CONCEPT-BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 22 DECEMBER 2014

De raadsvergadering is live te volgen op TV (via kanaal van Weert FM) en via internet (http://www.weertfm.nl/).
De beelden kunt u terug zien via de keuze “uitzending gemist” op http://www.weertfm.nl/.


Voorzitter:

A.A.M.M. Heijmans (burgemeester)

Griffier:

mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de raadsleden:

I.F.A.J. Beenders-van Dooren (PvdA), G.J. van Buuren (VVD), J.M. Cardinaal (VVD) (aanwezig tot 23.00 uur, aanvang behandeling agendapunt 24), H.W.J. Coolen (CDA), H.C.M. Duijsters (SP), J.J.F. Engelen (VVD), M.A. Engelen-Weijen (Weert Lokaal), T.E.C. Geelen MSc (CDA), J.W.J. Goubet (SP), M.J. van den Heuvel MSc (Weert Lokaal), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), mr. F. Kadra (PvdA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), P.A.M. Küsters (Weert Lokaal), N.S.J. Linskens MSc (CDA), A.J. Lobregt (SP), J.M. Nouwen (CDA), B. Peterse (SP), P.J.H. Sijben (CDA), H. Stals (CDA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), P.J.R.L. Verheggen (Weert Lokaal), J.H.F. Vossen (D66), F.B.C. Werps (D66), S.A.M. Winters (Weert Lokaal), F. Yücel (Weert Lokaal), M. Zaāboul (PvdA) en ing. R.L.A.T. Zincken (VVD)

 

 

Afwezig de raadsleden:

drs. W.P.J. van Eijk (VVD)

 

 

Aanwezig de wethouders:

H.A. Litjens (Weert Lokaal), A.F. van Eersel (VVD), drs. P.P.H. Sterk (SP) en drs. G.J.W. Gabriėls (Weert Lokaal)

 

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel, bijlagen en de moties en amendementen. Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder de gasten van de raad en mw. Engelen (Weert Lokaal), die wegens ziekte enige tijd afwezig was. Er is bericht van verhindering van mw. Van Eijk (VVD).

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

 

Er is een motie vreemd aan de orde van de dag over Communities in Bloom, die geagendeerd is als agendapunt 24. Op verzoek van de SP-fractie wordt agendapunt 20 (wijzigen RvO) van de agenda afgevoerd. Agendapunt 16 (transformatie WMO) wordt niet rijp voor behandeling geacht en van de agenda gehaald. De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

¯ Agenda 22-12-2014

Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

Er is een verzoek om spreekrecht ontvangen van dhr. N. Coenen bij agendapunt 11 (legesverordeningen).

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Mededelingen.

 

 

Op vrijdag 19 december jl. is de KMS gesloten.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

5.

Onderwerp

a.    Vaststellen van de notulen van de vergadering van

12 november 2014;

b.  Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 12 november 2014.

 (geen spreekrecht)

 

 

Er zijn geen wijzigingsverzoeken ingediend. De notulen en de besluitenlijst worden ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

¯ Notulen Weert 12 november 2014 (in pdf)

¯ Notulen Weert 12 november 2014 in E-book versie (in epub)

 

¯ Besluitenlijst Weert 12 november 2014 (in pdf)

¯ Originele Besluitenlijst Weert 12 november 2014 (in htm)

Geluidsfragment

 

 

 

In verband met de late commissiebehandeling zijn de agendanummers (zoals deze op 17 december verspreid zijn geworden) aangehouden en afhankelijk van het advies van de commissie geplaatst bij de hamerstukken of de bespreekstukken.

 

Raadsvoorstellen

Hamerstukken

 

6.

Onderwerp

Vaststellen Beleidskader Duurzame Ontwikkeling Weert 2014 - 2020.

 

Voorstel

Vaststellen Beleidskader Duurzame Ontwikkeling Weert 2014-2020.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

¯ Beleidskader Duurzame Ontwikkeling Weert 2014-2020

Geluidsfragment

 

7. 

Onderwerp

Vaststellen van de Grondprijsbrief 2015.

 

Voorstel

1. Besluiten om de Grondprijsbrief 2015 vast te stellen.

2. Besluiten om alle voorgaande nota's Grondprijsbeleid in te trekken.

3. Bekrachtigen van de door het college van B&W opgelegde geheimhouding met betrekking tot bijlage 1 (marktonderzoek Metrum) op grond van artikel 10 lid 2 sub b en g van de Wet

Openbaarheid van Bestuur.

 

Besluitvorming

Stemverklaring van de fractie PvdA tegen afwaardering. B. Peterse (SP) onthoudt zich om persoonlijke redenen van deelname aan de stemming. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

¯ Grondprijsbrief 2015

¯ Kaart Grondprijsbeleid 2015 Kanaalzone

¯ Kaart Grondprijsbeleid 2015 Kampershoek

¯ Kaart Grondprijsbeleid 2015 Kampershoek Noord

¯ Kaart Grondprijsbeleid 2015 Kempen

¯ Kaart Grondprijsbeleid 2015 Leuken Noord

¯ Kaart Grondprijsbeleid 2015 Centrum Noord

Geluidsfragment

 

8.

Onderwerp

Vaststellen van de Nota grondbeleid 2014.

 

Voorstel

1. Instemmen met de Nota Grondbeleid 2014.

2. Intrekken van de Nota Grondbeleid 2009.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

¯ Nota Grondbeleid 2014

Geluidsfragment

 

 

 

9.

Onderwerp

Afwijzen van het verzoek tot bestemmingsplanwijziging voor de aanleg van een beveiligde vrachtwagenparkeerplaats aan de Roermondseweg.

 

Voorstel

Besluiten om het verzoek van C.A.B. Truck Trading bv tot wijziging van het bestemmingsplan voor de aanleg van een beveiligde vrachtwagenparkeerplaats af te wijzen.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

15.

Onderwerp

Besluiten om een gedeelte van de lasten / baten van het regionaal budget Jeugdhulp regionaal te verevenen in 2015.

 

Voorstel

Besluiten om - in dit voorstel nader gedefinieerd- een gedeelte van de lasten / baten van het regionaal budget Jeugdhulp regionaal te verevenen in 2015.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

Bespreekstukken

 

10.

Onderwerp

Instemmen met de 2e rapportage 2014 en daarin opgenomen bijstellingen van de exploitatie en de kredieten.

 

Voorstel

Besluiten om in te stemmen met de 2e rapportage 2014 en de daarin opgenomen bijstellingen van de exploitatie en de kredieten.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

¯ 2e rapportage 2014

Geluidsfragment

 

 

 

11.

Onderwerp

Vaststellen van de verordeningen 2015 met bijbehorende tarieventabellen.

 

Voorstel

Instemmen met de navolgende verordeningen:

- "Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2015";

- "Verordening op de heffing en de invordering van onroerende zaakbelastingen 2015";

- "Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2015";

- "Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2015";

- "Verordening op de heffing en de invordering van reinigingsheffingen 2015";

- "Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2015";

- "Verordening op de heffing en de invordering van scheepvaartrechten 2015";

- "Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2015";

- "Verordening op de heffing en de invordering van leges 2015";

- "Verordening op de heffing en de invordering van staangeld 2015"

- "Verordening op de heffing en de invordering van graf- en begraafrechten 2015";

- "Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2015";

- "Parkeerverordening 2015";

- "Wegsleepverordening gemeente Weert 2015";

- "Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiėle organisatie van de gemeente Weert 2015".

 

In stemmen met de navolgende tarieventabellen:

- "Tarieventabel precariobelasting 2015";

- "Tarieventabel reinigingsheffingen 2015";

- "Tarieventabel parkeerbelastingen 2015";

- "Tarieventabel legestarieven 2015";

- "Tarieventabel graf- en begraafrechten 2015";

- "Tarieventabel rioolheffing 2015".

 

Besluitvorming

Het amendement van de fractie CDA over de uitrijdtickets wordt unaniem aanvaard.

De motie van de fracties Weert Lokaal, VVD en SP over de verhoging van de uurtarieven parkeren wordt unaniem aanvaard.

Stemverklaringen van de fracties PvdA, D66 en CDA tegen het voorstel.

Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD en SP (16 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties PvdA, D66 en CDA (12 stemmen tegen) aanvaard.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

¯ Amendement CDA (uitrijdtickets)

¯ Motie WL, VVD en SP (verhoging uurtarieven parkeren)

Geluidsfragment 1e termijn

Geluidsfragment 2e termijn

 

12.

Onderwerp

Vaststellen van de verordeningen Participatiewet.

 

Voorstel

1. Aan de raad voorstellen de volgende verordeningen Participatiewet vast te stellen:

a) Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Weert 2015;

b) Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Weert 2015;

c) Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Weert 2015;

d) Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Weert 2015;

e) Verordening individuele studietoeslag gemeente Weert 2015;

f) Verordening cliėntenparticipatie Participatiewet gemeente Weert 2015;

g) Verordening recidive bestuurlijke boete gemeente Weert 2015.

h) Verordening sociaal cultureel fonds gemeente Weert 2015

2. Aan de Raad voorstellen de door de gemeenteraad op 18 april 2012 vastgestelde "Toeslagenverordening Weert 2012" in te trekken per 1 juli 2015.

3. Aan de Raad voorstellen de door de gemeenteraad op 18 april 2012 vastgestelde "Verordening categoriale bijzondere bijstand Weert 2012" in te trekken per 1 januari 2015.

 

Besluitvorming

Het amendement van de fractie SP over de individuele inkomenstoeslag wordt ingetrokken.

Het amendement van de fractie SP over de boetemaatregel wordt met voorstemmen van de fracties SP en PvdA (7 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD, CDA en D66 (21 stemmen tegen) verworpen.

Stemverklaringen van de fracties SP en PvdA tegen het amendement van de fractie D66 (tegenprestatie voor uitkering); het amendement wordt met voorstemmen van de fracties D66, CDA, VVD en Weert Lokaal (21 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties SP en PvdA (7 stemmen tegen) aanvaard.

Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

¯ Verordeningen Participatiewet

¯ Amendement SP (individuele inkomenstoeslag)

¯ Amendement SP (boetemaatregel)

¯ Amendement D66 (tegenprestatie voor uitkering)

Geluidsfragment

13.

Onderwerp

Aanpassen Algemene Subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013 en bijbehorende deelsubsidieverordeningen.

 

Voorstel

Instemmen met voorgestelde wijzigingen van de Algemene Subsidieverordening Welzijn en Evenementen 2013 en bijbehorende deelsubsidieverordeningen.

 

Besluitvorming

Het amendement van de fracties CDA, VVD, PvdA en Weert Lokaal m.b.t. de vereniging BAL wordt unaniem aanvaard. Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

¯ Amendement (vereniging BAL)

Geluidsfragment 1e termijn

Geluidsfragment 2e termijn

 

 

 

14.

Onderwerp

Vaststellen van de nota “Binnensportaccommodaties, ontwikkelingen in de periode 2015-2020”.

 

Voorstel

1. Besluiten om de nota "Binnensportaccommodaties, ontwikkelingen in de periode 2015-2020" vast te stellen.

2. Besluiten om in te stemmen met de renovatie van de kleedlokalen van de sporthal en sportzaal in Stramproy in 2015 en de financiele gevolgen van € 12.885,- ten laste te brengen van het

begrotingssaldo 2015.

 

Besluitvorming

Het amendement van de fracties D66 en PvdA (gymzaal Leuken) wordt met voorstemmen van de fracties D66 en PvdA (6 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties CDA, SP, VVD en Weert Lokaal (22 stemmen tegen) verworpen.

Het amendement van de fracties CDA en PvdA (kleedlokalen sporthal en sportzaal Stramproy) wordt met voorstemmen van de fracties CDA, PvdA en D66 (12 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD en SP (16 stemmen tegen) verworpen.

Stemverklaringen van de fracties D66 en PvdA tegen het voorstel; stemverklaring van de fractie SP vóór het voorstel.

Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD, SP en CDA (22 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties D66 en PvdA (6 stemmen tegen) aanvaard.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

¯ Nota Binnensportaccommodaties 2015-2020

¯ Amendement D66 en PvdA (gymzaal Leuken)

¯ Amendement CDA en PvdA (kleedlokalen sporthal en sportzaal Stramproy

Geluidsfragment 1e termijn

Geluidsfragment 2e termijn

 

 

 

16.

Onderwerp

Besluiten eenmalig middelen beschikbaar te stellen voor een drietal initiatieven ten behoeve van de transformatie Wmo (advies van de commissie BV-IW van 18 december 2014 is niet rijp voor behandeling in de raad).

 

Voorstel

Besluiten om de raad voor te stellen om ten behoeve van de transformatie van het sociaal domein voor 2015 voor een drietal initiatieven eenmalig € 170.000,- beschikbaar te stellen ten laste van de binnen de algemene reserve geoormerkte middelen voor sociaal maatschappelijke doeleinden, conform bijgevoegd raadsvoorstel.

 

Besluitvorming

Dit voorstel is van de agenda afgehaald en niet behandeld.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

 

 

 

17.

Onderwerp

Vaststellen van het integraal veiligheidsbeleidsplan 2015-2018 van de gemeente Weert, Nederweert en Leudal.

 

Voorstel

Het integraal veiligheidsbeleid 2015-2018 van de gemeente Weert, Nederweert en Leudal vaststellen.

 

Besluitvorming

Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

¯ Integraal veiligheidsbeleid 2015-2018

¯ Veiligheidsanalyse Leudal, Weert en Nederweert

Geluidsfragment

 

 

 

18.

Onderwerp

Beėindigen Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg en opstarten Samenwerking Midden-Limburg.

 

Voorstel

1. Besluiten in te stemmen met beėindiging van de Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg met ingang van 1 januari 2015 door vaststelling van de 'Beėindigingsovereenkomst GOML'.

2. Instemmen met de netwerksamenwerking Midden-Limburg met ingang van 1 januari 2015 door vaststelling van de 'Bestuursovereenkomst Samenwerking Midden-Limburg'.

 

Besluitvorming

De door alle fracties ingediende motie (SML) wordt unaniem aanvaard. Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

¯ Motie SML

Geluidsfragment

 

19.

Onderwerp

Instemmen met wijziging 2 van de begroting 2014 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord.

 

Voorstel

De raad voorstellen:

1. Kennis nemen van het ontwerp wijziging 2 d.d. 6 november 2014 van de begroting 2014 van de veiligheidsregio Limburg-Noord.

2. Instemmen met deze wijziging met de kritische kanttekening dat hier sprake is van een incidentele oplossing om de begroting 2014 sluitend te kunnen maken.

 

Besluitvorming

Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

20.

Onderwerp

Wijzigen Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad 2010 (advies van de commissie BV-IW van 18 december 2014 is niet rijp voor behandeling in de raad).

 

Voorstel

De volgende bepaling in het RvO op te nemen:

Artikel 50A:

1. Het is verboden uitingen van partijpolitieke aard in de vorm van voorwerpen met benaming, logo of symboliek, gerelateerd aan een politieke partij, zichtbaar bij zich te hebben.

2. Dit verbod geldt ook voor andere voorwerpen dan wel uitingen die irrelevant of ongewenst zijn voor vergaderingen en te opvallend, ongepast, storend dan wel afleidend zijn.

3. Dit verbod geldt zowel voor deelnemers aan vergaderingen als voor degenen die op de publieke tribune een vergadering bijwonen.

4. Dit verbod geldt in alle vergaderruimten in het stadhuis bij openbare vergaderingen en bijeenkomsten.

5. De voorzitter beslist over toepassing van dit artikel en handhaaft het verbod. Artikel 26 Gemeentewet is van toepassing. Hij legt over zijn beslissing achteraf verantwoording af in het fractievoorzittersoverleg.

 

Besluitvorming

Dit voorstel is van de agenda afgehaald en niet behandeld.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

 

 

 

 

Raadsconsultaties

Liggen niet voor

 

Raadsinformatie (brieven)

Bespreekstukken

 

21.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode

22 oktober tot en met 18 november 2014.

 

Voorstel

Kennisnemen van de ingekomen brieven.

 

Besluitvorming

Van de ingekomen brieven is kennis genomen.

 

Bestanden

¯ Overzicht

Geluidsfragment

 

 

 

22.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover het college nog een voorstel moet doen.

 

Voorstel

Voor kennisgeving aannemen van voornoemde lijst.

 

Besluitvorming

De lijst is voor kennisgeving aangenomen.

 

Bestanden

¯ Overzicht

Geluidsfragment

 

 

 

23.

Onderwerp

Kennisnemen van de onderstaande overzichten:

a. Overzicht beļnvloeding onvoorziene lasten 2014;

b. Overzicht begrotingsuitkomsten 2014;

c. Overzicht reserves en voorzieningen 2014;

d. Overzicht begrotingsuitkomsten 2015.

 

Voorstel

Kennisnemen van de overzichten.

 

Besluitvorming

Van de overzichten is kennis genomen.

 

Bestanden

¯ Overzicht beļnvloeding onvoorziene lasten 2014

¯ Overzicht begrotingsuitkomsten 2014

¯ Overzicht reserves en voorzieningen 2014

¯ Overzicht begrotingsuitkomsten 2015

Geluidsfragment

 

 

 

 

24.

Onderwerp

Motie vreemd aan de orde van de dag van de fracties D66 en PvdA: Communities in bloom (aangehouden tijdens de raadsvergadering van 26 november 2014).

 

Voorstel

Motie aannemen.

 

Besluitvorming

De tekst bij het eerste bolletje in het dictum van de motie wordt ter vergadering mondeling gewijzigd. De motie wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

¯ Motie D66 en PvdA Communities in bloom

Geluidsfragment

 

 

 

25.

Onderwerp

Sluiting.

 

 

De voorzitter sluit om 23.10 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 28 januari 2015,

 

 

De Griffier,

 De Voorzitter,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De raadsvergadering van 22 december 2014 is in beeld en geluid terug te zien via WeertFM uitzending gemist:

 

Klik hier om de vergadering te bekijken (live-uitzending van weertFM)