BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 12 NOVEMBER 2014 (BEGROTINGSBEHANDELING), VOORTGEZET OP 13 NOVEMBER 2014

De raadsvergadering is live te volgen op TV (via kanaal van Weert FM) en via internet (http://www.weertfm.nl/).

De beelden kunt u terug zien via de keuze uitzending gemist op http://www.weertfm.nl/.

 

Voorzitter:

A.A.M.M. Heijmans (burgemeester)

Griffier:

mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de raadsleden:

I.F.A.J. Beenders-van Dooren (PvdA), G.J. van Buuren (VVD), J.M. Cardinaal (VVD) (op 13 november vanaf 22.30 uur afwezig), H.W.J. Coolen (CDA) (op 12 november s avonds niet aanwezig; op 13 november vanaf het begin van de stemmingen tot de stemming over II.A.3 niet aanwezig), H.C.M. Duijsters (SP), J.J.F. Engelen (VVD), drs. W.P.J. van Eijk (VVD), T.E.C. Geelen MSc (CDA), J.W.J. Goubet (SP), M.J. van den Heuvel MSc (Weert Lokaal), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), mr. F. Kadra (PvdA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), P.A.M. Ksters (Weert Lokaal), N.S.J. Linskens MSc (CDA), A.J. Lobregt (SP), J.M. Nouwen (CDA), B. Peterse (SP), P.J.H. Sijben (CDA), H. Stals (CDA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), P.J.R.L. Verheggen (Weert Lokaal), J.H.F. Vossen (D66), F.B.C. Werps (D66), S.A.M. Winters (Weert Lokaal), F. Ycel (Weert Lokaal), M. Zaboul (PvdA) (heeft niet deelgenomen aan de stemming over III.A.2) en ing. R.L.A.T. Zincken (VVD)

 

 

Afwezig de raadsleden:

M.A. Engelen-Weijen (Weert Lokaal)

 

 

Aanwezig de wethouders:

H.A. Litjens (Weert Lokaal), A.F. van Eersel (VVD), drs. P.P.H. Sterk (SP) en drs. G.J.W. Gabrils (Weert Lokaal)

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel, bijlagen en de moties en amendementen. Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij verwelkomt in het bijzonder de ouders en kinderen die actie komen voeren voor behoud van het schoolzwemmen. Mw. Engelen (Weert Lokaal) is afwezig wegens ziekte.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

 

Het onderwerp schoolzwemmen wordt inhoudelijk aan het begin van de vergadering behandeld. De besluitvorming geschiedt bij de integrale afweging van de begroting.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

Agenda 12-11-2014

Draaiboek behandeling begroting 2015

Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

Er zijn verzoeken om spreekrecht ontvangen van:

-       mw. S. Hoogakker namens de ouders en kinderen van de Fatimaschool over het onderwerp schoolzwemmen;

-       dhr. I. Doslu over het onderwerp bewaakte fietsenstalling.

 

Bestanden

Geluidsfragment inspreker actiegroep schoolzwemmen

Geluidsfragment moties en amendementen schoolzwemmen

Geluidsfragment reactie college op moties en amendementen schoolzwemmen

Geluidsfragment behandeling raad schoolzwemmen

 

Geluidsfragment inspreker bewaakte fietsenstalling

 

 

 

4.

Onderwerp

Mededelingen.

 

 

Er zijn geen mededelingen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

Raadsvoorstellen

 

Hamerstukken

Liggen niet voor

 

Bespreekstukken

 

5.

Onderwerp

Vaststellen van de programma's in de begroting 2015

van de gemeente Weert.

 

Voorstel

Vaststellen van de programma's zoals die zijn opgenomen in de begroting 2015 van de gemeente Weert.

 

Besluitvorming

Het amendement van de fracties CDA, D66 en PvdA wordt unaniem aanvaard. Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Amendement CDA-D66-PvdA programma-indeling

Geluidsfragment

 

6. 

Onderwerp

Behandelen van de begroting 2015 van de gemeente Weert.

