CONCEPT-BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 25 MAART 2015, VOORTGEZET OP 26 MAART 2015 EN OP 30 MAART 2015.

De raadsvergadering is live te volgen op TV (via kanaal van Weert FM) en via internet (http://www.weertfm.nl/). De beelden kunt u terug zien via de keuze “uitzending gemist” op http://www.weertfm.nl/.

 

Voorzitter:

A.A.M.M. Heijmans (burgemeester)

Griffier:

mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de raadsleden:

I.F.A.J. Beenders-van Dooren (fractie Beenders) (op 30 maart afwezig), G.J. van Buuren (VVD), J.M. Cardinaal (VVD), H.W.J. Coolen (CDA) (op 25 maart aanwezig tot 21.45 uur; op 30 maart afwezig), H.C.M. Duijsters (SP) (afwezig op 26 maart), drs. W.P.J. van Eijk (VVD) (op 26 maart afwezig tot 20.05 uur en afwezig op 30 maart), J.J.F. Engelen (VVD), M.A. Engelen-Weijen (Weert Lokaal), T.E.C. Geelen MSc (CDA), J.W.J. Goubet (SP), M.J. van den Heuvel MSc (Weert Lokaal), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), mr. F. Kadra (PvdA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), P.A.M. Küsters (Weert Lokaal), N.S.J. Linskens MSc (CDA), A.J. Lobregt (SP), J.M. Nouwen (CDA), B. Peterse (SP), P.J.H. Sijben (CDA), H. Stals (CDA) (afwezig op 25 en 26 maart), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), P.J.R.L. Verheggen (Weert Lokaal), J.H.F. Vossen (D66) (afwezig op 30 maart), F.B.C. Werps (D66), S.A.M. Winters (Weert Lokaal), F. Yücel (Weert Lokaal), M. Zaāboul (PvdA) en ing. R.L.A.T. Zincken (VVD)

 

 

Afwezig de raadsleden:

---

 

 

Aanwezig de wethouders:

H.A. Litjens (Weert Lokaal), A.F. van Eersel (VVD), drs. P.P.H. Sterk (SP) en drs. G.J.W. Gabriėls (Weert Lokaal)

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel, bijlagen en de moties en amendementen. Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder de gasten van de raad. Hij vermeldt het bericht van verhindering van de heer Stals (CDA). De voorzitter leest de brief voor die door de gemeente aan het vorig jaar door de raad bezochte Defensie Helikopter Commando van de luchtmachtbasis Gilze Rijen is gestuurd i.v.m. het ongeval waarbij twee vliegers zijn omgekomen. De voorzitter huldigt de heer Sijben vanwege zijn 25-jarig ambtsjubileum als raadslid en mw. Wolfs vanwege haar 12,5-jarig jubileum als raadsgriffier. De voorzitter deelt mede dat de fractie Beenders voor het eerst aan de raadsvergadering deelneemt.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

 

De fracties CDA, D66, fractie Beenders en de PvdA dienen een motie vreemd aan de orde van de dag in inzake de Paterskerk. Deze wordt geagendeerd als agendapunt 21A. De raad besluit om agendapunt 17 (deelopdracht uitbesteden uitvoerende taken openbar gebied) toch te behandelen, ondanks dat de raadscommissie Ruimte het niet rijp voor behandeling achtte.

 

Bestanden

¯ Agenda 25-03-2015

Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Mededelingen.

 

 

De mededelingen zijn bij de opening gedaan.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

5.

Onderwerp

a.  Vaststellen van de notulen van de vergadering van 25 februari 2015;

b.  Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 25 februari 2015.

(geen spreekrecht)

 

 

Er zijn geen wijzigingsverzoeken binnengekomen. Notulen en besluitenlijst worden ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

¯ Notulen Weert 25 februari 2015 (in pdf)

¯ Notulen Weert 25 februari 2015 in E-book versie (in epub)

 

¯ Besluitenlijst Weert 25 februari 2015 (in pdf)

¯ Originele Besluitenlijst Weert 25 februari 2015 (in htm)

Geluidsfragment

 

 

Benoemingen

 

6.

Onderwerp

Benoemen mevrouw I.F.A.J. Beenders - van Dooren tot lid van de auditcommissie (initiatiefvoorstel fractie Beenders).

 

Voorstel

Mevrouw I.F.A.J. Beenders-Van Dooren (fractie Beenders) te benoemen tot lid van de auditcommissie.

 

Besluitvorming

Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

Geluidsfragment

 

7. 

Onderwerp

Benoemen mevrouw F. Kadra tot plaatsvervangend lid van de auditcommissie (initiatiefvoorstel fractie PvdA).

 

Voorstel

Mevrouw F. Kadra (PvdA) te benoemen tot plaatsvervangend lid van de auditcommissie.

 

Besluitvorming

Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

Geluidsfragment

 

Raadsvoorstellen

Hamerstukken

 

8.

Onderwerp

Instemmen met de “Verordening op de heffing en invordering van scheepvaartrechten c.a. 2015, versie 2”.

 

Voorstel

Instemmen met de "Verordening op de heffing en invordering van scheepvaartrechten c.a. 2015, versie 2".

 

Besluitvorming

Stemverklaringen van de fracties Beenders en CDA tegen het voorstel. Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD, SP, PvdA en D66 (22 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties CDA en Beenders (6 stemmen tegen) aanvaard.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

¯ Verordening heffing en invordering scheepvaartrechten 2015 versie 2 (gewijzigd)

¯ Antwoordbrief ivm vragen over Verordening scheepvaartrechten

Geluidsfragment

 

 

 

9.

Onderwerp

Vaststellen controleprotocol 2014.

 

Voorstel

Besluiten het Controleprotocol 2014 vast te stellen.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

¯ Controleprotocol jaarstukken 2014

Geluidsfragment

 

 

 

 

10.

Onderwerp

Verlenen subsidie 2015 Stichting Zwembad de IJzeren Man.

 

Voorstel

Besluiten om:

1. Kennis te nemen van de bijgestelde begroting 2015 van Stichting Zwembad De IJzeren Man.

2. In te stemmen met de uitvoeringsovereenkomst 2015.

3. Voor het jaar 2015 een voorlopige exploitatiesubsidie te verlenen van € 366.052,-.

4. De onderhoudssubisidie 2015 voor de technische installaties vast te stellen op € 80.000,-.

 

Besluitvorming

Stemverklaring van de fractie Beenders tegen het voorstel. Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD, SP, CDA, PvdA en D66 (27 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fractie Beenders (1 stem tegen) aanvaard.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

¯ Uitvoeringsovereenkomst

Geluidsfragment

 

 

 

11.

Onderwerp

Onttrekking aan het openbaar verkeer van het westelijk deel van de Moesdijk.

 

Voorstel

Besluiten om aan het openbaar verkeer te onttrekken het deel van de Moesdijk, gelegen ten zuiden van en ten westen van het pand Roermondseweg 100.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

12.

Onderwerp

Vaststellen van het bestemmingsplan ‘Beatrixlaan 1-3’.

 

Voorstel

De raad voorstellen om:

1. het bestemmingsplan 'Beatrixlaan 1-3' gewijzigd vast te stellen;

2. het bestemmingsplan 'Beatrixlaan 1-3' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijke plan, gebaseerd op de grootschalige basiskaart van Nederland (GBKN) van oktober 2014;

3. geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan 'Beatrixlaan 1-3'.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

13.

Onderwerp

Vaststellen bestemmingsplan ‘Kazernelaan 128’.

 

Voorstel

De raad voorstellen om:

1. het bestemmingsplan 'Kazernelaan 128' ongewijzigd vast te stellen.

2. het bestemmingsplan 'Kazernelaan 128' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan, gebaseerd op de kadastrale ondergrond en GBKN-kaart d.d. oktober 2014.

3. geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan 'Kazernelaan 128'.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

 

Bespreekstukken

 

14.

Onderwerp

Kredietvoorstel Kennis- en Expertisecentrum (KEC).

 

Voorstel

1) Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding ten aanzien van de bijgevoegde Realisatieovereenkomst KEC Weert met bijlagen tot het moment van afronding

aanbestedingsprocedures.

2) Kennis te nemen van de inhoud van deze Realisatieovereenkomst.

3) Besluiten tot het beschikbaar stellen van:

a) Een krediet ter hoogte van € 6.470.486,00 (zijnde € 7.045.486,00 minus de reeds beschikbaar gestelde kosten voorbereiding ad. € 575.000,00) voor de bouw van een gezamenlijke onderwijsvoorziening voor SBO Het Palet, De Widdonck en De Wijnberg en een tweetal gymzalen op de locatie Beatrixlaan;

b) Een krediet ter hoogte van € 334.979,00 voor de integratie van de onder 1 genoemde twee gymzalen tot één sportzaal;

c) Een krediet ten behoeve van aanvullende kosten en inrichting ter hoogte van € 497.785,00;

d) Een aanvullend bedrag van de verkregen subsidie van de provincie Limburg vanuit het subsidiekader stimulering bouw ter hoogte van € 1.286.233,00 en

4) Het benoemen van de inrichting van het openbaar gebied van het plangebied als harde prioriteit 2016, waarbij wordt uitgegaan van een investering van maximaal € 492.200,00 (verwachte

jaarlast van maximaal € 15.977,00).

 

Besluitvorming

De heer Vossen (D66) onthoudt zich van deelname aan de besluitvorming vanwege een persoonlijk belang bij het onderwerp. Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD, SP, CDA, PvdA en Beenders (25 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fractie D66 (2 stemmen tegen) aanvaard.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit (24-02-2015)

¯ B&W-besluit (17-03-2015)

Geluidsfragment

 

 

 

15.

Onderwerp

Kennisnemen van de concept-nota  “Voorzieningenplannen Weert” en besluiten de nota vrij te geven voor inspraak.

 

Voorstel

- Kennis nemen van de concept-nota "Voorzieningenplannen Weert".

- Besluiten de nota vrij te geven voor inspraak conform het in dit raadsvoorstel opgenomen schema.

 

Besluitvorming

Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

¯ Nota voorzieningenplannen Weert

Geluidsfragment

 

 

 

16.

Onderwerp

Garantstelling voor financiering van investeringen door sportverenigingen in accommodaties.

 

Voorstel

1. Sportverenigingen voortaan te beschouwen als 'goedgekeurde derde partijen' als bedoeld in artikel 3 lid 1 van het Treasurystatuut, voor zover de financiering te maken heeft met een investering waarvoor recht bestaat op een investeringsubsidie en waarbij 50% garantie wordt verleend door Stichting Waarborgfonds Sport.

2. Besluiten SV Laar een borgstelling te verlenen van € 105.000,- voor een periode van 15 jaar, jaarlijks aflopend met € 7.000,-. Dit is 50% van het totaal te financieren bedrag.

3. College van burgemeester en wethouders opdragen dit subsidie besluit verder uit te voeren door het opstellen van een subsidiebeschikking en een uitvoeringsovereenkomst.’

 

Besluitvorming

Het amendement, ingediend door alle fracties, wordt unaniem aanvaard. Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit (24-02-2015)

¯ B&W-besluit (17-03-2015)

¯ Amendement WL, VVD, SP, CDA, PvdA, D66, FB garantstelling

Geluidsfragment

 

 

 

17.

Onderwerp

Bestuursopdracht Samenwerken en Uitbesteden, deelopdracht ‘Uitvoerende taken in het openbaar gebied’.

 

Voorstel

1. Instemmen met de wijzigingen ten aanzien van het openbaar maken van het rapport 'Uitvoerende taken in het openbaar gebied, Fase III' en de bijlage A;

2. Bekrachtigen van de opgelegde geheimhouding op grond van artikel 2.57 Aanbestedingswet ten aanzien van de concept-concessieovereenkomst in verband met het risico van vervalsing van mededinging;

3. Instemmen met het verder onverkort van kracht laten van het raadsvoorstel "resultaten deelopdracht 'Uitvoerende taken in het openbaar gebied, fase III", nummer RAD-001081:

 

1. besluiten om de raad voor te stellen in te stemmen met de voorgestelde maatregelen volgens het rapport 'Uitvoerende taken in het openbaar gebied, Fase III';

2. de door het college van B&W opgelegde geheimhouding met betrekking tot het rapport 'Uitvoerende taken in het openbaar gebied, Fase III' en de bijlage A bij het raadsvoorstel, op grond

van artikel 10 lid 2 sub b en g WOB bekrachtigen tot na de definitieve besluitvorming door de gemeenteraad.

 

Besluitvorming

Het amendement van D66 wordt ingetrokken.

De motie van de SP over combineren reinigingstaken binnen één dienst wordt gewijzigd in stemming gebracht en unaniem aanvaard.

Stemverklaring van de CDA-fractie tegen de motie van de PvdA. De motie van de PvdA wordt met voorstemmen van de PvdA en de fractie Beenders (3 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD, SP, CDA en D66 (24 stemmen tegen) verworpen. 

De motie van de SP over overhead wordt met voorstemmen van de fracties SP, VVD en Weert Lokaal (16 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties CDA, PvdA, D66 en Fractie Beenders (11 stemmen tegen) aanvaard.

Stemverklaringen van de fracties D66 en SP vóór het voorstel; stemverklaring van het CDA tegen het voorstel. Het gewijzigde voorstel wordt met voorstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD, SP en D66 (19 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties CDA, PvdA en fractie Beenders (8 stemmen tegen) aanvaard.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

¯ Brief college met openbare bijlagen

¯ Brief college over openbaar maken bijlage A

¯ Amendement D66 uitvoerende taken in het openbaar gebied

¯ Motie SP uitbesteding uitvoerende taken openbaar gebied

¯ Motie PvdA deelopdracht

¯ Motie SP overhead

Geluidsfragment 1e termijn raad

Geluidsfragment 1e termijn college

Geluidsfragment vraag voortzetting vergadering

Geluidsfragment schorsing tot 26-03-2015 (19:30 uur)

 

Geluidsfragment voortzetting vergadering op 26-03-2015

Geluidsfragment 2e termijn raad

Geluidsfragment 2e termijn college

Geluidsfragment 3e termijn raad

Geluidsfragment 3e termijn college

Geluidsfragment besluitvorming

Geluidsfragment schorsing tot 30-03-2015 (19:30 uur)

 

 

 

 

Raadsconsultaties

Hamerstukken

Liggen niet voor

 

Bespreekstukken

 

18.

Onderwerp

Inbrengen wensen en bedenkingen omtrent een eventuele fusie Risse-Westrom.

 

Voorstel

1. Kennis te nemen van het rapport Berenschot d.d. 05-01-2015 (met aangepaste bijlage 5 d.d. 12 februari 2015) inzake het “Onderzoek eventuele fusie Westrom en De Risse”.

2. Uw wensen en bedenkingen over de door het college geformuleerde voorwaarden voor een eventuele fusie tussen De Risse en Westrom aan het college kenbaar te maken.

3. Uw eventuele overige wensen of bedenkingen ten aanzien van een eventuele fusie tussen De Risse en Westrom kenbaar te maken aan het college.

 

Besluitvorming

·         De wensen en bedenkingen van de fractie D66 worden unaniem aanvaard.

·         De wensen en bedenkingen van de fractie PvdA worden met voorstemmen van de fracties PvdA en CDA (7 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD, SP en D66 (18 stemmen tegen) verworpen.

·         Stemverklaringen van de fracties Weert Lokaal en SP tegen de wensen en bedenkingen van de fracties CDA en fractie Beenders (beschut nieuw werk); stemverklaring van de fractie PvdA tegen deze wensen en bedenkingen. De wensen en bedenkingen worden met voorstemmen van de fracties PvdA en CDA (7 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD, SP en D66 (18 stemmen tegen) verworpen.

·         De wensen en bedenkingen van de fracties CDA en fractie Beenders (‘overlap Participatiewet’ en ‘verbreding naar garantiebanen’) worden ingetrokken.

·         De wensen en bedenkingen van de SP-fractie (fusiedatum) worden ingetrokken.

·         De wensen en bedenkingen van de fracties SP en PvdA (verbreding naar werkontwikkelbedrijf) worden unaniem aanvaard.

·         De wensen en bedenkingen van de fractie Weert Lokaal worden unaniem aanvaard.

Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

¯ Rapport Berenschot Westrom De Risse

¯ Wensen en bedenkingen D66

¯ Wensen en bedenkingen PvdA

¯ Wensen en bedenkingen CDA en FB (beschut nieuw)

¯ Wensen en bedenkingen CDA en FB (garantiebanen)

¯ Wensen en bedenkingen CDA en FB (overlap participatiewet)

¯ Wensen en bedenkingen SP

¯ Wensen en bedenkingen SP en PvdA

¯ Wensen en bedenkingen WL

Geluidsfragment voortzetting vergadering op 30-03-2015

Geluidsfragment wensen en bedenkingen + reactie college

Geluidsfragment 1e termijn

Geluidsfragment 2e termijn

 

 

 

 

Raadsinformatie (brieven)

Bespreekstukken

 

19.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 27 januari tot en met 3 maart 2015.

 

Voorstel

Kennisnemen van de ingekomen brieven.

 

Besluitvorming

Van de ingekomen brieven is kennis genomen.

 

Bestanden

¯ Overzicht

Geluidsfragment

 

 

 

20.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover het college nog een voorstel moet doen.

 

Voorstel

Voor kennisgeving aannemen van voornoemde lijst.

 

Besluitvorming

De lijst is voor kennisgeving aangenomen.

 

Bestanden

¯ Overzicht

Geluidsfragment

 

 

 

21.

Onderwerp

Kennisnemen van de onderstaande overzichten:

a. Overzicht beļnvloeding onvoorziene lasten 2015;

b. Overzicht begrotingsuitkomsten 2015;

c. Overzicht reserves en voorzieningen 2015.

 

Voorstel

Kennisnemen van de overzichten.

 

Besluitvorming

Van de overzichten is kennis genomen.

 

Bestanden

¯ Overzicht beļnvloeding onvoorziene lasten 2015

¯ Overzicht begrotingsuitkomsten 2015

¯ Overzicht reserves en voorzieningen 2015

Geluidsfragment

 

 

 

21A.

Onderwerp

Motie vreemd aan de orde van de dag: Paterskerk

 

Voorstel

Motie aannemen.

 

Besluitvorming

De motie wordt met voorstemmen van de fracties CDA, PvdA en D66 (9 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD en SP (16 stemmen tegen) verworpen.

 

Bestanden

¯ Motie CDA, D66, PvdA en FB Paterskerk

Geluidsfragment

 

 

 

22.

Onderwerp

Sluiting.

 

 

De voorzitter sluit op 30 maart 2015 om 20.35 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 29 april 2015,

 

 

De Griffier,

 De Voorzitter,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans