CONCEPT-BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT (BEHANDELING KEUZECATALOGUS KIEZEN MET VISIE (VOORJAARSNOTA 2015) OP 1 JULI 2015

 

De raadsvergadering is live te volgen op TV (via kanaal van Weert FM) en via internet (http://www.weertfm.nl/). De beelden kunt u terug zien via de keuze uitzending gemist op http://www.weertfm.nl/.

 

Voorzitter:

A.A.M.M. Heijmans (burgemeester)

Griffier:

mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de raadsleden:

I.F.A.J. Beenders-van Dooren (DUS Weert), G.J. van Buuren (VVD), J.M. Cardinaal (VVD), H.W.J. Coolen (CDA), H.C.M. Duijsters (SP), drs. W.P.J. van Eijk (VVD), J.J.F. Engelen (VVD), M.A. Engelen-Weijen (Weert Lokaal) (aanwezig vanaf 20.00 uur), M.E.H. Geboers (SP) (heeft zich onthouden van deelname aan de besluitvorming over amendement II.A.1 over de bibliotheek Stramproy), T.E.C. Geelen MSc (CDA), J.W.J. Goubet (SP) (afwezig bij de besluitvorming over de amendementen I.A.1, I.A.2 en I.A.3), M.J. van den Heuvel MSc (Weert Lokaal), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), mr. F. Kadra (PvdA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), P.A.M. Ksters (Weert Lokaal) (aanwezig tot 20.00 uur), N.S.J. Linskens MSc (CDA), J.M. Nouwen (CDA), B. Peterse (SP), P.J.H. Sijben (CDA), H. Stals (CDA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), P.J.R.L. Verheggen (Weert Lokaal), J.H.F. Vossen (D66) (afwezig van circa 18.30 uur tot 20.00 uur), F.B.C. Werps (D66), S.A.M. Winters (Weert Lokaal), F. Ycel (Weert Lokaal), M. Zaboul (PvdA) en ing. R.L.A.T. Zincken (VVD)

 

 

Afwezig de raadsleden:

---

 

 

Aanwezig de wethouders:

H.A. Litjens (Weert Lokaal), A.F. van Eersel (VVD), drs. P.P.H. Sterk (SP) en drs. G.J.W. Gabrils (Weert Lokaal)

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel, bijlagen en de moties en amendementen. Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Het college zal na de vergadering van vanavond de gevolgen van de besluitvorming in kaart brengen en de raad informeren. Mw. Engelen zal pas later aanwezig zijn.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Mededelingen.

 

 

De heer Ycel wordt gefeliciteerd met zijn verjaardag.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De beschouwingen zullen worden gehouden door de fracties van groot naar klein. De voorzitter wijst er op dat het diner alleen voor genodigden bedoeld is.

 

Bestanden

Agenda 01-07-2015

Geluidsfragment

 

 

Raadsvoorstellen

Bespreekstukken

 

5.

Onderwerp

Keuzecatalogus: Kiezen met Visie (Voorjaarsnota 2015):

- Akkoord gaan met de voorgestelde keuzes voor de jaren 2016 - 2018;

- Draagt het college op deze te concretiseren en te verwerken in de begroting 2016 - 2018.

 

Voorstel

- Akkoord gaan met de voorgestelde keuzes voor de jaren 2016 - 2018;

- Draagt het college op deze te concretiseren en te verwerken in de begroting 2016 - 2018.

 

Besluitvorming

De fracties starten met het voorlezen van de beschouwingen en het aankondigen van moties en amendementen. Vervolgens reageert het college hierop. Daarna worden de themas uit de keuzecatalogus besproken aan de hand van de moties en amendementen.

 

 

Thema I Economie

Amendement I.A.1 (Koningsdag) van de fractie DUS Weert wordt met voorstemmen van de fractie DUS Weert (1 stem vr) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD, SP, CDA, PvdA en D66 (26 stemmen tegen) verworpen.

 

Amendement I.A.2 (Waterfront) van de fractie DUS Weert wordt met voorstemmen van de fractie DUS Weert (1 stem vr) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD, SP, CDA, PvdA en D66 (26 stemmen tegen) verworpen.

 

Amendement I.A.3 (Stadspromotie) van de fracties PvdA en CDA wordt met voorstemmen van de fracties PvdA en CDA (8 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD, SP, D66 en DUS Weert (19 stemmen tegen) verworpen.

 

Motie I.M.1 (Vervoer PO naar gymlessen) van de fracties D66, SP, CDA en PvdA wordt unaniem aanvaard.

 

Motie I.M.2 (Waterfront) van de fractie CDA wordt met voorstemmen van de fracties CDA en DUS Weert (7 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD, SP, PvdA en D66 (21 stemmen tegen) verworpen.

 

Motie I.M.3 (Hertenkamp) van de fracties PvdA en SP wordt met voorstemmen van de fracties PvdA, SP en CDA (12 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD, D66 en DUS Weert (16 stemmen tegen) verworpen.

 

Motie I.M.4 (Koningsdag) van de fracties PvdA en DUS Weert wordt ingetrokken.

 

Stemverklaring van de fractie VVD tegen motie I.M.5 (Natuurkampeerterrein) van de fractie PvdA. Deze motie wordt met voorstemmen van de fractie PvdA (2 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD, SP, CDA, D66 en DUS Weert (26 stemmen tegen) verworpen.

 

Motie I.M.6 (RMC en onderwijsachterstandenbeleid) van de fractie PvdA wordt met voorstemmen van de fracties PvdA en CDA (8 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD, SP, D66 en DUS Weert (20 stemmen tegen) verworpen.

 

Motie I.M.7 (Koningsdag) van de fractie D66 wordt met voorstemmen van de fracties D66, CDA, PvdA, Weert Lokaal en DUS Weert (19 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties SP en VVD (9 stemmen tegen) aanvaard.

 

Thema II Woonklimaat

Mw. Geboers (SP) onthoudt zich van deelname aan de besluitvorming over amendement II.A.1 (Bibliotheek Stramproy) van de fractie DUS Weert vanwege een persoonlijk belang bij dit onderwerp. Stemverklaring van de fractie PvdA tegen dit amendement. Het amendement wordt met voorstemmen van de fracties DUS Weert en CDA (7 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD, SP, PvdA en D66 (20 stemmen tegen) verworpen.

 

Amendement II.A.2 (spoorlijn Weert-Antwerpen) van de fractie DUS Weert wordt met voorstemmen van de fracties DUS Weert en D66 (4 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD, SP, CDA en PvdA (24 stemmen tegen) verworpen.

 

Amendement II.A.3 (Weert West) van de fractie DUS Weert wordt ingetrokken.

 

Amendement II.A.4 (Stelpost verkeer en vervoer) van de fractie PvdA wordt met voorstemmen van de fractie PvdA (2 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD, SP, CDA, D66 en DUS Weert (26 stemmen tegen) verworpen.

 

Motie II.M.1 (Onderhoud openbare ruimte) van de fractie DUS Weert wordt met voorstemmen van de fracties DUS Weert, D66, PvdA en CDA (12 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD en SP (16 stemmen tegen) verworpen.

 

Stemverklaringen van de fracties PvdA, Weert Lokaal en CDA vr motie II.M.2 (Jacob van Hornemuseum) van de fractie VVD. De motie wordt unaniem aanvaard.

 

Motie II.M.3 (Groenvoorziening) van de fracties SP en PvdA wordt met voorstemmen van de fracties SP en PvdA (6 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD, CDA, D66 en DUS Weert (22 stemmen tegen) verworpen.

 

Motie II.M.4 (LED-verlichting) van de fracties SP, PvdA, CDA en DUS Weert wordt unaniem aanvaard.

 

Motie II.M.5 (Zwerfdieren) van de fractie SP wordt unaniem aanvaard.

 

Motie II.M.6 (Archief) van de fractie D66 wordt ingetrokken.

 

Motie II.M.7 (Bermen en plantsoenen) van de fracties D66 en SP wordt unaniem aanvaard.

 

Motie II.M.8 (Bewaakte fietsenstalling) van de fracties D66 en SP wordt unaniem aanvaard.

 

Stemverklaring van de fractie SP vr motie II.M.9 (Groencompostering) van de fractie D66. De motie wordt met voorstemmen van de fracties D66, SP, DUS Weert, PvdA en CDA (16 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal en VVD (12 stemmen tegen) aanvaard.

 

Motie II.M.10 (Voorzieningen) van de fractie D66 wordt met voorstemmen van de fractie D66 (3 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD, SP, CDA, PvdA en DUS Weert verworpen.

 

Motie II.M.11 (Westtangent en spoorlijn Weert Antwerpen) van de fractie D66 wordt unaniem aanvaard.

 

Motie II.M.12 (Groenafval) van de fracties Weert Lokaal en SP wordt met voorstemmen van de fracties Weert Lokaal, SP, VVD, PvdA en D66 (21 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties CDA en DUS Weert (7 stemmen tegen) aanvaard.

 

Motie II.M.13 (Parkeren) van de fracties Weert Lokaal en PvdA wordt ingetrokken.

 

Motie II.M.14 (Vervallen vervangingsinvestering Lichtenberg) van de fractie PvdA wordt ingetrokken.

 

Thema III Zorg

Motie III.M.1 (Openingstijden gemeentehuis) van de fracties VVD en SP wordt unaniem aanvaard.

 

Motie III.M.2 (Organisatie verkiezingen) van de fractie D66 wordt met voorstemmen van de fractie D66 (3 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD, SP, CDA, PvdA en DUS Weert (25 stemmen tegen) verworpen.

 

Motie III.M.3 (Niet uitkeringsgerechtigden) van de fracties Weert Lokaal, PvdA en SP wordt unaniem aanvaard.

 

Motie III.M.4 (Burgerzaken) van de fractie PvdA wordt met voorstemmen van de fractie PvdA (2 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD, SP, CDA, D66 en DUS Weert (26 stemmen tegen) verworpen.

 

Motie III.M.5 (Dependance Stramproy) van de fractie PvdA wordt met voorstemmen van de fracties PvdA, CDA en DUS Weert (9 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD, SP en D66 (17 stemmen tegen) verworpen.

 

Motie III.M.6 (Punt Welzijn) van de fractie PvdA wordt ingetrokken.

 

Thema IV Participatie

Amendement IV.A.1 (Stelpost sport en welzijn) van de fractie PvdA wordt ingetrokken.

 

Motie IV.M.1 (Subsidies en tarieven sport) van de fracties DUS Weert en CDA wordt met voorstemmen van de fracties DUS Weert, CDA en PvdA (9 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD, SP en D66 (17 stemmen tegen) verworpen.

 

Stemverklaringen van de fractie D66 tegen en van de fractie SP vr motie IV.M.2 (Privatisering) van de fractie VVD. De motie wordt met voorstemmen van de fracties Weert Lokaal, SP en VVD (16 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties PvdA, CDA, D66 en DUS Weert (12 stemmen tegen) aanvaard.

 

Motie IV.M.3 (Combinatiefunctionaris) van de fractie D66 wordt ingetrokken.

 

Motie IV.M.4 (Streekomroep huurcomponent) wordt unaniem aanvaard.

 

Stemverklaring van de fractie VVD vr motie IV.M.5 (Gedfifferentieerde Weerterlandpas) van de fracties SP, PvdA en Weert Lokaal. De motie wordt met voorstemmen van de fracties SP, PvdA, Weert Lokaal en VVD (18 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties CDA, D66 en DUS Weert (10 stemmen tegen) aanvaard.

 

Motie IV.M.6 (Groen)onderhoud sportvelden) van de fracties CDA en SP wordt unaniem aanvaard.

 

Motie IV.M.7 (Peuteropvang) van de fractie PvdA wordt met voorstemmen van de fractie PvdA (2 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD, SP, CDA, D66 en DUS Weert (26 stemmen tegen) verworpen.

 

Motie IV.M.8 (RICK) van de fracties PvdA, CDA en SP wordt unaniem aanvaard.

 

Motie IV.M.9 (Subsidies en tarieven sport) van de fractie PvdA wordt met voorstemmen van de fracties SP, CDA, PvdA, D66, DUS Weert en de raadsleden Van Buuren, Zincken en Engelen van de VVD-fractie (19 stemmen vr) en tegenstemmen van de fractie Weert Lokaal alsmede de raadsleden Van Eijk en Cardinaal van de VVD-fractie (9 stemmen tegen) aanvaard.

 

Thema V Samenwerking

Geen moties en amendementen.

 

Thema VI Gemeentelijke Organisatie

Motie VI.M.1 (Burgerparticipatie) van de fractie DUS Weert wordt ingetrokken.

 

Motie VI.M.2 (Ambtelijke organisatie) van de fractie DUS Weert wordt met voorstemmen van de fracties DUS Weert, CDA, PvdA en Weert Lokaal (16 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties VVD, SP en D66 (12 stemmen tegen) aanvaard.

 

Motie VI.M.3 (Herijking gemeentelijke organisatie) van de fractie D66 wordt ingetrokken,

 

Motie VI.M.4 (Structurele onderuitputting personeelskosten) van de fractie CDA wordt met voorstemmen van de fracties CDA, PvdA, D66 en DUS Weert (12 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD en SP (16 stemmen tegen) verworpen.

 

Thema VII Financieel

Amendement VII.A.1 (Raadsbesluit richting geven) van de fracties CDA en DUS Weert wordt unaniem aanvaard.

 

Motie VII.M.1 (OZB) van alle fracties wordt unaniem aanvaard.

 

Motie VII.M.2 (Uitkering Rijk) van de fracties SP, PvdA en DUS Weert wordt unaniem aanvaard.

 

Stemverklaring van de fractie VVD tegen motie VII.M.3 (Effecten op inkomsten) van de fracties SP en PvdA. De motie wordt met voorstemmen van de fracties SP, PvdA, CDA en DUS Weert (13 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD en D66 (15 stemmen tegen) verworpen.

 

Motie VII.M.4 (Openstaande kredieten) van de fracties CDA, DUS Weert en SP wordt unaniem aanvaard.

 

Motie VII.M.5 (Welstandscommissie) van de fracties D66 en SP wordt unaniem aanvaard.

 

Motie VII.M.6 (OZB) van de fractie Weert Lokaal wordt met voorstemmen van de fracties Weert Lokaal, SP, CDA, PvdA en DUS Weert (20 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties VVD en D66 (8 stemmen tegen) aanvaard.

 

Motie VII.M.7 (Verlaging exploitatiekosten) van de fracties CDA en DUS Weert wordt unaniem aanvaard.

 

Motie VII.M.8 (Maximaliseren keuzemogelijkheden raad) van de fracties CDA en DUS Weert wordt met voorstemmen van de fracties CDA, DUS Weert en D66 (10 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD, SP en PvdA (18 stemmen tegen) verworpen.

 

Motie VII.M.9 (Hondenbelasting) van de fractie PvdA wordt met voorstemmen van de fracties PvdA en CDA (8 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD, SP, D66 en DUS Weert (20 stemmen tegen) verworpen.

 

Motie VII.M.10 (Precariobelasting) van de fractie PvdA wordt met voorstemmen van de fracties PvdA, Weert Lokaal, VVD en SP (18 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties CDA, D66 en DUS Weert (10 stemmen tegen) aanvaard.

 

Motie VII.M.11 (Rekenkamer) van de fractie PvdA wordt met voorstemmen van de fracties Weert Lokaal, D66, CDA, PvdA en DUS Weert (19 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties VVD en SP (9 stemmen tegen) aanvaard.

 

Motie VII.M.12 (OZB) van de fractie SP wordt met voorstemmen van de fractie SP (4 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD, CDA, PvdA, D66 en DUS Weert (24 stemmen tegen) verworpen.

 

Voorstel

Het (bij amendement gewijzigde) voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Kiezen met Visie 2015

Keuzecatalogus

Rapport BMC - Financile positie

Rapport BMC - Zero Based Budgeting

 

Bijeenkomst 1 Vragen en antwoorden Kiezen met Visie (08-06-2015)

Bijeenkomst 2 Vragen en antwoorden Kiezen met Visie (11-06-2015)

Nagezonden technische vragen en antwoorden D66 en SP

Vragen en antwoorden commissie 15 juni 2015

Vragen en antwoorden commissie 17 juni 2015

Antwoorden op nagekomen vragen

Brief met bijlage meicirculaire irt Kiezen met Visie

 

Brief bezuiniging Zwerfdierenopvang

Brief Centroz Weert

Brief Rekenkamer over bezuiniging

 

 

Algemene Beschouwingen:

 

Algemene Beschouwingen Weert Lokaal

Algemene Beschouwingen CDA

Algemene Beschouwingen VVD

Algemene Beschouwingen SP

Algemene Beschouwingen D66

Algemene Beschouwingen PvdA

Algemene Beschouwingen DUS Weert

 

 

Moties en Amendementen:

 

Programma 1

Amendement I.A.1 DUS koningsdag

Amendement I.A.2 DUS waterfront

Amendement I.A.3 PvdA,CDA Stadspromotie

Motie I.M.1 D66,SP,CDA,PvdA Vervoer PO naar gymlessen

Motie I.M.2 CDA Waterfront

Motie I.M.3 PvdA, SP Hertenkamp

Motie I.M.4 PvdA, DUS Koningsdag

Motie I.M.5 PvdA Natuurkampeerterrein

Motie I.M.6 PvdA RMC en onderwijsachterstandenbeleid

Motie I.M.7 D66 uitreiken koninklijke onderscheidingen

 

Programma 2

Amendement II.A.1 DUS bibliotheek Stramproy

Amendement II.A.2 DUS spoorverbinding Weert Antwerpen

Amendement II.A.3 DUS Weert West

Amendement II.A.4 PvdA Stelpost verkeer en Vervoer

Motie II.M.1 DUS onderhoud openbare ruimte

Motie II.M.2 VVD Jacob van Hornemuseum

Motie II.M.3 SP, PvdA groenvoorziening

Motie II.M.4 SP, PvdA, CDA, DUS LED-verlichting

Motie II.M.5 SP zwerfdieren

Motie II.M.6 D66 Archief

Motie II.M.7 D66, SP Bermen en plansoenen

Motie II.M.8 D66, SP Bewaakte fietsenstalling

Motie II.M.9 D66 Groencompostering

Motie II.M.10 D66 Voorzieningen

Motie II.M.11 D66 Westtangent spoorlijn Antwerpen-Weert (gewijzigd)

Motie II.M.11 D66 Westtangent spoorlijn Antwerpen-Weert

Motie II.M.12 Weert Lokaal, SP groenafval (aangepast)

Motie II.M.12 Weert Lokaal groenafval

Motie II.M.13 Weert Lokaal, PvdA parkeren (gewijzigd)

Motie II.M.13 Weert Lokaal parkeren

Motie II.M.14 PvdA Vervallen vervangingsinvestering 1 onderhoud Lichtenberg

 

Programma 3

Motie III.M.1 VVD, SP Openingstijden Gemeentehuis

Motie III.M.2 D66 verkiezingen

Motie III.M.3 Weert Lokaal, PvdA, SP niet uitkeringsgerechtigden

Motie III.M.4 PvdA Burgerzaken

Motie III.M.5 PvdA Dependance Stramproy

Motie III.M.6 PvdA Punt Welzijn

 

Programma 4

Amendement IV.A.1 PvdA Stelpost sport en welzijn

Motie IV.M.1 DUS, CDA subsidies sport en cultuur

Motie IV.M.2 VVD Privatisering IJzeren Man en Bosuil (aangepast)

Motie IV.M.2 VVD Privatisering IJzeren Man en Bosuil

Motie IV.M.3 D66 Combinatiefunctionaris

Motie IV.M.4 D66 Streekomroep huurcomponent

Motie IV.M.5 SP, PvdA, Weert Lokaal gedifferentieerde Weerterlandpas

Motie IV.M.6 CDA, SP (groen)onderhoud sportvelden (gewijzigd)

Motie IV.M.6 CDA (groen)onderhoud sportvelden.pdf

MotieIV.M.7 PvdA Peuteropvang

Motie IV.M.8 PvdA, CDA, SP RICK

Motie IV.M.9 PvdA Subsidies en tarieven sport

 

Programma 5 (geen moties of amendementen)

 

Programma 6

Motie VI.M.1 motie DUS burgerparticipatie

Motie VI.M.2 DUS ambtelijke organisatie

Motie VI.M.3 D66 herijking gemeentelijke organisatie

Motie VI.M.4 CDA motie structurele onderuitputting personeelskosten

 

Programma 7

Amendement VII.A.1 CDA en DUS raadsbesluit richting geven (aangepast)

Amendement VII.A.1 CDA raadsbesluit richting geven

Motie VII.M.1 VVD, CDA, D66, SP, PvdA, Weert Lokaal, DUS OZB

Motie VII.M.2 SP, PvdA, DUS uitkering Rijk

Motie VII.M.3 SP, PvdA effecten op inkomsten

Motie VII.M.4 CDA,DUS,SP Openstaande Kredieten

Motie VII.M.5 D66,SP welstandscommissie

Motie VII.M.6 Weert Lokaal OZB

Motie VII.M.7 CDA,DUS motie exploitatiekosten

Motie VII.M.8 CDA,DUS maximaliseren keuzemogelijkheden raad

Motie VII.M.9 PvdA Hondenbelasting

Motie VII.M.10 PvdA Precariobelasting (aangepast)

Motie VII.M.10 PvdA Precariobelasting

Motie VII.M.11 PvdA Rekenkamer (aangepast)

Motie VII.M.11 PvdA Rekenkamer

Motie VII.M.12 SP motie OZB.pdf

 

 

Geluidsfragmenten:

 

Algemene Beschouwingen

Geluidsfragment inleiding

Geluidsfragment Algemene Beschouwingen Weert Lokaal

Geluidsfragment Algemene Beschouwingen CDA

Geluidsfragment Algemene Beschouwingen VVD

Geluidsfragment Algemene Beschouwingen SP

Geluidsfragment Algemene Beschouwingen D66

Geluidsfragment Algemene Beschouwingen PvdA

Geluidsfragment Algemene Beschouwingen DUS Weert

Geluidsfragment schorsing vergadering tot 14:45 uur

 

Reactie College

Geluidsfragment voortzetting vergadering met reactie college

Geluidsfragment reactie college thema I Economie

Geluidsfragment reactie college thema II Woonklimaat

Geluidsfragment reactie college thema III Zorg

Geluidsfragment reactie college thema IV Participatie

Geluidsfragment reactie college thema V Samenwerking

Geluidsfragment reactie college thema VI Gem. organisatie

Geluidsfragment reactie college thema VII Financieel

Geluidsfragment vragen raad aan college

Geluidsfragment schorsing vergadering tot 16:45 uur

 

Raadsdebat

Geluidsfragment voortzetting vergadering met raadsdebat

Geluidsfragment raadsdebat thema I Economie

Geluidsfragment raadsdebat thema II Woonklimaat

Geluidsfragment raadsdebat thema III Zorg

Geluidsfragment raadsdebat thema IV Participatie

Geluidsfragment schorsing vergadering tot 20:00 uur

 

Geluidsfragment voortzetting vergadering raadsdebat deel 2

Geluidsfragment raadsdebat thema VI Gem. organisatie

Geluidsfragment raadsdebat thema VII Financieel

Geluidsfragment later ingediende motie door D66

Geluidsfragment schorsing vergadering tot 21:45 uur

 

Besluitvorming

Geluidsfragment voortzetting vergadering met besluitvorming

Geluidsfragment besluitvorming

 

6. 

Onderwerp

Actualisatie reserves, voorzieningen en kredieten gemeente Weert.

 

Voorstel

Besluiten om in te stemmen met de actualisatie reserves, voorzieningen en kredieten en de daarin opgenomen voorstellen van opheffen van specifieke reserves en het afsluiten c.q. bijstellen van de kredieten.

 

Besluitvorming

Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Actualisatie reserves, voorzieningen en kredieten Weert

Geluidsfragment

 

 

 

7.

Onderwerp

Sluiting.

 

 

De voorzitter sluit om 22.15 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 1 oktober 2015,

 

 

 

De Griffier,

De Voorzitter,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans