CONCEPT-BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 26 NOVEMBER 2014

De raadsvergadering is live te volgen op TV (via kanaal van Weert FM) en via internet (http://www.weertfm.nl/).

De beelden kunt u terug zien via de keuze “uitzending gemist” op http://www.weertfm.nl/.

 

Voorzitter:

A.A.M.M. Heijmans (burgemeester)

Griffier:

mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de raadsleden:

I.F.A.J. Beenders-van Dooren (PvdA), G.J. van Buuren (VVD), J.M. Cardinaal (VVD), H.W.J. Coolen (CDA), H.C.M. Duijsters (SP), J.J.F. Engelen (VVD), drs. W.P.J. van Eijk (VVD), T.E.C. Geelen MSc (CDA), J.W.J. Goubet (SP), M.J. van den Heuvel MSc (Weert Lokaal), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), mr. F. Kadra (PvdA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), P.A.M. Küsters (Weert Lokaal), N.S.J. Linskens MSc (CDA), J.M. Nouwen (CDA), B. Peterse (SP), P.J.H. Sijben (CDA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), P.J.R.L. Verheggen (Weert Lokaal), J.H.F. Vossen (D66), F.B.C. Werps (D66), S.A.M. Winters (Weert Lokaal), F. Yücel (Weert Lokaal), M. Zaāboul (PvdA) en ing. R.L.A.T. Zincken (VVD) (vanwege een persoonlijk belang neemt dhr. Zincken niet deel aan de beraadslagingen en besluitvorming over agendapunt 11)

 

 

Afwezig de raadsleden:

M.A. Engelen-Weijen (Weert Lokaal), A.J. Lobregt (SP) en H. Stals (CDA)

 

 

Aanwezig de wethouders:

H.A. Litjens (Weert Lokaal), A.F. van Eersel (VVD), drs. P.P.H. Sterk (SP) en drs. G.J.W. Gabriėls (Weert Lokaal)

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel, bijlagen en de moties en amendementen. Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder de gasten van de raad. Hij vermeldt de berichten van verhindering.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

 

·         Het CDA wil een stemverklaring afleggen bij agendapunt 8 (topsportsubsidies).

·         De fracties D66 en PvdA dienen een motie vreemd aan de orde van de dag in over communities in bloom; deze wordt behandeld als agendapunt 14A.

·         De vragen van de PvdA over communities in bloom worden betrokken bij de motie vreemd aan de orde van de dag over dit onderwerp van de fracties D66 en PvdA.

·         De fracties VVD, WL, SP en D66 dienen een motie vreemd aan de orde van de dag in over de verkeerssituatie aan het Stationsplein; deze wordt behandeld als agendapunt 14B.

·         De vragen van de fractie D66 over de stand van zaken visietraject BMC en de vragen van de fractie PvdA over de stand van zaken afhandeling moties en amendementen begrotingsbehandeling worden volgende week door het college beantwoord; meteen daarna wordt de raad geļnformeerd en desgewenst kan hierover in de raadsvergadering van 22 december gesproken worden.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

¯ Agenda 26-11-2014

Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Mededelingen.

 

 

Op 22 december 2014 zal de raadsvergadering worden afgesloten met een borrel.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

5.

Onderwerp

a.    Vaststellen van de notulen van de vergadering van

9 oktober 2014;

b.  Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 9 oktober 2014;

c.  Vaststellen van de notulen van de vergadering van 29 oktober 2014;

d.  Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 29 oktober 2014.

(geen spreekrecht)

 

 

Mw. Van Eijk (VVD) ontbreekt bij de sprekersinformatie bij de notulen van de raadsvergaderingen van 9 en 29 oktober. De notulen en besluitenlijsten worden voor het overige ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

¯ Notulen Weert 9 oktober 2014 (in pdf)

¯ Notulen Weert 9 oktober 2014 in E-book versie (in epub)

 

¯ Besluitenlijst Weert 9 oktober 2014 (in pdf)

¯ Originele Besluitenlijst Weert 9 oktober 2014 (in htm)

 

¯ Notulen Weert 29 oktober 2014 (in pdf)

¯ Notulen Weert 29 oktober 2014 in E-book versie (in epub)

 

¯ Besluitenlijst Weert 29 oktober 2014 (in pdf)

¯ Originele Besluitenlijst Weert 29 oktober 2014 (in htm)

 

Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsvoorstellen

Hamerstukken

 

6.

Onderwerp

Vaststellen van het rapport ‘Weert, Visie op de ontwikkeling van de structuur van de boodschappencentra’.

 

Voorstel

Besluiten om het rapport 'Weert, Visie op de ontwikkeling van de structuur van de boodschappencentra' vast te stellen.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

¯ Rapport Visie op de ontwikkeling van boodschappencentra

Geluidsfragment

 

7. 

Onderwerp

Wijzigen omvang rekenkamer en vergoeding leden (initiatiefvoorstel fractievoorzittersoverleg).

 

Voorstel

1. De omvang van de rekenkamer met ingang van 1 november 2014 te bepalen op 2 externe leden (1 voorzitter en 1 lid).

2. De heer van Drunen met ingang van 1 november 2014 voor de resterende periode als rekenkamerlid te benoemen tot voorzitter.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

¯ Verordening Rekenkamer Weert 2012 (gewijzigd in 2014)

Geluidsfragment

 

8.

Onderwerp

Verlenen van een extra topsportsubsidie 2014 van € 11.000,- voor Stichting Basketball Stars Weert en € 11.000,- voor Stichting Volleybal Promotion Weert.

 

Voorstel

Aan de raad voorstellen om:

1. te besluiten een extra topsportsubsidie te verlenen van € 11.000 voor het jaar 2014 aan Stichting Basketbal Stars Weert en dit direct vast te stellen;

2. te besluiten een extra topsportsubsidie te verlenen van € 11.000 voor het jaar 2014 aan Stichting Volleybal Promotion Weert en dit direct vast te stellen.

 

Besluitvorming

Stemverklaring fractie CDA tegen het voorstel. Het voorstel wordt aanvaard.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

9.

Onderwerp

Vaststellen van de Structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving Midden-Limburg.

 

Voorstel

a. De 'Regionale woonvisie Weerterkwartier 2010-2014' in te trekken.

b. De nota 'Weerterkwartier, visie en draaiboek Wonen, Welzijn, Zorg' in te trekken.

c. De 'Structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving Midden-Limburg' vast te stellen.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

¯ Structuurvisie Wonen Zorg en Woonomgeving Midden-Limburg

¯ Kaarten- en bijlagenboek

Geluidsfragment

 

 

 

Bespreekstukken

 

10.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van budget voor computerapparatuur raads- en commissieleden (initiatiefvoorstel fractievoorzittersoverleg).

 

Voorstel

1. Te besluiten om de raads- en commissieleden een bedrag van € 1.000,- beschikbaar te stellen voor aanschaf, gebruik en onderhoud van computerapparatuur met toebehoren ten behoeve van het raads-, c.q. commissiewerk. Dit budget dient voor de gehele raadsperiode van 4 jaar, dus tot aan de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018.

2. De raadsleden te wijzen op het ambtelijk advies om vanwege de functionaliteit een iPad aan te schaffen.

3. Te bepalen dat een raads- of commissielid in geval van diefstal, verlies of onherstelbare schade van de apparatuur niet opnieuw budget van de gemeente ontvangt.

4. Te bepalen dat een raads- of commissielid, dat zijn functie voortijdig neerlegt, de gemeente het ontvangen bedrag naar rato van het tijdsverloop sinds zijn aantreden terugbetaalt.

 

Besluitvorming

Het voorstel van orde van F. Yücel (WL) om het voorstel van de agenda te halen en op 22 december te behandelen wordt met 4 stemmen vóór en 22 stemmen tegen verworpen.

Het amendement van de fracties VVD en SP wordt met voorstemmen van de raadsleden Cardinaal (VVD), Van Eijk (VVD), Van Buuren (VVD), Zincken (VVD), Engelen (VVD), Peterse (SP), Duijsters (SP), Goubet (SP), Sijben (CDA), Geelen (CDA), Linskens (CDA), Coolen (CDA), Kusters (WL) en Winters (WL) (14 stemmen vóór) en tegenstemmen van de raadsleden Nouwen (CDA), Vossen (D66), Werps (D66), Stokbroeks (D66), Zaaboul (PvdA), Kadra (PvdA) en Beenders (PvdA) (12 stemmen tegen) aanvaard.

Het mondeling ingediende amendement van M. van den Heuvel (WL) om het bedrag terug te brengen van € 1.000,- naar € 750,- is door het aannemen van bovenstaand amendement niet meer aan de orde.

Stemverklaring van J. Goubet (SP) vóór amendement en geamendeerd voorstel. Stemverklaringen van M. Stokbroeks (D66), C. Jacobs (WL) en fractie PvdA tegen het geamendeerde voorstel.

Het voorstel wordt met voorstemmen van de raadsleden Cardinaal (VVD), Van Eijk (VVD), Van Buuren (VVD), Zincken (VVD), Engelen (VVD), Peterse (SP), Duijsters (SP), Goubet (SP), Sijben (CDA), Geelen (CDA), Linskens (CDA), Coolen (CDA), Kusters (WL) en Winters (WL) (14 stemmen vóór) en tegenstemmen van de raadsleden Nouwen (CDA), Vossen (D66), Werps (D66), Stokbroeks (D66), Zaaboul (PvdA), Kadra (PvdA) en Beenders (PvdA) (12 stemmen tegen) aanvaard.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

¯ Amendement VVD en SP budget computerapparatuur

Geluidsfragment 1e termijn

Geluidsfragment 2e termijn

 

 

 

11.

Onderwerp

Vaststellen van het bestemmingsplan ‘Oude Hushoverweg 30’.

 

Voorstel

1. Besluiten het bestemmingsplan 'Oude Hushoverweg 30' gewijzigd vast te stellen.

2. Besluiten het bestemmingsplan 'Oude Hushoverweg 30' aan te merken als authentiek digitaal plan, gebaseerd op de kadastrale ondergrond en GBKN-kaart d.d. juli 2014.

3. Besluiten geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan 'Oude Hushoverweg 30'.

4. Besluiten Gedeputeerde Staten te verzoeken om zo spoedig mogelijk te berichten of eerder dan de voogeschreven termijn van zes weken tot bekendmaking van het vastgestelde plan mag worden overgegaan.

 

Besluitvorming

Het amendement van de fracties CDA en PvdA wordt ingetrokken. Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

¯ Brief met nadere info vanuit de heren Zincken en Nouwen

¯ Brief met verzoek vanuit de buurtbewoners

¯ Amendement CDA en PvdA bp Oude Hushoverweg 30

Geluidsfragment 1e termijn

Geluidsfragment 2e termijn

 

 

 

 

Raadsinformatie (brieven)

Bespreekstukken

 

12.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode

17 september tot en met 21 oktober 2014.

 

Voorstel

Kennisnemen van de ingekomen brieven.

 

Besluitvorming

Van de brieven is kennis genomen.

 

Bestanden

¯ Overzicht

Geluidsfragment

 

 

 

13.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover het college nog een voorstel moet doen.

 

Voorstel

Voor kennisgeving aannemen van voornoemde lijst.

 

Besluitvorming

De lijst is voor kennisgeving aangenomen.

 

Bestanden

¯ Overzicht

Geluidsfragment

 

 

 

14.

Onderwerp

Kennisnemen van de onderstaande overzichten:

a. Overzicht beļnvloeding onvoorziene lasten 2014;

b. Overzicht begrotingsuitkomsten 2014;

c. Overzicht reserves en voorzieningen 2014.

 

Voorstel

Kennisnemen van de overzichten.

 

Besluitvorming

Van de overzichten is kennis genomen.

 

Bestanden

¯ Overzicht beļnvloeding onvoorziene lasten 2014

¯ Overzicht begrotingsuitkomsten 2014

¯ Overzicht reserves en voorzieningen 2014

Geluidsfragment

 

 

 

14A.

Motie vreemd aan de orde van de dag

Communities in bloom (D66 en PvdA).

 

Voorstel

Motie aannemen.

 

Besluitvorming

Motie wordt aangehouden in afwachting van de antwoorden van het college, die vóór de raadsvergadering van 22 december 2014 beschikbaar zijn.

 

Bestanden

¯ Motie D66 en PvdA communities in bloom

Geluidsfragment

 

 

 

14B.

Motie vreemd aan de orde van de dag

Stationsplein (VVD, Weert Lokaal, SP, en D66).

 

Voorstel

Motie aannemen.

 

Besluitvorming

Motie wordt unaniem aangenomen.

 

Bestanden

¯ Motie VVD, WL, SP en D66 Stationsplein

Geluidsfragment

 

 

 

15.

Onderwerp

Sluiting.

 

 

De voorzitter sluit om 22.07 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 28 januari 2015,

 

 

De Griffier,

 De Voorzitter,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans

 

 

 

 

 

 

 

De raadsvergadering van 26 november 2014 is in beeld en geluid terug te zien via WeertFM uitzending gemist:

 

Klik hier om de vergadering te bekijken (live-uitzending van weertFM)