 

 

De fracties starten met het voorlezen van de Algemene Beschouwingen en het aankondigen van moties en amendementen. Vervolgens reageert het college hierop. Daarna worden de begrotingsprogrammas besproken aan de hand van de moties en amendementen. De vergadering wordt geschorst teneinde in gezamenlijkheid te komen tot een sluitende begroting.

 

Bestanden

Algemene Beschouwingen Weert Lokaal

Algemene Beschouwingen CDA

Algemene Beschouwingen VVD

Algemene Beschouwingen SP

Algemene Beschouwingen PvdA

Algemene Beschouwingen D66

 

Antwoord college op vragen begroting info 13-10-2014

Antwoord college op vragen begroting n info 13-10-2014

Antwoord college op vragen begroting commissie 29-10-2014

Antwoord college op vragen begroting door D66 / SP / CDA

 

Deel 1 (vanaf 13:00 uur op 12 november 2014)

Geluidsfragment intro

Geluidsfragment Algemene Beschouwingen Weert Lokaal

Geluidsfragment schorsing (actiegroep St. Jozeflaan)

Geluidsfragment Algemene Beschouwingen CDA

Geluidsfragment Algemene Beschouwingen VVD

Geluidsfragment Algemene Beschouwingen SP

Geluidsfragment Algemene Beschouwingen PvdA

Geluidsfragment Algemene Beschouwingen D66

Geluidsfragment reactie college op vragen uit beschouwingen

Geluidsfragment bespreken procedure vervolg

Geluidsfragment antwoord college op M+A Programma 1

Geluidsfragment antwoord college op M+A Programma 2

Geluidsfragment antwoord college op M+A Programma 3

Geluidsfragment antwoord college op M+A Programma 4

Geluidsfragment antwoord college op M+A Programma 5

 

 

 

Deel 2 (na schorsing op 12 november 2014)

Geluidsfragment bespreken procedure hoe verder

Geluidsfragment indiening amendement CDA

Geluidsfragment behandeling M+A Programma 1

Geluidsfragment behandeling M+A Programma 2

Geluidsfragment behandeling M+A Programma 3

Geluidsfragment behandeling M+A Programma 4

Geluidsfragment behandeling M+A Programma 5

Geluidsfragment schorsing tot 13-11-2014

 

7.

Onderwerp

Vaststellen van de begroting 2015 van de gemeente Weert.

 

Voorstel

Vaststellen van de begroting 2015 van de gemeente Weert.

 

Besluitvorming

Programma 1

Amendement I.A.2 (dynamisch parkeren) van de fractie PvdA wordt ingetrokken.

Amendement I.A.3 (dynamisch parkeren gedeeltelijk) van de fractie PvdA wordt unaniem aanvaard.

Amendement I.A.4 (bewaakte fietsenstalling) van de fracties D66 en PvdA wordt met voorstemmen van de fracties D66 en PvdA (6 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties WL, VVD, SP en CDA (20 stemmen tegen) verworpen.

Amendement I.A.5 (carpoolplaats A2) van de fracties CDA, D66 en PvdA wordt unaniem aanvaard.

Amendement I.A.6 (Paterskerk) van de fracties CDA, PvdA en D66 wordt met voorstemmen van de fracties CDA, PvdA en D66 (11 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties WL, VVD en SP (15 stemmen tegen) verworpen.

 

Motie I.M.1 (behoud bewaakte fietsenstalling) van de fracties PvdA, SP en Weert Lokaal wordt unaniem aanvaard.

Motie I.M.2 (hanging baskets) van de fractie PvdA wordt aangehouden.

Motie I.M.3 (fair trade gemeente) van de fracties D66, PvdA en CDA wordt met voorstemmen van de fracties D66, PvdA, CDA, SP, VVD en F. Ycel van de fractie WL (20 stemmen vr) en tegenstemmen van de overige raadsleden van WL (6 stemmen tegen) aanvaard.

Motie I.M.4 (kaders De Lichtenberg) van de fractie D66 wordt aangehouden.

Motie I.M.5 (natuurlijk spelen) van de fracties D66, PvdA en VVD wordt unaniem aanvaard.

Motie I.M.6 (initiatief park Biest) van de fracties D66, CDA en PvdA wordt unaniem aanvaard.

Motie I.M.7 (APV) van de fracties SP, VVD en D66 wordt met voorstemmen van de fracties SP, VVD, D66 en WL (18 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties CDA en PvdA (8 stemmen tegen) aanvaard.

Motie I.M.8 (archiefbeheer) van de fracties VVD, D66 en WL wordt met voorstemmen van de fracties WL, VVD, SP, CDA en D66 (23 stemmen vr) en tegenstemmen van de fractie PvdA (3 stemmen tegen) aanvaard.

Motie I.M.9 (toegankelijkheidsparagraaf) van de fracties WL en D66 wordt unaniem aanvaard.

Motie I.M.10 (parkeerabonnementen) van de fracties CDA, D66, PvdA en VVD wordt unaniem aanvaard.

 

Programma 2

Amendement II.A.1 (schoolzwemmen 1) van de fractie PvdA wordt met voorstemmen van de fractie PvdA (3 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties WL, VVD, SP, CDA en D66 (23 stemmen tegen) verworpen.

Amendement II.A.2 (schoolzwemmen 2) van de fracties PvdA en CDA wordt met voorstemmen van de fracties PvdA en CDA (8 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties WL, VVD, SP en D66 (18 stemmen tegen) verworpen.

Amendement II.A.3 (vervallen budgetten) van de fracties PvdA en CDA wordt met voorstemmen van de fracties PvdA en CDA (9 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties WL, VVD, SP en D66 (18 stemmen tegen) verworpen.

Amendement II.A.4 (IJzeren Rijn) van de fracties D66, PvdA, VVD, CDA en SP wordt unaniem aanvaard.

Amendement II.A.5 (SML en Keyport) van de fractie D66 wordt met voorstemmen van de fractie D66 (3 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties WL, VVD, SP, CDA en PvdA (24 stemmen tegen) verworpen.

Amendement II.A.6 (Weert 601) van de fractie D66 wordt met voorstemmen van met voorstemmen van de fractie D66 (3 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties WL, VVD, SP, CDA en PvdA (24 stemmen tegen) verworpen.

Amendement II.A.7 (schoolzwemmen) van de fracties D66 en CDA wordt met voorstemmen van de fracties D66, CDA en PvdA (12 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties WL, VVD en SP (15 stemmen tegen) verworpen.

Amendement II.A.8 (marktgeld) van de fracties CDA en D66 wordt met voorstemmen van de fracties CDA en D66 (9 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties WL, VVD, SP en PvdA (18 stemmen tegen) verworpen.

 

Motie II.M.1 (handelsmissie China) van de fracties PvdA en CDA wordt met voorstemmen van de fracties PvdA, CDA, SP, VVD en WL (24 stemmen vr) en tegenstemmen van de fractie D66 (3 stemmen tegen) aanvaard.

Motie II.M.2 (scholen Leuken en Laar) van de fracties PvdA en CDA wordt met voorstemmen van de fracties PvdA en CDA (9 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties WL, VVD, SP en D66 (18 stemmen tegen) verworpen.

Motie II.M.3 (harde contracten) van de fracties D66 en PvdA wordt unaniem aanvaard.

Motie II.M.4 (bedrijfsverzamelgebouw) van de fracties D66 en PvdA wordt unaniem aanvaard.

Motie II.M.5 (hertenkamp) van de fracties D66, PvdA en CDA wordt unaniem aanvaard.

Motie II.M.6 (bezuiniging zwembad-schoolzwemmen) van de fracties WL en SP wordt met voorstemmen van de fracties WL, SP, VVD, D66 en PvdA (21 stemmen vr) en tegenstemmen van de fractie CDA (6 stemmen tegen) aanvaard.

 

Programma 3

Amendement III.A.1 (digitale dienstverlening) van de fracties D66, PvdA, VVD en SP wordt met voorstemmen van de fracties D66, PvdA, VVD, SP en CDA (20 stemmen vr) en tegenstemmen van de fractie WL (7 stemmen tegen) aanvaard.

Amendement III.A.2 (SJG) van de fracties D66, PvdA, VVD, SP en CDA wordt unaniem aanvaard, waarbij M. Zaaboul niet deelneemt aan de stemming.

 

Motie III.M.1 (vraagwijzer Punt Welzijn) van de fractie PvdA wordt met voorstemmen van de fracties PvdA, CDA en WL (16 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties VVD, SP en D66 (11 stemmen tegen) aanvaard.

Motie III.M.2 (RKEC) van de fractie D66 wordt met voorstemmen van de fractie D66 (3 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties WL, VD, SP, CDA en PvdA (24 stemmen tegen) verworpen.

Motie III.M.3 (beleid algemene voorzieningen) van de fractie D66 wordt met voorstemmen van de fracties D66, VVD en CDA (13 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties WL, SP en PvdA (14 stemmen tegen) verworpen.

Motie III.M.4 (ICT) van alle fracties wordt unaniem aanvaard.

Motie III.M.5 (regelgeving evenementenpleinen) van de fracties WL, PvdA en D66 wordt unaniem aanvaard.

Motie III.M.6 (ICT Pink Roccade) van de fracties VVD, CDA, D66 en PvdA wordt unaniem aanvaard.

 

Programma 4

Amendement IV.A.1 (combinatiefunctionaris) van de fractie D66 wordt met voorstemmen van de fracties VVD en D66 (7 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties WL, SP, CDA en PvdA (20 stemmen tegen) verworpen.

Amendement IV.A.2 (dekking uitvoeringsprogramma binnensportaccommodaties) van de fractie D66 wordt met voorstemmen van de fracties D66 en VVD (7 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties WL, SP, CDA en PvdA (20 stemmen tegen) verworpen.

Amendement IV.A.3 (sportzaal Beatrixlaan) van de fracties D66 en VVD wordt met voorstemmen van de fracties D66 en VVD (7 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties WL, SP, CDA en PvdA (20 stemmen tegen) verworpen.

Amendement IV.A.4 (prioriteitennota binnensportaccommodaties) van de fracties WL, PvdA, VVD en D66 wordt met voorstemmen van

de fracties WL, PvdA, CDA en D66 (17 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties VVD en SP (8 stemmen tegen) aanvaard.

 

Motie IV.M.1 (externe bezwarencommissie) van de fracties PvdA en VVD wordt met voorstemmen van de fracties PvdA, VVD en CDA (13 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties WL, SP en D66 (14 stemmen tegen) verworpen.

Motie IV.M.2 (wijk- en dorpsraden) van de fractie PvdA wordt aangehouden.

Motie IV.M.3 (werkplekken voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt) van de fractie PvdA wordt aangehouden.

Motie IV.M.4 (initiatiefrijke gemeente) van de fracties D66 en PvdA wordt unaniem aanvaard.

Motie IV.M.5 (subsidiebeleid) van de fracties VVD, PvdA, D66 en SP wordt unaniem aanvaard.

 

 

Programma 5

Amendement V.A.1 (prioriteiten) van de fractie PvdA wordt met voorstemmen van de fractie PvdA (3 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties WL, VVD, SP, CDA en D66 (24 stemmen tegen) verworpen.

Amendement V.A.2 (OZB) van de fractie D66 wordt ingetrokken.

Amendement V.A.3 (hondenbelasting) van de fracties CDA en PvdA wordt met voorstemmen van de fracties CDA en PvdA (9 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties WL, VVD, SP en D66 (18 stemmen tegen) verworpen.

Amendement V.A.4 (prioriteiten) van de fracties CDA en PvdA wordt met voorstemmen van de fracties CDA, PvdA en D66 (12 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties WL, VVD en SP (15 stemmen tegen) verworpen.

Amendement V.A.5 (rente majeure projecten) van de fracties CDA en PvdA wordt met voorstemmen van de fracties CDA en PvdA (9 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties WL, VVD, SP en D66 (18 stemmen tegen) verworpen.

Amendement V.A.6 (bezuinigingsmaatregelen) van de fracties CDA en D66 wordt met voorstemmen van de fracties CDA, PvdA en D66 (12 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties WL, VVD en SP (15 stemmen tegen) verworpen.

Amendement V.A.7 (mobile devices) van de fracties CDA en D66 wordt met voorstemmen van de fracties CDA, PvdA en D66 (12 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties WL, VVD en SP (15 stemmen tegen) verworpen.

 

Motie V.M.1 (bezuinigingscatalogus) van de fractie PvdA wordt met voorstemmen van de fracties CDA, PvdA en D66 (12 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties WL, VVD en SP (15 stemmen tegen) verworpen.

Motie V.M.2 (beleidskalender) van de fractie SP, PvdA en VVD wordt met voorstemmen van de fracties SP, PvdA, VVD, D66 en WL (21 stemmen vr) en tegenstemmen van de fractie CDA (6 stemmen tegen) aanvaard.

Motie V.M.3 (hondenbelasting) van de fractie SP wordt met voorstemmen van de fractie SP (4 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties WL, VVD, CDA, PvdA en D66 (23 stemmen tegen) verworpen.

Motie V.M.5 (financin en integrale planning) van de fracties VVD, WL en PvdA wordt met voorstemmen van de fracties VVD, WL, PvdA, CDA en SP (24 stemmen vr) en tegenstemmen van de fractie D66 (3 stemmen tegen) aanvaard.

Motie V.M.6 (personeelsformatie) van de fracties VVD, D66 en SP wordt met voorstemmen van de fracties VVD, D66 en SP (11 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties WL, CDA en PvdA (16 stemmen tegen) verworpen.

Motie V.M.7 (risicomanagement) van de fracties VVD, CDA, D66 en PvdA wordt unaniem aanvaard.

Stemverklaring fractie CDA vr motie V.M.8 (auditcommissie) van de fracties WL, PvdA, VVD en SP. De motie wordt unaniem aanvaard.

Motie V.M.9 (keuzecatalogus) van de fracties WL, PvdA, VVD en SP wordt met voorstemmen van de fracties WL, PvdA, VVD, SP en CDA (24 stemmen vr) en tegenstemmen van de fractie D66 (3 stemmen tegen) aanvaard.

 

Het amendement (sluitend maken van de begroting) van de fracties WL, VVD en SP wordt met voorstemmen van de fracties WL, VVD en SP (15 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties CDA, PvdA en D66 (12 stemmen tegen) aanvaard.

 

Het amendement (sluitend maken van de begroting) van de fracties CDA, PvdA en D66 wordt met voorstemmen van de fracties CDA, PvdA en D66 (12 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties WL, VVD en SP (15 stemmen tegen) verworpen.

 

De motie van afkeuring van de fracties CDA, PvdA en D66 wordt met voorstemmen van de fracties CDA, PvdA en D66 (12 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties WL, VVD en SP (15 stemmen tegen) verworpen.

 

Voorstel

Stemverklaringen van de fracties D66, PvdA en CDA tegen het voorstel, stemverklaring van de fractie SP vr het voorstel. Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties WL, VVD en SP (15 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties CDA, PvdA en D66 (12 stemmen tegen) aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Begroting Weert 2015

 

Overzicht amendementen en moties per programma

 

Programma 1

Amendement I.A.2 PvdA dynamisch parkeren

Amendement I.A.3 PvdA dynamisch parkeren gedeeltelijk

Amendement I.A.4 D66, PvdA bewaakte fietsenstalling

Amendement I.A.5 CDA, D66, PvdA carpoolplaats

Amendement I.A.6 CDA, PvdA, D66 Paterskerk

Motie I.M.1 PvdA, SP, WL behoud bewaakte fietsenstalling

Motie I.M.2 PvdA hanging baskets

Motie I.M.3 D66, PvdA, CDA Fair Trade gemeente

Motie I.M.4 D66 kaders De Lichtenberg

Motie I.M.5 D66, PvdA, VVD Natuurlijk spelen

Motie I.M.6 D66, CDA, PvdA initiatief park Biest

Motie I.M.7 SP, VVD, D66 Algemene Plaatselijke Verordening

Motie I.M.8 VVD, D66, WL Archiefbeheer

Motie I.M.9 WL, PvdA Toegankelijkheidsparagraaf

Motie I.M.10 CDA, D66, PvdA, VVD parkeerabonnementen

 

Programma 2

Amendement II.A.1 PvdA schoolzwemmen

Amendement II.A.2 PvdA, CDA schoolzwemmen 2

Amendement II.A.3 PvdA, CDA vervallen budgetten

Amendement II.A.4 D66, PvdA, VVD, CDA, SP IJzeren Rijn

Amendement II.A.5 D66 SML en Keyport

Amendement II.A.6 D66 Weert 601

Amendement II.A.7 D66, CDA schoolzwemmen

Amendement II.A.8 CDA, D66 marktgeld

Motie II.M.1 PvdA, CDA handelsmissie China

Motie II.M.2 PvdA, CDA scholen Leuken-Laar

Motie II.M.3 D66, PvdA Harde contracten

Motie II.M.4 D66, PvdA bedrijfsverzamelgebouw

Motie II.M.5 D66, PvdA, CDA Hertenkamp

Motie II.M.6 WL, SP bezuiniging zwembad en afschaffen schoolzwemmen

 

Programma 3

Amendement III.A.1 D66, PvdA, VVD, SP digitale dienstverlening

Amendement III.A.2 D66, PvdA, VVD, SP, CDA Sint Jans Gasthuis

Motie III.M.1 PvdA vraagwijzer Punt Welzijn

Motie III.M.2 D66 Regionaal Kennis en Expertise Centrum

Motie III.M.3 D66 Beleid algemene voorzieningen

Motie III.M.4 VVD, CDA, D66, PvdA, WL, SP ICT

Motie III.M.5 WL, PvdA, D66 eenduidige regelgeving evenementenpleinen

Motie III.M.6 VVD, CDA, D66, PvdA ICT Pinkroccade

 

Programma 4

Amendement IV.A.1 D66 combinatiefunctionaris

Amendement IV.A.2 D66 Dekking uitvoeringsprogramma binnensportaccommodaties

Amendement IV.A.3 D66, VVD sportzaal Beatrixlaan

Amendement IV.A.4 WL, PvdA, VVD, D66 prioriteiten nota binnensportaccommodaties

Motie IV.M.1 PvdA, VVD externe bezwarencommissie

Motie IV.M.2 PvdA Wijk- en Dorpsraden

Motie IV.M.3 PvdA werkplekken voor mensen met afstand tot arbeidsmarkt

Motie IV.M.4 D66, PvdA Initiatiefrijke gemeente

Motie IV.M.5 VVD, PvdA, D66, SP subsidiebeleid

 

Programma 5

Amendement V.A.1 PvdA prioriteiten

Amendement V.A.2 D66 OZB

Amendement V.A.3 CDA, PvdA hondenbelasting

Amendement V.A.4 CDA, PvdA prioriteiten

Amendement V.A.5 CDA, PvdA rente majeure projecten

Amendement V.A.6 CDA, D66 bezuinigingsmaatregelen

Amendement V.A.7 CDA, D66 mobile devices

Motie V.M.1 PvdA bezuinigingscatalogus

Motie V.M.2 SP, PvdA, VVD beleidskalender

Motie V.M.3 SP hondenbelasting

Motie V.M.5 VVD, WL, PvdA financin en integrale planning

Motie V.M.6 VVD, D66, SP Personeelsformatie

Motie V.M.7 VVD, CDA, D66, PvdA risicomanagement

Motie V.M.8 WL, PvdA, VVD, SP auditcommissie

Motie V.M.9 WL, PvdA, VVD, SP Keuzecatalogus

 

Amendement CDA-PvdA-D66 sluitende begroting

Amendement WL-VVD-SP sluitende begroting

Motie van afkeuring

 

Geluidsfragment hervatting vergadering op 13-11-2014

Geluidsfragment indiening amendement CDA, PvdA en D66

Geluidsfragment reactie college en raad op amendement

Geluidsfragment indiening amendement WL, VVD en SP

Geluidsfragment reactie raad en college op amendement

Geluidsfragment indiening motie van afkeuring

 

Geluidsfragment stemming moties en amendementen

Geluidsfragment vaststellen begroting Weert 2015

 

8.

Onderwerp

a. Kennisnemen van de septembercirculaire 2014;

b. Vaststellen van de eerste wijziging van de begroting 2015.

 

Voorstel

a. Kennis nemen van de circulaire van 16 september 2014 van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake de algemene uitkering uit het Gemeentefonds en de daaruit voortvloeiende gevolgen voor de jaren 2014 en 2015;

b. Vaststellen van de eerste wijziging van de begroting 2015.

 

Besluitvorming

Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Septembercirculaire 2014

Geluidsfragment

 

 

 

9.

Onderwerp

Vaststellen van subsidieplafonds voor het jaar 2015 voor subsidies uit de Algemene Subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013 en bijbehorende deelsubsidieverordeningen.

 

Voorstel

Aan de raad voorstellen:

1. Besluiten om voor de navolgende subsidies uit de Algemene Subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013 en bijbehorende deelsubsidieverordeningen voor het jaar 2015 de volgende

subsidieplafonds vast te stellen:

a. 7.000,- voor de Subsidieregeling voor kaderopleidingen sport.

b. 13.000,- voor de Subsidieregeling Investeringen, betreffende investeringen tot 20.000,-.

c. 13.252,- voor de Subsidieregeling Investeringen, betreffende investeringen hoger dan 20.000,-.

d. 20.000,- voor de subsidieregeling Evenementen.

e. 5.000,- voor de subsidieregeling tegemoetkoming bij calamiteiten.

2. Vaststellen dat de verdeling van de beschikbare middelen, tot een maximum van het gestelde plafond, gebeurt conform het bepaalde in de van toepassing zijnde deelsubsidieverordening, te

weten:

Ad. 1a. artikel 14, lid 3 van de Deelsubsidieverordening Sport.

Ad. 1b en 1c. artikel 10, lid 1c en 2c van de Deelsubsidieverordening Investeringen 2013.

Ad. 1d. artikel 5, lid 2 en lid 3 van de Deelsubsidieverordening Evenementen 2013.

Ad. 1e. artikel 13, lid 3 van de Deelsubsidieverordening Evenementen 2013.

 

Besluitvorming

Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsinformatie

 

10.

Onderwerp

Kennisnemen van de onderstaande overzichten:

a. Overzicht benvloeding onvoorziene lasten 2015;

b. Overzicht begrotingsuitkomsten 2015.

 

Voorstel

Kennisnemen van de financile overzichten.

 

Besluitvorming

Van de overzichten is kennis genomen.

 

Bestanden

Overzicht benvloeding onvoorziene lasten 2015

Overzicht begrotingsuitkomsten 2015

Geluidsfragment

 

 

 

10A.

Onderwerp

Motie van afkeuring.

De motie van afkeuring van de fracties CDA, PvdA en D66 wordt met voorstemmen van de fracties CDA, PvdA en D66 (12 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties WL, VVD en SP (15 stemmen tegen) verworpen.

 

Bestanden

Motie van afkeuring

Geluidsfragment

 

 

 

11.

Onderwerp

Sluiting.

 

 

De voorzitter sluit op 14 november 2014 om 00.30 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 22 december 2014,

 

 

 

De Griffier,

De Voorzitter,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans

 

 

 

 

 

 

 

De raadsvergadering van de begrotingsbehandeling op 12 november 2014 (live-uitzending van WeertFM) is in beeld en geluid terug te zien via WeertFM uitzending gemist:

 

Klik hier om deel 1 van de vergadering te bekijken (12-11-2014 tot 16:15 uur)

 

Klik hier om deel 2 van de vergadering te bekijken (12-11-2014 tot 20:15 uur)

 

Klik hier om deel 3 van de vergadering te bekijken (12-11-2014 tot schorsing)

 

Klik hier om deel 4 van de vergadering te bekijken (vervolg op 13-11-2014)