CONCEPT-BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 1 OKTOBER 2015, VOORTGEZET OP 5 OKTOBER 2015

 

De raadsvergadering is live te volgen op TV (via kanaal van Weert FM) en via internet (http://www.weertfm.nl/). De beelden kunt u terug zien via de keuze uitzending gemist op http://www.weertfm.nl/.

 

 

Voorzitter:

A.A.M.M. Heijmans (burgemeester)

Griffier:

mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten (aanwezig op 1 oktober 2015)

Plaatsvervangend griffier:

P.A.M. Otten (aanwezig op 5 oktober 2015)

 

 

Aanwezig de raadsleden:

G.J. van Buuren (VVD), J.M. Cardinaal (VVD) (aanwezig op 1 oktober), H.W.J. Coolen (CDA), H.C.M. Duijsters (SP), drs. W.P.J. van Eijk (VVD) (aanwezig op 1 oktober), J.J.F. Engelen (VVD), M.A. Engelen-Weijen (Weert Lokaal) (aanwezig op 1 oktober), M.E.H. Geboers (SP), T.E.C. Geelen MSc (CDA), J.W.J. Goubet (SP), M.J. van den Heuvel MSc (Weert Lokaal), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), mr. F. Kadra (PvdA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal) (afwezig vanaf agendapunt 17B.), P.A.M. Ksters (Weert Lokaal), N.S.J. Linskens MSc (CDA), J.M. Nouwen (CDA), B. Peterse (SP), P.J.H. Sijben (CDA), H. Stals (CDA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), P.J.R.L. Verheggen (Weert Lokaal), J.H.F. Vossen (D66), F.B.C. Werps (D66), S.A.M. Winters (Weert Lokaal), F. Ycel (Weert Lokaal), M. Zaboul (PvdA) en ing. R.L.A.T. Zincken (VVD) (aanwezig op 1 oktober)

 

 

Afwezig de raadsleden:

I.F.A.J. Beenders-van Dooren (DUS Weert)

 

 

Aanwezig de wethouders:

H.A. Litjens (Weert Lokaal), A.F. van Eersel (VVD), drs. P.P.H. Sterk (SP) en drs. G.J.W. Gabrils (Weert Lokaal)

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel, bijlagen en de moties en amendementen. Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij vermeldt het bericht van verhindering van mw. Beenders (DUS Weert). Ook feliciteert hij de heer L. Kusters (Weert Lokaal), die vandaag zijn 60e verjaardag viert.

 

Bestanden

♫ Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

 

  Er worden drie moties vreemd aan de orde van de dag ingediend. Deze worden behandeld als agendapunten 17A, 17B en 17C.

  Agendapunt 6 (structurele bezuiniging raadsbudget) blijft hamerstuk.

  Agendapunt 10 (groot onderhoud cultureel centrum De Munt) blijft bespreekstuk.

  Het voorstel van het CDA om agendapunt 14 (archiefbewaarplaats) van de agenda af te halen en te betrekken bij de begroting, wordt afgewezen (de fracties CDA, PvdA en D66 stemmen vr (11 stemmen vr); de fracties Weert Lokaal, VVD en SP stemmen tegen (17 stemmen tegen)).

  De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

Agenda 01-10-2015

♫ Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

Er wordt spreekrecht uitgeoefend door:

1. dhr. B. Lenaers van "Red de bieb Stramproy" (hij komt handtekeningen aanbieden en licht de actie kort toe);

2. dhr. Stein over de APV (agendapunt 12);

3. dhr. G. Hendriks van de Stichting Groen Weert over CZW (agendapunt 9);

4. dhr. F. Smit van de ecologische werkgroep Weert-zuid over CZW (agendapunt 9);

5. mw. J. Vos van de Stichting natuur- en milieufederatie Limburg over CZW (agendapunt 9);

6. mw. M. van de Bent van de jongerenafdeling van de SP ROOD over de motie van de SP over jeugdloon (agendapunt 17A). 

 

Bestanden

♫ Geluidsfragment spreekrecht

♫ Geluidsfragment spreekrecht de heer Lenaers

♫ Geluidsfragment spreekrecht de heer Stein

♫ Geluidsfragment spreekrecht de heer Hendriks

♫ Geluidsfragment spreekrecht de heer Smit

♫ Geluidsfragment spreekrecht mevrouw Vos

♫ Geluidsfragment spreekrecht mevrouw Van de Bent

 

 

 

4.

Onderwerp

Mededelingen.

 

 

De voorzitter heet de gasten van de raad welkom. Hij complimenteert college en raad over de constructieve opstelling m.b.t. het AZC in de KMS. 

 

Bestanden

♫ Geluidsfragment

 

 

 

5.

Onderwerp

a. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 1 juli 2015;
b. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 1 juli 2015;
c. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 8 juli 2015;
d. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 8 juli 2015.
(geen spreekrecht)

 

Bestanden

Notulen Weert 1 juli 2015 (in pdf)

Notulen Weert 1 juli 2015 in E-book versie (in epub)

 

Besluitenlijst Weert 1 juli 2015 (in pdf)

Originele Besluitenlijst Weert 1 juli 2015 (in htm)

 

Notulen Weert 8 juli 2015 (in pdf)

Notulen Weert 8 juli 2015 in E-book versie (in epub)

 

Besluitenlijst Weert 8 juli 2015 (in pdf)

Originele Besluitenlijst Weert 8 juli 2015 (in htm)

 

 

Er zijn geen wijzigingsverzoeken binnengekomen. De notulen en besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

♫ Geluidsfragment

 

Raadsvoorstellen

Hamerstukken

 

6.

Onderwerp

Instemmen met de structurele invulling van de bezuiniging op het raadsbudget.

 

Voorstel

Besluiten om in te stemmen met de bezuiniging op het raadsbudget in 2016 en structureel vanaf 2017 op de wijze als aangegeven in het dictum.

 

Besluitvorming

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

♫ Geluidsfragment

 

7. 

Onderwerp

Verbeteren verkeersveiligheid St. Jozefslaan in Weert.

 

Voorstel

1) Instemmen met de herinrichting van een gedeelte van de St. Jozefslaan in Weert om de verkeersveiligheid te verbeteren;

2) Een krediet van 60.000,- uit de begrotingspost Verkeer en vervoer prioriteit 2012 beschikbaar te stellen voor de herinrichting van een gedeelte van de St. Jozefslaan.

 

Besluitvorming

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

♫ Geluidsfragment

 

8.

Onderwerp

Gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan 'Julianastraat 22'.

 

Voorstel

Besluiten:

1. het bestemmingsplan 'Julianastraat 22' gewijzigd vast te stellen;

2. het bestemmingsplan 'Julianastraat 22' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan, gebaseerd op de grootschalige basiskaart van Nederland (GBKN) van juni 2015;

3. geen exploitaiteplan vast te stellen voor het bestemmingsplan 'Julianastraat 22'.

4. Gedeputeerde Staten te verzoeken zo spoedig mogelijk te berichten of eerder dan de voorgeschreven termijn van zes weken tot bekendmaking van het vastgestelde plan mag worden

overgegaan.

 

Besluitvorming

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

♫ Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties

Bespreekstukken

 

 

 

9.

Onderwerp

Kennisnemen van en wensen en/of bedenkingen kenbaar maken betreffende de realisatieovereenkomst fase 2 met Centrale Zandwinning Weert BV.

 

Voorstel

Kennisnemen van en wensen en/of bedenkingen kenbaar maken betreffende de realisatieovereenkomst fase 2 met Centrale Zandwinning Weert BV.

 

Besluitvorming

Stemverklaring van de fractie PvdA vr de wensen en bedenkingen van de fracties Weert Lokaal, VVD, SP en D66. De wensen en bedenkingen van de fracties Weert Lokaal, VVD, SP en D66 worden unaniem aanvaard.

 

Stemverklaringen van de fracties CDA, PvdA en D66 vr de wensen en bedenkingen van de CDA-fractie en stemverklaringen van de fracties Weert Lokaal, VVD en SP tegen de wensen en bedenkingen van de CDA-fractie. De wensen en bedenkingen van de CDA-fractie worden met voorstemmen van de fracties CDA, PvdA en D66 (11 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD en SP (17 stemmen tegen) verworpen.

 

Stemverklaring van de fractie PvdA vr de wensen en bedenkingen van de PvdA-fractie en stemverklaringen van de fracties VVD, SP, D66 en CDA tegen de wensen en bedenkingen van de PvdA-fractie. De wensen en bedenkingen van de PvdA-fractie worden met voorstemmen van de PvdA-fractie (2 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD, SP, CDA en D66 (26 stemmen tegen) verworpen.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Brief college aan raad 30-07-2015 over CZW

Brief college aan raad 21-09-2015 over CZW

Brief college 29-09-2015 met informatie project CZW met 3 bijlagen

Bijlage 4 bij brief college 29-09-2015 met informatie over CZW (tekening)

Bijlage 5 bij brief college 29-09-2015 met informatie over CZW (tekening)

Bijlage 6 bij brief college 29-09-2015 met informatie over CZW (tekening)

Brief Natuurmonumenten 30-09-2015 met reactie namens college

Tekst spreekrecht stichting groen Weert

Bijlage bij spreekrecht dhr. Smit (ecologische werkgroep Weert-zuid)

Mail mw. Vos (NMF) d.d. 29-09-2015

Feiten op een rij Ontgrondingen gebied Weert (document mw. Vos NMF 29-09-2015)

SP wensen en bedenkingen fase 2 CZW (VERVALLEN)

Wensen en bedenkingen CZW WL-VVD-SP (VERVALLEN)

SP-VVD-WL wensen en bedenkingen fase 2 CZW

Wensen en bedenkingen CDA CZW

Wensen en bedenkingen PvdA CZW

♫ Geluidsfragment spreekrecht de heer Hendriks

♫ Geluidsfragment spreekrecht de heer Smit

♫ Geluidsfragment spreekrecht mevrouw Vos


♫ Geluidsfragment toelichting wethouder van Eersel

♫ Geluidsfragment 1e termijn

♫ Geluidsfragment 2e termijn raad

♫ Geluidsfragment 2e termijn college

♫ Geluidsfragment besluitvorming

 

 

♫ Geluidsfragment overleg voor voortzetting vergadering

♫ Geluidsfragment schorsing vergadering tot maandag 5 oktober 2015

♫ Geluidsfragment heropening vergadering op 5 oktober 2015

 

 

 

 

Raadsvoorstellen

Bespreekstukken

 

10.

Onderwerp

Instemmen met het uitvoeren van het grootonderhoud ten behoeve van de brandveiligheid van het cultureel centrum de Munt.

 

Voorstel

Instemmen met:

1. Het uitvoeren van het grootonderhoud ten behoeve van de brandveiligheid in het cultureel centrum de Munt.

2. Het door de raad beschikbaar laten stellen van een krediet ter hoogte van 2.135.000,--.

3. De raad verzoeken om een besluit te nemen over de financiering van het project door de investering ter hoogte van 2.135.000,-- geheel ten laste te laten komen van de Reserve

Onderhoud Gebouwen.

4. De raad verzoeken om een besluit te nemen over het afwijken ten aanzien van het beleid onderhoudsreserves.

5. Geheimhouding opleggen met betrekking tot de kostenraming als niet-openbare bijlage.

 

Besluitvorming

Het voorstel wordt unaniem aangenomen.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Brief groot onderhoud cultureel centrum De Munt

♫ Geluidsfragment

 

 

 

11.

Onderwerp

Kennisnemen van en overnemen van conclusies en aanbevelingen van de Rekenkamer Weert naar aanleiding van het onderzoek "ICT gemeente Weert".

 

Voorstel

Kennisnemen van en overnemen van conclusies en aanbevelingen van de Rekenkamer Weert naar aanleiding van het onderzoek "ICT gemeente Weert".

 

Besluitvorming

Het voorstel wordt unaniem aangenomen.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit (TILS 1076)

Eindrapport Rekenkamer ICT gemeente Weert

Brief Rekenkamer aan raad en commissie bezuiniging 2016

♫ Geluidsfragment

 

 

 

12.

Onderwerp

Vaststellen van de gedereguleerde Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Weert.

 

Voorstel

Besluiten om de gedereguleerde Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Weert vast te stellen.

 

Besluitvorming

Het amendement van de fracties CDA-VVD-PvdA wordt met voorstemmen van WL, VVD, CDA en PvdA (17 stemmen voor) en tegenstemmen van D66 en SP (7 stemmen tegen) aangenomen. Het voorstel wordt unaniem aangenomen.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

APV en overige bijlagen

Amendement CDA-VVD-PvdA APV

♫ Geluidsfragment

 

 

 

13.

Onderwerp

Instemmen met de 2e rapportage 2015 (financile bijstelling).

 

Voorstel

Besluiten om in te stemmen met de 2e rapportage 2015 en de daarin opgenomen bijstellingen van de exploitatie en de kredieten.

 

Besluitvorming

Het voorstel wordt unaniem aangenomen.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

2e rapportage 2015

Antwoord college op vragen auditcommissie over 2e rapportage

Brief college 29-09-2015 met antwoorden op vragen over 2e rapportage

♫ Geluidsfragment

 

 

 

14.

Onderwerp

Instemmen met de realisatie van een nieuwe archiefbewaarplaats in het nieuwe gemeentehuis en een krediet van 1.015.000,= beschikbaar te stellen voor de realisatie van een

archiefbewaarplaats en een studiezaal.

 

Voorstel

1. Instemmen met het voorstel om een archiefbewaarplaats te realiseren in het nieuwe gemeentehuis.

2. Beschikbaar stellen van een krediet van 1.015.000,- voor de realisatie van een archiefbewaarplaats en een studiezaal.

 

Besluitvorming

De motie van de fractie D66 wordt met voorstemmen van D66 en CDA (9 stemmen voor) en tegenstemmen van WL, VVD, SP en PvdA (15 stemmen tegen) verworpen.

Het amendement van de fractie CDA wordt met voorstemmen van CDA (6 stemmen voor) en tegenstemmen van WL, VVD, SP, PvdA en D66 (18 stemmen tegen) verworpen.

Het amendement van de fractie D66 wordt met voorstemmen van D66 en CDA (9 stemmen voor) en tegenstemmen van WL, VVD, SP en PvdA (15 stemmen tegen) verworpen.

Stemverklaring D66 tegen het voorstel. Het voorstel wordt met voorstemmen van WL, VVD, SP en PvdA (15 stemmen voor) en tegenstemmen van CDA en D66 (9 stemmen tegen) aangenomen.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Antwoord op vragen commissie Ruimte 22-09-2015 over digitalisering archief

Amendement CDA archiefbewaarplaats

Motie D66 archiefbewaarplaats

Amendement D66 nieuwe archiefbewaarplaats

♫ Geluidsfragment 1e termijn raad

♫ Geluidsfragment 1e termijn college

♫ Geluidsfragment 2e termijn

 

 

 

 

Raadsinformatie (brieven)

Bespreekstukken

 

15.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode

10 juni tot en met 8 september 2015.

 

Voorstel

Kennisnemen van de ingekomen brieven.

 

Besluitvorming

Van de ingekomen brieven is kennis genomen.

 

Bestanden

Overzicht

♫ Geluidsfragment

 

 

 

16.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover het college nog een voorstel moet doen.

 

Voorstel

Voor kennisgeving aannemen van voornoemde lijst.

 

Besluitvorming

De lijst is voor kennisgeving aangenomen.

 

Bestanden

Overzicht

♫ Geluidsfragment

 

 

 

17.

Onderwerp

Kennisnemen van de onderstaande overzichten:

a. Overzicht benvloeding onvoorziene lasten 2015;

b. Overzicht begrotingsuitkomsten 2015;

c. Overzicht reserves en voorzieningen 2015.

 

Voorstel

Kennisnemen van de overzichten.

 

Besluitvorming

Van de overzichten is kennis genomen.

 

Bestanden

Overzicht benvloeding onvoorziene lasten 2015

Overzicht begrotingsuitkomsten 2015

Overzicht reserves en voorzieningen 2015

♫ Geluidsfragment

 

 

 

17A.

Onderwerp

Motie vreemd aan de orde van de dag fractie SP over jeugdloon.

 

Voorstel

Motie aannemen.

 

Besluitvorming

De motie wordt aangehouden en bij de begroting opnieuw ingebracht.

 

Bestanden

Motie SP jeugdloon

♫ Geluidsfragment spreekrecht mevrouw Van de Bent

♫ Geluidsfragment

 

 

 

17B.

Onderwerp

Motie vreemd aan de orde van de dag fractie CDA over subsidie voor culturele activiteiten.

 

Voorstel

Motie aannemen.

 

Besluitvorming

De motie wordt met voorstemmen van CDA en PvdA (8 stemmen voor) en tegenstemmen van WL, VVD, SP en D66 (15 stemmen tegen) verworpen.

 

Bestanden

Motie CDA subsidie culturele activiteiten

♫ Geluidsfragment

 

 

 

17C.

Onderwerp

Motie vreemd aan de orde van de dag fractie PvdA

vergoeding verklaring omtrent gedrag (VOG) vrijwilligers.

 

Voorstel

Motie aannemen.

 

Besluitvorming

De motie wordt unaniem aangenomen.

 

Bestanden

Motie PvdA VOG vrijwilligers

♫ Geluidsfragment

 

 

 

18.

Onderwerp

Sluiting.

 

 

De voorzitter sluit op 5 oktober 2015 om22.05 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

♫ Geluidsfragment

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 28 oktober 2015,

 

 

De Griffier,

De Voorzitter,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans

 

 

 

 

 

 

 

 

De raadsvergadering van 1 oktober 2015 is in beeld en geluid terug te zien via MLATV uitzending gemist:

 

Klik op deze link: https://www.youtube.com/watch?v=NnF6mw4VdNc

 

 

De voortzetting van de raadsvergadering op 5 oktober 2015 is helaas (wegens een technische fout) niet in beeld en geluid terug te zien.