheden te delegeren die rechtstreeks voortvloeien uit de Ambtenarenwet, de op deze wet gebaseerde en door de raad vastgestelde rechtspositionele voorschriften en de artikelen 107 tot en met 107e Gemeentewet, met uitzondering van de bevoegdheden als bedoeld in:

a. artikel 107 Gemeentewet (benoemen, schorsen als disciplinaire maatregel en ontslaan van de griffier);

b. artikel 107a tweede lid Gemeentewet (instructie van de griffier);

c. artikel 107d eerste lid Gemeentewet (vervanging van de griffier);

d. artikel 107e eerste lid Gemeentewet (vaststelling en wijziging van de organisatie van de griffie),

en behoudens het vaststellen en wijzigen van de arbeidsvoorwaardenregeling m.b.t. de griffie.

5. Aan de werkgeverscommissie als bedoeld onder 3 de behandeling van klachten tegen de griffier of medewerker(s) van de griffie op te dragen, e.e.a. conform de “Instructie klachtbehandeling gemeente Weert”.

6. De raadsleden G.J. van Buuren, H. Stals, I.F.A.J. Beenders-Van Dooren en C.J.C. Jacobs-Verstappen te benoemen tot lid van de werkgeverscommissie voor de duur van de zittingsperiode van de raad.

7. Vast te stellen de verordening werkgeverscommissie griffie.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

¯ Verordening werkgeverscommissie griffie 2014

¯ Wijzigingen ten opzichte van de modelverordening

Geluidsfragment

 

7. 

Onderwerp

Besluiten over de verantwoording van de besteding van de

fractiebudgetten 2013 (initiatiefvoorstel fractievoorzittersoverleg).

 

Voorstel

a. m.b.t. de subsidiebedragen vaststellen:

- de uitgaven van de fracties die ten laste van de fractiebudgetten 2013 komen;

- de wijziging van de reserve;

- de resterende reserve;

- de te verrekenen bedragen van de budgetten 2013 (voorschot 2013 + te reserveren bedrag 2012 -/- verantwoorde kosten 2013 -/- te reserveren bedrag 2013).

b. de voormalige fractie vd Loo te verzoeken het bedrag van € 350,80 terug te betalen.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

¯ Advies van de accountant inzake fractiebudgetten

Geluidsfragment

 

Bespreekstukken

 

8.

Onderwerp

Vaststellen van de uitgangspuntennotitie Participatiewet regio Midden-Limburg.

 

Voorstel

De raad adviseren de 'Uitgangspuntennotitie Participatiewet regio Midden-Limburg' vast te stellen.

 

Besluitvorming

Het amendement van de fracties SP en PvdA wordt met voorstemmen van de fracties SP en PvdA (7 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD, CDA en D66 (20 stemmen tegen) verworpen.

Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

¯ Uitgangspuntennotitie Participatiewet

¯ Reactie Cliėnten Platform Minima Weert

¯ Amendement SP en PvdA notitie participatiewet scholingsfonds

Geluidsfragment 1e termijn

Geluidsfragment 2e termijn

 

 

 

9.

Onderwerp

Kennisnemen van en overnemen van conclusies en aanbevelingen van de Rekenkamer Weert naar aanleiding van het onderzoek "Toetsing (actieve) grondbeleid en grondprijsbeleid in de gemeente Weert" (initiatiefvoorstel raadscommissie Ruimte).

 

Voorstel

Kennisnemen van en overnemen van conclusies en aanbevelingen van de Rekenkamer Weert naar aanleiding van het onderzoek "Toetsing (actieve) grondbeleid en grondprijsbeleid in de gemeente Weert".

 

Besluitvorming

Het amendement van de fracties CDA, Weert Lokaal, VVD, PvdA en SP wordt met voorstemmen van de fracties CDA, Weert Lokaal, VVD, PvdA en SP (24 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fractie D66 (3 stemmen tegen) aanvaard.

Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ Onderzoek Grondbeleid en grondprijsbeleid - Eindrapport

¯ Amendement CDA, WL, VVD, PvdA en SP rapport Rekenkamer Weert

Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties

Liggen niet voor.

 

Raadsinformatie

Bespreekstukken

 

10.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 20 augustus tot en met 16 september 2014.

 

Voorstel

Kennisnemen van de ingekomen brieven.

 

Besluitvorming

Van de ingekomen brieven is kennis genomen.

 

Bestanden

¯ Overzicht

Geluidsfragment

 

 

 

11.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover het college nog een voorstel moet doen.

 

Voorstel

Voor kennisgeving aannemen van voornoemde lijst.

 

Besluitvorming

De lijst is voor kennisgeving aangenomen.

 

Bestanden

¯ Overzicht

Geluidsfragment

 

 

 

12.

Onderwerp

Kennisnemen van de onderstaande overzichten:

a. Overzicht beļnvloeding onvoorziene lasten 2014;

b. Overzicht begrotingsuitkomsten 2014;

c. Overzicht reserves en voorzieningen 2014.

 

Voorstel

Kennisnemen van de overzichten.

 

Besluitvorming

Van de overzichten is kennis genomen.

 

Bestanden

¯ Overzicht beļnvloeding onvoorziene lasten 2014

¯ Overzicht begrotingsuitkomsten 2014

¯ Overzicht reserves en voorzieningen 2014

Geluidsfragment

 

 

 

12A.

Onderwerp

Koopkrachttegemoetkoming lage inkomens.

 

Voorstel

Bespreken.

 

Besluitvorming

SP heeft opmerkingen gemaakt.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

12B.

Onderwerp

Motie vreemd aan de orde van de dag over de verkeersveiligheid aan de Sint Jozefslaan.

 

Voorstel

Motie aannemen.

 

Besluitvorming

De motie wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

¯ Motie D66, SP, PvdA, CDA, VVD en WL over Sint Jozefslaan

Geluidsfragment spreekrecht

Geluidsfragment

 

 

 

13.

Onderwerp

Sluiting.

 

 

De voorzitter sluit om 20.50 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 26 november 2014,

 

 

 

De Griffier,

 De Voorzitter,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans

 

 

 

 

De raadsvergadering van 29 oktober 2014 is in beeld en geluid terug te zien via WeertFM uitzending gemist:

 

Klik hier om de vergadering te bekijken (live-uitzending van weertFM)