CONCEPT-BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 29 APRIL 2015.

De raadsvergadering is live te volgen op TV (via kanaal van Weert FM) en via internet (http://www.weertfm.nl/). De beelden kunt u terug zien via de keuze “uitzending gemist” op http://www.weertfm.nl/.

 

Voorzitter:

A.A.M.M. Heijmans (burgemeester)

Griffier:

mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de raadsleden:

I.F.A.J. Beenders-van Dooren (DUS Weert), G.J. van Buuren (VVD), J.M. Cardinaal (VVD), H.W.J. Coolen (CDA), H.C.M. Duijsters (SP), drs. W.P.J. van Eijk (VVD), J.J.F. Engelen (VVD), T.E.C. Geelen MSc (CDA), J.W.J. Goubet (SP), M.J. van den Heuvel MSc (Weert Lokaal), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), mr. F. Kadra (PvdA), P.A.M. Küsters (Weert Lokaal), N.S.J. Linskens MSc (CDA), A.J. Lobregt (SP), J.M. Nouwen (CDA), B. Peterse (SP), P.J.H. Sijben (CDA), H. Stals (CDA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), P.J.R.L. Verheggen (Weert Lokaal), J.H.F. Vossen (D66), F.B.C. Werps (D66), S.A.M. Winters (Weert Lokaal), F. Yücel (Weert Lokaal), M. Zaāboul (PvdA) en ing. R.L.A.T. Zincken (VVD)

 

 

Afwezig de raadsleden:

M.A. Engelen-Weijen (Weert Lokaal), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal)

 

 

Aanwezig de wethouders:

H.A. Litjens (Weert Lokaal), A.F. van Eersel (VVD), drs. P.P.H. Sterk (SP) en drs. G.J.W. Gabriėls (Weert Lokaal)

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel, bijlagen en de moties en amendementen. Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder de gasten van de raad. Hij vermeldt de berichten van verhindering en memoreert dat het de eerste raadsvergadering zonder papier is.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

 

·         De fracties SP, DUS Weert en PvdA dienen een motie vreemd aan de orde van de dag in inzake de ouderbijdrage jeugd-GGZ. Deze wordt geagendeerd als agendapunt 14A.

·         De fractie DUS Weert dient een motie vreemd aan de orde van de dag in inzake het bed-bad-broodakkoord. Deze wordt geagendeerd als agendapunt 14B.

·         Het verzoek van de fractie DUS Weert om vragen te mogen stellen in de rondvraag over zijn brief d.d. 19 april 2015 aan het college over het traject Kiezen met Visie wordt gehonoreerd. De rondvraag wordt geagendeerd als agendapunt 14C.

·         Het verzoek van de fractie DUS Weert om vragen te mogen stellen in de rondvraag over de uitspraak van de Raad van State over het bestemmingsplan Oude Hushoverweg 30 wordt afgewezen.

De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

¯ Agenda 29-04-2015

Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Mededelingen.

 

 

Koningsdag was een geslaagde dag.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

5.

Onderwerp

a.  Vaststellen van de notulen van de vergadering van 25 maart 2015;

b.  Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 25 maart 2015. (geen spreekrecht)

 

 

Er zijn geen wijzigingsverzoeken binnengekomen. Notulen en besluitenlijst worden ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

¯ Notulen Weert 25 maart 2015 (in pdf)

¯ Notulen Weert 25 maart 2015 in E-book versie (in epub)

 

¯ Besluitenlijst Weert 25 maart 2015 (in pdf)

¯ Originele Besluitenlijst Weert 25 maart 2015 (in htm)

Geluidsfragment

 

Benoemingen

 

6.

Onderwerp

Benoemen leden (Monumenten-)welstandscommissie.

 

Voorstel

Besluiten om de leden van de (Monumenten-)welstandscommissie te benoemen voor de welstandsperiode 2014-2017.

 

Besluitvorming

Voorstel is unaniem aanvaard.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

GeluidsfragmentRaadsvoorstellen

Hamerstukken

 

7.

Onderwerp

Vaststellen van de ontwerpbegroting 2016 en de jaarrekening 2014 voor de inzet leerplicht Nederweert in het kader van de gemeenschappelijke regeling ‘regionale samenwerking leerplicht RMC Nederweert-Weert’.

 

Voorstel

Vaststellen van de ontwerpbegroting 2016 en de jaarrekening 2014 voor de inzet leerplicht Nederweert in het kader van de gemeenschappelijke regeling (GR) ‘regionale samenwerking leerplicht RMC Nederweert-Weert’.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

¯ Ontwerpjaarrekening 2014, begroting 2015 en ontwerpbegroting 2016

Geluidsfragment

 

 

 

8.

Onderwerp

Afwijzen van het verzoek om vergoeding van planschade van Rijvers Weert bv, Princenweg 7, Weert.

 

Voorstel

Besluiten om het verzoek van Rijvers Weert bv van 26 april 2002 om vergoeding van planschade af te wijzen.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

 

Bespreekstukken

 

9.

Onderwerp

Vaststellen van het Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet 2015-2018.

 

Voorstel

1.    Besluiten om het Preventie- en Handhavingsplan 2015-2018 Drank- en Horecawet vast te stellen;

2.    De raad vragen in 2015 eenmalig een budget ad. € 10.000.00 beschikbaar te stellen voor de invoering van het Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet 2015-2018 ten laste van ‘onvoorzien incidenteel 2015’;

3.    De structurele kosten vanaf 2016, verbonden aan de preventie- en handhavingsactiviteiten, nader bepalen en aan de raad aanbieden met een separaat voorstel in het kader van de prioriteiten dan wel de voorjaarsnota/keuzecatalogus of de compensatie te zoeken in het Handhavingsuitvoeringsprogramma 2016.

 

Besluitvorming

Het amendement van de fracties CDA, SP, D66 en DUS Weert wordt unaniem aanvaard. Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit
¯ Preventie- en handhavingsplan Drank- en Horecawet Weert 2015-2018
¯ Alcohol Handhavingsstappenplan Weert 2015-2018
¯ Brief van de burgemeester nav vragen over Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet 2015-2018
¯ Amendement CDA, SP, D66 en DUS Weert drank en horeca

Geluidsfragment

 

 

 

10.

Onderwerp

1.    Vaststellen van de bestuursopdracht museumbeleid 2015-2018.

2.    Sluiten van museum de Tiendschuur voor publiek, ontruimen van het gebouw en verkoop van het pand in 2015.

 

Voorstel

Besluiten om:

1.    Bijgaande bestuursopdracht museumbeleid 2015-2025 ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad;

2.    De raad voor te stellen over te gaan in 2015 tot sluiting van museum de Tiendschuur voor het publiek, het gebouw te ontruimen en het pand te verkopen. De opbrengsten die worden gegenereerd uit de verkoop dragen bij aan de taakstelling die het cluster vastgoed heeft meegekregen voor te verkopen objecten 2015.

 

Besluitvorming

Het amendement van de fracties DUS Weert en PvdA wordt met voorstemmen van de fracties DUS Weert en PvdA (3 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD, SP, CDA en D66 (24 stemmen tegen) verworpen.

Het amendement van de fracties D66 en VVD wordt ter vergadering gewijzigd. De gewijzigde versie (versie 2) wordt unaniem aanvaard.

Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties D66, SP, VVD en Weert Lokaal (18 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties DUS Weert, PvdA en CDA (9 stemmen tegen) aanvaard.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit
¯ Bestuursopdracht museumbeleid 2015-2025
¯ Amendement DUS, PvdA bestuursopdracht museumbeleid
¯ Amendement D66 en VVD Museumbeleid 2015-2025
¯ Amendement D66 en VVD Museumbeleid 2015-2025 versie 2

Geluidsfragment 1e termijn raad

Geluidsfragment 1e termijn college
Geluidsfragment 2e termijn

 

 

 

 

Raadsconsultaties

Hamerstukken

Liggen niet voor

 

Bespreekstukken

 

11.

Onderwerp

Inbrengen zienswijze ontwerpbegroting 2016 en ontwerpmeerjarenraming 2016-2020 Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW).

 

Voorstel

1.    Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2016 en de ontwerp meerjarenraming 2016-2020.

2.    Uw zienswijze over de ontwerpbegroting 2016 en de ontwerp meerjarenraming 2016-2020 kenbaar maken aan het college.

 

Besluitvorming

Stemverklaring fractie CDA tegen de zienswijze van de VVD. De zienswijze van de VVD wordt met voorstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD, SP, PvdA, D66 en DUS Weert (21 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fractie CDA (6 stemmen tegen) aanvaard.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit
¯ Ontwerp-begroting BSGW 2016 en ontwerp-meerjarenbegroting 2016-2020
¯ Zienswijze VVD BsGW

Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsinformatie (brieven)

Bespreekstukken

 

12.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 4 maart tot en met 7 april 2015.

 

Voorstel

Kennisnemen van de ingekomen brieven.

 

Besluitvorming

Van de ingekomen brieven wordt kennis genomen.

 

Bestanden

¯ Overzicht

Geluidsfragment

 

 

 

13.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover het college nog een voorstel moet doen.

 

Voorstel

Voor kennisgeving aannemen van voornoemde lijst.

 

Besluitvorming

De lijst is voor kennisgeving aangenomen.

 

Bestanden

¯ Overzicht

Geluidsfragment

 

 

 

14.

Onderwerp

Kennisnemen van de onderstaande overzichten:

a. Overzicht beļnvloeding onvoorziene lasten 2015;

b. Overzicht begrotingsuitkomsten 2015;

c. Overzicht reserves en voorzieningen 2015.

 

Voorstel

Kennisnemen van de overzichten.

 

Besluitvorming

Van de overzichten is kennis genomen.

 

Bestanden

¯ Overzicht beļnvloeding onvoorziene lasten 2015

¯ Overzicht begrotingsuitkomsten 2015

¯ Overzicht reserves en voorzieningen 2015

Geluidsfragment

 

 

 

14A.

Onderwerp

Motie vreemd aan de orde van de dag van de fracties SP, DUS Weert en PvdA inzake de ouderbijdrage jeugdwet-GGZ.

 

Voorstel

Motie aannemen.

 

Besluitvorming

De motie wordt aangehouden.

 

Bestanden

¯ Motie SP, DUS, PvdA ouderbijdrage Jeugd-GGZ

Geluidsfragment

 

 

 

14B

Onderwerp

Motie vreemd aan de orde van de dag van de fractie DUS Weert inzake het bed-bad-broodakkoord.

 

Voorstel

Motie aannemen.

 

Besluitvorming

De motie wordt niet in stemming gebracht.

 

Bestanden

¯ Motie DUS Weert bed-bad-broodakkoord

Geluidsfragment

 

 

 

14C

Onderwerp

Rondvraag.

 

Voorstel

Behandelen van de vragen over de brief van de fractie DUS Weert d.d. 19 april 2015 over het traject Kiezen met Visie.

 

Besluitvorming

De vragen zijn beantwoord.

 

Bestanden

¯ Brief DUS Weert kiezen met visie
Geluidsfragment

 

 

 

15.

Onderwerp

Sluiting.

 

 

De voorzitter sluit om 22.15 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 27 mei 2015,

 

 

De Griffier,

 De Voorzitter,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De raadsvergadering van 29 april 2015 is in beeld en geluid terug te zien via WeertFM uitzending gemist:

 

Klik op deze link: https://www.youtube.com/watch?v=YRM06FvFzIU&feature=youtu.be