CONCEPT-BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 28 JANUARI 2015

 

De raadsvergadering is live te volgen op TV (via kanaal van Weert FM) en via internet (http://www.weertfm.nl/).

De beelden kunt u terug zien via de keuze uitzending gemist op http://www.weertfm.nl/.

 

 

Voorzitter:

A.A.M.M. Heijmans (burgemeester)

Griffier:

mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de raadsleden:

I.F.A.J. Beenders-van Dooren (PvdA), J.M. Cardinaal (VVD), H.W.J. Coolen (CDA), H.C.M. Duijsters (SP), drs. W.P.J. van Eijk (VVD), J.J.F. Engelen (VVD), M.A. Engelen-Weijen (Weert Lokaal), T.E.C. Geelen MSc (CDA), J.W.J. Goubet (SP), M.J. van den Heuvel MSc (Weert Lokaal), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), mr. F. Kadra (PvdA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), P.A.M. Ksters (Weert Lokaal), N.S.J. Linskens MSc (CDA), A.J. Lobregt (SP), J.M. Nouwen (CDA), B. Peterse (SP), P.J.H. Sijben (CDA), H. Stals (CDA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), P.J.R.L. Verheggen (Weert Lokaal), J.H.F. Vossen (D66), F.B.C. Werps (D66), S.A.M. Winters (Weert Lokaal), F. Ycel (Weert Lokaal) en M. Zaboul (PvdA)

 

 

Afwezig de raadsleden:

G.J. van Buuren (VVD) en ing. R.L.A.T. Zincken (VVD)

 

 

Aanwezig de wethouders:

H.A. Litjens (Weert Lokaal), A.F. van Eersel (VVD), drs. P.P.H. Sterk (SP) en drs. G.J.W. Gabrils (Weert Lokaal)

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel, bijlagen en de moties en amendementen. Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Er zijn berichten van verhindering van G. van Buuren (VVD) en R. Zincken (VVD).

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

 

Agendapunt 9 (Beekstraatkwartier) wordt vr 7 (erfgoedvisie) behandeld. Op verzoek van het CDA wordt in de volgende raadsvergadering een raadsvoorstel over de reiskostenvergoeding voor de burgemeester behandeld.

 

 

De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

Agenda 28-01-2015

Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Mededelingen.

 

 

Er wordt afscheid genomen van de gast van de burgemeester, Yasmine Maqdache, en kennis gemaakt met de nieuwe gast van de burgemeester, Eefje Stribos.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

5.

Onderwerp

a.  Vaststellen van de notulen van de vergadering van 26 november 2014;

b.  Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 26 november 2014;

c.  Vaststellen van de notulen van de vergadering van 22 december 2014;

d.  Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 22 december 2014.

(geen spreekrecht)

 

 

Er zijn geen wijzigingsverzoeken ontvangen. De notulen en besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

Notulen Weert 26 november 2014 (in pdf)

Notulen Weert 26 november 2014 in E-book versie (in epub)

 

Besluitenlijst Weert 26 november 2014 (in pdf)

Originele Besluitenlijst Weert 26 november 2014 (in htm)

 

Notulen Weert 22 december 2014 (in pdf)

Notulen Weert 22 december 2014 in E-book versie (in epub)

 

Besluitenlijst Weert 22 december 2014 (in pdf)

Originele Besluitenlijst Weert 22 december 2014 (in htm)

Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsvoorstellen

Hamerstukken

 

6.

Onderwerp

Vaststellen van het bestemmingsplan Heugterbroekdijk 41.

 

Voorstel

1. Besluiten het bestemmingsplan 'Heugterbroekdijk 41' gewijzigd vast te stellen.

2. Besluiten het bestemmingsplan 'Heugterbroekdijk 41' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan.

3. Besluiten geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan 'Heugterbroekdijk 41'.

4. Besluiten Gedeputeerde Staten te verzoeken om zo spoedig mogelijk te berichten of eerder dan de voorgeschreven termijn van zes weken tot bekendmaking van het vastgestelde plan mag

worden overgegaan.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

Bespreekstukken

 

7. 

Onderwerp

Vaststellen van de notitie Analyse en visie op erfgoedaspecten in de leefomgeving en in te stemmen met het voorgestelde proces om te komen tot uitvoering van de in visie genoemde aspecten.

 

Voorstel

1. Instemmen met de notitie Analyse en visie op erfgoedaspecten in de leefomgeving.

2. Instemmen met het voorgestelde proces om te komen tot uitvoering van de in de visie genoemde aspecten; onderzoek publiek/private samenwerking en huisvesting erfgoedelementen.

 

Besluitvorming

Het amendement van de fracties Weert Lokaal, VVD en PvdA wordt met voorstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD, PvdA, D66 en CDA (23 stemmen vr) en tegenstemmen van de fractie SP (4 stemmen tegen) aanvaard.

Het amendement van de PvdA-fractie wordt met voorstemmen van de fractie PvdA (3 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD, SP, CDA en D66 (24 stemmen tegen) verworpen.

De motie van de CDA-fractie wordt met voorstemmen van de fracties CDA, PvdA en D66 (12 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD en SP (15 stemmen tegen) verworpen.

Stemverklaringen van de fracties PvdA en SP vr het voorstel. Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD, SP, PvdA en D66 (21 stemmen vr) en tegenstemmen van de fractie CDA (6 stemmen tegen) aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Notitie Analyse en visie op erfgoedaspecten in de leefomgeving

Amendement WL, VVD, PvdA erfgoedvisie

Amendement PvdA museum Tiendschuur

Motie CDA gemeentearchief

Geluidsfragment 1e termijn raad

Geluidsfragment 1e termijn college

Geluidsfragment 2e termijn

 

8.

Onderwerp

Instemmen met kredietvoorstel voor het aanbrengen van een systeem voor het automatisch innen van het liggeld voor de passantenhaven, ten bedrage van 17.700,-. Het tarief van het liggeld vaststellen op 10,- per 24 uur.

 

Voorstel

Instemmen met kredietvoorstel voor het aanbrengen van een systeem voor het automatisch innen van het liggeld voor de passantenhaven, ten bedrage van 17.700,-.

Het tarief van het liggeld vaststellen op 10,- per 24 uur.

 

Besluitvorming

Het amendement van de PvdA-fractie wordt met voorstemmen van de PvdA-fractie (3 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD, SP, CDA en D66 (24 stemmen tegen) verworpen.

Amendement 1 van de CDA-fractie wordt met voorstemmen van de fracties CDA, VVD en D66 (12 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, SP en PvdA (15 stemmen tegen) verworpen.

Amendement 2 van de CDA-fractie wordt met voorstemmen van de fractie CDA (6 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD, SP, PvdA en D66 (21 stemmen tegen) verworpen.

Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD en SP (15 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties CDA, PvdA en D66 (12 stemmen tegen) aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Amendement 1 CDA passantenhaven

Amendement 2 CDA passantenhaven

Amendement PvdA passantenhaven

Geluidsfragment 1e termijn raad

Geluidsfragment 1e termijn college

Geluidsfragment 2e termijn

 

 

 

9.

Onderwerp

1. Kennisnemen van en wensen en/of bedenkingen kenbaar maken betreffende de exploitatie-overeenkomst met C'wartier BV voor het voormalige stadhuis aan de Beekstraat.

2. Geheimhouding opleggen met betrekking tot bijgevoegde exploitatieopzet van C'wartier op grond van artikel 10 lid 2 sub b. en g. van de Wet Openbaarheid van Bestuur.

3. Besluiten om een verbouwings- en exploitatiekrediet van 500.000,- beschikbaar te stellen aan C'wartier.

4. Besluiten om een budget van 174.600,- beschikbaar te stellen (het in de begroting opgenomen bedrag van 174.600,- voor het voormalig stadhuis), ten behoeve van schoonmaak, huur en servicekosten archief, OZB-eigenaar, verzekeringen, groot onderhoud en BTW voor het voormalig stadhuis.

5. Besluiten om in 2015 een budget van 18.000,- beschikbaar te stellen (uit het in de begroting opgenomen bedrag van 20.732,- voor de aankoop van museale collectie) alsmede besluiten tot een taakstelling erfgoedcluster van 6.100,- , ten behoeve van schoonmaak, huur en servicekosten archief, OZB-eigenaar, verzekeringen, groot onderhoud en BTW voor het voormalig stadhuis en in 2016 een structurele oplossing regelen via de begroting.

6. Besluiten een krediet van 300.000,- beschikbaar te stellen ten behoeve van het doen van aanpassingen aan het voormalig stadhuis voor Punt Welzijn, de jaarlast van 36.000,- ten laste brengen van de in de begroting opgenomen prioriteit van 158.000,- (structurele huisvestingslasten van Punt Welzijn) en het restant van de prioriteit in 2015 in te zetten ten gunste van de taakstelling GUN-regeling.

7. Geheimhouding opleggen met betrekking tot bijgevoegde second opinion op grond van artikel 10 lid 2 sub b. en g. van de Wet Openbaarheid van Bestuur.

 

Voorstel

1. Kennisnemen van en wensen en/of bedenkingen kenbaar maken betreffende de exploitatieovereenkomst met C'wartier BV voor het voormalige stadhuis aan de Beekstraat.

2. Geheimhouding opleggen met betrekking tot bijgevoegde exploitatie-opzet van C'wartier op grond van artikel 10 lid 2 sub b. en g. van de Wet Openbaarheid van Bestuur.

3. Besluiten om een verbouwings- en exploitatiekrediet van 500.000,- beschikbaar te stellen aan C'wartier.

4. Besluiten om een budget van 174.600,- beschikbaar te stellen (het in de begroting opgenomen bedrag van 174.600,- voor het voormalig stadhuis), ten behoeve van schoonmaak, huur en servicekosten archief, OZB-eigenaar, verzekeringen, groot onderhoud en BTW voor het voormalig stadhuis.

5. Besluiten om in 2015 een budget van 18.000,- beschikbaar te stellen (uit het in de begroting opgenomen bedrag van 20.732,- voor de aankoop van museale collectie) alsmede besluiten tot

een taakstelling erfgoedcluster van 6.100,- , ten behoeve van schoonmaak, huur en servicekosten archief, OZB-eigenaar, verzekeringen, groot onderhoud en BTW voor het voormalig

stadhuis en in 2016 een structurele oplossing regelen via de begroting.

6. Besluiten een krediet van 300.000,- beschikbaar te stellen ten behoeve van het doen van aanpassingen aan het voormalig stadhuis voor Punt Welzijn, de jaarlast van 36.000,- ten laste

brengen van de in de begroting opgenomen prioriteit van 158.000,- (structurele huisvestingslasten van Punt Welzijn) en het restant van de prioriteit in 2015 in te zetten ten gunste

van de taakstelling GUN-regeling.

7. Geheimhouding opleggen met betrekking tot bijgevoegde second opinion op grond van artikel 10 lid 2 sub b. en g. van de Wet Openbaarheid van Bestuur.

 

Besluitvorming

Stemverklaring van de fractie PvdA tegen de schriftelijk ingediende wens van het CDA.

Het amendement van de PvdA-fractie wordt met voorstemmen van de fractie PvdA (3 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD, SP, CDA en D66 (24 stemmen tegen) verworpen.

De schriftelijk ingediende wens van het CDA wordt met voorstemmen van de fracties CDA en D66 (9 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD, SP en PvdA (18 stemmen tegen) verworpen. De raad maakt geen wensen en/of bedenkingen kenbaar betreffende de exploitatieovereenkomst met Cwartier.

Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD, SP, CDA en PvdA (24 stemmen vr) en tegenstemmen van de fractie D66 (3 stemmen tegen) aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Exploitatieovereenkomst voormalig stadhuis

Amendement PvdA Beekstraatkwartier

Wens CDA Beekstraatkwartier

Geluidsfragment 1e termijn raad

Geluidsfragment 1e termijn college

Geluidsfragment 2e termijn

 

Raadsconsultaties

Hamerstukken

 

10.

Onderwerp

Kenbaar maken van eventuele zienswijzen en/of bedenkingen ten aanzien van de Strategische afspraken 2015-2018 met Wonen Limburg.

 

Voorstel

Kenbaar maken van eventuele zienswijzen en/of bedenkingen ten aanzien van de Strategische afspraken 2015-2018 met Wonen Limburg.

 

Besluitvorming

De raad brengt geen wensen en/of bedenkingen uit ten aanzien van de strategische afspraken met Wonen Limburg. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Strategische afspraken Wonen Limburg 20152018

Geluidsfragment

 

 

 

Bespreekstukken

Liggen niet voor.

 

 

Raadsinformatie (brieven)

Bespreekstukken

 

11.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode

19 november tot en met 31 december 2014.

 

Voorstel

Kennisnemen van de ingekomen brieven.

 

Besluitvorming

Van de ingekomen brieven is kennis genomen.

 

Bestanden

Overzicht

Geluidsfragment

 

 

 

12.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover het college nog een voorstel moet doen.

 

Voorstel

Voor kennisgeving aannemen van voornoemde lijst.

 

Besluitvorming

De lijst is voor kennisgeving aangenomen.

 

Bestanden

Overzicht

Geluidsfragment

 

 

 

13.

Onderwerp

Kennisnemen van de onderstaande overzichten:

a. Overzicht benvloeding onvoorziene lasten 2015;

b. Overzicht begrotingsuitkomsten 2015;

c. Overzicht reserves en voorzieningen 2015.

 

Voorstel

Kennisnemen van de overzichten.

 

Besluitvorming

Van de overzichten is kennis genomen.

 

Bestanden

Overzicht benvloeding onvoorziene lasten 2015

Overzicht begrotingsuitkomsten 2015

Overzicht reserves en voorzieningen 2015

Geluidsfragment

 

14.

Onderwerp

Sluiting.

 

 

De voorzitter sluit om 23.15 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 25 februari 2015,

 

 

De Griffier,

De Voorzitter,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De raadsvergadering van 28 januari 2015 is in beeld en geluid terug te zien via WeertFM uitzending gemist:

 

Klik hier om de vergadering te bekijken (live-uitzending van weertFM)