CONCEPT-BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 25 FEBRUARI 2015

 

De raadsvergadering is live te volgen op TV (via kanaal van Weert FM) en via internet (http://www.weertfm.nl/).

De beelden kunt u terug zien via de keuze “uitzending gemist” op http://www.weertfm.nl/.

 

Voorzitter:

A.A.M.M. Heijmans (burgemeester)

Bij agendapunt 12: P.J.H. Sijben (CDA)

Griffier:

mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de raadsleden:

I.F.A.J. Beenders-van Dooren (PvdA), G.J. van Buuren (VVD), H.W.J. Coolen (CDA), H.C.M. Duijsters (SP), drs. W.P.J. van Eijk (VVD), J.J.F. Engelen (VVD), M.A. Engelen-Weijen (Weert Lokaal), T.E.C. Geelen MSc (CDA), J.W.J. Goubet (SP), M.J. van den Heuvel MSc (Weert Lokaal), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), mr. F. Kadra (PvdA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), P.A.M. Küsters (Weert Lokaal), N.S.J. Linskens MSc (CDA), A.J. Lobregt (SP), J.M. Nouwen (CDA), B. Peterse (SP), P.J.H. Sijben (CDA), H. Stals (CDA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), P.J.R.L. Verheggen (Weert Lokaal), J.H.F. Vossen (D66), F.B.C. Werps (D66), F. Yücel (Weert Lokaal) en ing. R.L.A.T. Zincken (VVD)

 

 

Afwezig de raadsleden:

J.M. Cardinaal (VVD), S.A.M. Winters (Weert Lokaal) en

M. Zaāboul (PvdA)

 

 

Aanwezig de wethouders:

H.A. Litjens (Weert Lokaal), A.F. van Eersel (VVD), drs. P.P.H. Sterk (SP) en drs. G.J.W. Gabriėls (Weert Lokaal)

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel, bijlagen en de moties en amendementen. Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij vermeldt de berichten van verhindering.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

 

D66 dient twee moties vreemd aan de orde van de dag in. Deze worden behandeld als agendapunten 17A en 17B. Op verzoek van dhr. Peterse (SP) worden de volgende keer weer richttijden bij de agendapunten opgenomen.

De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

¯ Agenda 25-02-2015

Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Mededelingen.

 

 

Er zijn geen mededelingen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

5.

Onderwerp

a.  Vaststellen van de notulen van de vergadering van 28 januari 2015;

b.  Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 28 januari 2015.

     (geen spreekrecht)

 

 

Er zijn geen wijzigingsverzoeken ontvangen. Notulen en besluitenlijst worden ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

¯ Notulen Weert 28 januari 2015 (in pdf)

¯ Notulen Weert 28 januari 2015 in E-book versie (in epub)

 

¯ Besluitenlijst Weert 28 januari 2015 (in pdf)

¯ Originele Besluitenlijst Weert 28 januari 2015 (in htm)

Geluidsfragment

 

Raadsvoorstellen

Hamerstukken

 

6.

Onderwerp

Instellen van een auditcommissie.

 

Voorstel

1. In te stellen een auditcommissie.

2. Te benoemen tot lid resp. plv. lid van de auditcommissie:

WL: M. van den Heuvel (lid) en L. Kusters (plv. lid);

VVD: W. van Eijk (lid) en J. Cardinaal (plv. lid);

SP: B. Peterse (lid) en J. Goubet (plv. lid);

CDA: H. Stribos (lid) en P. Sijben (plv. lid);

PvdA: L. Heuvelmans (lid) en I. Beenders (plv. lid);

D66: F. Werps (lid) en M. Stokbroeks (plv. lid).

3. Vast te stellen de verordening auditcommissie gemeente Weert.

4. Op te heffen het Breed Financieel Overleg.

5. Op te heffen de Commissie Onderzoek Jaarrekening.

6. In te trekken de Verordening commissie onderzoek jaarrekening 2010.

7. Te besluiten dat commissieleden-niet-raadsleden die lid of plaatsvervangend lid van de auditcommissie zijn presentiegeld ontvangen voor elke bijgewoonde vergadering van de

auditcommissie (in de zin van artikel 84 Gemeentewet).

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

¯ Verordening auditcommissie

Geluidsfragment

 

 

 

7. 

Onderwerp

Akkoord gaan met een meervoudige onderhandse aanbesteding voor een vier jarig contract met de accountant.

 

Voorstel

De raad voorstellen in te stemmen met de offertaanvraag van de gemeente Weert in het kader van de meervoudige onderhandse aanbesteding accountantsdiensten.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

¯ Offerteaanvraag Accountantsdiensten Weert (gewijzigde versie)

Geluidsfragment

 

 

 

8.

Onderwerp

Besluiten eenmalig middelen beschikbaar te stellen voor een drietal initiatieven ten behoeve van de transformatie Wmo.

 

Voorstel

Besluiten om de raad voor te stellen om ten behoeve van de transformatie van het sociaal domein voor 2015 voor een drietal initiatieven eenmalig € 170.000,- beschikbaar te stellen ten laste van de binnen de algemene reserve geoormerkte middelen voor sociaal maatschappelijke doeleinden, conform bijgevoegd raadsvoorstel.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

9.

Onderwerp

Vaststellen van het bestemmingsplan Wijffelterbroekdijk 65 te Weert.

 

Voorstel

1. Besluiten het bestemmingsplan 'Wijffelterbroekdijk 65 te Weert' gewijzigd vast te stellen.

2. Besluiten het bestemmingsplan 'Wijffelterbroekdijk 65 te Weert' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan.

3. Besluiten geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan 'Wijffelterbroekdijk 65 te Weert'.

4. Besluiten Gedeputeerde Staten te verzoeken om zo spoedig mogelijk te berichten of eerder dan de voorgeschreven termijn van zes weken tot bekendmaking van het vastgestelde plan mag

worden overgegaan.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

 

Bespreekstukken

 

10.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van kredieten voor realisatie Integrale Kind Centra in Leuken en Laar.

 

Voorstel

Instemmen met:

IKC Laar:

1. Het beschikbaar stellen van een krediet van € 417.848 voor de bouw van een nieuw Integraal Kind Centrum in Laar;

2. Het beschikbaar stellen van een eenmalig exploitatiebudget van € 46.771 voor bijkomende kosten die met de realisatie van het IKC Laar gemoeid zijn;

3. Het benoemen van het herinrichten / aanpassen van de parkeerplaats bij het IKC Laar als harde prioriteit voor 2016, waarbij wordt uitgegaan van een investering van maximaal € 50.000.

IKC Leuken:

4. Het beschikbaar stellen van een krediet van € 2.136.998 voor de bouw van een nieuw Integraal Kind Centrum in Leuken;

5. Het beschikbaar stellen van een eenmalig exploitatiebudget van € 108.295 voor bijkomende kosten die met de realisatie van het IKC Leuken gemoeid zijn;

6. Het benoemen van de inrichting van de openbare ruimte ten behoeve van het IKC Leuken als harde prioriteit voor 2016, waarbij wordt uitgegaan van een investering van maximaal € 637.000.

7. Het aanvullend beschikbaar stellen van de provinciale subsidie Leefbaarheid en Groen aan Meerderweert ten behoeve van de realisatie van het IKC Laar;

Kennis nemen van:

8. het fasedocument inclusief bijlagen waarin het proces en de uitgangspunten tussen partijen Meerderweert, Hoera Kindercentra en gemeente Weert zijn vastgelegd.

 

Besluitvorming

Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

Geluidsfragment

http://www.weert.nl/BestuurlijkeInformatieWeert/Raadsvergaderingen/Documenten/Raadsvergaderingen 2015/2015-02-25/17A Motie D66, VVD, PvdA en SP handhaving Stationsplein.pdf

11.

Onderwerp

Vaststellen van het bestemmingsplan Woongebieden 2014 te Weert.

 

Voorstel

1. Besluiten het bestemmingsplan 'Woongebieden 2014' gewijzigd vast te stellen.

2. Besluiten het bestemmingsplan 'Woongebieden 2014' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan, gebaseerd op de grootschalige basiskaart van Nederland (GBKN) van juli 2014 en

de kadastrale ondergrond van juli 2014.

3. Besluiten geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan 'Woongebieden 2014'.

4. Besluiten Gedeputeerde Staten te verzoeken om zo spoedig mogelijk te berichten of eerder dan de voorgeschreven termijn van zes weken tot bekendmaking van het vastgestelde plan mag

worden overgegaan.

 

Besluitvorming

Het amendement van de fracties CDA, D66, VVD, PvdA en Weert Lokaal wordt unaniem aanvaard. Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

Bestanden

¯ Raadsvoorstel (aangepast)

¯ B&W-besluit

¯ Amendement CDA, D66, VVD, PvdA en Weert Lokaal

Geluidsfragment

 

 

 

12.

Onderwerp

Informeren inzake besluitvorming forensenvergoeding burgemeester Heijmans.

 

Voorstel

Kennisnemen van de besluitvorming in het college van B&W over het toekennen van een forensenvergoeding (woon-werkverkeer) aan de burgemeester.

 

Besluitvorming

Het college en de burgemeester leggen verklaringen af.

De motie ‘vergoeding woon-werkverkeer burgemeester’ van de fractie CDA en mw. Beenders namens de PvdA wordt met voorstemmen van de fractie CDA en mw. Beenders van de PvdA (7 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD, SP, D66 en mw. Kadra van de PvdA (19 stemmen tegen) verworpen.

De motie ‘vergoeding woonlasten burgemeester’ van de fractie CDA en mw. Beenders namens de PvdA wordt ingetrokken.

De motie ‘forensenvergoeding en verhuisplicht Burgemeesters’ van de fracties VVD, Weert Lokaal en SP wordt met voorstemmen van de fracties VVD, Weert Lokaal en SP, alsmede mw. Kadra van de PvdA (16 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties CDA en D66 alsmede mw. Beenders namens de PvdA (10 stemmen tegen) aanvaard.

Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

¯ Verklaring college van B&W Weert

¯ Verklaring burgemeester Heijmans

¯ Motie CDA en PvdA (mevr. Beenders) (forensenvergoeding)

¯ Motie CDA en PvdA (mevr. Beenders) (Woonlasten)

¯ Motie VVD, Weert Lokaal, SP en PvdA (mevr. Kadra)

Geluidsfragment verklaring college en burgemeester

Geluidsfragment 1e termijn raad

Geluidsfragment 1e termijn college

Geluidsfragment 2e termijn

 

 

 

13.

Onderwerp

Onder voorwaarden instemmen met de programmabegroting 2015 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord en instemmen met de concept reactiebrief.

 

Voorstel

1. Kennis nemen van de brief van 10 december 2014 van de directeur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord met als onderwerp programmabegroting 2015.

2. De raad voorstellen:

a. Onder voorwaarden in te stemmen met de programmabegroting 2015 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord.

b. In te stemmen met concept brief.

 

Besluitvorming

Het amendement van alle fracties wordt unaniem aanvaard.

Het amendement van de fracties PvdA en CDA wordt unaniem aanvaard.

Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

¯ Aangepaste antwoordbrief mbt programmabegroting 2015 VRLN

¯ Amendement alle raadsfracties (Veiligheidsregio L-N)

¯ Amendement PvdA en CDA (Veiligheidsregio L-N)

Geluidsfragment

 

 

 

14.

Onderwerp

Aanwijzen van een wethouder tot lid van het Algemeen Bestuur van de BsGW.

 

Voorstel

De portefeuillehouder Financiėn, wethouder Litjens, aan te wijzen als lid van het Algemeen Bestuur en wethouder Van Eersel als diens plaatsvervanger.

 

Besluitvorming

Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties

Liggen niet voor.

 

 

Raadsinformatie (brieven)

Bespreekstukken

 

15.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 1 januari tot en met 26 januari 2015.

 

Voorstel

Kennisnemen van de ingekomen brieven.

 

Besluitvorming

Van de ingekomen brieven is kennis genomen.

 

Bestanden

¯ Overzicht

Geluidsfragment

 

 

 

16.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover het college nog een voorstel moet doen.

 

Voorstel

Voor kennisgeving aannemen van voornoemde lijst.

 

Besluitvorming

De lijst is voor kennisgeving aangenomen.

 

Bestanden

¯ Overzicht

Geluidsfragment

 

 

 

17.

Onderwerp

Kennisnemen van de onderstaande overzichten:

a. Overzicht beļnvloeding onvoorziene lasten 2015;

b. Overzicht begrotingsuitkomsten 2015;

c. Overzicht reserves en voorzieningen 2015.

 

Voorstel

Kennisnemen van de overzichten.

 

Besluitvorming

Van de overzichten is kennis genomen.

 

Bestanden

¯ Overzicht beļnvloeding onvoorziene lasten 2015

¯ Overzicht begrotingsuitkomsten 2015

¯ Overzicht reserves en voorzieningen 2015

Geluidsfragment

 

 

 

17A.

Onderwerp

Motie vreemd aan de orde van de dag ‘handhaving Stationsplein’ van de fracties D66, VVD, PvdA en SP.

 

Voorstel

Motie aannemen.

 

Besluitvorming

De motie wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

¯ Motie handhaving Stationsplein

Geluidsfragment

 

 

 

17B.

Onderwerp

Motie vreemd aan de orde van de dag ‘verkeerscommissie’ van alle fracties.

 

Voorstel

Motie aannemen.

 

Besluitvorming

De motie wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

¯ Motie verkeerscommissie

Geluidsfragment

 

 

 

18.

Onderwerp

Sluiting.

 

 

De voorzitter sluit om 22.00 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 25 maart 2015,

 

 

De Griffier,

 De Voorzitter,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans