CONCEPT-BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 27 MEI 2015

 

De raadsvergadering is live te volgen op TV (via kanaal van Weert FM) en via internet (http://www.weertfm.nl/). De beelden kunt u terug zien via de keuze “uitzending gemist” op de website van Weert-FM: http://www.weertfm.nl/.

 

 

Voorzitter:

A.A.M.M. Heijmans (burgemeester)

Griffier:

mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de raadsleden:

I.F.A.J. Beenders-van Dooren (DUS Weert), G.J. van Buuren (VVD), J.M. Cardinaal (VVD), H.W.J. Coolen (CDA), H.C.M. Duijsters (SP), drs. W.P.J. van Eijk (VVD), J.J.F. Engelen (VVD), M.A. Engelen-Weijen (Weert Lokaal), M.E.H. Geboers (SP) (aanwezig vanaf agendapunt 7; 20.00 uur), T.E.C. Geelen MSc (CDA), J.W.J. Goubet (SP), M.J. van den Heuvel MSc (Weert Lokaal), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), mr. F. Kadra (PvdA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), P.A.M. Küsters (Weert Lokaal), A.J. Lobregt (SP) (aanwezig tot agendapunt 7; 20.00 uur), J.M. Nouwen (CDA), B. Peterse (SP), P.J.H. Sijben (CDA), H. Stals (CDA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), J.H.F. Vossen (D66), F.B.C. Werps (D66), S.A.M. Winters (Weert Lokaal), F. Yücel (Weert Lokaal), M. Zaāboul (PvdA) en ing. R.L.A.T. Zincken (VVD)

 

 

Afwezig de raadsleden:

P.J.R.L. Verheggen (Weert Lokaal) en N.S.J. Linskens MSc (CDA)

 

 

Aanwezig de wethouders:

H.A. Litjens (Weert Lokaal), A.F. van Eersel (VVD), drs. P.P.H. Sterk (SP) en drs. G.J.W. Gabriėls (Weert Lokaal)

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel, bijlagen en de moties en amendementen. Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij vermeldt de berichten van verhindering.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

 

Er zijn twee moties vreemd aan de orde van de dag. Deze worden behandeld als agendapunten 17 en 17A. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

¯ Agenda 27-05-2015

Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

Er zijn geen ontvankelijke verzoeken om spreekrecht ontvangen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Mededelingen.

 

 

Er zijn vandaag geen gasten van de raad ontvangen. Met de enige aangemelde gast is afgesproken dat hij op 8 juli komt.

De gemeente heeft vandaag afscheid genomen van de directeur Ruimte, mw. Meertens. Zij wordt gemeentesecretaris/algemeen directeur bij de gemeente Laarbeek.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

5.

Onderwerp

a.    Vaststellen van de notulen van de vergadering van

29 april 2015;

b.  Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van
29 april 2015;

 (geen spreekrecht)

 

 

Er zijn geen wijzigingsverzoeken binnengekomen. De notulen en de besluitenlijst worden ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

¯ Notulen Weert 29 april 2015 (in pdf)

¯ Notulen Weert 29 april 2015 in E-book versie (in epub)

 

¯ Besluitenlijst Weert 29 april 2015 (in pdf)

¯ Originele Besluitenlijst Weert 29 april 2015 (in htm)

Geluidsfragment

 

 

 

 

Benoemingen

 

6.

Onderwerp

A. Afscheid raadslid de heer A. Lobregt.

B. Onderzoek geloofsbrieven.

    Ingekomen zijn de geloofsbrieven van de tot lid van de raad    
    benoemd verklaarde: mevrouw M.E.H. Geboers, Geelgorshof
    20, 6005 JL te Weert.

    Het onderzoek van de geloofsbrieven dient te geschieden op
    grond van de artikelen V 4 en V 12 van de Kieswet.

    Door de benoemde zijn overlegd:

    a. geloofsbrief (kennisgeving en benoeming);

    b. verklaring aanneming benoeming;

    c. verklaring openbare betrekkingen;

    d. uittreksel uit het bevolkingsregister.

C. Beslissen tot toelating als lid van de raad van de gemeente
    Weert van mevrouw M.E.H. Geboers.

D. Beėdigen van het toegelaten raadslid mevrouw M.E.H. Geboers.

 

Besluitvorming

De raad neemt afscheid van de heer Lobregt. De commissie onderzoek geloofsbrieven heeft de geloofsbrieven van mw. Geboers onderzocht en in orde bevonden. De raad besluit mw. Geboers toe te laten tot lid van de raad. Mw. Geboers wordt beėdigd als raadslid.

 

Bestanden

Geluidsfragment afscheid raadslid de heer A. Lobregt

Geluidsfragment beėdigen raadslid mevrouw R. Geboers

 

 

 

 

Raadsvoorstellen

Hamerstukken

 

7. 

Onderwerp

Vaststellen van de Verordening loonkostensubsidie gemeente Weert 2015 en de Verordening correctie individuele studietoeslag.

 

Voorstel

Vaststellen van de Verordening loonkostensubsidie gemeente Weert 2015 en de Verordening correctie individuele studietoeslag.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

¯ Verordening loonkostensubsidie gemeente Weert 2015

¯ Verordening correctie individuele studietoeslag

Geluidsfragment

 

8.

Onderwerp

Ongegrond verklaren van het namens C.A.B. Truck Trading bv ingediende bezwaarschrift tegen de afwijzing van de bestemmingsplanwijziging voor een beveiligde vrachtwagenparkeerplaats aan de Roermondseweg.

 

Voorstel

Besluiten om het namens C.A.B. Truck Trading bv ingediende bezwaarschrift tegen de afwijzing van de bestemmingsplanwijziging voor een beveiligde vrachtwagenparkeerplaats aan de Roermondseweg ongegrond te verklaren en het primaire besluit te handhaven.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

¯ Brief inzake vrachtwagenparkeerplaats Roermondseweg

Geluidsfragment

 

 

 

9.

Onderwerp

Vaststellen van het bestemmingsplan ‘Rakerstraat ongenummerd’.

 

Voorstel

1. Besluiten het bestemmingsplan 'Rakerstraat ongenummerd' gewijzigd vast te stellen.

2. Besluiten het bestemmingsplan 'Rakerstraat ongenummerd' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan.

3. Besluiten geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan 'Rakerstraat ongenummerd'.

4. Besluiten Gedeputeerde Staten te verzoeken om zo spoedig mogelijk te berichten of eerder dan de voorgeschreven termijn van zes weken tot bekendmaking van het vastgestelde plan mag

worden overgegaan.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

10.

Onderwerp

Vaststellen van het bestemmingsplan “Buitengebied 2011, 1e herziening”.

 

Voorstel

1. Het bestemmingsplan "Buitengebied 2011, 1e herziening" vast te stellen.

2. Het bestemmingsplan "Buitengebied 2011, 1e herziening" aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

 

Bespreekstukken

 

11.

Onderwerp

Kennisnemen van en overnemen van conclusies en aanbevelingen van de Rekenkamer Weert naar aanleiding van het onderzoek "Rapport over de mate waarin de gemeente Weert voldoet aan de landelijke kwaliteitscriteria voor haar taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving.".

 

Voorstel

Kennisnemen van en overnemen van conclusies en aanbevelingen van de Rekenkamer Weert naar aanleiding van het onderzoek "Rapport over de mate waarin de gemeente Weert voldoet aan de

landelijke kwaliteitscriteria voor haar taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving.".

 

Besluitvorming

Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ Eindrapport - onderzoek nieuwe kwaliteitseisen VTH

¯ Antwoordbrief van Rekenkamer over vraag over rapport VTH

Geluidsfragment

 

 

 

12.

Onderwerp

Vaststellen van de Verordening Leerlingenvervoer gemeente Weert 2015.

 

Voorstel

Besluiten om de Verordening Leerlingenvervoer gemeente Weert 2015 vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de Verordening Leerlingenvervoer gemeente Weert 2012.

 

Besluitvorming

Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD, SP en D66 (19 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties CDA, PvdA en DUS Weert (8 stemmen tegen) aanvaard.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

¯ Verordening Leerlingenvervoer gemeente Weert 2015 (met aanpassingen na commissievergadering)

¯ Antwoordbrief op vragen over verordening in commissie BV-IW

¯ Brief SBO Het Pallet

Geluidsfragment 1e termijn

Geluidsfragment 2e termijn

 

 

 

13.

Onderwerp

Instemmen met de 1e rapportage 2015 (financiėle bijstelling).

 

Voorstel

Besluiten om in te stemmen met de 1e rapportage 2015 en de daarin opgenomen bijstellingen van de exploitatie en de kredieten.

 

Besluitvorming

Stemverklaringen van de fracties D66, CDA en DUS Weert tegen het voorstel; stemverklaring van de fractie PvdA vóór het voorstel. Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD, SP en PvdA (18 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties D66, CDA en DUS Weert (9 stemmen tegen) aanvaard.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

¯ 1e rapportage 2015

¯ Antwoordbrief inzake vragen over 1e rapportage 2015

¯ Antwoordbrief op vragen raad 29 april 2015 over overzicht begrotingsuitkomsten 2015

Geluidsfragment 1e termijn

Geluidsfragment 2e termijn

 

 

 

 

Raadsconsultaties

Liggen niet voor

 

Raadsinformatie (brieven)

Bespreekstukken

 

 

14.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode

8 april tot en met 5 mei 2015.

 

Voorstel

Kennisnemen van de ingekomen brieven.

 

Besluitvorming

Van de ingekomen brieven wordt kennis genomen.

 

Bestanden

¯ Overzicht

Geluidsfragment

 

 

 

15.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover het college nog een voorstel moet doen.

 

Voorstel

Voor kennisgeving aannemen van voornoemde lijst.

 

Besluitvorming

De lijst wordt voor kennisgeving aangenomen.

 

Bestanden

¯ Overzicht

Geluidsfragment

 

 

 

16.

Onderwerp

Kennisnemen van de onderstaande overzichten:

a. Overzicht beļnvloeding onvoorziene lasten 2015;

b. Overzicht begrotingsuitkomsten 2015;

c. Overzicht reserves en voorzieningen 2015.

 

Voorstel

Kennisnemen van de overzichten.

 

Besluitvorming

Van de overzichten wordt kennis genomen.

 

Bestanden

¯ Overzicht beļnvloeding onvoorziene lasten 2015

¯ Overzicht begrotingsuitkomsten 2015

¯ Overzicht reserves en voorzieningen 2015

Geluidsfragment

 

 

 

17.

Onderwerp

Motie vreemd aan de orde van de dag inzake lokale maatregelen voor bestrijden armoede (fractie DUS Weert).

 

Voorstel

Motie aannemen.

 

Besluitvorming

De motie wordt met voorstemmen van de fracties DUS Weert, SP, CDA en PvdA (12 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD en D66 (15 stemmen tegen) verworpen.

 

Bestanden

¯ Motie vreemd aan de orde van de dag - Fractie DUS Weert -  lokale maatregelen voor bestrijden armoede

Geluidsfragment

 

17A.

Onderwerp

Motie vreemd aan de orde van de dag van alle fracties inzake de N280.

 

Voorstel

Motie aannemen.

 

Besluitvorming

De motie wordt ter vergadering gewijzigd en unaniem aanvaard.

 

Bestanden

¯ Motie vreemd aan de orde van de dag – alle raadsfracties - N280

Geluidsfragment

 

 

 

18.

Onderwerp

Sluiting.

 

 

De voorzitter sluit om 22.25 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 8 juli 2015,

 

 

De Griffier,

 De Voorzitter,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans

 

 

 

 

 

 

 

De raadsvergadering van 27 mei 2015 is in beeld en geluid terug te zien via WeertFM uitzending gemist:

 

Klik op deze link: https://www.youtube.com/watch?v=bfZzAlw0XVs