CONCEPT-BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 8 JULI 2015

 

De raadsvergadering is live te volgen op TV (via kanaal van MLATV / Weert FM) en via internet (http://www.mlatv.nl/). De beelden kunt u terug zien via de keuze uitzending gemist op de website van Weert-FM: http://www.mlatv.nl/.

 

Voorzitter:

A.A.M.M. Heijmans (burgemeester)

Griffier:

mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de raadsleden:

I.F.A.J. Beenders-van Dooren (DUS Weert), G.J. van Buuren (VVD), J.M. Cardinaal (VVD) (aanwezig tot circa 22.15 uur, de besluitvorming bij agendapunt 14), H.W.J. Coolen (CDA), H.C.M. Duijsters (SP), drs. W.P.J. van Eijk (VVD), J.J.F. Engelen (VVD), M.A. Engelen-Weijen (Weert Lokaal), M.E.H. Geboers (SP), T.E.C. Geelen MSc (CDA), J.W.J. Goubet (SP), M.J. van den Heuvel MSc (Weert Lokaal), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), mr. F. Kadra (PvdA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), N.S.J. Linskens MSc (CDA), J.M. Nouwen (CDA), B. Peterse (SP), P.J.H. Sijben (CDA), H. Stals (CDA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), P.J.R.L. Verheggen (Weert Lokaal), J.H.F. Vossen (D66), F.B.C. Werps (D66), S.A.M. Winters (Weert Lokaal), F. Ycel (Weert Lokaal), M. Zaboul (PvdA) en ing. R.L.A.T. Zincken (VVD)

 

 

Afwezig de raadsleden:

P.A.M. Ksters (Weert Lokaal)

 

 

Aanwezig de wethouders:

H.A. Litjens (Weert Lokaal), A.F. van Eersel (VVD), drs. P.P.H. Sterk (SP) en drs. G.J.W. Gabrils (Weert Lokaal)

 

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel, bijlagen en de moties en amendementen. Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder de gasten van de raad en hen die gebruik maken van het spreekrecht. De heer P.A.M. Ksters (Weert Lokaal) heeft zich afgemeld vanwege familie-omstandigheden.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

 

Vanwege het aangevraagde spreekrecht wordt agendapunt 18 als eerste bespreekstuk vr agendapunt 14 behandeld. De PvdA dient een motie vreemd aan de orde van de dag in over hennepteelt. Deze wordt behandeld als agendapunt 21A. Het voorstel van het CDA om agendapunt 15 (bezuiniging 51.583 euro op raadsbudget) van de agenda te halen, wordt met voorstemmen van de fracties CDA, VVD en DUS Weert (12 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, SP, PvdA en D66 (16 stemmen tegen) verworpen. De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

Agenda 08-07-2015

Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

Er is spreekrecht aangevraagd door:

1. Dhr. G. Hendriks van de Stichting Groen Weert.

2. Dhr. F. Smit van de Ecologische Werkgroep Weert Zuid.

3. Mw. J. Vos van de Natuur- en Milieufederatie Limburg.

4. Dhr. L. Coenen namens de gezamenlijke regionale duikverenigingen.

5. Dhr. J. Waccano;

allen m.b.t. agendapunt 18 (realisatie-overeenkomst CZW fase 2).

 

Bestanden

Tekst spreker de heer Hendriks (Stichting Groen Weert)

Tekst spreker de heer Smit (Ecologische Werkgroep Weert Zuid)

Brief spreker de heer Coenen (gez. regionale duikverenigingen)

Geluidsfragment

Geluidsfragment spreekrecht de heer Hendriks

Geluidsfragment spreekrecht de heer Smit

Geluidsfragment spreekrecht mevrouw Vos

Geluidsfragment spreekrecht de heer Coenen

Geluidsfragment spreekrecht de heer Waccano

 

 

 

4.

Onderwerp

Mededelingen.

 

 

Na de raadsvergadering wordt het zomerreces ingeluid met een borrel.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

5.

Onderwerp

a.    Vaststellen van de notulen van de vergadering van

27 mei 2015;

b.  Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van
27 mei 2015;

(geen spreekrecht)

 

 

Er zijn geen wijzigingsverzoeken binnengekomen. Notulen en besluitenlijst worden ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

Notulen Weert 27 mei 2015 (in pdf)

Notulen Weert 27 mei 2015 in E-book versie (in epub)

 

Besluitenlijst Weert 27 mei 2015 (in pdf)

Originele Besluitenlijst Weert 27 mei 2015 (in htm)

Geluidsfragment

 

 

Benoemingen

Hamerstukken

 

6.

Onderwerp

Ontslag verlenen aan mevrouw I.L. de Pooter als lid van de Rekenkamer Weert

(initiatiefvoorstel fractievoorzittersoverleg; C-stuk).

 

Voorstel

Mevrouw I.L. de Pooter, Hoogstraat 207 te Eindhoven m.i.v. 1 augustus 2015 ontslag te verlenen als lid van de Rekenkamer Weert.

 

Besluitvorming

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsvoorstellen

Hamerstukken

 

7. 

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet ad 75.000,00 voor de technische voorbereiding van de vervanging van de toneelinstallatie van het Munttheater.

 

Voorstel

Beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet ad 75.000,00 voor de technische voorbereiding van de vervanging van de toneelinstallatie van het Munttheater.

 

Besluitvorming

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

8.

Onderwerp

Vaststellen programma-indeling 2016-2018.

 

Voorstel

De programma-indeling zoals die is opgenomen in de begroting 2015 van de gemeente Weert ongewijzigd vast te stellen voor 2016-2018.

 

Besluitvorming

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

9.

Onderwerp

Aanwijzen van accountantskantoor Deloitte Accountants B.V. als accountant van de gemeente Weert voor de periode 2015 tot en met 2018.

 

Voorstel

Aanwijzen van accountantskantoor Deloitte Accountants B.V. als accountant van de gemeente Weert voor de periode 2015 tot en met 2018.

 

Besluitvorming

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

10.

Onderwerp

Kennisnemen van de primaire (concept)begrotingen 2016 van De Risse en Risse Holding BV, eventuele wensen en bedenkingen hierover kenbaar maken en besluiten de middelen, die de gemeente Weert van het Rijk ontvangt, ter beschikking te stellen aan De Risse.

 

Voorstel

1. Kennis te nemen van de primaire (concept)begrotingen 2016 van het Werkvoorzieningschap Weert e.o "De Risse" en van Risse Holding BV.

2. Uw eventuele wensen of bedenkingen ten aanzien van de voorgelegde (concept)begrotingen kenbaar te maken.

3. Te besluiten om de middelen, die de gemeente via het Participatiebudget 2016 van het Rijk ontvangt voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening, ter beschikking te stellen aan De Risse.

 

Besluitvorming

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

11.

Onderwerp

Kennisnemen van de evaluatie Winkeltijdenverordening en daarmee samenhangende mogelijkheid tot winkelopenstelling op zondag; besluiten de aangepaste Verordening winkeltijden gemeente Weert 2015 vast te stellen.

 

Voorstel

Kennisnemen van de evaluatie Winkeltijdenverordening en daarmee samenhangende mogelijkheid tot winkelopenstelling op zondag;

Besluiten de aangepaste "Verordening winkeltijden gemeente Weert 2015" vast te stellen.

 

Besluitvorming

Stemverklaring fractie CDA vr het voorstel. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Verordening winkeltijden gemeente Weert 2015

Geluidsfragment

 

 

 

12.

Onderwerp

Vaststellen van het bestemmingsplan Maaseikerweg 280.

 

Voorstel

Besluiten:

1. het bestemmingsplan 'Maaseikerweg 280' vast te stellen;

2. het bestemmingsplan 'Maaseikerweg 280' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan,

gebaseerd op de grootschalige basiskaart van Nederland (GBKN) van maart 2015;

3. geen exploitaiteplan vast te stellen voor het bestemmingsplan 'Maaseikerweg 280'.

 

Besluitvorming

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

13.

Onderwerp

Vaststellen verordening tot intrekking van enkele verordeningen Wet sociale werkvoorziening/Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (C-stuk).

 

Voorstel

Aan de raad voorstellen om de verordening tot intrekking van enkele verordeningen Wet sociale werkvoorziening/Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen vast te stellen.

 

Besluitvorming

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Verordening tot intrekking

Geluidsfragment

 

 

 

 

Bespreekstukken

 

14.

Onderwerp

Vaststellen van de jaarstukken 2014 en instemmen met de resultaatbestemming 2014.

 

Voorstel

A. Vaststelling van de jaarstukken 2014;

B. In te stemmen met de resultaatbestemming 2014.

 

Besluitvorming

Het amendement van de fractie VVD wordt met voorstemmen van de fracties VVD en D66 (7 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, SP, CDA, PvdA en DUS Weert (20 stemmen tegen) verworpen.

Stemverklaringen van de fracties CDA en DUS Weert vr het voorstel. Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

B&W-besluit Tussentijdse bevindingen Deloitte

B&W-besluit Accountantsverslag jaarstukken 2014 Deloitte

Jaarrekening Weert 2014

Verslag auditcommissie 2014 versie raadsbundel

Getekende accountantsverslag 2014 06072015

Getekende controleverklaring 2014 06072015

Antwoorden op vragen P. Sijben jaarrekening

Bijlage (overzicht boekingen diverse posten) bij antwoorden op vragen P. Sijben jaarrekening

Antwoordbrief vragen commissievergadering 22 en 23 juni over jaarstukken 2014

Verklaring voorzitter auditcommissie jaarrekening 2014

Amendement VVD Jaarstukken 2014

Geluidsfragment 1e termijn raad

Geluidsfragment 1e termijn college

Geluidsfragment 2e termijn

 

 

 

15.

Onderwerp

Invullen bezuiniging 51.583,- op raadsbudget vanwege dualiseringscorrectie Rijk.

 

Voorstel

Instemmen met de voorliggende invulling van de bezuiniging van 51.583,- op het raadsbudget vanwege de dualiseringscorrectie van het Rijk.

 

Besluitvorming

Versie 3 van het raadsvoorstel wordt unaniem aanvaard. Het budget voor de notulering is geschrapt, terwijl het contract nog een jaar doorloopt. Dit bedrag zal ten laste van het jaarrekeningresultaat worden gebracht.

 

Bestanden

Raadsvoorstel versie 3

B&W-besluit

Brief Rekenkamer aan FVO W600

Jaarverslag 2014- programma 2015 rekenkamer

Tekst spreekrecht Rekenkamer commissie BV-IW 22-06-2015

Geluidsfragment

 

 

 

16.

Onderwerp

Niet instemmen met de jaarrekening 2014 en wel instemmen met de begroting 2016 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord.

 

Voorstel

De raad voorstellen:

1. Niet in te stemmen met de jaarrekening 2014 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord.

2. Wel in te stemmen met de begroting 2016 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord.

 

Besluitvorming

Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Deknotitie Harmonisatie gemeentelijke bijdrage - versie 3

Geluidsfragment

 

 

 

17.

Onderwerp

Vaststellen van het bestemmingsplan 'Keenterstraat 22 - Dijkerakkerweg 2' (C-stuk).

 

Voorstel

1. Besluiten het bestemmingsplan 'Keenterstraat 22 - Dijkerakkerweg 2' ongewijzigd vast te stellen.

2. Besluiten het bestemmingsplan 'Keenterstraat 22 - Dijkerakkerweg 2' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan.

3. Besluiten geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan 'Keenterstraat 22-Dijkerakkerweg 2'.

 

Besluitvorming

Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

Raadsconsultaties

Hamerstukken

Liggen niet voor

 

Bespreekstukken

 

18.

Onderwerp

Kennisnemen van en wensen en/of bedenkingen kenbaar maken betreffende de realisatieovereenkomst fase 2 met Centrale Zandwinning Weert BV.

 

Voorstel

Kennisnemen van en wensen en/of bedenkingen kenbaar maken betreffende de realisatieovereenkomst fase 2 met Centrale Zandwinning Weert BV.

 

Besluitvorming

De motie van de fracties D66, CDA, PvdA en DUS Weert wordt ter vergadering gewijzigd (het tweede bolletje in het dictum vervalt) en unaniem aangenomen. De door de fractie SP ingediende wensen en bedenkingen worden betrokken bij de uitvoering van de motie.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Realisatieovereenkomst

Antwoordbrief op vragen over de Centrale Zandwinning Weert gesteld in commissie Ruimte

Visie Natuurorganisaties Ontgrondingengebied Weert

CZW wensen en bedenkingen SP

Motie D66, CDA, PvdA, DUS uitstel besluit CZW

Tekst spreker de heer Hendriks (Stichting Groen Weert)

Tekst spreker de heer Smit (Ecologische Werkgroep Weert Zuid)

Brief spreker de heer Coenen (gez. regionale duikverenigingen)

Geluidsfragment spreekrecht de heer Hendriks

Geluidsfragment spreekrecht de heer Smit

Geluidsfragment spreekrecht mevrouw Vos

Geluidsfragment spreekrecht de heer Coenen

Geluidsfragment spreekrecht de heer Waccano

 

Geluidsfragment inleiding wethouder van Eersel

Geluidsfragment indiening moties, wensen en bedenkingen

Geluidsfragment 1e termijn raad

Geluidsfragment 1e termijn college

Geluidsfragment 2e termijn

 

 

 

 

Raadsinformatie (brieven)

Bespreekstukken

 

19.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode

6 mei tot en met 9 juni 2015.

 

Voorstel

Kennisnemen van de ingekomen brieven.

 

Besluitvorming

Van de ingekomen brieven wordt kennis genomen.

 

Bestanden

Overzicht

Geluidsfragment

 

 

 

20.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover het college nog een voorstel moet doen.

 

Voorstel

Voor kennisgeving aannemen van voornoemde lijst.

 

Besluitvorming

De lijst wordt voor kennisgeving aangenomen.

 

Bestanden

Overzicht

Geluidsfragment

 

 

 

21.

Onderwerp

Kennisnemen van de onderstaande overzichten:

a. Overzicht benvloeding onvoorziene lasten 2015;

b. Overzicht begrotingsuitkomsten 2015;

c. Overzicht reserves en voorzieningen 2015.

 

Voorstel

Kennisnemen van de overzichten.

 

Besluitvorming

Van de overzichten wordt kennis genomen.

 

Bestanden

Overzicht benvloeding onvoorziene lasten 2015

Overzicht begrotingsuitkomsten 2015

Overzicht reserves en voorzieningen 2015

Geluidsfragment

 

 

 

21A.

Onderwerp

Motie vreemd aan de orde van de dag inzake hennepteelt.

 

Voorstel

Motie aannemen.

 

Besluitvorming

Stemverklaring raadslid Werps (D66) tegen de motie.

De motie wordt met voorstemmen van de fracties PvdA, Weert Lokaal, VVD, SP, de raadsleden Stokbroeks en Vossen van de fractie D66 en de fractie DUS Weert (20 stemmen vr) en tegenstemmen van de fractie CDA en het lid Werps van de fractie D66 (7 stemmen tegen) aanvaard.

 

Bestanden

Motie vreemd aan de orde van de dag PvdA hennepteelt

Geluidsfragment

 

 

 

22.

Onderwerp

Sluiting.

 

 

De voorzitter sluit om 22.50 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 1 oktober 2015,

 

 

De Griffier,

De Voorzitter,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans

 

 

 

 

 

 

De raadsvergadering van 8 juli 2015 is in beeld en geluid terug te zien via MLATV uitzending gemist:

 

Klik op deze link: https://www.youtube.com/watch?v=M64T8e1EZxI&feature=youtu.be